Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
MENEMEN HADİSESİNİN İÇ YÜZÜ _Günümüz Türkçesiyle_

MENEMEN HADİSESİNİN İÇ YÜZÜ _Günümüz Türkçesiyle_

Ratings: (0)|Views: 131 |Likes:
Menemen, menemen olayı, Kubilay, Kubilay olayı, Atatürk nasıl öldü, mason, olay, Atatürkçülük hakkında tüm bildikleriniz değişecek
Menemen, menemen olayı, Kubilay, Kubilay olayı, Atatürk nasıl öldü, mason, olay, Atatürkçülük hakkında tüm bildikleriniz değişecek

More info:

Published by: Muhammed Mahmud Saçi on Feb 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2014

pdf

text

original

 
 
MENEMENHAD
Đ
SES
Đ
N
Đ
N
Đ
Ç YÜZÜ
General Cevat Rıfat AT
Đ
LHAN
 
 
B
Đ
YOGRAF
Đ
 
Cevat Rıfat AT
Đ
LHAN 1892 (1308) yılında Vefa’da do
ğ
du. Babası Hasan Rıfat Pa
ş
a
Ş
ammutasarrıfıdır. Dedesi Hur
ş
it Pa
ş
a Bosna-Hersek beyidir. Cevat Rıfat AT
Đ
LHAN 1912 yılındaHarbiye’den mezun olup ilk olarak Arnavutluk harekâtına i
ş
tirak etmi
ş
tir. Daha sonra sırasıyla I. Ve II.Balkan harpleri, Edirne muhasarası (Edirne muhasarasında esir dü
ş
erek iki sene süren Bulgaristanesareti)Esaret sonunda
Đ
stanbul’a geli
ş
inde Umumi Harbin ba
ş
lamasıyla derhal Sina cephesinegidiyor. Bu cephede gösterdi
ğ
i kahramanlıklar sebebiyle Ordu Zat
Đş
leri Müdürlü
ğ
ü vazifesi ile taltifediliyor. Gördü
ğ
ü lüzum üzerine ordumuzu arkadan kalle
ş
çe vurmak isteyen Yahudi casusları
SimiSimon, Sara Aranson, Ara Aranson, Suzi Liberman
v.b. yakalayarak
MERCE
meydanında kur
ş
unadizdiriyor.Cihan Harbi bozgunu (Türk’ün en kara günlerinde) Mersinli Cemal Pa
ş
a ile Konya’ya gelerekMilli Cephe’yi kuruyorlar.
Đ
lk Milli Mümessil olarak
Đ
stanbul’a gelerek Halife Sultan Vahdettin ilegörü
ş
üyor. Halifenin makamından ayrılı
ş
ında Ferit Pa
ş
a kabinesinin kararıyla tevkif edilerek Bekir A
ğ
aBölü
ğ
üne hapsediliyor ve idama mahkûm ediliyor. 2 Te
ş
rinievvel 1918 günü idam edilmesine iki saatkala Mersinli Cemal Pa
ş
a’nın, Ferit Pa
ş
a kabinesini devirerek Harbiye Nazırı olmasıyla idama gitmesigerekirken, Harbiye Nezaretine yaver olarak gidiyor.Mustafa Kemal’in Samsun’a hareketi ile Sadık zade Arslan beyin gemisine gizlice binerekZonguldak’a geliyor. Kurtulu
ş
Sava
ş
ının en hareketli günlerinde Zonguldak’ta Fransız kuvvetlerinekar
ş
ı 12.000 ki
ş
ilik dev
ş
irme ordusuyla pek çok kahramanlık örnekleri vererek Fransızları olduklarıyerde mıhlıyor.Kurtulu
ş
Sava
ş
ının zaferle neticelenmesiyle ordudan istifa ediyor.Cevat Rıfat AT
Đ
LHAN’ın sivil hayatı vefatına kadar yine mücadele içerisinde geçmi
ş
tir.Cephede gayet maharetle kullandı
ğ
ı kılıcını sivil hayatında bırakarak kalemine sarılıyor ve onu da aynımaharetle kullanmasını gayet güzel ba
ş
arıyor. Kısa zamanda adını bütün cihana duyuruyor. Yerli veyabancı basın adından sitayi
ş
le bahsediyor. Amerika’da
Orta Do
ğ
unun H
Đ
TLER’i
olarak tanınıyor.Kötü günler yakasını bırakmıyor! Malatya’da bir Yahudi dönmesine sıkılan kurusıkı mermininpatlaması, onu
Đ
stanbul’daki evinde çocuklarından ayırarak 11 ay hapsediyor, ama o yılmıyor ve herzamankinden daha çok bir enerji ile mücadelesine devam ediyor.1964 senesinde Mogadi
ş
u’da toplanan
Đ
slam Devletleri Kongresine davet edilerek kongrenin
Đ
cra Komitesi Ba
ş
kanlı
ğ
ına seçiliyor. Bu vazifesi Cevat Rıfat AT
Đ
LHAN’ın en son büyük vazifesi oluyorve 4
Ş
ubat 1967 Cumartesi günü Cenabı Hakkın rahmetine mahzar oluyor. Allah rahmet eylesin,makamı cennet olsun. Âmin.Atilla AT
Đ
LHAN Kadıköy - 1968
 
 
ÖNSÖZ
Muhterem okuyucu!Hayatı boyunca tehditlere, baskıya ve zaman zaman iftirayla a
ğ
ır ceza ve divanı harplereverilmi
ş
olmasına ra
ğ
men; do
ğ
rulu
ğ
una inandı
ğ
ı fikirleri savunmaktan asla yılmayan ve yayınlarını enzor
ş
artlar altında devam ettiren ve her eseri ile yakın geçmi
ş
imizin tarih sayfalarını gözler önünedöken büyük insan, gerçek idealist merhum General Cevat Rıfat AT
Đ
LHAN vefatından kısa bir zamanönce kaleme almı
ş
oldu
ğ
u bu mütevazı eseri ile de yine yakın geçmi
ş
in üzerindeki bir sır perdesinidaha açıklı
ğ
a kavu
ş
turmu
ş
tur.E
ğ
er bugün Türkiye’mizde bilinçli bir milliyetçi gençlik varsa; Arap ve di
ğ
er
Đ
slam milletlerindebir uyanı
ş
görülüyorsa; bunun mutlak e
ş
siz öncüsü merhum Cevat Rıfat AT
Đ
LHAN beydir. Bizde,zaman zaman politikacılar, devlet adamları, yazarlar ve hatta editörler dahi pek çok politik olaylarıincelerken; olayların gerçek organizatör ve kı
ş
kırtıcılarını görememi
ş
lerdir. Büyük insan, büyükmücahit, e
ş
siz vatanperver merhum Cevat Rıfat AT
Đ
LHAN daima vatanperverlikle dopdolu olan hassasgörü
ş
ünü, görünmesi zor olan meçhul hedeflere adeta projektör tutar gibi tutmu
ş
ve buralarda herzaman teleskopla yüce milletimizin ve mukaddes vatanımızın canilerini yılmadan usanmadan bir hayatboyu aramı
ş
tır.Muhterem idealist Türk!Bir hayat boyu yapılan ara
ş
tırma, 65-70 eserin yayıncısı olacak kadar ba
ş
arılı geçmi
ş
tir. Bizdepek çok siyasi faciaların gerçek sorumluları, organizatör ve sorumluları yalancı ve ikiyüzlü tarihyazarları tarafından kasıtlı olarak ortaya çıkarılmamı
ş
ve objektif olması icap eden gerçek
tarih ölçüsü
de
ğ
i
ş
tirip bozularak milli tarihe kar
ş
ı duyulması gereken do
ğ
ruluk duygusu ortadan tamamenkaldırılmı
ş
tır.Yıllarca, Kuvva-yı Milliyecilerin bu mukaddes vatanında, gerçek Kuvva-yı Milliyecilerin o
ğ
ullarıve hatta torunları; Jön Türkler,
Đ
ttihat-Terakki, Gök sultan II. Abdülhamid, 31 Mart faciası, dönmelik,masonluk, Siyonizm ile komünizm konularına de
ğ
inilemeyecek hale getirilmi
ş
ti…Genç Türk nesillerindeki korku ve endi
ş
eyi ortadan kaldıran ve bizlere iç ve dı
ş
 
ş
manlarımızı i
ğ
renç yüzleri ile tanıtan merhum olmu
ş
tur. Her eseri o yakın geçmi
ş
in u
ğ
ursuzkaranlık günlerinde kalplere ferahlık vermi
ş
ve fikirler adeta bir yıldırım hızıyla aksiyon durumunageçerek atiye gelece
ğ
e kararlı ve emin adımların atılmasını sa
ğ
lamı
ş
tır.Muhterem okuyucu!Merhum her eserinde oldu
ğ
u gibi; bu eserinde de tarihçe ve milletçe adeta meçhul kalmayamahkûm edilmi
ş
olan
u
ğ
ursuz Menemen faciası
nı o yılların gerçek bir görgü
ş
ahidi olarak ele almı
ş
 ve milli tarihimize en büyük hizmeti yerine getirmi
ş
tir. Bizlere bu eseri hayatının adeta en son e
ş
sizhatırası gibi yazdıktan sonra aramızdan ayrılarak ebedi hayatına göçmü
ş
tür. Büyük davanın uluöncüsü, merhum General Cevat Rıfat AT
Đ
LHAN’a yüce Allah’tan bol bol rahmet dilerken, bu eseriyayınlayarak milli tarihimize gerekli ve olmazsa olmaz hizmeti yerine getirdi
ğ
i için Atilla AT
Đ
LHAN beyede candan, samimi te
ş
ekkürlerimizi sunar ve Allah’tan, hayatta do
ğ
rulu
ğ
una inandı
ğ
ı fikirlerin sonsuzakadar savunulması için yardım dileriz.
Ahmet KAYIHANMayıs-1968BAKIRKÖY
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->