Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Jam a Ah

Jam a Ah

Ratings: (0)|Views: 43|Likes:
Published by zuhadisaarani

More info:

Published by: zuhadisaarani on Nov 22, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/14/2009

pdf

text

original

 
JAMAAHJamaah menurut bahasa boleh diertikan : "Sekelompok besar manusiaatau sejumlah besar manusia yang mempunyai tujuan (matlamat) yangsama". .Menurut istilah syara pula jamaah ialah : "Kumpulan orang-orang Islamyang menyepakati (memilih atau melantik) seorang Amir".Terdapat beberapa ayat dan hadith-hadith sahih yang boleh dijadikanhujah untuk menguatkan pengertian dan maksud jamaah menurut definisidi atas. Jamaah wajib diwujudkan oleh setiap orang yang beriman. Ataudengan istilah lain, setiap mukmin wajib berjamaah. Terdapat banyakhujah-hujah dari syara yang mewajibkan setiap orang yang berimansupaya berjamaah dan diharamkan dari berpecah-belah. Antara hujah-hujah tersebut ialah firman Allah s.w.t:"Hai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah, taatilah Rasul danUlilamri (Amir) di antara kamu. Kemudian jika kamu berselisihpendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (al-Hadith) jika kamu benar-benar beriman kepadaAllah dan Hari Akhir". AN-NISAA', 4:59."Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai(berpecah-belah) dan berselisih setelah sampai keterangan yang jelaskepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat seksa yangberat". ALI IMRAN, 3:105."Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang mempersekutukan(mensyirikkan) Allah, iaitu (dengan menjadikan diri kamu sepertigolongan) orang-orang yang memecah-belah agama mereka, (iaitu dengancara) mereka mengadakan (lagi) beberapa golongan. Tiap-tiap golonganmerasa bangga dengan apa yang mereka punyai".AR-RUM, 30:31-32.Allah s.w.t dan RasulNya telah mewajibkan kepada semua umat Islamsupaya mengwujudkan perpaduan dalam satu jamaah. Islam mengharamkankekucar-kaciran serta perpecahan dalam semua aspek kerana ia akanmelemahkan kekuatan jamaah. Jamaah Islam diumpamakan sebagai sebatangtubuh. Sebagaimana hadith Nabi s.a.w:"Diriwayatkan daripada Nu'man bin Basyir r.a katanya : Rasulullahs.a.w bersabda : Perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal berkasihsayang dan saling cinta-mencintai adalah seperti sebatang tubuh.Apabila salah satu anggotanya mengadu kesakitan, maka seluruh anggotatubuh yang lain turut merasa sakit" H/R Bukhari.Orang-orang yang keluar dari jamaah, berpecah-belah atau mengarahkepada perpecahan telah disamakan hukumnya ke atas mereka oleh syaradengan kedudukan orang-orang melakukan bid'ah atau kafir yangmusyrik. Kewajiban bersatu dalam satu jamaah dan larangan daribercerai-berai (berfirkah) dapat dibaca dan difahami dari nas-nas(hujah-hujah atau dalil-dalil) dari al-Quran dan al-Hadith.Sebagaimana firman Allah s.w.t:"Dan berpegang teguhlah kamu semua kepada tali Allah (bersatu), dan janganlah kamu berpecah-belah (bercerai-berai)". ALI IMRAN, 3:103.Kejayaan perjuangan Nabi Muhammad s.a.w bermula dengan mewujudkan jamaah. Setelah terbina jamaah Nabi Muhammad s.a.w memberi peringatankepada anggota jamaah supaya jangan berpecah belah. Perpecahan adalahkecelakaan di dunia dan di akhirat. Kerana mereka yang berpecah akankeneraka. Sebagaimana hadithnya:"Sesungguhnya penganut agama dua kitab (Yahudi dan Nasrani) terpecahmenjadi 72 golongan. Dan sesungguhnya umat ini (umat Islam) akan
 
berpecah kepada 73 golongan. Semua golongan tersebut ke neraka,kecuali satu, iaitu jamaah. Diriwayat yang lain disebut: Para sahabatbertanya: Siapa golongan tersebut wahai Rasulullah? Baginda bersabda:(Jamaah) yang mengikuti jalanku dan jalan para sahabatku". H/RTurmiziNabi juga telah menunjukkan kepada kita ciri-ciri mubtadi' (pembuatbid'ah) yang akan ke neraka dan juga sifat-sifat atau perangai ahlineraka. Antara ciri-ciri, sifat, tanda-tanda atau kriteria tersebutdapat dikenali apabila terdapat pada diri seseorang sifat atau sikapyang hanya mementingkan diri sendiri, tidak mahu berjamaah, sukakepada perpecahan, mudah mengambil sesuatu tindakan yang bolehmembawa perpecahan kepada jamaah Islamiah dan tidak memperdulikantentang jamaah. Keterangan dan penjelasan ini dapat difahami melaluihadith di atas dan hadith-hadith sebagaimana di bawah ini:"Bangsa Yahudi berpecah menjadi tujuh puluh satu golongan, yang satuke syurga, sedangkan yang tujuh puluh ke neraka. Bangsa Nasraniterpecah menjadi tujuh puluh dua golongan, tujuh puluh satu ke nerakadan satu ke syurga. Demi Allah, yang jiwa Muhammad berada ditanganNya, sesungguhnya umatku akan berpecah menjadi tujuh puluh tigagolongan, satu golongan masuk syurga dan yang tujuh puluh dua keneraka. Para sahabat bertanya, siapakah mereka itu wahai Rasulullah?Beliau menjawab : Al-jamaah". H/R Ibn Majah. Menurut al-Bani hadithdi atas hasan."Dan umatku akan berpecah (bercerai-berai) menjadi tujuh puluh tigaaliran, semuanya akan ke neraka, kecuali satu. Para sahabatbertanya : Siapakah golongan itu wahai Rasulullah? Baginda menjawab :Mereka ialah orang yang seperti aku dan para sahabatku". H/R Turmizi.Ibn Taimiyah menjelaskan hadith ini adalah sahih.Hujah-hujah dan pembuktian bahawa orang-orang yang berpecah (keluar)dari jamaah atau berfirkah (bercerai-berai) adalah pelaku bid'ah yangakan dihumbankan ke neraka memang tidak dapat dinafikan. Kerana hujahdan dalil-dalil yang menjelaskan tentang kesahihannya perkara atauisu seperti itu terlalu banyak. Antaranya ialah hadith-hadith di atasdan seterusnya hadith-hadith di bawah ini:"Sesiapa yang tidak menyukai sesuatu dari pemimpinnya, hendaklah iabersabar. Maka sesungguhnya sesiapa yang keluar dari ketaatanpemimpin (jamaah) walaupun sejengkal, maka jika ia mati, matinya didalam jahiliah". H/R al-Bukhari.Mati jahiliah adalah mati di dalam kekafiran, kesyirikan ataukesesatan. Tempatnya di akhirat kelak jika tidak bertaubat semasa didunia ialah di neraka, kekal di dalamnya untuk selama-lamanya.Sebenarnya Allah telah menyeru agar kita mati dalam keadaan Islamyang beriman, bukan mati di dalam keadaan kekafiran jahiliah yangsesat, walau apapun punca dan bentu kekafiran tersebut kerana semuaperbuatan seperti itu akan merugikan. Sebagaimana firmanNya:"Hai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah dengansebenar-benar takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkandalam keadaan Islam". ALI IMRAN, 3:105Hujah-hujah yang seterusnya tentang wajibnya orang-orang berimansupaya tidak meninggalkan jamaah, serta larangan (pengharaman) dariberpecah belah kerana perpecahan akan membawa akibat matinyaseseorang itu di dalam keadaan kafir atau jahiliah sehinggamenyebabkannya kekal di neraka. Maka hujah-hujah tersebut ialahsebagaimana firman Allah di bawah ini:"Sesiapa yang melihat sesuatu yang tidak menyenangkan pada diri
 
amirnya, maka hendaklah ia bersabar. Kerana sesiapa yang meninggalkan jamaah walaupun hanya sejengkal sahaja, lantas dia mati, maka matinyaitu dalam keadaan jahiliah". (H/R al-Bukhari.)Syara tetap menghukum sebagai kafir dan mati jahiliah kepada sesiapayang mati dalam keadaan matinya ia telah keluar dari jamaah (tidakberjamaah). Sama ada keluar seorang diri, keluar kerana menubuhkan jamaah yang baru, keluar kemudian menghasut orang yang berjamaahsupaya meninggalkan jamaah, atau keluar untuk mengkucar-kacirkan jamaah yang telah sedia ada demi kepentingan sesuatu atau kepentingandirinya.Sesiapa yang bertindak atau melakukan perbuatan sebagaimana yangdinyatakan ini, maka syara telah mengarahkan supaya diambil tindakanhukum bunuh terhadap mereka yang melakukan jenayah yang terkutuktersebut, kerana ia dengan jelas telah kufur (kafir) dan menentang jamaah Islamiah. Sebagaimana keterangan dari hadith di bawah ini:"Tidak dihalalkan darah (membunuh) seorang muslim yang bsrsyahadahbahawa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahawasanya aku Rasulullah,kecuali dengan salah satu dari tiga perkara. Iaitu : Nyawa (bunuh)dibalas dengan nyawa (bunuh), orang tua yang berzina dan orang yangmeninggalkan agamanya iaitu dengan (cara) meninggalkan jamaah".( H/Ral-Bukhari.)"Maka barangsiapa yang kamu lihat meninggalkan jamaah atau bermaksudmemecah-belahkan urusan (kesatuan) jamaah, atau bermaksud memecah-belahkan urusan (kesatuan) umat Muhammad, siapapun orangnya,hendaklah kamu membunuhnya. Sesungguhnya tangan Allah bersama jamaah". (H/R Muslim)."Dari Huzaifah bin al-Yaman beliau berkata : Orang-orang bertanyakepada Rasul s.a.w tentang kebaikan, dan aku pula menanyakan tentangkeburukan, kerana aku khuatir menemui keburukan itu. Aku bertanya :Apakah yang engkau perintahkan kepadaku jika aku menemui keadaan itu?Beliau bersabda : Hendaklah kamu iltizam (istiqamah/komited) denganJamaah Muslimin dan pemimpin mereka".( H/R al-Bukhari)."Dari Anas berkata : Sesungguhnya Rasulullah s.a.w bersabda :Hendaklah kamu dengar dan taatkan (Amir) sekalipun kamu diperintah(dipimpin) oleh seorang hamba Habasyi yang rambutnya seperti anggur kering".( H/R al-Bukhari dan Muslim)."Barangsiapa mentaatiku, maka ia telah mentaati Allah. Danbarangsiapa bermaksiat kepadaku, maka ia telah bermaksiat kepadaAllah. Barangsiapa mentaati Amirku (pemimpin jamaah) maka ia telahmentaatiku. Dan barangsiapa membangkang kepada Amirku, maka ia telahmembangkang kepadaku". (H/R al-Bukhari, Muslim, Ibn Majah, Nasaii danAhmad)."Dari Ali beliau berkata : (Bersabda Rasulullah) Putuskanlah (hukum)sebagaimana kamu pernah putuskan, sesungguhnya aku benciperselisihan, (bentuklah) sehingga ada jamaah bagi manusia atau akumeninggal sebagaimana meninggalnya para sahabatku (yang berjamaah)".(H/R al Bukhari dan Muslim)."Dari Ummu Salamah berkata : Rasululah s.a.w bersabda : Kamu akandiperintahkan oleh para pemimpin yang kamu kenal (tidak baik) dankamu mengingkarinya. Mereka bertanya? : Apakah kami memerangi mereka?Rasulullah menjawab : Jangan (kamu bunuh) selama mereka mendirikansembahyang".(H/R Muslim)."Dari Mu'az bin Jabal dari Rasulullah s.a.w : Sesungguhnya syaitanadalah serigala bagi manusia, seperti serigala bagi kambing yangmemakan kambing yang keluar dari kawannya dan menyendiri. Oleh kerana

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->