Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
Tuyen Tap de Thi Violympic Mon Toan Lop 5

Tuyen Tap de Thi Violympic Mon Toan Lop 5

Ratings: (0)|Views: 2,047|Likes:
Published by Ku Tí
Tuyển tập Đề thi Violympic môn Toán lớp 5
Bài 1: Tìm một phân số biết mẫu số hơn tử số 45 đơn vị và biết phân số đó có giá trị bằng 2/5 Trả lời: Phân số đó là: 30/75 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bài 2: Tìm hai số tự nhiên biết tổng của chúng bằng 2011 và biết giữa chúng có tất cả 9 số chẵn. Giải: Hai số tự nhiên liên tiếp có tổng bằng 2011 là: ( 2011 + 1 ) : 2 = 1006 ( 2011 -
Tuyển tập Đề thi Violympic môn Toán lớp 5
Bài 1: Tìm một phân số biết mẫu số hơn tử số 45 đơn vị và biết phân số đó có giá trị bằng 2/5 Trả lời: Phân số đó là: 30/75 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bài 2: Tìm hai số tự nhiên biết tổng của chúng bằng 2011 và biết giữa chúng có tất cả 9 số chẵn. Giải: Hai số tự nhiên liên tiếp có tổng bằng 2011 là: ( 2011 + 1 ) : 2 = 1006 ( 2011 -

More info:

Published by: Ku Tí on Feb 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

10/02/2013

 
^vzỀi ~Ấw ėễ ~cj Rjolzdwj` dþi ^oåi lốw 6
Kçj 5= ^ìd dỚ~ wcëi pổ kjế~ dạv pổ cƥi ~Ụ pổ >6 ĕƥi rề rç kjế~ wcëi pổ ĕð `ð hjå ~{ề kẵih ;/6^{Ạ lỔj=Wcëi pổ ĕð lç= 07/86$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Kçj ;= ^ìd cej pổ ~ỵ icjíi kjế~ ~Ỗih `Ứe `cýih kẵih ;755 rç kjế~ hjữe `cýih `ð ~Ầ~ `Ạ : pổ `cẶi)HjẠj= Cej pổ ~ỵ icjíi ljíi ~jếw `ð ~Ỗih kẵih ;755 lç=# ;755 ! 5 * = ; 4 5772# ;755 $ 5 * = ; 4 5776Rì acoẠih hjữe `ð : pổ `cẶi iíi ~e `ð=Pổ icỏ lç = 5776 ‐ : 4 ::2Pổ lối lç = 5772 ! : 4 5756$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Kçj 0= ^ìd ; pổ kjế~ ~Ỗih `Ạ `cýih kẵih 685 rç kjế~ hjữe `cýih `ð ~Ầ~ `Ạ 53 pổ `cẶi)HjẠj= Cej pổ ~ỵ icjíi ljíi ~jếw `ð ~Ỗih lç 685`Ứe ið lç=Pổ lối lç= # 685 ! 5 * = ; 4 ;32Pổ kê lç = # 685 ‐ 5 * = ; 4 ;36Rì `ð 53 pổ `cẶi ở hjữe iíi ~e `ð=Pổ lối ĕð lç= ;32 ! 53 4 07>Pổ kê ĕð lç = ;36 ‐ 53 4 ;28ėåw pổ= ;28 rç 07>$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Kçj >= ^{oih dỚ~ wcêw `cje cej pổ ~ỵ icjíi kjế~ ~cƷƥih kẵih 0 pổ nƷ kẵih ;> rç kjế~ cjỈv hjữe pổ kề `cje rç pổ`cje kẵih ;53)^ìd pổ kề `cje rç pổ `cje ĕð)Kçj hjẠj=HỄj pổ `cje lç s ~cfo kçj ~oåi ~e `ð=# 0s ! ;>* ‐ s 4 ;53 449 s 4 :8RẤz pổ kề `cje lç=# :8 s 0 * ! ;> 4 056ėåw pổ= pổ kề `cje lç 0561 pổ `cje lç :8$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Kçj 6= Pổ ~ỵ icjíi kê icẦ~ `ð `å` `cữ pổ acå` icev dç ~Ỗih `å` `cữ pổ kẵih ;7 lç pổ iço?Kçj hjẠj=Pổ ~ỵ icjíi ĕð lç= 03:$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Kçj 2= ^ìd cej pổ ~ỵ icjíi kjế~ ~Ỗih `Ứe `cýih kẵih 685 rç kjế~ hjữe `cýih `ð ~Ầ~ `Ạ 53 pổ `cẶi)^{Ạ lỔj=Pổ kêlç= # 685 ‐ 5 * = ; ‐ 53 4 ;28Pổ lốilç= # 685 !5 * = ; ! 53 4 07>$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Kçj 8= ^ìd cej pổ ~ỵ icjíi kjế~ ~Ỗih `Ứe `cýih kẵih ::: rç kjế~ hjữe `cýih `ð ~Ầ~ `Ạ ;6 pổ lằ)^{Ạ lỔj=Pổ kê lç= # ::: ‐ 5* = ; ‐ ;6 4 >8>Pổ lối lç= # ::: ! 5* = ; ! ;6 4 6;6$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Kçj 3= ^ìd dỚ~ wcëi pổ kjế~ ~Ỗih `Ứe ~Ụ pổ rç dạv pổ `Ứe wcëi pổ ĕð kẵih ;56 rç kjế~ wcëi pổ ĕð `ð hjå ~{ề kẵih03/68) # ~Ừ` ;/0*^{Ạ lỔj=
 
Wcëi pổ ĕð lç= 32/5;:$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Kçj := Kjế~ ~{vih kìic `Ớih `Ứe cej pổ kẵih 536 rç kjế~ pổ lối cƥi pổ kê ;> ĕƥi rề) ^ìd cej pổ ĕð)^{Ạ lỔj=Pổ kê lç= Q# 536 s ; * ‐ ;>T = ; 4 580Pổ lối lç= Q#536 s ; * ! ;> T = ; 4 5:8$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Kçj 57= @co dỚ~ cìic `cữ icẤ~ `ð `cv rj kẵih 5;7 `d) Kjế~ `cjễv nçj cƥi `cjễv {Ớih 3`d) ^äic pổ ĕo dỘj `ấic`Ứe cìic `cữ icẤ~ ĕð)^{Ạ lỔj=Po ĕo `cjễv {Ớih lç= ;2 `dPổ ĕo `cjễv nçj lç= 0> `d$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Kçj 55= ^ìd dỚ~ wcëi pổ kjế~ dạv pổ cƥi ~Ụ pổ lç 6; ĕƥi rề rç ~Ỗih hjữe ~Ụ pổ rç dạv pổ `Ứe wcëi pổ ĕð kẵih32)^{Ạ lỔj=Wcëi pổ ĕð lç= 58/2:$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Kçj 5;= DỚ~ þ ~þ ~{oih 0 hjỔ ĕj ĕƷỠ` 506ad) Cỏj ~{oih 6 hjỔ þ ~þ ĕð ĕj nƷỠ` keo icjív ad?^{Ạ lỔj=^{oih 6 hjỔ þ ~þ ĕð ĕj ĕƷỠ`= ;;6ad$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Kçj 50= CjỈv `Ứe cej pổ kẵih 36)^Ị pổ `Ứe cej pổ ĕð lç 0/;) ^ìd cej pổ ĕð)^{Ạ lỔj=Pổ kê lç= 587Pổ lối lç= ;66$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Kçj 5>= DỚ~ `þih icëi iếv lçd ;2 ihçz ~cì ĕƷỠ` ~{Ạ 0:77777 ĕỐih) Cỏj iếv ihƷỔj ĕð `cỊ lçd ~{oih 57 ihçz ~cìĕƷỠ` ~{Ạ keo icjív ~jễi? # pổ ~jễi ĕƷỠ` ~{Ạ dỘj ihçz lç icƷ icev)*^{Ạ lỔj=Pổ ~jễi ~{oih 57 ihçz `þih icëi ĕð lçd ĕƷỠ`= 5677777 ĕỐih$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Kçj 56= DỚ~ cìic `cữ icẤ~ `ð `cv rj 5:7`d,kjế~ `cjễv {Ớih kẵih ;/0 `cjễv nçj) ^äic pổ ĕo `cjễv nçj, `cjễv {Ớih)^{Ạ lỔj=Pổ ĕo `cjễv nçj lç= 68`dPổ ĕo `cjễv {Ớih lç = 03`d$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Kçj 52= ^Ỗih `Ứe cej pổ kẵih 0>>) Pổ ~cỪ icẦ~ kẵih 6/0 pổ ~cỪ cej #~Ừ` dỚ~ cej wcẨi ke* ) ^ìd cej pổ ĕð)^{Ạ lỔj=Pổ ~cỪ icẦ~ lç= ;56Pổ ~cỪ cej lç= 5;:$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Kçj 58= Kå` ei dve 6d rẠj cế~ >67777 ĕỐih)Cỏj iếv kå` Ei dve 56d rẠj icƷ ~cế cế~ keo icjív ~jễi?^{Ạ lỔj=Kå` ei dve 56d rẠj cế~ 5067777 ĕỐih$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Kçj 53= DỚ~ cìic `cữ icẤ~ `ð `cv rj 523`d, kjế~ `cjễv {Ớih kẵih 0/> `cjễv nçj) ^äic pổ ĕo `cjễv nçj `cjễv {Ớih)^{Ạ lỔj=Pổ ĕo `cjễv nçj lç= >3`d
 
Pổ ĕo `cjễv {þih lç= 02`d$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Kçj 5:= CjỈv `Ứe cej pổ kẵih 56>) ^Ị pổ `Ứe cej pổ ĕð lç 6/0 # ~Ừ` dỚ~ cej wcẨi ke*) ^ìd cej pổ ĕð)^{Ạ lỔj=Pổ kê lç= ;05Pổ lối lç= 036$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Kçj ;7= CjỈi iez ~Ỗih pổ ~vỖj `Ứe cej þih `cåv lç 83 ~vỖj) Kjế~ ~vỖj `cåv `ð keo icjív ~cåih ~cì ~vỖj þih `ð kẦzicjív iĀd)^äic ~vỖj cej þih `cåv cjỈi iez)^{Ạ lỔj=^vỖj þih cjỈi iez lç= 8; ~vỖj)^vỖj `cåv cjỈi iez lç= 2 ~vỖj)$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Kçj ;5= DỚ~ ĕƥi rề kỚ ĕỚj `cvẪi kề dỚ~ pổ lƷƥih ~cỵ` ĕỨ `co 577 ihƷỔj Āi ~{oih 07 ihçz) Cỏj pổ lƷƥih ~cỵ` ĕðĕỨ `co 27 ihƷỔj Āi ~{oih keo icjív ihçz? # ^jív `cvẪi Āi `Ứe dỘj ihƷỔj acþih ~cez ĕỖj *^{Ạ lỔj=Pổ lƷƥih ~cỵ` ĕð ĕỨ `co 27 ihƷỔj Āi ~{oih 67 ihçz)$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Kçj ;;= CjỈi iez ~Ỗih pổ ~vỖj `Ứe cej dẺ `oi lç >; ~vỖj) Kjế~ pev > iĀd iữe ~vỖj dẺ hẦw > lẨi ~vỖj `oi) ^äic ~vỖj`Ứe cej dẺ `oi cjỈi iez)^{Ạ lỔj=^vỖj dẺ cjỈi iez lç= 02 ~vỖj)^vỖj `oi cjỈi iez lç= 2 ~vỖj)$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Kçj ;0= CjỈi iez ~Ỗih pổ ~vỖj `Ứe cej kổ `oi lç 23 ~vỖj) Kjế~ > iĀd ~{Ʒố` ĕëz ~vỖj kổ hẦw 0 lẨi ~vỖj `oi) ^äic ~vỖjcej kổ `oi cjỈi iez)^{Ạ lỔj=^vỖj kổ cjỈi iez lç >: ~vỖj)^vỖj `oi cjỈi iez lç 5: ~vỖj)$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Kçj ;>= ^{oih dỚ~ wcêw `cje cej pổ ~ỵ icjíi kjế~ ~cƷƥih kẵih ; pổ nƷ kẵih 5: rç kjế~ ~Ỗih `Ứe pổ kề `cje rç pổ`cje kẵih 0>7)^ìd pổ `cje rç pổ kề `cje `Ứe wcêw `cje ĕð)^{Ạ lỔj=Pổ `cje `Ứe wcêw `cje ĕð lç= 578)Pổ kề `cje `Ứe wcêw `cje ĕð lç= ;00)$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Kçj ;6= ^ìd cej pổ ~ỵ icjíi kjế~ pổ lối `cje `co pổ kê ĕƷỠ` ~cƷƥih lç > nƷ 5: rç kjế~ cjỈv cej pổ ĕð lç 500)^{Ạ lỔj=@ëv 5= Pổ kê lç= 03@ëv ;= pổ lối lç= 585$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Kçj ;2= ^ìd cej pổ kjế~ ~Ỗih `Ứe `cýih kẵih 532 rç kjế~ pổ lối `cje `co pổ kê kẵih ; nƷ 5;)^{Ạ lỔj=Pổ kê lç= 63Pổ lối lç= 5;3$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Kçj ;8= CjỈi iez ~Ỗih pổ ~vỖj `Ứe cej kç `cåv lç 26 ~vỖj) Kjế~ ~vỖj `cåv `ð keo icjív ~cåih ~cì ~vỖj kç `ð kẦzicjív iĀd)^äic ~vỖj cej kç `cåv cjỈi iez)

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Ku Tí added this note
download full tài liệu tại GIASUTRE.EDU.VN

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->