Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oslobođenje [broj 23414, 23.2.2012]

Oslobođenje [broj 23414, 23.2.2012]

Ratings: (0)|Views: 257 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Feb 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/18/2012

pdf

text

original

 
Nakon izglasavanjanepovjerenjaUhap{ene ~etiri osobezbog zlo~ina u Dretelju
USKORO U PARLAMENTU BOSNE I HERCEGOVINE
OSLOBO\ENJE
^ETVRTAK, 23. 2. 2012.
Godina LXVIII
Broj 23.414Cijena: 1 KM/6 KN
BH NEZAVISNI DNEVNIK
Sarajevo
 www.oslobodjenje.ba
Javni emiteri predposlanicima
DANAS PRILOG
LIPOVA^A ^EKASUD PARTIJE
9. str.
MASOVNA MU^ENJA,SILOVANJA I UBISTVA
2. strana
@eljezni~ar u svoje redovevra}a samo provjereno
BEKRI] I KERLAZA DUPLU KRUNU
44. strana
FADIL PATKOVI] PRETU^EN NASMRT?
Zeni~ka policija istra`uje smrt 52-godi{njaka
13. strana
Desetine mrtvih,
stotine povrije|enih
Te{ka `eljezni~ka nesre}a u Argentini
17. strana
      R     e     u      t     e     r     s
 Vode ratove, presu|uju i sudebez argumenata ~itavimnarodima,ka`e Ljubi}
3. strana
 
OSLOBO\ENJE
~etvrtak,
23.
februar/velja~a2012.
2
U @I@I
Kli~kovi} i ostali na razmatranju
Javna rasprava povodom `albe Tu`ila{tva BiH na oslo- ba|a ju}u presudu za ratne zlo~ine u Bosanskoj Krupi, u predmetu Gojko Kli~kovi} i ostali, odr`ana je ju~er pred  Apelacionim odjeljenjem. D`evad Muratbegovi}, tu`ilac Tu`ila{tva BiH, iznio je niz primjedbi na prvostepenu sud- sku odluku u ovom predmetu. On je zatra`io njeno uki- danje i pokretanje novog postupka pred Apelacionim vi je}em.Podsje}amo da je Pretresno vi je}e Odjeljenja za ra- tne zlo~ine 5. novembra 2010. godine izreklo prvoste- penu presudu, ko jom je Gojka Kli~kovi}a, Mladena Drlja- ~u i Jovana Osto ji}a oslobodilo optu`bi. Optu`nica te- reti Kli~kovi}a da je, za jedno s drugim ~lanovima SDS- a, u tzv. srpskoj op{tini Bosanska Krupa, svjesno u~es- tvovao u za jedni~kom zlo~ina~kom poduhvatu ko ji je po- ~eo u ljeto 1991. godine. Kli~kovi} je, prema navodima optu`nice, planirao, pokrenuo, naredio i u~estvovao u prisilnom preseljenju stanovni{tva, napadima na civil- no stanovni{tvo, protivpravnim zarobljavanjima i zatva- ranjima, mu~enjima i ne~ovje~nom postupanju, kao i ~injenju drugih krivi~nih djela. Drlja~u optu`nica tereti da je od po~etka aprila do 31. decembra 1992. godine u svojstvu ~lana Op{tinskog odbo- ra SDS-a Bosanska Krupa i Ratnog predsjedni{tva srpske op{tine Bosanska Krupa u~estvovao u za jedni~kom zlo- ~ina~kom poduhvatu ko ji je za cilj imao povezivanje te- ritori ja BiH naseljenog srpskim stanovni{tvom, te stvara- nje zasebne dr`ave bosanskih Srba. Optu`eni je bio u po- tpunosti svjestan da }e provo|enje zlo~ina~kog poduhva- ta podrazumi jevati zlo~ine ko ji mu se stavlja ju na teret. Osto ji}a Tu`ila{tvo BiH tereti da je od 14. jula 1992. do 31. decembra 1992. godine, u svojstvu koman- danta 11. krupske lake pje{adijske brigade, za jedno sa ~lanovima SDS-a i pripadnicima Vojske RS-a, svjesno u~estvovao u zlo~ina~kom poduhvatu u takozvanoj srpskoj op{tini Bosanska Krupa.
D. M.
APELACIONO ODJELJENJE SUDA BiH
VIJESTI
Po nalogu tu`itelja iz Posebnog odjela za ratne zlo~ine Tu`iteljstva Bosne i Hercego vine, u akci ji po- licijskih radnika Dr`a vne agenci-  je za istrage i za{titu (SIPA), li{ene su slobode ~etiri osobe osumnji- ~ene za ratne zlo~ine po~injene u logoru Dretelj 1992. godine. Slobode su li{eni Sre}ko Herceg, ro|en 1. januara 1968. godine u Humcu, Ljubu{ki, Ivan Medi}, ro- |en 31. ma ja 1952. u Radi{i}ima, Ljubu{ki, Marina Grubi{i} - Fejzi}, ro|ena 24. augusta 1967. u ^aplji- ni, i Ivan Zelenika, ro|en 17. okto- bra 1953. godine u mjestu Jare.
Ratni zlo~in
Na vedene osobe su pod is- tragom Tu`iteljstva Bosne i Her- cego vine i osumnji~ene su da su tokom rata u Bosni i Hercego vi- ni po~inile kaznena djela ra- tnog zlo~ina nad `rtvama srpske nacionalnosti zato~enim u logo- ru Dretelj u ^apljini. Oni su osumnji~eni za kaznena djela zlo~ina protiv ~o vje~nosti i ra- tnog zlo~ina protiv ci vilnog stano-  vni{tva, saop}eno je iz Tu`iteljstva Bosne i Hercego vine. Izme|u ostalog, sumnji~e se da su u ma ju 1992., u svojstvima upra vnika logora, stra`ara ili pri- padnika formaci ja HOS-a, po~ini- li ratne zlo~ine nad ci vilima srpske nacionalnosti sa podru~ja ^aplji- ne i drugih mjesta, ko ji su bili protuzakonito zato~eni u ne~o vje- ~nim uvjetima u logoru Dretelj, gdje su nad `rtvama po~injena zlostav ljanja, mu~enja, premla- }i vanja, silo vanja i seksualna zlos- tav ljanja zato~enica i zato~enika, kao i mu~enja na izrazito poni`a-  va ju}e na~ine.
Te{ke posljedice
 Vi{e osoba je umrlo od posljedi- ca zlostav ljanja i premla}i vanja, a nekima se nakon odvo|enja iz logora, gubi svaki trag. Nakon li{enja slobode, osu- mnji~eni }e biti predati postupa-  ju}em tu`itelju, ko ji }e ih ispita- ti, nakon ~ega }e odlu~iti o pokre- tanju pri jedloga za odre|i vanje pritvora.
Uhap{ene ~etiri osobe zbog zlo~ina u Dretelju
Masovna mu~enja,silovanja i ubistva
Uhap{eni se sumnji~e da su u maju 1992, u svojstvima upravnika logora,stra`ara ili pripadnika formacija HOS-a, po~inili ratne zlo~ine nadcivilima srpske nacionalnosti sa podru~ja ^apljine i drugih mjesta
Logora{i u Dretelju:
Mnogima se izgubio svaki trag
UHAP[ENI Slobode su li{eni  Sre}ko Herceg,ro|en 1. januara 1968. godine uHumcu, Ljubu{ki, Ivan Medi}, ro|en 31.ma ja 1952. uRadi{i}ima, Ljubu{ki, Marina Grubi{i} - Fejzi}, ro|ena 24. augus ta 1967. u^apljini, i IvanZelenika, ro|en 17. oktobra 1953. godine u mjes tu Jare
Kao {to je i na jav ljeno, federalna  Vlada je na ju~era{njoj sjednici do- ni jela odluku o prestanku stanja pri- rodne nesre}e na podru~ju FBiH. Odluka va`i od ju~er, 22. februara, a usli jedila je nakon 18 dana vanre- dnog stanja na teritori ji FBiH zbog izuzetno lo{ih uvjeta za `i vot uzro- ko vanih vi{edne vnim snje`nim pa- da vinama i izuzetno niskim tempe- raturama. Federalni {tab Ci vilne za{tite }e, kako je re~eno na konferenci ji za no vinare u Vladi, nasta viti rad kroz pra}enje stanja na ugro`enim po- dru~jima. Kad }e biti progla{en prestanak stanja prirodne nesre}e u po jedinim kantonima i op}inama u FBiH, odlu~i vat }e kantonalne vla- de i na~elnici tih op}ina.
Procjene {tete
 Vlada je doni jela zaklju~ak pre- ma ko jem }e federalna Komisi ja za procjenu {teta u skladu sa ure- dbom o jedinstvenoj metodologi-  ji za procjenu {teta od prirodnih i drugih nesre}a i odlukom o postup- ku i kriteri jima za dodjelu jednokra- tne nov ~ane pomo}i op}inama i kantonima za otklanjanje {teta, iz-  vr{iti procjenu {tete u FBiH nasta- le tokom elementarne nepogode. - Rok za ovaj posao je 60 dana oddana dostalja nja iz vje{ta ja iz vla- da kantona, odnosno kantonalnih komisi ja za procjenu {teta, re~eno  je, ali ni je dat direktan odgo vor na pitanje ko }e ispla}i vati sredstva u slu~a je vima ut vr|ene {tete i iz ko-  jih fondo va. Vlada je doni jela zaklju~ak pre- ma ko jem }e u narednom periodu biti koordinirane akti vnosti agenci-  ja za vodna podru~ja, elek tropri vre- da i F[CZ-a u vezi sa pre venci jom pokretanja klizi{ta, odrona i nastan- kom popla va.Na pri jedlog federalnog Ministar- stva raseljenih osoba i izbjeglica Vla- da je usvo jila plan po vratka, obno-  ve i gradnje za 2012, kao i odluke u vezi s utro{kom 19.760.000 KM bu- d`etskog transfera predvi|enog za raseljene osobe i po vratnike. - Te`i{te Vlade ove godine bit }e na po vratku stano vni{tva u podru- ~ja isto~ne Bosne, u Posa vinu, kao i na po vratku u Federaci ju iz Repu - blike Srpske, posebno u podru~ja Drvara, Bosanskog Graho va i Gla- mo~a za ko ja je iskazan veliki inte- res za po vratak, kazao je resorni fe- deralni ministar Adil Osmano vi}. Iz bud`eta FBiH }e tako za odr`i-  vi po vratak biti utro{eno 8,5 miliona KM, rekonstrukci ju i obno vu indi-  vidualnih stambenih objekata – 6 miliona, za jedni~ke pro jekte s vla- dinim i ne vladinim sektorom – 2,8 miliona, a za dr`a vni Fond za po vra- tak – 1,2 miliona KM. Osim toga, dva miliona KM nami jenjena su po vrat- ku izbjeglica i raseljenih u podru~je Posa vine u RS-u. Od toga }e po po- la miliona biti izdvo jeno za rekon- strukci ju stambenog fonda i obno-  vu i izgradnju vjerskih, obrazo vnih i objekata kulture, dok }e preosta- li milion KM biti utro{eno za osigu- ranje uvjeta odr`i vog po vratka (za- poslenje, obrtna sredstva, poljo- pri vredna mehanizaci ja, stoka...).
 Stru~ni saradnici
Na inici jati vu Centralne izborne komisi je BiH, Vlada je ut vrdila pri-  jedlog dopune Zakona o izboru, prestanku mandata, opozi vu i za- mjeni na~elnika u FBiH. Usvo ji li ovu dopunu Parlament, pri je vre- meni izbori za op}inske na~elnike u FBiH ne}e mo}i biti vr{eni u go- dinama kada se odr`a va ju lokalni izbori.Nakon {to je neda vno Parlament odobrio izmjene Zakona o dr`a vnoj slu`bi u FBiH ko jim je osobama sa za vr{enim trogodi{njim studi jem po bolonjskom sistemu omogu}eno apliciranje za dr`a vnu slu`bu, ju~er  je izmi jenjena odgo vara ju}a uredba ko ja propisu je uvjete za vr{enje tih poslo va. Po ri je~ima ministra obra- zo vanja i nauke Damira Ma{i}a, ovo }e omogu}iti osobama s trogodi{- njim studi jem po bolonjskom sis- temu da aplicira ju za mjesta stru- ~nih saradnika u dr`a vnoj slu`bi.
 S. [e.
Kraj vanrednog stanja
 
Zasjedala federalna Vlada
Utvr|en i prijedlogizmjene Zakona oizboru op}inskihna~elnika, po kojemse prijevremeni izboriza na~elnika nemogu vr{iti u godinilokalnih izbora
Rok za procjenu {teta je 60 dana od dana dostavljanja izvje{taja
   F   o   t   o  :   D   ` .   K   R   I   J   E    [   T   O   R   A   C
 
U @I@I
OSLOBO\ENJE
~etvrtak,
23.
februar/velja~a2012.
3
BEVANDA I LAGUMD@IJA S DIPLOMATAMA
MMF spreman zanovi aran`man
Predsjedava ju}i Vi je}a ministara BiH Vjekoslav Be- vanda i ministar vanjskih poslova Zlatko Lagumd`i-  ja ju~er su se odvo jeno susreli sa vi{e predstavni- ka me|unarodnih instituci ja i ambasadora u BiH. Bevanda je tokom susreta s rezidentnim predsta- vnikom MMF-a u BiH Milanom Cucom razgovarao o prioritetima rada novog saziva Vi je}a ministara. Bevanda je istakao potrebu hitnog usva janja global- nog fiskalnog okvira 2012 - 2014. i dr`avnog prora- ~una za 2012. godinu i izrazio o~ekivanja da }e ovaj posao biti zavr{en do kra ja prvog kvartala. Cuc je naglasio da je MMF spreman za novi aran`man sa BiH, ukoliko vlasti u dr`avi odlu~e da zatra`e pomo} i pripreme jasnu ekonomsku strategi ju. Bevanda je razgovarao i sa ambasadorima Veli- ke Britani je, Itali je, Srbi je i Turske: Nigelom Caseyem, Raimondom De Cardona, Ninoslavom Sto jadinovi- }em i Ahmetom Jildizom. Bevanda je tokom razgo- vora s ambasadorima naglasio da treba iskoristiti pozitivnu i radnu atmosferu unutar Vi je}a minista- ra BiH i raditi na ubrzavanju europskog puta BiH i  ja~anju gospodarstva. Lagumd`i ja je primio tokom dana visokog predsta- vnika u na{oj zemlji Valentina Inzka, njegovog zamje- nika Rodericka Moorea i ambasadore Francuske,  Azerbejd`an, Ruske Federaci je i Turske: Rolanda Gille- sa, Eldara Hasanova, Aleksandra Bocana Hara~enka i  Ahmeta Jildiza. Razgovarano je o aktuelnoj politi~koj si- tuaci ji u zemlji, prioritetima u radu Ministarstva vanjskih poslova BiH, bilateralnim odnosima i mogu}nostima za njihovo unapre|enje u svim oblastima, naro~ito u eko- nomskoj, te o saradnji na multilateralnom planu i dru- gim pitanjima od obostranog interesa. Lagumd`i ji su upu- }eni pozivi da posjeti Ankaru, Moskvu i Pariz.
Kolegij Predsta vni~kog doma Parla- mentarne skup{tine BiH uputio je na o~i- to vanje Komisi ji za promet i komuni ka- ci je inici jati vu Bo`e Ljubi}a, zamjenika predsjedatelja i zastupnika HDZ-a 1990, da to zakonoda vno ti jelo ili oba doma PSBiH rasprav lja ju o stanju i djelo vanju  ja vnih medi ja u BiH. Kako je za Oslobo|enje ju~er istakao  Veso Vegar, sa vjetnik zamjenika predsje- datelja Predsta vni~kog doma PSBiH Bo- `e Ljubi}a, shodno zaklju~ku Kolegi ja, ini- ci jati va je stav ljena u parlamentarnu proceduru „po redo vitom postupku, te }e nakon {to nadle`no po vjerenstvo da svo ju ocjenu da su ispunjeni poslo vni~ki uvjeti, raspra va biti uvr{tena kao to~ka dne vnog reda na jednoj od narednih sje- dnica Zastupni~kog doma PSBiH“.
Afere i politika
Ina~e, Ljubi} je inici jati vu podnio na sjednici Predsta vni~kog doma PSBiH 19. januara, kada je zatra`io da taj ili oba doma PSBiH {to hitni je rasprav lja ju o dje- lo vanju ja vnih emitera (aludira ju}i prven- stveno na iz vje{ta vanja FTV-a). - Ni je problem {to ja vni emiteri izno- se na vodne afere i aferice, ve} {to je nji- ho va programska politika u suprotnos- ti sa djelo vanjem i zada}om onoga {to bi im trebala biti, a to je informiranje ja vnos- ti. Umjesto toga, oni su se sta vili u funkci-  ju odre|enih politika, odnosno politike ko ja se ne mo`e nazvati demokratskom. Ja vni emiteri vode rato ve, presu|u ju i su- de bez argumenata ne samo po jedinci- ma, strankama ve} i ~ita vim narodima. To je klasi~no destrukti vno djelo vanje, oci jenio je Ljubi}. On je istakao kako po vod (poseban ma- teri jal) za raspra vu ni je potreban jer je vi- dljiv svake ve~eri u programima ja vnih emitera. Zatra`io je i da se raspra va o ovom pitanju izra vno prenosi na terito- ri ji ci jele BiH kako bi svi gra|ani imali pri- godu vidjeti i ~uti o ~emu se radi. ^lan Komisi je za promet i komunika- ci je Predsta vni~kog doma PSBiH [em- sudin Mehmedo vi} istakao je ju~er za Oslobo|enje kako, polaze}i od zakonskih odrednica promo viranja vri jednosti tri konstituti vna naroda, ja vni emiteri u BiH o~igledno ne slu`e svo joj svrsi. Me- |utim, Mehmedo vi} ci jeni kako Ljubi}e-  va inici jati va ima drugu pozadinu. - Razlozi za tematsku raspra vu takve  vrste su stvaranje ambi jenta u ko jem }e se prikazati kako Hrvati u BiH ne mogu kroz ja vne emitere promo virati i ek splo- atirati svoj jezik i kulturu, te da je stoga ne- ophodno stvaranje tre}eg - hrvatskog ka- nala na ja vnim emiterima u BiH. Upra-  vo je to razlog ko ji vodi do zaklju~ka da ne treba inici jati vu razmatrati u tom kontestu, odnosno da kao takva ni je pri- hvatlji va, ci jeni Mehmedo vi}.
Medijska razgradnja BiH
On smatra kako je raspra va o stanju i djelo vanju ja vnih medi ja u BiH po`eljna i korisna, ali u okviru ko je }e biti uklju~e- ni elementi pro vo|enja politika razgra- dnje i ru{enja BiH putem njih (medi ja). - Poseban aspekt mora biti usmje- ren na analiziranje djelo vanja medi-  ja iz RS-a ko ji konstantno ima ju ratno- hu{ka~ke poruke ko je oda{ilju. S te strane, inici jati va Ljubi}a za raspra-  vom o stanju i djelo vanju ja vnih me- di ja u BiH je utemeljena, ali se ona ja- sno ne izra`a va kroz njego ve poruke. Zaklju~ci Komisi je stoga treba ju biti usmjereni u tom smislu i to }e biti na- {e sta jali{te ko je }emo izni jeti na sje- dnici, zaklju~io je Mehmedo vi}. Raspra va o Ljubi}e voj inici jati vi na sjednici Komisi je za promet i komunika- ci je Predsta vni~kog doma PSBiH mogla bi se na}i ve} u prvoj polo vini marta.
A. TERZI]
Vojni policajci saAmerikancima uAfganistan
Predsjedni{tvo BiH je na 21. hitnoj sjednici u Sara jevu pri- milo k znanju informaci ju Minis- tarstva odbrane BiH o mogu- }em anga`iranju jedinice Oru- `anih snaga BiH u misi ji Sna- ge me|unarodne sigurnosne pomo}i ISAF u Afganistanu i da- lo je na~elnu suglasnost za za-  jedni~ko anga`iranje jedinice vojne polici je od 26 pripadnika s Nacionalnom gardom dr`ave Merilend u navedenoj misi ji. Tako|er, data je ovlast ministru odbrane BiH da uputi pismo namjere ministarstvu odbrane SAD-a o spremnosti BiH da u misi ju ISAF uputi jedinicu od 26 pripadnika vojne polici je OSBiH nakon {to bude provedena zakonom propisana procedura. Zadu`eno je Vi je}e ministara BiH da dostavi Pred- sjedni{tvu BiH ocjenu opravdanosti sudjelovanja je- dinice vojne polici je iz sastava OSBiH u misi ji ISAF. Predsjedni{tvo BiH je, tako|er, doni jelo odluku o utvr|ivanju liste kandidata za izbor suca u ime BiH u Evropskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu. Zadu`eno je Ministarstvo vanjskih poslova BiH da putem Sekretari jata Vi je}a Evrope ovu odluku sa biografi jama kandidata dostavi Savjetoda- vnom panelu ek sperata za kandidate za izbor su- daca Evropskog suda za ljudska prava na postu- pak, saop}eno je iz Predsjedni{tva BiH.
PREDSJEDNI[TVO BiH
USKORO U PARLAMENTU BOSNE I HERCEGOVINE
BHRT o svima pomalo
Svjetlana Vu~eti}, novinarka BHRT-a, izlo`ena je pri jetnjama i pritiscima Fahrudina Radon~i}a zbog na- mjere da napravi pri- log o ubistvu Ramiza Delali}a ]ele u emisi-  ji „Crta“ BHRT-a. Ra-don~i} je istom prili- kom pripri jetio i ure- dniku „Crte“ Amarildu Guti}u. Reagiralo je Udru`enje BH novina- ri, ali ni je BHRT. Oslo-bo|enje je zatra`ilo po ja{njenje u ovoj TV ku}i, no umjesto od- govora, stiglo je sao- p}enje za javnost, uko jem sto ji da je izda- to „nakon niza orkestriranih napada, politi~kih i drugih obli- ka pritisaka, pri jetnji i uvreda novinarima BHT1, neistina, po- luinformaci ja i neutemeljenih optu`bi na adresu Radio-tele- vizi je BiH“.- Etiketiranje BHRT-a u po jedinim medi jima i istupima po-  jedinaca i zvani~nika kao sljedbenika, medijskog promoto- ra po jedinih politi~kih stranaka, po jedinaca, interesnih i sl. grupa jalovi je poku{a ji da ti isti medi ji i po jedinci prikri ju vlastitu ovisnost od politi~kih centara mo}i i da pa`nju ja- vnosti preusmjere na drugu stranu. Poslovodstvo BHRT-a ne- }e dozvoliti da se neistinama, konstrukci jama i la`ima na- ru{ava ugled ove ku}e, ne}e dozvoliti zastra{ivanje novina- ra i argumentom sile mi je{anje u ure|iva~ku i poslovnu po- litiku BHRT-a. Poslovodstvo BHRT-a }e iskoristiti sve zakon- ske i institucionalne forme i procedure da o~uva integritet uposlenika, funkci ju i status neovisnog javnog servisa na ra- zini dr`ave BiH. Jednako tako, beskompromisno }e pozva- ti na odgovornost, bez izuzetka, sve ko ji ~injenjem ili ne~i- njenjem nanose {tetu BHRT-u i ugro`ava ju prava njegovih uposlenika. Nismo sljedbenici niti jedne politi~ke opci je ili njeni promotori, ali jesmo otvoreni da svim relevantnim po- liti~kim, dru{tvenim, kulturnim, soci jalnim predstavnicima otvorimo adekvatan prostor za medijsku prezentaci ju. Da na- glasimo, samo u skladu sa pravilima i principima javnog emi- tiranja i novinarske profesi je, sto ji u saop}enju ko je oda{i- lja poslovodstvo BHRT-a.
 Vode ratove,presu|uju i sude bezargumenata ~itavimnarodima,ka`eLjubi}
Stvaranjeambijenta da jeneophodan tre}ikanal, smatraMehmedovi}
Javni emiteri pred poslanicima
Bo`o Ljubi}:
Povod za raspravu svakeve~eri na ekranu
 [emsudin Mehmedovi}:
Politikarazgradnje i ru{enja BiH

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
MarkusTravan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->