Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cod Procedura Civila - Fisa Tehnica

Cod Procedura Civila - Fisa Tehnica

Ratings:

4.5

(1)
|Views: 772|Likes:
Published by Wyrd Well

More info:

Published by: Wyrd Well on Nov 22, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/08/2012

pdf

text

original

 
Proiectul Codului de procedură civilăFişa tehnică1. Data începerii proiectului
Comisia pentru elaborarea noului Cod de procedură civia fostconstituită prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 829/C din 24 martie 2006, fiindalcătuită din colaboratori externi - teoreticieni şi practicieni în domeniul dreptuluiprocesual-civil, precum şi din reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei..
2. Cadrul instituţional
 În temeiul art. 942 şi următoarele din
Codul civil 
şi ale art. 1
din OrdonanţaGuvernului nr. 85/1998 privind plata colaboratorilor externi folosiţi de ministere pentru elaborarea proiectelor de coduri şi alte acte normative,
aprobată prinLegea nr. 218/2001, au fost încheiate convenţii civile pentru participarea laelaborarea proiectului. Totodată, ca urmare a sprijinului financiar oferit de BancaMondială prin proiectul
Reforma sistemului judiciar 
în cadrul componentei„Consulting services for Revision of the Romanian Civil Procedure Code”, înbaza
 Acordului de Împrumut Nr. 4811 – RO, ratificat prin
Legea 205/2006, cu începere din luna iunie 2007 pentru o parte din colaboratorii externi s-a asiguratplata din aceste fonduri.
3. Componenţa comisiei pe profesii
-
 judecători: conf. univ. dr. Mihaela Tăbârcă, judecător în cadrul Înaltei Curţide Casaţie şi Justiţie, asist. univ. Valentin Mitea, vicepreşedintele Curţii deApel Cluj, judecător Iulian Gâlcă, fost preşedinte al Curţii de Apel Alba Iuliaşi fost preşedinte al Consiliului Superior al Magistraturii;
-
avocaţi: dr. Gheorghe Florea - preşedintele Uniunii Naţionale a Barourilor din România.
-
cadre universitare, reputaţi teoreticieni în domeniul dreptului procesual-civil: prof. univ. dr. Viorel Mihai Ciobanu (fost decan al Facultăţii de Drept aUniversităţii din Bucureşti), prof. univ. dr. Gabriel Boroi, conf. univ. dr.Flavius-Antoniu Baias (decanul Facultăţii de Drept a Universităţii dinBucureşti) şi conf. univ. dr. Marian Nicolae.
-
prof. univ. dr. Nicolae Turcu, preşedintele Secţiei de drept privat aConsiliului Legislativ, instituţie reprezentată conform art. 26 alin. (2) teza aII-a
din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative.
1
 
4. Sistematizarea
-
nr. articole: 1085;
-
nr. secţiuni: 54;
-
nr. capitole: 58;
-
nr. titluri: 40;
-
nr. cărţi: 7.
5. Instituţii reformate sau nou introduse şi efectele acestora
Proiectul noului Cod de procedură civilă reprezintă expresia unui efortsusţinut, desfăşurat pe parcursul mai multor ani, care a avut drept scop esenţialcrearea în materia procesului civil a unui cadru legislativ modern care răspundă pe deplin imperativelor funcţionării unei
 justiţii moderne
, adaptateaşteptărilor sociale, precum şi necesităţii
creşterii calităţii acestui serviciupublic
.Dispoziile proiectului noului Cod de procedură civilă urresc răspundă unor deziderate actuale, precum
accesul justiţiabililor la mijloace şiforme procedurale mai simple şi accesibile
şi
accelerarea procedurii,inclusiv în faza executării silite
. În egală su, proiectul urreşte spundă şi exigeelor deprevizibilitate a procedurilor judiciare decurgând din
Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale
şi, implicit, din celestatuate în jurisprudenţa C.E.D.O
.
Urmărind cu rigoare
asigurarea premiselor pentru soluţionarea corectă în fond a cauzelor, în cadrul sistemului justiţieinaţionale
, proiectul are în vedere eliminarea deficienţelor care au condus, înmulte cazuri, la hotărâri ale C.E.D.O. de condamnare a României, atât pentrusoluţii judecătoreşti principial greşite, cât şi pentru prejudicii cauzate de durataexcesivă a procedurilor judiciare ori pentru lipsa de previzibilitate rezultată dininconsecvenţa jurisprudenţei naţionale.De aceea, proiectul vizează, totodată, şi găsirea unor 
remedii pentrueliminarea unei
alte
deficienţe majore a sistemului judiciar român
, şi anume
existenţa unei practici neunitare,
datorată, între altele, şi incoerenţei şiinstabilităţii legislative.Prin Hotărârea Guvernului nr.1527/2007, publicată în Monitorul Oficial alRomâniei, Partea I, nr. 889 din 27 decembrie 2007 au fost aprobate
Tezele prealabile ale proiectului Codului de procedură civilă.
Aşa cum se precizează în acest document de principiu, în activitatea deelaborare a proiectului noului cod s-au avut in vedere concepţiile moderne privinddesfăşurarea procesului civil, rolul si atribuţiile participanţilor la acest proces, încentrul atenţiei situându-se, desigur, preocuparea pentru
recunoaşterea şiclarificarea, într-un termen optim şi previzibil, a drepturilor şi intereselor legitime deduse judecăţii
.Urmărind construcţia unei proceduri civile moderne şi echilibrate, proiectulse concentrează în mod deosebit asupra măsurilor de natură să accelerezeobţinerea răspunsului judecătoresc într-un anumit termen, cu respectarea, în
2
 
egală măsură, a drepturilor procedurale ale părţilor şi principiilor fundamentaleale procesului civil.Dată fiind preocuparea esenţială de
asigurare a celerităţii soluţionăriicauzelor,
concomitent cu
 îmbunătăţirea calităţii actului de justiţie
, soluţiilelegislative propuse urmăresc să răspundă, atât în mod direct, cât şi prin efectelepreconizate, acestui imperativ, indiferent că este vorba despre resistematizareaetapelor procesului civil în aşa fel încât să conducă la un dialog judiciar, întermeni clari şi oneşti, despre simplificarea formelor procedurale ori modificareacompetenţei materiale a instanţelor judecătoreşti odată cu reaşezarea sistemuluicăilor de atac sau, în fine, despre măsuri de natură să ducă la responsabilizareapărţilor din proces. Tot astfel, în scopul degrevării instanţelor de judecată, ceeace ar avea consecinţe nemijlocite asupra duratei de desfăşurare a procedurilor  judiciare, proiectul prevede în sarcina judecătorului obligaţia de a îndruma părţiledin proces spre folosirea procedurii medierii, ca mijloc alternativ de soluţionare alitigiilor, pe durata desfăşurării acestei proceduri judecata fiind suspendată. Peaceei linie se înscriu şi reglementarea recursului ca veritabicaleextraordinară de atac, exercitată doar în cazuri excepţionale în care legalitatea afost înfrântă, cu regândirea actualelor motive de recurs în sensul restrângerii lor şi eliminării motivelor formale, fără impact asupra legalităţii, precum şi nouaprocedură a contestaţiei privind tergiversarea procesului.Prin proiectul noului Cod de procedură civilă
 
se propune
reaşezareacompetenţei materiale
,
astfel încât să conducă atât la apropierea justiţiei decetăţean, cât şi la o justiţie previzibilă prin unitatea soluţiilor jurisprudenţiale.Prin proiect sunt propuse soluţii legislative inovatoare, subsumatedezideratului soluţionării cauzelor într-un termen optim şi previzibil, ce au învedere tehnicizarea procedurii desfăşurate în faţa instanţei de judecată, care săconducă, pe t posibil, şi la eliminarea interprerilor jurisprudeialecontradictorii.Au fost
resistematizate etapele procesului civil
-
etapa scrisă
,
cercetarea procesului 
 
şi
dezbaterea în fond a procesului,
 
astfel încât săcrească eficienţa activităţii de judecată şi să se reducă durata procesului civil, cuasigurarea tuturor garaiilor procesuale. Astfel, proiectul noului Cod deprocedură civilă prevede împărţirea fazei judecăţii în primă instanţă în două etape:cercetarea procesului, care se desfăşoară în camera de consiliu - dând expresiecaracterului preponderent privat al drepturilor şi intereselor disputate în procesulcivil - şi în cadrul căreia se îndeplinesc, în condiţiile legii, actele de procedură, serezolvă excepţiile procesuale şi se administrează probele - şi dezbaterea în fond aprocesului, care urmează a avea loc preponderent în şedinţă publică, dacă părţilenu convin altfel. În cadrul acestei din uretape procesuale, ile auposibilitatea să dezbată în contradictoriu împrejurările de fapt şi temeiurile de dreptinvocate de ele sau puse în discuţie, din oficiu, de către instanţa de judecată. În
materia probelor 
se propune realizarea unei unificări de reglementare, în sensul de fi cuprinse în noul Cod de procedură civilă nu numai prevederilereferitoare la administrarea probelor, ci şi cele care privesc admisibilitateaacestora. Totodată, se propune păstrarea actualei proceduri a administrăriiprobelor de către avocaţi, care, în noul context legislativ, poate reprezenta, ca
3

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
costy19 liked this
faqscsi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->