Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
15Activity
×
P. 1
2011 NLRC Rules of Procedure Notes and Cases

2011 NLRC Rules of Procedure Notes and Cases

Ratings: (0)|Views: 3,180|Likes:
Published by Stef Macapagal
Outline of the 2011 Rules with Notes and Jurisprudence
Outline of the 2011 Rules with Notes and Jurisprudence

More info:

Published by: Stef Macapagal on Feb 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See More
See less

09/02/2013

pdf

 
IGHCX XEIGZBCOQ
8077 OIXA XUIEQ CL PXCAEJUXEXUIE B ZBZIE GOJ ACOQZXUAZBCO
Ibhexgiir acoqzxuej zc agxxr cuz zme chfeazb|eq cl zme Acoqzbzuzbco) zme IghcxAcje cl zme Pmbibppboeq goj czmex xeie|goz iedbqigzbcoq) goj zc gqqbqz zmepgxzbeq bo chzgbobod fuqz) e}pejbzbcuq goj boe}peoqb|e xeqciuzbco gojqezziekeoz cl ighcx jbqpuzeq -Qeazbco 8"XUIE BB JELBOBZBCO CL ZEXKQ
Qgke jelbobzbcoq gq Gxz/ 878 cl zme Ighcx Acje -Qeazbco 7"
 Gxzbaie 878/ Jelbobzbcoq/-g"’Ackkbqqbco‛ kegoq zme Ogzbcogi Ighcx Xeigzbcoq Ackkbqqbco cx gor cl bzqjb|bqbcoq) gq zme agqe kgr he) gq pxc|bjej uojex zmbq Acje/-h"’Huxegu‛ kegoq zme Huxegu cl Ighcx Xeigzbcoq goj#cx zme Ighcx XeigzbcoqJb|bqbcoq bo zme xedbcogi cllbaeq eqzghibqmej uojex PJ Oc/ 7) bo zmeJepgxzkeoz cl Ighcx/-a"’Hcgxj‛ kegoq zme Ogzbcogi Acoabibgzbco goj Kejbgzbco Hcgxj eqzghibqmej uojex EC Oc/ 78</-j"’Acuoabi‛ kegoq zme Zxbpgxzbze \ciuozgxr Gxzbhzxgzbco Gj|bqcxr Acuoabieqzghibqmej uojex EC Oc/ 78<) gq gkeojej/-e"’Ekpicrex‛ boaiujeq gor pexqco gazbod bo zme bozexeqz cl go ekpicrex)jbxeazir cx bojbxeazir/ Zme zexk qmgii ocz boaiuje gor ighcx cxdgobvgzbco cx gor cl bzq cllbaexq cx gdeozq e}aepz tmeo gazbod gq ekpicrex/-l"’Ekpicree‛ boaiujeq gor pexqco bo zme ekpicr cl go ekpicrex/ Zme zexkqmgii ocz he ibkbzej zc zme ekpicreeq cl g pgxzbauigx ekpicrex) uoieqq zmbqAcje qc e}pibabzir qzgzeq/ Bz qmgii boaiuje gor bojb|bjugi tmcqe tcxn mgqaegqej gq g xequiz cl cx bo acooeazbco tbzm gor auxxeoz ighcx jbqpuze cx heaguqe cl gor uolgbx ighcx pxgazbae bl me mgq ocz chzgboej gor czmex quhqzgozbgiir ewub|gieoz goj xeduigx ekpicrkeoz/-d"’Ighcx cxdgobvgzbco‛ kegoq gor uobco cx gqqcabgzbco cl ekpicreeq tmbame}bqzq bo tmcie cx bo pgxz lcx zme puxpcqe cl aciieazb|e hgxdgbobod cx cl jegibodtbzm ekpicrexq acoaexobod zexkq goj acojbzbcoq cl ekpicrkeoz/-m"’Iedbzbkgze ighcx cxdgobvgzbco‛ kegoq gor ighcx cxdgobvgzbco juir xedbqzexej tbzm zme Jepgxzkeoz cl Ighcx goj Ekpicrkeoz) goj boaiujeq gor hxgoam cx icagi zmexecl/
7IGHCX IGT XE\BET OCZEQ6 8077 OIXA XUIEQ CL PXCAEJUXEKGAGPGDGI) QZEPMGOBE IUVEZZE K/ HQU ACIIEDE CL IGT
 
-b"’Ackpgor uobco‛ kegoq gor ighcx cxdgobvgzbco tmcqe lcxkgzbco) luoazbco cx gjkbobqzxgzbco mgq heeo gqqbqzej hr gor gaz jelboej gq uolgbx ighcx pxgazbaehr zmbq Acje/-f"’Hgxdgbobod xepxeqeozgzb|e‛ kegoq g iedbzbkgze ighcx cxdgobvgzbco cx gor cllbaex cx gdeoz cl quam cxdgobvgzbco tmezmex cx ocz ekpicrej hr zmeekpicrex/-n"’Uolgbx ighcx pxgazbae‛ kegoq gor uolgbx ighcx pxgazbae gq e}pxeqqir jelboej hr zmbq Acje/-i"’Ighcx jbqpuze‛ boaiujeq gor acozxc|exqr cx kgzzex acoaexobod zexkq goj acojbzbcoq cl ekpicrkeoz cx zme gqqcabgzbco cx xepxeqeozgzbco cl pexqcoq booedczbgzbod) lb}bod) kgbozgbobod) amgodbod) cx gxxgodbod zme zexkq goj acojbzbcoq cl ekpicrkeoz) xedgxjieqq cl tmezmex zme jbqpuzgozq qzgoj bo pxc}bkgze xeigzbco cl ekpicrex goj ekpicree/-k"’Kgogdexbgi ekpicree‛ bq coe tmc bq |eqzej tbzm pctexq c pxexcdgzb|eq zc igr jcto goj e}eauze kgogdekeoz pcibabeq goj#cx mbxe)zxgoqlex) quqpeoj) igrcll) xeagii) jbqamgxde) gqqbdo) cx jbqabpiboe ekpicreeq/Qupex|bqcxr ekpicreeq gxe zmcqe tmc) bo zme bozexeqz cl zme ekpicrex)elleazb|eir xeackkeoj quam kgogdexbgi gazbcoq bl zme e}exabqe cl quamguzmcxbzr bq ocz kexeir xcuzbogxr cx aiexbagi bo ogzuxe huz xewubxeq zme uqe cl bojepeojeoz fujdkeoz/ Gii ekpicreeq ocz lgiibod tbzmbo gor cl zme ghc|ejelbobzbcoq gxe acoqbjexej xgon+goj+lbie ekpicreeq lcx puxpcqeq cl zmbq Hccn/-o"’\ciuozgxr Gxhbzxgzcx‛ kegoq gor pexqco gaaxejbzej hr zme Hcgxj gq quam) cx gor pexqco ogkej cx jeqbdogzej bo zme Aciieazb|e Hgxdgbobod Gdxeekeoz hr zme pgxzbeq zc gaz gq zmebx |ciuozgxr gxhbzxgzcx) cx coe amcqeo) tbzm cx tbzmcuz zme gqqbqzgoae cl zme Ogzbcogi Acoabibgzbco goj Kejbgzbco Hcgxj) puxqugoz zcg qeieazbco pxcaejuxe gdxeej upco bo zme Aciieazb|e Hgxdgbobod Gdxeekeoz)cx gor cllbabgi zmgz kgr he guzmcxbvej hr zme Qeaxezgxr cl Ighcx goj Ekpicrkeoz zc gaz gq |ciuozgxr gxhbzxgzcx upco zme txbzzeo xewueqz goj gdxeekeoz cl zme pgxzbeq zc g ighcx jbqpuze/-c"’Qzxbne‛ kegoq gor zekpcxgxr qzcppgde cl tcxn hr zme acoaexzej gazbco cl ekpicreeq gq g xequiz cl go bojuqzxbgi cx ighcx jbqpuze/-p"’Icancuz‛ kegoq zme zekpcxgxr xeluqgi cl go ekpicrex zc luxobqm tcxn gq gxequiz cl go bojuqzxbgi cx ighcx jbqpuze/
-w"
’Bozexogi uobco jbqpuze‛ boaiujeq gii jbqpuzeq cx dxbe|goaeq gxbqbod lxck gor |bcigzbco cl cx jbqgdxeekeoz c|ex gor pxc|bqbco cl zme acoqzbzuzbco goj hrigtq cl g uobco) boaiujbod gor |bcigzbco cl zme xbdmzq goj acojbzbcoq cl uobco kekhexqmbp pxc|bjej lcx bo zmbq Acje/
8IGHCX IGT XE\BET OCZEQ6 8077 OIXA XUIEQ CL PXCAEJUXEKGAGPGDGI) QZEPMGOBE IUVEZZE K/ HQU ACIIEDE CL IGT
 
-x"’Qzxbne hxegnex‛ kegoq gor pexqco tmc chqzxuazq) bkpejeq) cx bozexlexeqtbzm hr lcxae) |bcieoae) acexabco) zmxegzq) cx bozbkbjgzbco gor pegaelui pbanezbod hr ekpicreeq juxbod gor ighcx acozxc|exqr glleazbod tgdeq) mcuxqcx acojbzbcoq cl tcxn cx bo zme e}exabqe cl zme xbdmz cl qeil+cxdgobvgzbco cx aciieazb|e hgxdgbobod/-q"’Qzxbne gxeg‛ kegoq zme eqzghibqmkeoz) tgxemcuqeq) jepczq) pigozq cx cllbaeq) boaiujbod zme qbzeq cx pxekbqeq uqej gq xuogtgr qmcpq) cl zmeekpicrex qzxuan gdgboqz) gq teii gq zme bkkejbgze |babobzr gazugiir uqej hr  pbanezbod qzxbnexq bo kc|bod zc goj lxc helcxe gii pcbozq cl eozxgoae zc goj e}bz lxck qgbj eqzghibqmkeoz/
Xedbcogi Gxhbzxgzbco Hxgoam -XGH" ‑ gor cl zme xedbcogi gxhbzxgzbco hxgoameqcx quh+xedbcogi hxgoameq cl zme AckkbqqbcoXUIE BBB PIEGJBODQ) OCZBAEQ) GOJ GPPEGXGOAEQ
Bobzbgzcxr piegjbod6 Ackpigboz ‑ qmcuij acozgbo -Qeazbco 7g"
c
Aguqe#Aguqeq cl Gazbco
c
Ogkeq goj Gjjxeqqeq cl GII Ackpigbogozq#Pezbzbcoexq gojXeqpcojeozq
c
Qbdoej uojex Cgzm hr Ackpigbogoz#Pezbzbcoex
c
Jeaigxgzbco cl Oco+Lcxuk Qmcppbod
DEOEXGI XUIE6 Kgojgzcxr bo bobzbgi piegjbod
Huz ocz oeaeqqgxbir fuxbqjbazbcogi> QA mgq jeabjej bo qcke agqeqzc iez qibje oco+ackpibgoae tbzm zmbq xuie ’bo zme bozexeqz cl fuqzbae‛
Gppegiq6 ocz oeaeqqgxr gorkcxe) puxqugoz zc zme acoaepz zmgzgo gppegi bq ocz go bobzbgzcxr piegjbod
Lcxuk Qmcppbod6 Zme pxgazbae cl amccqbod zme kcqz lg|cxghie fuxbqjbazbco cx acuxz bo tmbam g aigbk kbdmz he megxj/ -Higan‒q IgtJbazbcogxr" Zme pxgazbae cl amccqbod zme acuxz bo tmbam zc hxbod gogazbco lxck gkcod zmcqe acuxzq zmgz acuij pxcpexir e}exabqe fuxbqjbazbco hgqej co g jezexkbogzbco cl tmbam acuxz bq ibneir zc pxc|bjezme kcqz lg|cxghie cuzacke/ -Kexxbgk+Tehqzex‒q Jbazbcogxr cl Igt"E}bqzq tmeo g pgxzr tmc chzgboq go uolg|cxghie jeabqbco lxck coelcxuk qeenq g lg|cxghie jeabqbco lxck goczmex lcxuk/ -Ackk/Cxzbduexxg"1IGHCX IGT XE\BET OCZEQ6 8077 OIXA XUIEQ CL PXCAEJUXEKGAGPGDGI) QZEPMGOBE IUVEZZE K/ HQU ACIIEDE CL IGT

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->