Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
The Socialist #87 جريدة الإشتراكي

The Socialist #87 جريدة الإشتراكي

Ratings: (0)|Views: 227|Likes:
نشرة غير دورية تصدر عن مركز الدراسات الإشتراكية - مصر
نشرة غير دورية تصدر عن مركز الدراسات الإشتراكية - مصر

More info:

Published by: الاشتراكيون الثوريون on Feb 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/26/2012

pdf

text

original

 
 
ﺔـﻴـﻛاﺮـﺘـﺷﻻا
 
تﺎﺳارﺪﻟا
 
ﺰﻛﺮﻣ
 
ﺎﻫرﺪﺼﻳ
 
ﺔﻳرود
 
ﺮﻴﻏ
 
ةﺮﺸﻧدﺪﻌﻟا
7(6
ﻳاﺮﺒﻓ
012 
ﺪﺣاو
 
ﻪﻴﻨﺟ
 
ﺔﻤﻠﻛ
 
ﻒﻟأ
 
يوﺎﺴﺗ
 
ةرﻮﺼﻟا
.......
ص
14
ﺎﻤﻨﻴﺴﻟا
 
ﻦﻓ
...........................
لوﺰﻳﻻ
 
ﺔﺷاﺮﻔﻟا
 
ﺮﺛأ
...........
ص
14
كﻮﺗ
 
كﻮﺗ
...........................
لﺎﻔﻃﻷ
 
لوﺎﻨﺘﻣ
 
ﻦﻋ
 
اﺪﻴﻌﺑ
 
ﻆﻔﺤﺗ
.
ص
15
زﻮﺟارﻷا
............................
شﻮﻓﺮﺣ
 
ﺔﺟرﺪﺑ
 
ﻲﺳﺎﻴﺳ
 
ﺪﻗﺎﻧ
....
ص
15
ﻲﺒﻴﻠﻟا
 
ﻲﻨﻃﻮﻟا
 
ﺲﻠﺠﻤﻟا
 
لﻮﺣ
.....
ص
12
ﺔﻴﻨﻴﻄﺴﻠﻔﻟا
 
ﺔﻴﻀﻘﻟا
 
ﻢﻋد
..............
نﺎﻜﻳﺮﻣﻷا
 
ءﺎﺿرإ
 
مأ
............
ص
12
نﺎﻧﻮﻴﻟا
.............................:
لﺎﻤﻌﻟا
 
ﺔﻄﻠﺳ
 
ﺪﻳﺮﻳ
 
ﺐﻌﺸﻟا
.......
ص
13
ﺔﺟﺎﺣ
 
ﺎﻤﻫ
..
ﺔﺟﺎﺣ
 
ﺎﻨﺣاو
.......
ص
13 
ﺪﻴﻌﺳرﻮﺑ
............................
رﺎﻤﺤﻟا
 
ﻰﻟإ
 
رﺎﺼﺤﻟا
 
ﻦﻣ
........
ص
2-3
ﺔﻟوﺪﻟا
 
دﺪﻬﻳ
 
ﻦﻣ
......................
؟مﺎﻈﻨﻟا
 
مأ
 
ةرﻮﺜﻟا
................
ص
6
ﺔﻃﺮﺸﻟا
 
جﻼﻌﻟ
 
ﺔﺘﺷور
............
ص
6
يدﺎﺼﺘﻗﻻا
 
مﺎﻈﻨﻟا
 
سﻼﻓإو
 
ةرﻮﺜﻟا
......
كرﺎﺒﻣ
 
تﻻاﺮﻨﺠﻟ
...............
ص
10 
ةرﺎﻋﺪﻠﻟ
..
ىﺮﺧأ
 
هﻮﺟو
.........
ص
10
؟يدﺎﺼﺘﻗا
 
لﻼﻐﺘﺳا
 
مأ
 
دﺎﺴﻓ
......
ص
11
يرﻮﺜﻟا
 
بﺰﺤﻟا
..
تﻮﻣ
 
وأ
 
ةﺎﻴﺣ
...
ص
11
   ﻲ   ﻤ     ﻟ     ﺎ    ﻌ     ﻟ     ا
 
    ﺐ     ﻟ     ﺎ      ﻄ     ﻟ     ا
 
    م    ﻮ    ﻳ   ﻲ      ﻓ      ﺔ    ﺒ     ﻠ      ﻄ     ﻟ     ا
 
      ت     ا   ﺮ    ﻴ   ﺴ    ﻣ
 - 
    د     ﺎ      ﺷ   ر     ن     ﺎ       ﺛ     ﺎ      ﻧ    ﻮ    ﺟ      ﺔ   ﺳ     ﺪ    ﻋ
 
 
 ﺔﺳﺪﻋ
:
يوﻼﻤﺤﻟا
 
مﺎﺴﺣ
 
جوﺮـﺨﻟا
 
ّﻲﻠﻋ
 
رﺬﻌﺗ
 
ﺚﻴﺣ
 
ﻪﺣﺮﺸﻤﻟا
 
ﻲـﻔـﺸـﺘﺴﻤﻟا
 
باﻮﺑا
 
ﻦﻣ
 
بﺎﺑ
 
يا
 
ﻦﻣﺪﻳﺪﺸﻟا
 
ﺮﻬﻤﺠﺘﻟا
 
ﻪﺠﻴﺘﻧ
.
مﺪـﻟا
 
ﻚﻨﺑ
 
راﻮـﺠـﺑ
 
ﻊـﻘـﻳ
 
ﺪﻴﻌﺳرﻮﺒﺑ
 
ﻲﺴﻴﺋﺮﻟا
 
مﺎـﻌـﻟا
 
ﺪﻴﻌﺳرﻮﺑ
 
ﻲﻔﺸﺘﺴﻣ
..
ﺖـﻔـﻟ
 
داﺪـﻋا
 
دﻮﺟو
 
ﻲﺟوﺮﺧ
 
ﺪﻌﺑ
 
ﻲﻫﺎﺒﺘﻧا
 
ﻦـﻴـﻨـﻃاﻮـﻤـﻟا
 
ﻦﻣ
 
ﻪﻳﺎﻐﻠﻟ
 
هﺮﻴﺒﻛ
 
عﺮــﺒــﺘــﻠــﻟ
 
ﻢــﻫرّود
 
نوﺮــﻈــﺘــﻨــﻳءﺎﻣﺪﻟﺎﺑ
.
ﻞـﻜـﻟ
 
ﻪﺟﺎﺣ
 
ﺪﺟﻮﻳ
 
ﻻ
 
ﺎﻴﺒﻃ
 
ﺎـﻨﻠﻤﻋ
 
ﺎﻨﻴﻬﻧا
 
ﺪﻗ
 
ﺎّﻨﻛو
 
ءﺎﻣﺪﻟا
 
ﻚﻠﺗﻞﻌﻔﻟﺎﺑ
-
ﺎﻧﺪﻛ
 
وأ
-
ﻲـﺋﺎﻘﻠﺗ
 
ﻞﻤﻋ
 
ﻪﻨﻜﻟ
 
اﻮﺒﻬﻓ
 
اوأر
 
ﺎﻣ
 
ﻢﻬﻋﺰﻓأ
 
ﻦﻴﻨﻃاﻮﻣ
 
ﻦﻣ
 
ﻦـﻣ
 
نﻮـﻜـﻠـﻤـﻳ
 
ﺎﻣ
 
ﻲﻠﻏﺄﺑ
 
نوﺪﺠﻳﻢﻬﺋﺎﻣد
.
داﺮـﻓأ
 
ﻢـﻈـﻌﻣ
 
ﻢﻬﻴﻓ
 
تﺰّﻴﻣساﺮﺘﻟأ
)
ﺰﻠﺠﻳا
 
ﻦﻳﺮﺟ
..( 
ﻻا
 
هﺮـﻜـﻟﺎـﺑ
 
ﻲـﻣﺎﻤﺘﻫا
 
مﺪﻋ
 
ﻢﻏر
 
تاﺮﻤﻟا
 
ﻦﻣ
 
ﺮﻴﺜﻜﻟا
 
ﻲﻓ
 
ﻢﻬﺘﻠﺑﺎﻗ
 
ﻲﻨﻧا
 
ﻪﻋّﻮﻨﺘﻤﻟا
 
ﺪﻴﻌﺳرﻮﺑ
 
ﻪﻨﻳﺪﻣ
 
تاﺮﻴﺴﻤﺑ
 
ﺎـﻗﻼـﻃأ
 
ﺎـﻬﻨﻋ
 
اﻮﺒﻴﻐﻳ
 
ﻻ
 
ﻲﺘﻟا
..
ﻦـﻣ
 
ﻪﻃﺮﺸﻟا
 
ﻮﻫ
 
بﺎﻏ
..
ﻪـﻓﺎﺴﻤﻟا
 
لاﻮﻄﻓ
 
ﻢـﻟ
 
ﻦـﻜﺳأ
 
ﺚﻴﺣ
 
ﻲﻟا
 
ﻲﻔﺸﺘﺴﻤﻟا
 
ﻦﻣ
 
ﺪـﻨﺠﻣ
 
ﻲﺘﺣ
 
وأ
 
اﺪﺣاو
 
ﺎﻴﻃﺮﺷ
 
ﻞﺑﺎﻗأﺪﺣاو
 
روﺮﻣ
.
ﻦـﻣﻸـﻟ
 
ﻞـﻣﺎﻛ
 
بﺎﻴﻏ
 
ﻪﻧﺄﻛ
 
مﻮﻴﻟا
 
اﺪﺒﻓ
28
ﺮﻳﺎﻨﻳ
2011 
ﺮـﺜـﻛأ
 
هرﻮﺻ
 
ﻲﻓ
 
ﺪﻳﺪﺟ
 
ﻦﻣ
 
ﺚﻌﺒﻳﺎﻧﺰﺣ
. 
رﺎــﻄــﻣ
 
ﻦــﻣ
 
ﺐــﻳﺮــﻗ
 
ﻲــﺘــﻴــﺑ
 
دﻮـﻌـﺼﻠﻟ
 
ﺐﻫﺄﺗا
 
ﺎﻧأ
 
ﺎﻤﻨﻴﺑ،ﺪﻴﻌﺳرﻮﺑ
 
طﻮـﺒـﻫ
 
ﻲـﻫﺎﺒﺘﻧا
 
ﻲﻋﺮﺘﺳا
 
لﺰﻨﻤﻠﻟﻦﻴﺗﺮﺋﺎﻃ
-
يﺮـﺧﻻا
 
ﻮـﻠـﺗ
 
هﺪـﺣاﻮـﻟا
 
ﻲـﻠـﻋ
 
ﻖـﺋﺎـﻗد
 
ﺲﻤﺧ
 
ﻲﻨﻣز
 
قرﺎﻔﺑﺮﺜﻛﻻا
-
ﻢـﻠﻓ
 
ﻢﻬﻤﺠﺣ
 
ﻲﻣﺎﻤﺘﻫا
 
رﺎﺛأ
 
لﺎﺒﻘﺘﺳا
 
ﻲﻠﻋ
 
ﺪﻴﻌﺳرﻮﺑ
 
رﺎﻄﻣ
 
دّﻮﻌﺘﻳﻢﺠﺤﻟا
 
هﺮﻴﺒﻛ
 
تاﺮﺋﺎﻄﻟا
..
ﺎـﻣﺪﻨﻋو
 
نﺄـﺑ
 
ﺖـﻤـﻠـﻋ
 
ﻲـﻟﺰـﻨﻣ
 
ﻲﻟا
 
تﺪﻌﺻ
 
ﻞﻘﻨﻟ
 
ﻦﻴﺗﺮﺋﺎﻃ
 
لﺎﺳرﺎﺑ
 
ﺮﻣأ
 
ﺮﻴﺸﻤﻟاﻦﻴﺑﺎﺼﻤﻟا
..
ﺎـﻘـﻠـﻄـﻣ
 
ﻢﻬﻠﺒﻘﺘﺴﻳ
 
ﻢﺛﻪﻧﺎﺴﻟ
 
ﺎﻨﻴﻠﻋ
"
ﺐـﻌﺸﻟا
 
فرﺎﻋ
 
ﺶﻣ
 
ﺎﻧاﻪﻴﻟ
 
ﺖﻛﺎﺳ
"
ﺮـﻴﺸﻤﻟا
 
هدﺎﻴﺳ
 
اﺮﻜﺷ؟؟
)
ﺖﻠﺻو
 
ﻪﻳﺪﻬﻟا
) 
رﺎﺼﺤﻟا
:2
ﻲــﺘــﺣ
 
ﺮــﻳاﺮــﺒــﻓ
9
ﺮﻳاﺮﺒﻓ
 
ﻦـﻋ
 
ﻪـﻃﺮـﺸـﻠﻟ
 
ﻞﻣﺎﻛ
 
بﺎﻴﻏﻻﻻﺪﻴﻌﺳرﻮﺑ
 
ﻪﻨﻳﺪﻣ
.
ﻪـﻨـﻳﺪـﻤﻟا
 
ﺖﻤﺼﺗبﺮﻐﻤﻟا
 
هﻼﺻ
 
ﺪﻌﺑ
 
ﻦﻣ
 
ﺎﻣﺎﻤﺗ
.
رﺎﺸﺘﻧا
 
راﺮـﻏ
 
ﻲﻠﻋ
 
تﺎﻌﺋﺎﺸﻟ
 
ﻒﺜﻜﻣو
 
ﺐﻳﺮﻏ
 
ﻲـﻓ
 
نﻮﻣدﺎﻗ
 
يوﻼﻫﻻا
 
ساﺮﺘﻟﻷا
 
نأ
 
ءﺎـﻨﺑا
 
ﺢﺑﺬﻟ
 
هﺮﻴﺒﻛ
 
تﺎﺴﻴﺑﻮﺗا
 
ﻪﺛﻼﺛﺪﻴﻌﺳرﻮﺑ
.
ساﺮـﺘـﻟا
 
نﺎـﻛ
 
ﻦﻴﺣ
 
ﻲﻓﻪﺋاﺪﻬﺷ
 
ﻲﻓ
 
ءاﺰﻌﻟا
 
ﻞﺒﻘﺘﺴﻳ
 
يوﻼﻫا
. 
مﺎـﻣأ
 
نوﺮـﻫﺎـﻈـﺘﻳ
 
ﺮﺼﻣ
 
راﻮﺛو
 
داﺮـﻓأ
 
ﺮـﻬـﻈـﻴـﻓ
 
ﻢـﺸـﻐﻟا
 
ﻪﻴﻠﺧاد
 
قﻼـﻃﺎﺑ
 
ﻪﻴﻨﻣﻷا
 
ﻢﻬﺗءﺎﻔﻛ
 
ﻪﻴﻠﺧاﺪﻟا
 
ﺎــﻜــﻳﺮــﻣأ
 
دراو
 
جزﺎــﻄــﻟا
 
زﺎــﻐــﻟا
 
دﺎـﺴﺟا
 
قﺮـﺘـﺧا
 
يﺬﻟا
 
شﻮﻃﺮﺨﻟاو
 
ﻢـﻫﺮـﻳزو
 
ﻢـﺴـﻘـﻳ
 
ﻢـﺛ
 
ﻦﻴﻄﺷﺎﻨﻟا
 
ماﺪـﺨـﺘـﺳا
 
مﺪـﻌـﺑ
 
نﺎﻤﻳﻻا
 
ﻆﻠﻏﺄﺑشﻮﻃﺮﺨﻟا
.
ﺖـﻘـﻠﻄﻧا
 
يﺮﺧأ
 
ﻪﻋﺎﺷأ
 
ﺎﻬﻠﺧﺪﺗ
 
ﻻو
 
هﺮﺻﺎﺤﻣ
 
ﺪﻴﻌﺳرﻮﺑ
 
نﺄﺑ
 
تارﺎـّﻴـﺳ
 
وأ
 
تاوﺮـﻀـﺨﻟا
 
تارﺎﻴﺳﻪﻴﻨﻳﻮﻤﺘﻟا
 
ﻊﻠﺴﻟا
.. 
ﻊـﺋﺎـﺑ
 
ﺪـﻨﻋ
 
ﻪﻋﺎﺷﻷا
 
ﻚﻠﺗ
 
ﺖﻌﻤﺳ
 
ﻢـﻃﺎـﻤـﻄﻟا
 
ﻲﻟا
 
تﺮﻈﻧ
 
ﻢﺛ
 
رﺎﻀﺨﻟا
 
ﻪـﺗﺮـﺒـﺧأو
 
ﺎﻬﻳﺮﺘﺷا
 
ﻲﺘﻟا
 
ﻪﺟزﺎﻄﻟادﺮﻳ
 
ﻢﻠﻓ
 
ﻪﺘﻠﺻو
 
ﻒﻴﻛ
..
ﻼﺑ
 
تﺎﻋﺎﺷأ
 
ﻦـﻣﻷا
 
ﺐﺤﺳ
 
ﻦﻣ
 
ﺎﻬﻘﻠﻃأ
 
ﻖﻄﻨﻣ
 
يأﺪﻴﻌﺳرﻮﺑ
 
دﺎﺘﺳا
 
ﻦﻣ
.
فﺮﻄﻟا
 
ﻪﻧﻮﻤﺴﻳ
 
ﻢـﻟ
 
يﺬـﻟا
 
مﺎـﻈـﻨﻟا
 
ﻪﻴﻤﺳأو
 
ﺚﻟﺎﺜﻟاﻂﻘﺴﻳ
.
ءﺎـﻨـﺑا
 
نﺄـﺑ
 
ﻪـﺜـﻟﺎـﺛ
 
ﻪﻋﺎﺷأ
 
ﻪـﻘـﻄـﻨـﻣ
 
ﻲﻟا
 
نﻮﺒﻫاﺬﻟا
 
ﺪﻴﻌﺳرﻮﺑ
 
ﻲﻠﻋ
 
ﻢﻬﺤﺑذ
 
ﻢﺘﻳ
 
ﻖﻳزﺎﻗﺰﻟﺎﺑ
 
ﺪﻴﻨﺠﺘﻟا
 
ﻪـﻠﻤـﺣ
 
كﺎـﻨﻫ
 
نﺄﺑ
 
ﻪﻌﺑارو
 
ﻖﻳﺮﻄﻟا
 
ﻢّﻌﻄﺗو
 
تﻮﻴﺒﻟا
 
ﻲﻠﻋ
 
روﺪﺗ
 
تﺎﻤﻴﻌﻄﺗ
 
ناو
 
ﺪـﺳﺎـﻓ
 
ﻞﺼﻤﺑ
 
ﺪﻴﻌﺳرﻮﺑ
 
لﺎﻔﻃاﺎﻬﻟ
 
ﺮﺼﺣ
 
ﻻ
 
تﺎﻴﻓﻮﻟا
. 
ﻢـﻬﻧﺄﺑ
 
ﻪﺴﻣﺎﺧ
 
ﻪﻋﺎﺷأ
-
؟ﻢـﻫ
 
ﻦـﻣ
- 
ﺪـﻴـﻌـﺳرﻮـﺑ
 
ﻞـﺧﺪﻣ
 
ﻲﻠﻋ
 
نﻮﻔﻗاو
 
مﺎـﻗرا
 
ﻞﻤﺤﺗ
 
هرﺎﻴﺳ
 
يأ
 
نﻮﻤﻄﺤﻳو
 
ﺪـﻴﻌﺳرﻮﺑ
.
ﻮـﺤـﻧ
 
ﻲـﺗرﺎـﻴـﺳ
 
تﺪـﻗﺬﻔﻨﻤﻟا
.
قﻼـﻃﻷا
 
ﻲﻠﻋ
 
ءﻲﺷﻻ
.
نا
 
ﻻأ
 
ارﺎـﺸـﺘـﻧاو
 
هﻮـﻗ
 
ﺮـﺜﻛﻻا
 
ﻪﻋﺎﺷﻷا
 
ﺪـﻴـﻌﺳرﻮﺑ
 
نﺄﺑ
 
ﻪﺻﺎﺨﻟا
 
ﻲﻫ
 
ﺎﺗﺎﺒﺛوءاﺬﻏ
 
ﺎﻬﻠﺼﻳ
 
ﻻ
 
هﺮﺻﺎﺤﻣ
.
اﺬـﻫ
 
ﻞـﻛ
 
ﺐـﻳﺮـﻤـﻟاو
 
ﻞﻣﺎﻜﻟا
 
بﺎﻴﻐﻟا
 
ﻞﻇ
 
ﻲﻓ
 
ﻦـﻋ
 
ﺶـﻴـﺠـﻟاو
 
ﻪـﻃﺮـﺸﻟا
 
تاﻮﻘﻟ
 
تاﻮـﻗ
 
رداﻮـﺑ
 
تأﺪﺑ
 
نا
 
ﻲﻟا
 
ﻪﻨﻳﺪﻤﻟا
 
ﺶـﻴـﺠﻟا
-
ﻪـﻃﺮـﺸﻟا
 
ﺲـﻴـﻟو
-
ﻲـﻓ
 
مﻮﻳ
 
رﻮﻬﻈﻟا
7
ﺮﻳاﺮﺒﻓ
. 
9
ﻲـﺘـﺣ
 
ﺮـﻳاﺮـﺒﻓ
16
ﺮﻳاﺮﺒﻓ
 
رﻮـﻬﻈﻟا
 
ﻲﻓ
 
ﻪﻃﺮﺸﻟا
 
تاﻮﻗ
 
تأﺪﺑﺎﻴﺠﻳرﺪﺗ
.
تﺎـﻨـﺣﺎـﺷ
 
تﺮـﻬﻇ
 
ﺎﻬﻌﻣوﺶﻴﺠﻟا
..
تﺎـﻨـﺣﺎـﺷ
 
هﺪﻋ
 
ﻦﻣ
 
ﻪﻠﻓﺎﻗﺎﻬﻴﻠﻋ
 
بﻮﺘﻜﻣ
"
ﻦـﻋ
 
رﺎـﺼـﺤـﻟا
 
ﻚﻓﺪﻴﻌﺳرﻮﺑ
 
ﻲﻟﺎﻫا
"
ﻪـﺑﺬـﻜـﻟا
 
نﻮـﺑﺬﻜﻳ
 
ﻢــﺛ
 
ﺐــﻌــﺸﻟا
 
ﺎــﻬــﺑ
 
نﻮــﻌــﻨــﻘــﻳوﺎﻬﻧﻮﻗﺪﺼﻳ
.
ﺎـﻫﻮـﻌﻨﺼﻳ
 
ﻪﻠﻬﺳ
 
ﻪﻠﻜﺸﻣ
 
ﺎـﻬـﻧﻮـﻠﺤﻳ
 
ﻢﺛ
 
رﺎﺼﺤﻟا
 
ﻪﻴﻀﻗ
 
ﻲﻫورﺎﺼﺤﻟا
 
ﻚﻓ
 
تارﺎﻴﺴﺑ
..
ﻦﻴﻧﺎﻇ
-
نأوﻢﺛأ
 
ﻦﻈﻟا
 
ﺾﻌﺑ
-
ﻲـﻠﻋ
 
نوردﺎﻗ
 
ﻢﻬﻧأ
 
ﺪﻴﻌﺳرﻮﺑ
 
ءﺎﻨﺑا
 
لﻮﻘﻋ
 
ﻲﻠﻋ
 
ﻚﺤﻀﻟاﻪﻴﻠﻴﺜﻤﺘﻟا
 
ﻚﻠﺘﺑ
.
ﺎـﻬـﺒـﻠـﻏأ
 
تﺎﻨﺣﺎﺷغرﺎﻓ
. 
ﻪــﻳوﺎــﺧ
 
ﻞــﻛﺎــﻴــﻫ
 
ﻲــﻫ
 
ﻂــﻘــﻓ
 
ﻚـﻔـﻟ
 
هدﻮـﺟﻮـﻣ
 
ﺮﻴﻏ
 
تاﺪﻋﺎﺴﻤﻟ
 
ﺎـﻣﺎﻤﺗ
 
ﻪﺣﻮﺘﻔﻣ
 
ﻪﻨﻳﺪﻣ
 
ﻦﻋ
 
رﺎﺼﺤﻟاﻊﺑرﻷا
 
ﺎﻬﺗﺎﻬﺟ
 
ﻦﻣ
!!!
ﻲﻨﻃاﻮﻣ
 
نا
 
ﻻأ
 
ﻪﻴﻠﻴﺜﻤﺘﻟا
 
ﻚﻠﺗ
 
نﻮﻠﺒﻘﺘﺴﻳ
 
ﺪﻴﻌﺳرﻮﺑ
 
تﺎـﺤـﻔـﺻ
 
ﺖـﻟواﺪـﺗو
 
ﻪﻳﺮﺨﺴﻟﺎﺑ
 
تﺎـﻴﻬﻓأ
 
سﺎﻨﻟا
 
ﻪﻨﺴﻟأو
 
كﻮﺑ
 
ﺲﻴﻔﻟاﻦﻋ
 
هﺮﺧﺎﺳ
)
ﻪـﻴـﻧﺎـﺴﻧﻷا
 
تاﺪﻋﺎﺴﻤﻟاﻪﻘﻳﺪﺼﻟا
 
ﺮﺼﻣ
 
ﻪﻟود
 
ﻦﻣ
)!!
رﺎﻤﺤﻟا
 
اﺮﻴﺧأو
17
ﻦـﻣ
 
ﺮـﻳاﺮﺒﻓ
 
ﻪﻋﺎﺴﻟا
1
ﻲﺘﺣ
 
اﺮﻬﻇ
5
ءﺎﺴﻣ
 
ﺪـﻴـﺣﻮﻟا
 
ﺪﻴﺠﻟا
 
ﺊﺸﻟا
 
نﺎﻛ
 
ﺎﻤﺑرا
 
ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ
 
موﺪﻗ
 
ﻮﻫ
 
ﻖﺒﺳ
 
ﺎﻣ
 
ﻞﻛ
 
ﻲﻓ
 
ﻲﻟا
 
هرﻮﺜﻟا
 
ﺮﻤﺟ
 
ﻲﻠﻋ
 
ﻦﻴﻀﺑﺎﻘﻟا
 
ﻦﻣ
 
ﺮـﺴﻛ
 
ﻲـﻓ
 
ﻪـﻛرﺎـﺸﻤﻠﻟ
 
ﺪﻴﻌﺳرﻮﺑ
 
ﺪﻴﻌﺳرﻮﺒﺑ
 
ﻂﻴﺤﻤﻟا
 
ﻲﺴﻔﻨﻟا
 
ﺰﺟﺎﺤﻟا
 
اّﻮـﺣﺮﺻ
 
ﺎﻤﻛ
 
ﻪﻴﻣاﺪﻟا
 
ثاﺪﺣﻷا
 
ﺪﻌﺑ
 
ﻢﻬﺘﻨﺴﻟﺎﺑ
)
هراّﻮـﻧ،ﺪـﻛاو
 
ﺪـﻤـﺤـﻣﻢﺠﻧ
,
ﻲـﻤـﻴـﻠـﻌـﻟا
 
دﺎـﻳز
,
ﻪـﻨـﻴـﺜـﺑﻞﻣﺎﻛ
.
ﺪـﺟﺎـﻣ
 
ﻢـﻳر،
 
ﺪﻛاو
 
وﺮﻤﻋﻢﻫﺮﻴﻏو
.(
هﺮـﻴـﺴـﻤﻟا
 
ﻲﻓ
 
ﺖﻛرﺎﺷ
 
ﻪـﻌـﻤـﺠﻟا
 
هﻼﺻ
 
ﺪﻌﺑ
 
ﺎﻬﻗﻼﻄﻧا
 
ﺬﻨﻣ
 
ساﺮﺘﻟا
 
هﻮﻘﺑ
 
ﺎﻬﻴﻓ
 
كرﺎﺷو
)
ﻦـﻳﺮﺟﺰﻠﺠﻳا
(
نﻮـﻳرﻮـﺜـﻟا
 
نﻮﻴﻛاﺮﺘﺷﻷاو
 
تﺎـﻛﺮﺤﻟا
 
ﻦﻣ
 
ﻢﻫﺮﻴﻏو
 
ﺪﻴﻌﺳرﻮﺒﺑ
 
ﺎـﻤـﻛ
 
ﻪـﻨﻳﺪﻤﻟﺎﺑ
 
ﻪﻳرﻮﺜﻟاو
 
ﻪﻴﺒﻌﺸﻟا
 
ﻦـﻣ
 
ﻪـﻳرﻮـﺛ
 
تﺎﻛﺮﺣ
 
ﺎﻀﻳأ
 
كرﺎﺷطﺎﻴﻣدو
 
ﻪﻴﻠﻬﻗﺪﻟا
.
هﺮـﻴﺴﻤﻟا
 
ﻦﻜﺗ
 
ﻢﻟ
 
ﻦـﻣ
 
دﺪـﻋ
 
دﺰـﻳ
 
ﻢـﻟ
 
ﺎـﻤﺑر
 
ﻪﻤﺨﺿفﻷا
 
ﻦﻋ
 
ﺎﻬﻴﻓ
 
اﻮﻛرﺎﺷ
.. 
ﺪـﻴﻌﺳرﻮﺑ
 
عراﻮﺷ
 
هﺮﻴﺴﻤﻟا
 
ﺖﻓﺎﻃ
 
ﻪـﻔـﺗﺎـﻫو
 
ﺮـﻜـﺴـﻌﻟا
 
ﻢﻜﺤﺑ
 
هدﺪﻨﻣ
 
ﻪـﻠﺘـﻘﻟا
 
ﻪﻤﻛﺎﺤﻣو
 
مﺎﻈﻨﻟا
 
طﻮﻘﺴﺑ
 
روﺪﻟا
 
ﺖﺒﻌﻟ
 
ﻲﺘﻟا
 
فاﺮﻃﻷا
 
ﻒﺸﻛو
 
ﺪـﻴـﻌـﺳرﻮـﺑ
 
ثاﺪـﺣأ
 
ﻲـﻓ
 
ﺮﺒﻛﻷاﻪﻴﻣاﺪﻟا
.
ﻲـﻓ
 
هﺮـﻴـﺴﻤﻟا
 
تﺮﻘﺘﺳا
 
ﻢﺛ
 
ﺮـﻤـﺗﺆـﻤـﻠـﻟ
 
ﺎـﻔـﻠـﺳ
 
دﺪﺤﻣ
 
نﺎﻜﻣ
 
ﻲـﻓ
 
فﻮـﻴـﻀﻟا
 
أﺪﺑ
 
ﻢﺛ
 
يﺮﻴﻫﺎﻤﺠﻟا
 
دﺎﻳﺰﻟ
 
ﻪﻤﻠﻜﻟا
 
تﺮﻘﺘﺳا
 
ﻲﺘﺣ
 
ﺚﻳﺪﺤﻟا
 
ﺎـﻛﺮـﺗ
 
ﺎـﻧﺎﻔﻛ
 
لﺎﻗ
 
يﺬﻟا
 
ﻲﻤﻴﻠﻌﻟا
 
ﻲـﻓ
 
ﻪﻋدﺮﺒﻟا
 
ﻲﻠﻋ
 
اﺮﻄﺸﺗو
 
رﺎﻤﺤﻠﻟ
 
ﻦـﻣ
 
ﺮـﺼﻣ
 
ﻲـﻓ
 
ﺐـﻜـﺗﺮـﻳ
 
ﺎﻣ
 
ﻞﻛ
 
ﻢــﺋاﺮــﺟ
..
ﺪــﺣأ
 
ﻪــﻟﺄــﺳ
 
ﺎــﻨــﻫو
 
بﺎـﺟﺄـﻓ
 
رﺎـﻤـﺤﻟا
 
ﻦﻋ
 
ﻦﻴﻛرﺎﺸﻤﻟايوﺎﻄﻨﻃ
 
ﺮﻴﺸﻤﻟﺎﺑ
.. 
ﻲﻤﻴﻠﻌﻟا
 
دﺎﻳز
 
نأ
 
ﺎﻬﺘﻈﺤﻟ
 
ﺖﻛردأ
 
يﺮـﺧأ
 
ﻪـﻋدﺮـﺑ
 
ﻲـﻟا
 
لّﻮـﺤـﺘـﻴﺳ
)
ﺮﻄﺸﺘﻳ
(
هرﻮـﺜـﻟا
 
ﻮـﺒـﻛار
 
ﺎـﻬﻴﻠﻋ
 
رﺎـﻤـﺤـﻟا
 
ﺎـﻛرﺎﺗ
 
هرﻮﺜﻟا
 
نﺎﻤﻟﺮﺑو
 
ﻒـﻟﻷا
 
هﺮـﻤـﻠـﻟ
 
ﻲﻘﻴﻘﺤﻟا
..
ﻦـﻜـﻟو
 
ﺐـﻜﺗرأ
 
مﺎﻈﻧ
 
ﻮﻫ
 
يﺮﻈﻧ
 
ﻲﻓ
 
رﺎﻤﺤﻟا
 
ﻲـﻓ
 
كرﺎـﺒﻣ
 
ﻪﺒﻜﺗﺮﻳ
 
ﻢﻟ
 
ﺎﻣ
 
مﺎﻋ
 
ﻲﻓﺎﻣﺎﻋ
 
نﻮﺛﻼﺛ
. 
ﺮـﻘـﻓأ
 
ﻞـﻣﺎﻛ
 
مﺎﻈﻧ
 
ﻮﻫ
 
رﺎﻤﺤﻟا
 
راﺪـﻣ
 
ﻲـﻠـﻋ
 
ﻢـﻬﻋّﻮﺟو
 
ﻦﻴﻳﺮﺼﻤﻟا
 
رﻮﻫد
.
لﺎﻀﻧ
 
برﺎﺣ
 
ﻦﻣ
 
ﻮﻫ
 
رﺎﻤﺤﻟا
 
ﺮـﻜـﻨﺗو
 
ﻪﻳﻮﺌﻔﻟﺎﺑ
 
ﻢﻬﻔﺻوو
 
لﺎّﻤﻌﻟا
 
ﻪــﻴــﻋﺎــﻤــﺘــﺟﻻا
 
ﻢــﻬــﺒــﻟﺎــﻄــﻤــﻟﻪﻋوﺮﺸﻤﻟا
.
لوﺎـﺤـﻳ
 
ﻦﻣ
 
ﻮﻫ
 
رﺎﻤﺤﻟا
 
ﻪﻤﻘﻤﻗ
 
ﻲﻟا
 
ﻲﺑﻼﻄﻟا
 
درﺎﻤﻟا
 
ﺪﻴﻌﻳ
 
ناﺪﻳﺪﺟ
 
ﻦﻣ
.
ّﻲـﻟاﻮـﺣ
 
ﺮـﻤﺗﺆﻤﻟا
 
ﻲﻬﺘﻧا
 
ﻲـﺗدﻮﻋ
 
ﻖﻳﺮﻃ
 
ﻲﻓو
 
اءﺎﺴﻣ
 
ﻪﺴﻣﺎﺨﻟا
 
ّيرﺎــﺠــﺘــﻟا
 
قﻮــﺴﻟﺎــﺑ
 
ترﺮــﻣ
 
ﺲـﺑﻼـﻤﻟا
 
ﻊﻴﺒﺑ
 
ﺮﻬﺘﺸﻤﻟاﺪﻴﻌﺳرﻮﺒﺑ
 
ﻪﻤﺨﺿ
 
تﺎﺘﻓﻼﺑ
 
ﻸﺘﻣا
 
ﺚﻴﺣ
 
هﺰﻫﺎﺠﻟا
 
ﻪﻴﻨﻳﺪﻟا
 
ﻪﻴﺒﻠﻏﻷا
 
ّﻲﺑﺰﺣ
 
ﻲﻧﺎﺛ
 
ﻪﻳﺎﻋﺮﺑ
 
ﺎﻬﻴﻠﻋ
 
بﻮﺘﻜﻣ
"
فﻮـﻴـﻀﺑ
 
ﺎـﺒـﺣﺮﻣ
 
ﺪـﻴـﻌـﺳرﻮﺑ
 
نﺎﺟﺮﻬﻣ
 
ﻲﻓ
 
ﺪﻴﻌﺳرﻮﺑقّﻮﺴﺘﻠﻟ
 
لوﻷا
"!!
 
 
اﻮﻄﻘﺳ
 
يﺬﻟا
 
ﺔﺘﺴﻟا
 
ءاﺪﻬﺸﻟا
 
نأ
 
ﻲﻋﺮﺸﻟا
 
ﺐﻄﻟا
 
ﺮﻳﺮﻘﺗ
 
ﺪﻛأ
 
ﺮﺛإ
 
ﺖﻌﻗو
 
ﻲﺘﻟاو
 
ﺲﻳﻮﺴﻟا
 
ﻦﻣأ
 
ﺔﻳﺮﻳﺪﻣ
 
تﺎﻛﺎﺒﺘﺷا
 
لﻼﺧ
 
ﻢﻬﺘﺑﺎﺻإ
 
ﺔﺠﻴﺘﻧ
 
اﻮﻠﺘﻗ
 
ﺪﻴﻌﺳرﻮﺑ
 
هرﺰﺠﻣ
 
ﻰﻠﻋ
 
تﺎﺟﺎﺠﺘﺣﻻاﻲﺤﻟا
 
صﺎﺻﺮﻟﺎﺑ
. 
ﻰﻋﺮﺸﻟا
 
ﺐﻄﻟا
 
ﺮﻳرﺎﻘﺗ
 
نأ
 
ﺲﻳﻮﺴﻟا
 
ﺔﺑﺎﻴﻨﺑ
 
ﻲﺋﺎﻀﻗ
 
رﺪﺼﻣ
 
ﺪﻛأو
 
تاﺮﻫﺎﻈﻤﻟﺎﺑ
 
ﻢﻬﻋﺮﺼﻣ
 
اﻮﻘﻟ
 
ﻦﻳﺬﻟا
 
ﺔﺘﺴﻟا
 
صﺎﺨﺷﻷﺎﺑ
 
ﺔﺻﺎﺨﻟا
 
تﺎﻘﻴﻘﺤﺘﻠﻟ
 
ﺎﻬﻤﺿ
 
ﻢﺗو
 
ﺲﻳﻮﺴﻟا
 
ﺔﺑﺎﻴﻧ
 
ﻰﻟإ
 
ﻞﻌﻔﻟﺎﺑ
 
ﺖﻠﺻو
 
نأ
 
ﺖﺘﺒﺛأ
 
ﺮﻳرﺎﻘﺘﻟا
 
ﻊﻴﻤﺟ
 
نأ
 
رﺪﺼﻤﻟا
 
ﺢﺿوأ
 
ﺚﻴﺣ
 
،ﺔﺻﺎﺨﻟا
 
ﻪﻧأ
 
ﺎﻔﻴﻀﻣ
 
،ﻲﺤﻟا
 
صﺎﺻﺮﻟا
 
ﺔﺠﻴﺘﻧ
 
ﻢﻬﻔﺘﺣ
 
اﻮﻘﻟ
 
ﻦﻳﺮﻫﺎﻈﺘﻤﻟا
 
ﺔﻣذ
 
ﻰﻠﻋ
 
ﻦﻴﺳﻮﺒﺤﻤﻟا
 
ﺔﺴﻤﺨﻟا
 
ﻦﻴﻤﻬﺘﻤﻟا
 
ﻊﻣ
 
ﻖﻴﻘﺤﺘﻟا
 
ﻢﺘﻳ
 
طﺎﺒﺿ
 
ﻦﻣ
 
نﺎﻛ
 
ﺎﻣ
 
اذإو
 
،صﺎﺻﺮﻟا
 
ﻖﻠﻄﻣ
 
ﺔﻓﺮﻌﻤﻟ
 
،ﺔﻴﻀﻘﻟا
 
ﺾﺒﻘﻟا
 
ءﺎﻘﻟإ
 
ﻢﺗ
 
ﻦﻳﺬﻟا
 
ﻦﻴﻤﻬﺘﻤﻟا
 
مأ
 
ﺲﻳﻮﺴﻟا
 
ﻦﻣأ
 
ﺔﻳﺮﻳﺪﻣ؟ﻢﻬﻴﻠﻋ
.)
ﺲﻳﻮﺴﻟا
-
هﻼﻟا
 
ﺪﺒﻋ
 
ﺪﻴﺳ
-
ﻞﻳﺪﺒﻟا
(

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->