Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
14Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
I-1 LRC Fonetica Si Lexicologie

I-1 LRC Fonetica Si Lexicologie

Ratings: (0)|Views: 578|Likes:
Published by Puntel Petronela

More info:

Published by: Puntel Petronela on Feb 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/02/2014

pdf

text

original

 
Universitatea „Babeş–Bolyai” Cluj–NapocaFacultatea de LitereCatedra de Limba Românǎ şi Lingvisticǎ generalǎAnul universitar : 2008 / 2009Semestrul: II. Informaţii generale despre curs:Titlul disciplinei:
 
 Limba română contemporană (Fonetică şi lexicologie)
Codul:
LR 11221 (RoB)
Număr de credite:
6
Număr de ore:
Curs:
 
2 ore/săptămână; Seminar: 2 ore/săptămână
Loc de desfăşurare:
Facultatea de Litere (conform orarului pe sem. I)
II. Informaţii despre titularii de cursNume, titlu ştiinţific:
 
 Daiana Cuibus
, conf. dr. (Fonetică)
 Ştefan Gencărău
, conf. dr. (Lexicologie)
Informaţii de contact:
email:daianacuibus@yahoo.comlexisemantstilgram@yahoo.fr 
Ore de audienţă:
se vor afişa la cab. nr. 137 şi 134
III. Descrierea disciplinei:Obiective
:
A. Fonetică:
asimilarea unor noţiuni de fonetică generală şi aspecte ale procesului comunicării sonore prin limbaj; descrierea sistemului fonologic al limbii române cu trăsăturile specifice (vocale,consoane, alofone); evidenţierea implicaţiilor structurii fonologice (= a variantelor deinterpretare) în descrierea structurii morfologice a limbii române contemporane; perfecţionarea deprinderilor ortografice, ortoepice şi de punctuaţie, cu motivaţiile fonetico-fonologice aferente; cunoaşterea trăsăturilor articulatorii ale sunetelor limbii române;efectuarea unor analize fonetico-fonologice.
B. Lexicologie:
să stabilim distincţii la nivelul ştiinţelor limbajului, necesare circumscrierii obiectuluilexicologiei, lexicografiei, etimologiei; să urmărim modalităţile în care a fost definitcuvântul şi unităţile minimale
;
să surprindem clasele lexicului
;
să surprindem dinamicalexicului românesc
;
să inventariem/clasificăm şi să operăm cu principalele lucrărilelexicografice.
Conţinutul cursului
:
A. Fonetică:
Locul nivelului fonetico-fonologic între nivelurile limbii. Unităţi monoplane şi biplane.Organele vorbirii şi producerea vocii umane (fiziologia articulaţiei). Sunetele vorbirii –  producere şi clasificare. Fonetică acustică. Fiziologia audiţiei. Sunet şi fonem. Funcţiilefonemului. Comutare şi distribuţie. Opozţie şi contrast. Segmentarea morfematică.Conţinutul fonologic intern şi extern. Alofone – clasificări şi tipuri de alofone. Analizăfonetico-fonologică. Sistemul fonematic al limbii române – variante de descriere. Silaba – definiţie, reguli de despărţire a cuvintelor în silabe. Accent. Intonaţie, Probleme deortografie şi punctuaţie.
B. Lexicologie:
Cursul propune întâi o raportare a disciplinei la celelalte ştiinţe ale limbajului, pentru ca,în funcţie de definirea obiectului şi identificarea metodelor, să prezentăm organizarealexicului românesc, sursele acestuia, schimbările în inventarul lexical, cauzeleschimbărilor, mijloacele prin care se realizează creşterea cantitatişi calitativă, ponderea anumitor clase lexicale.1
 
Competenţe
:
A. Fonetică:
Cursul răspunde exigenţelor profesiei majorităţii absolvenţilor de nivel licenţă, aceea de profesor de limba română, întrucât asigură competenţe în: deţinerea unor noţiuni defonetică generală şi aspecte ale procesului comunicării sonore prin limbaj; descriereasistemului fonologic al limbii române cu trăsăturile specifice (vocale, consoane,alofone); evidenţierea implicaţiilor structurii fonologice (= a variantelor de interpretare)în descrierea structurii morfologice a limbii române contemporane; perfecţionareadeprinderilor ortografice, ortoepice şi de punctuaţie, cu motivaţiile fonetico-fonologiceaferente; cunoaşterea trăsăturilor articulatorii ale sunetelor limbii române; efectuareaunor analize fonetico-fonologice.
B. Lexicologie:
Cursul răspunde trebuinţelor profesiei majorităţii absolvenţilor de nivel licenţă, aceea de profesor de limba română, întrucât asigură competenţa:
 
de a realiza analiza lexicală prevăzută în programele şcolare; de a investiga lexical şi etimologic un text, secvenţăde text, corpus; de a opera cu principalele lucrări lexicografice, de la cele de tip tezaur, până la cele de tip specializat.
IV. Bibliografie obligatorie:A. Fonetică:
 
1.
***
:
 
 Dicţionar general de ştiinţe. Ştiinţe ale limbii
,
 
Bucureşti, Editura Ştiinţifică,1997.
2.
***
:
 
 Dicţionar ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române
, Bucureşti,Editura Univers Enciclopedic, 2005.
3.
***
:
 
 Limba româcontemporană 
, sub coord. acad. I. Coteanu, vol. I (cap.
 Fonetica
şi
 Fonologia
), ediţie revizuişi adăugită, Bucureşti, Editura Didactică şiPedagogică, 1985.
4.
CORNIŢĂ, GEORGETA:
 Fonetica integrată,
Baia-Mare, Ed. Umbria, 2001.
5.
IORDAN, IORGU - ROBU, VLADIMIR 
:
 
 Limba română contemporană 
, Bucureşti,Editura Didactică şi Pedagogică, 1978.
6.
PEIRCE, CHARLES S.,
 Ecrit sur le sign
, Paris, Seuil, 1978.
7.
ROSETTI, AL. - LĂZĂROIU, A.
:
Introducere în fonetică 
, Bucureşti, EdituraŞtiinţifică şi Enciclopedică, 1983.
8.
SĂTEANU, CORNEL
:
 
 Fonemica limbii române
, Cluj, 1978.
9.
TRUBETZKOY, N.,
 Principes de phonologie
, Paris, ed. a II-a, 1957.
10.
VASILIU, EM.,
 Fonologia limbii române
, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1965.
* Toate titlurile indicate se găsesc spre consultare în Bibliotecile Facultăţii de Litere, Secţia Română,respectiv Secţia Franceză.
B. Lexicologie:1.
BIDU-VRĂNCEANU, ANGELA,
Structura vocabularului limbii române
, EdituraŞtiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1986.
2.
DUMISTRĂCEL, STELIAN,
 Lexic românesc. Cuvinte. Metafore. Expresii
, EdituraŞtiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1980.
3.
GENCĂRĂU, ŞT.,
 Lexic simbolic
, în „Convieţuirea. Revista Catedrei de limba română”,Szeged, Ungaria, 2000, nr. 4, p.17-18.
4.
IORDAN, IORGU, VLADIMIR ROBU,
 Limba română contemporană 
, EDP, Bucureşti,1978.
5.
LYONS, JOHN,
 Introducere în lingvistica teoretică 
, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1995.
6.
TOHĂNEANU, G.I.,
 Dicţionar de imagini pierdute
, Editura Amarcord, Timişoara, 1995.
7.
REY, ALAIN,
 Le lexique. Image et modèles. Du dictionaire à la lexicologie
, LibrairieArmand Colin, 1977.2
 
8.
SALA, MARIUS (şi colectivul),
Vocabularul reprezentativ al limbilor romanice
, EdituraŞtiinţifică şi Enciclopedică Bucureşti 1988.
9.
SECHE, MIRCEA,
Schiţă de istorie a lexicografiei române
, Editura Ştiinţifică,Bucureşti, vol. I, 1966, vol. 2, 1969.
V. Materiale folosite în cadrul procesului educaţional specific disciplinei:A. Fonetică:
Dicţionare clasice şi dicţionare pe suport informatic, asigurate de titularul cursului;
a
ccesarea unor dicţionare în reţea, asigurată de facultate; baza de date pe suport audio,asigurată de Laboratorul fonic al facultăţii.
B. Lexicologie:
Curs interactiv. Prelegere şi dezbatere a principalelor probleme de lexicologie; fişe delucru, cu colaborarea studenţilor; casete audio pentru corpusuri de română vorbită;dicţionare clasice şi dicţionare pe suport informatic, asigurate de titularul cursului; bazede date pe suport informatic, în măsura colaborării/implicării studenţilor în activitateade cercetare.
VI. Planificarea / Calendarul întâlnirilor:A. Fonetică:
Curs 1 (săptămâna 1)
:
L.R.C. – obiect şi disciplină:
0. Limba română – definiţie. 0.1. SintagmaL. R. C. (limba română contemporană). 1. Obiectul L. R. C. 1.1. Dimensiunea temporală. 1.2.Dimensiunea spaţială. 1.3. Dimensiunea socioculturală. 2. L.R.C. – dimensiune sincronică. 2.1.Discipline ce studiază limba română. 2.2. Istoricul disciplinei.
Nivelul fone(ma)tic în sistemullimbii:
0. Nivelurile limbii (ierarhizare şi reprezentare). 1. Unităţi biplane / unităţi monoplane. 2.Dubla articulare a limbajului.
Semnalul sonor în procesul de comunicare:
 
0. Introducere. 0.1.Schema procesului de comunicare. 1. Emiţătorul. 2. Codul. 3. Semnalul sonor. 4. Canalul. 5.Receptorul.
Curs 2 (săpna 3)
:
Fonetiarticulatorie. Organele vorbirii:
0. Organele vorbirii.1.Organe respiratorii. 2. Organe fonatoare. Laringele. Fonaţiunea laringală. 3. Organe articulatoriişi / sau de rezonanţă. Cavitatea faringiană. Cavitatea nazală. Cavitatea bucală: palatul, limba,dinţii, buzele.
Fonetică articulatorie. Formarea şi clasificarea sunetelor vorbite:
0. Traiectvocal. 0.1. Trăsături articulatorii. 1. Vocalele. 1.1. Trăsături articulatorii de supraclasă. 1.2.Trăsături articulatorii de clasă: apertura, localizarea, labialitatea. 1.3. Triunghiul vocalic. 1.4.Clase, serii, grupe. 2. Consoanele. 2.1. Trăsături articulatorii de supraclasă. 2.2. Trăsăturiarticulatorii de clasă: sonoritatea, nazalitatea, modalitatea, localizarea. 2.3. Tabelul consoanelor.
Curs 3 (săptămâna 5)
:
Fonetică acustică. Proprietăţile fizice ale sunetelor vorbite:
0. Noţiunide fonetiacustică. 1. Înălţimea. Consideraţii fonetico-fonologice. 2. Intensitatea. 2.1.Consideraţii fonetico-fonologice. 3. Durata. Consideraţii fonetico-fonologice. 4. Timbrul.Consideraţii fonetico-fonologice.
Fonologie. Noţiuni introductive (termeni, concepte,metode):
0. Sunetele articulate – substanţă şi funcţie. 0.1. Substanţă. 0.2. Funcţie. 1. Rolulfonologiei. 2. Relaţii şi corelaţii. 2.1. Concepte: relaţie, corelaţie, sintagmă, paradigmă. 2.2.Tipuri de raporturi (relaţii şi corelaţii). 2.3. Relaţii şi corelaţii între unităţi de conţinut / expresie.3. Comutarea şi distribuţia. 3.1. Utilitate. 3.2. Sfera aplicării.
Curs 4 (săptămâna 7)
:
Fonologie. Noţiuni introductive (termeni, concepte, metode):
3.3.Comutarea. 3.4. Distribuţia. 4. Segmentarea. 5. Opoziţii. 5.1. Opoziţii privative vs. opoziţiigraduale. 5.2. Opoziţii bilaterale vs. opoziţii multilaterale. 5.3. Opoziţii proporţionale vs. opoziţiiizolate. 5.4. Opoziţii omorganice vs. opoziţii eterorganice. 6. Contrastul. 6.1. Tipuri de contraste.6.2. Contrastul în silabă.
Fonemul:
0. Definiţie şi comentariu. Raportul dintre fonem şi alofon.Fonemele - unităţi specifice unei limbi. 1. Funcţiile fonemului. Funcţia diferenţiativă – definiţieşi comentariu. Funcţia constitutivă – definiţie şi comentariu. 2. Mărci distinctive sau interne(MD). Trăsăturile mărcilor distinctive. Inventarierea şi clasificarea mărcilor. 3. Conţinutfonologic intern (CFI).3

Activity (14)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Adrian Cris liked this
Dorina Vasilache liked this
Dinulescu Marius liked this
Dinulescu Marius liked this
Cristina Dicusar liked this
oxi_miti liked this
oxi_miti liked this
oxi_miti liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->