Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
6Activity
P. 1
Kế hoạch đổi mới phương pháp dạy học

Kế hoạch đổi mới phương pháp dạy học

Ratings: (0)|Views: 2,254 |Likes:
Published by tuthao0612

More info:

Published by: tuthao0612 on Feb 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/26/2012

pdf

text

original

 
\ồ BA ( ĚQ ĚKỈC NKÀC
LởCB ODÊ _Ì OởK LOỨ CBOįG XKỈQ CGFQ^ƤổCB ZQAQCQ QOZQ
Ěớl eẦz & Qỷ ad & Oầco zoðl
 
O][ỈC Q]ẨC BKÇD
\ỗ0 $NL&AQCQQB
Q}Ảc Bkçd% cbê{ >: qoçcb ; cČf >:77
Iẳ ODẪLO QOỺL OKỈC ĚốK FỐK ZOƤƪCB ZOÇZ AẪ[ OễLXÊ IKỎF Q^G ĚÇCO BKÇ CĎF OễL >:7:“ >:77G#& COKỈF Xỡ LO]CB 07# Ěỗk xộk Ngc Bkçf okỂ} 0
& _î{ aỷcb iẴ odầlo lử qoỌ ėỌ qoỷl okỂc ėờk fộk ZZAO% IQĚB#& Ngc Bkçf okỂ} zoẬk eêf cbƺỖk ėk qkàc zodcb xệ ėờk fộk ZZAO% IQĚB#& Ngc Bkçf okỂ} loČf ed xệ lçl ėkệ} ikỂc xê zoƺƧcb qkỂc zoửl xử bkçd xkàc qoỷlokỂc ėờk fộk ZZAO% IQĚB#& Ěçco bkç ėƺỬl ėðcb q~åco ėớ xê cČcb eỷl lỢg qứcb Bkçd xkàc lü ėớcb xkàc iomcqoƺỔcb iỉz qoỖk#
># Ěỗk xộk lçl qờ lo}{àc fñc 0
& Oåco qoêco bkçd xkàc lỗq lçc lod qứcb nớ fñc#& QoƺỖcb }{àc qờ loừl aỷ bkỖ qoČf eộz xê ~ðq ikco cbokỂf#& Qờ loừl |kco odầq lo}{àc fñc qomd ėỉco iỼ#
<# Ěỗk xộk bkçd xkàc
& Bkçd xkàc cẤf xỤcb cb}{àc qẤl ėờk fộk ZZAO% lçlo qoừl oƺộcb aẩc oỆl |kcoeỷg loỆc zoƺƧcb zoçz oỆl qẦz% ldk q~Ệcb qỷ oỆl qkẴz coẦc ikẴc qoừl xê ~ïc e}{Ểc iỻ cČcb#& E}ñc e}ñc lü qkco qoẢc oỆl oỄk xê ėờk fộk q~dcb qứcb qkẴq aầ{
N#& LÇLO QOỺL OKỈC7# Ěờk fộk zoƺƧcb zoçz aầ{ oỆl 0
& Oåco qoêco bkçd xkàc lỗq lçc lod lçl fñc lƧ nẬc 0 Qdçc% Eö% Oüg% XČc% \Ủ% Ěỉg%\kco% QkẴcb Gco#& Loị ėầd lçl qờ lo}{àc fñc qoƺỖcb }{àc aỷ bkỖ qoČf eộz xê cbokàf qðl ~ðqikco cbokỂf loị ~g coỤcb oầc loẴ q~dcb qkẴq aầ{#
 
& Lü iomc qoƺỔcb iỉz qoỖk lçl bkçd xkàc qælo lỷl ėờk fộk ZZAO% IQĚB#
># IkỌf q~g ėçco bkç 0
& Lçlo qoừl ikỌf q~g ėçco bkç lẢc zodcb zoð ėg aầcb% ikỌf q~g aƺộk coỤcb oåcoqoừl ioçl cog} coƺ0 IkỌf q~g q~dcb qkẴq oỆl% io}{Ẵc ioælo bkçd xkàc ~g ėệ fgcb qæco bỬkfỔ ėỌ zoçq o}{ ėƺỬl qæco qƺ a}{ |çcb qầd lỢg oỆl |kco# Fửl ėælo eê ėçco bkç ėƺỬl ėðcbqoỷl loậq coẦc qoừl lỢg lçl mf#
L#& Iẳ ODẪLOQOỺL OKỈC ĚốK FỐK ZZAO% IQĚB LỨG LÇL Qố LO][ÀC
 
FÑCK# Lçlo qoừl qoỷl okỂc7# Ěờk fộk zoƺƧcb zoçz aầ{ oỆl 0
& Qờ lo}{àc fñc oåco qoêco bkçd xkàc lỗq lçc lod lçl fñc lỢg qờ fåco#& Qờ lo}{àc fñc qoƺỖcb }{àc qờ loừl aỷ bkỖ qoČf eộz xê cbokàf qðl ~ðq ikcocbokỂf% ėỌ loị ~g coỤcb ƺ} ėkỌf xê oầc loẴ q~dcb qkẴq aầ{ ėü coặf coặf qoỷl okỂccoỤcb qkẴq |g} ėƺỬl qỗq oƧc#& Qờ loừl |kco odầq lo}{àc fñc xộk cớk a}cb zodcb zoð% qokẴq qoỷl ėớcb xkàc qkcoqoẢc lẢ} qoỉ q~dcb qỷ nỜk aƺủcb lỢg bkçd xkàc#& Cîcb lgd ö qoừl iokàf qỗc oỆl oỄk ikco cbokỂf xê |ẽc |êcb lokg |Ặ ikco cbokỂfxộk ėỜcb cbokỂz lûcb q~ƺỖcb odẲl q~dcb lûcb io} xỷl#& Ěçco bkç ėðcb ėẤc xê ėệ }ậq iomc qoƺỔcb coỤcb bkçd xkàc qælo lỷl ėờk fộkZZAO% IQĚB ėì qoỷl okỂc lü okỂ} w}Ậ q~dcb qoỷl qẴ bkẬcb aầ{#& \g} fỒk qkẴq aầ{ lü aỷ bkỖ ~ðq ikco cbokỂf qờ bok nkàc nẬc eƺ}% xê bỦk nkàc nẬcxệ ngc lo}{àc fñc coê q~ƺỖcb eêf lČc lừ qkẴz qửl qoỷl okỂc xêd cČf oỆl |g}#& Ěờk fộk |kco odầq qờ lo}{àc fñc% ėk |î} xêd lo}{àc fñc coƺ zoƺƧcb zoçz|dầc odẲl bkẬcb fớq nêk ioü% ]ALCQQ q~dcb bkẬcb aầ{…#
># Xệ ikỌf q~g ėçco bkç 0
& Lçlo qoừl ikỌf q~g ėçco bkç lẢc zodcb zoð ėg aầcb xộk cokệ} oåco qoừl ioçlcog} coƺ 0 ikỌf q~g q~dcb qkẴq oỆl /ioñcb coậq qokẴq zoẬk ikỌf q~g cbg{ ėẢ} bkỖ+% ~gcoỤcb ėệ fgcb qæco qƺ a}{ bỬk fỔ ėỌ zoçq o}{ ėƺỬl qæco qƺ a}{ |çcb qầd lỢg oỆl |kco%ioñcb zoẬk eðl cêd oỆl |kco lỢcb eêf nêk ikỌf q~g q~àc eộz fê lü qoỌ ~g coỤcb ėệ nêk xệcoê fê oỆl |kco xẩc qoỌ okỂc ėƺỬl |ỷ |çcb qầd lỢg lçl mf# Ěælo l}ỗk lûcb eê ėỌ ėçco bkçėƺỬl ėðcb qoỷl loậq coẦc qoừl lỢg lçl mf#
 
& Lçlo ~g ėệ ikỌf q~g ėẬf nẬd ėƺỬl |ỷ |çcb qầd lod oỆl |kco q~dcb w}ç q~åco eêf nêk iỌ lẬ lçl fñc ì oớk ~g ėệ qomd oƺộcb fỔ#
KK# IẴ odầlo lử qoỌ lỢg lçl qờ lo}{àc fñc 07# Xệ ėờk fộk zoƺƧcb zoçz aầ{ oỆl 0g# Cớk ė}cb ėờk fộk ZZAO lỢg lçl qờ
* Cớk a}cb ėờk fộk lỢg lç coîc q~dcb qờ Qdçc “ Eö
\QQOxê qàcFñcaầ{Ck a}cb qol okc ėk fkBok loð
7Cbñ Qogco OdgOüg\Ủ aửcb qoæ cbokỂf oüg oỆl% lçl zoƺƧcbqkỂc q~ỷl w}gc% zoỗk oỬz cokệ} oåco qoừl odầqėớcb lỢg oỆl |kco xê cokệ} zoƺƧcb zoçz aầ{oỆl qælo lỷl lỢg bkçd xkàc>Ěcb Qo[c<Q~c Ěl Qokc\Ủ aửcb qokẴq nỉ qoæ cbokỂf% ]ALCQQ q~dcbaầ{ oỆl coặf zoçq o}{ qæco qælo lỷl lỢg oỆl|kco1Q~c QoQ}{q Oco=Odêcb Qoð{ Ek}QdçcXẦc aửcb ekco odầq cokệ} zoƺƧcb zoçz q~dcbfớq qkẴq aầ{8Zof QoOkQdçcQČcb lƺƧcb odầq ėớcb coüf zoçq o}{ qæcoqælo lỷl lỢg oỆl |kco2Cb}{c Qo_}îc W}co\kcoOƺcb ac ol |kco iogk qoçl ikc qol\BI aầ{ oỆl qælo oỬz nẬd xỂ fñk q~ƺỖcb
* Cớk a}cb ėờk fộk lỢg lç coîc q~dcb qờ XČc “ \Ủ
\QQOxê qàcFñcaầ{Ck a}cb qol okc ėk fkBok loð
7Nûk QoQogco OƺƧcbXČcqokẴq iệ lî} oỄk bỬk fỔ zodcb zoð ėg agcb zoû oỬz xộk ėỗk qƺỬcb oỆl |kco#>Lgd QoOcbXČc]ALCQQ q~dcb bkcb~ a{ fñc CbXČc<Q~c QoFkco Ocb\\Ủ aửcb nẬc ėỜ ėỌ zoçq o}{ qƺ a}{ |çcb qầdlỢg oỆl |kco1Odêcb QoX}kQkẴcbGcoAầ{ fñc qkẴcb Gco qomd oƺộcb bkgd qkẴzqælo lỷl=Lo} Qogco OdgQ#GcoQČcb lƺcb qæco qælo ll odq ėcb lg ol

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
anhltyd liked this
Minh Pham liked this
Ha Phuong Nguyen liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->