Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Hướng dẫn làm báo cáo tốt nghiệp chuyên nghành kế toán

Hướng dẫn làm báo cáo tốt nghiệp chuyên nghành kế toán

Ratings: (0)|Views: 949 |Likes:
Published by conghuy55
Hướng dẫn làm báo cáo tốt nghiệp chuyên nghành kế toán trường đại học kinh tế
Hướng dẫn làm báo cáo tốt nghiệp chuyên nghành kế toán trường đại học kinh tế

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: conghuy55 on Feb 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/11/2013

pdf

text

original

 
Tr
ườ 
ng
Đạ
i h
c Kinh t
ế
 
Đ
à N
ng - Khoa K 
ế
Toán
71 Ng
ũ
Hành S
ơ 
n,
Đ
à N
Đ
i
n tho
i: 0511-3836987
 
HH
Ư Ư Ớ Ớ 
NNGGDD
 Ẫ Ẫ
NNTTHH
Ự Ự 
CCTT
 Ậ Ậ
PP V  À À V II
Ế Ế 
TT 
ĐĐ Ề Ề
TT À ÀIITT
TTNNGGHHII
PP 
(Dành cho sinh viên b
c
đạ
i h
c chuyên ngành k 
ế
toán thu
c các h
 
đ
ào t
o)
1. M
C
Đ
ÍCH, YÊU C
U C
A CÔNG TÁC TH
Ự 
C T
P T
T NGHI
P1.1. M
c
đ
ích
 
Giúp sinh viên
c
ng c
ố 
ki 
ế 
n th
ứ 
c
v
n d
ng nh
ng lý thuy
ế
t
đ
ã
đượ 
ctrang b
trong l
 ĩ 
nh v
c k 
ế
toán vào ti
n công tác k 
ế
toán t
i các doanh nghi
 p.
 
Giúp sinh viên
ự 
rèn luy
ệ 
n n
ă
ng l 
ự 
c th
ự 
c hành công tác k 
ế 
toán
trong cácdoanh nghi
 p. C
th
g
m các m
t sau:+ N
ă
ng l
c t
ch
c công tác k 
ế
toán tài chính trong các doanh nghi
 p phù h
ợ 
 pv
ớ 
i
đặ
c
đ
i
m t
ch
c kinh doanh và qu
n lý c
a doanh nghi
 p.+ N
ă
ng l
c tri
n khai th
c hành t
t c
các ph
n hành k 
ế
toán c
a doanh nghi
 p,nh
ư
ế
toán TSC
Đ
, k 
ế
toán v
t t
ư
, k 
ế
toán bán hàng, k 
ế
toán thanh toán.....+ N
ă
ng l
c phân tích tình hình tài chính c
a doanh nghi
 p+ T
ng b
ướ 
c tri
n khai công tác k 
ế
toán qu
n tr 
và công tác ki
m soát n
i b
  phù h
ợ 
 p v
ớ 
i yêu c
u
đổ
i m
ớ 
i c
ơ 
ch
ế
tài chính hi
n nay
ở 
các doanh nghi
 p.
 
Giúp sinh viên khái quát hóa và
trình bày k 
ế 
t qu
nghiên c
ứ 
u
qua chuyên
đề
 t
t nghi
 p.
1.2. Yêu c
u
 
Sinh viên
đ
i th
c t
 p t
i m
t doanh nghi
 p, t
ch
c tài chính, hay
đơ 
n v
s
 nghi
 p có thu. Th
ờ 
i gian th
c t
 p tùy theo h
 
đ
ào t
o theo qui
đị
nh chung c
a nhàtr 
ườ 
ng.
 
Tìm hi
u toàn di
n v
ho
t
độ
ng SXKD, công tác qu
n lý, công tác k 
ế
toán,h
th
ng ki
m soát n
i b
và nh
ng v
n
đề
có liên quan.
 
M
i sinh viên ph
i hoàn thành m
t chuyên
đề
hay lu
n v
ă
n t
t nghi
 p, cónh
n xét và d
u c
a
đơ 
n v
th
c t
 p
2.
QUY TRÌNH VI
T CHUYÊN
ĐỀ
/ LU
N V
Ă
N T
T NGHI
PB
ướ 
c 1: Vi
ế
t báo cáo th
ự 
c t
p và
đề
c
ươ 
ng s
ơ 
b
 B
ướ 
c 2: Vi
ế
t
đề
c
ươ 
ng chi ti
ế
tB
ướ 
c 3: Vi
ế
t b
n th
oB
ướ 
c 4: Hoàn thành b
n chính, b
o v
chuyên
đề
, lu
n v
ă
n t
t nghi
p
-1-
Luận văn miễn phíhttp://luanvan.forumvi.com
 
 2.1. VI
T BÁO CÁO TH
Ự 
C T
P
Yêu c
u chung
: ph
n báo cáo này kho
ng 10 trangPh
n báo cáo th
c t
 p nh
m giúp sinh viên hi
u m
t s
 
đặ
c
đ
i
m v
ho
t
độ
ngc
a doanh nghi
 p và nh
ng v
n
đề
có liên quan
đế
n công tác k 
ế
toán, qua
đ
ó ch
n
đề
 tài cho phù h
ợ 
 p. Tùy thu
c vào
đị
nh h
ướ 
ng
đề
tài s
ch
n mà n
i dung báo cáo th
ct
 p khác nhau, nh
ư
ng có th
trình bày nh
ng n
i dung chính sau:
1. Gi
ớ 
i thi
u v
doanh nghi
p
-
 
Quá trình thành l
 p và phát tri
n-
 
Ch
c n
ă
ng ho
t
độ
ng theo gi
y phép thành l
 p doanh nghi
 p-
 
M
t s
thông tin v
ế
t qu
ho
t
độ
ng c
a
đơ 
n v
, nh
ư
: doanh thu, v
n, l
ợ 
inhu
n, lao
độ
ng…
2.
Đặ
c
đ
i
m t
ch
ứ 
c qu
n lý t
i doanh nghi
p
-
 
B
máy qu
n lý t
i doanh nghi
 p: ch
c n
ă
ng và nhi
m v
 -
 
Công tác phân c
 p qu
n lý t
i doanh nghi
 p, nh
t là phân c
 p v
tài chính n
ế
udoanh nghi
 p có qui mô l
ớ 
n-
 
Tìm hi
u s
ph
i h
ợ 
 p gi
a phòng k 
ế
toán v
ớ 
i phòng ch
c n
ă
ng trong các giaod
ch kinh t
ế
. Qua
đ
ó,
đ
ánh giá h
th
ng ki
m soát n
i b
.
(Ví d 
: quá trình muahàng và ki
ể 
m nh
n hàng nh
 p kho: b
ph
n nào mua, duy
t giá, ki
ể 
m nh
nch
ấ 
t l 
ượ 
ng, thanh toán…)
3.
Đặ
c
đ
i
m ho
t
độ
ng c
a doanh nghi
p
 N
i dung ph
n này tùy thu
c vào t
ng
đề
tài mà sinh viên l
a ch
n. Thông qua
đặ
c
đ
i
m ho
t
độ
ng c
a doanh nghi
 p, sinh viên có th
tìm hi
u m
i liên h
gi
a m
tho
t
độ
ng c
th
c
a doanh nghi
 p v
ớ 
i công tác k 
ế
toán. Ví d
:-
 
M
ng
đề
tài k 
ế
toán tiêu th
trong các doanh nghi
 p c
n
đề
c
 p
đế
n:
o
 
Đặ
c
đ
i
m s
n ph
m, d
ch v
kinh doanh
o
 
Đặ
c
đ
i
m h
th
ng phân ph
i
o
 
Chính sách bán hàng
o
 
Các v
n
đề
khác có liên quan
đế
n tiêu th
 -
 
M
ng
đề
tài v
ế
toán chi phí và giá thành c
n
đề
c
 p
đế
n:
o
 
Đặ
c
đ
i
m s
n ph
m
o
 
Đặ
c
đ
i
m qui trình công ngh
s
n xu
t
o
 
Đặ
c
đ
i
m t
ch
c s
n xu
t Nhìn chung, ph
n vi
ế
t v
 
đặ
c
đ
i
m ho
t
độ
ng là c
ơ 
s
ở 
 
để
sinh viên có th
hi
usâu s
c h
ơ 
n các v
n
đề
v
ế
toán, ki
m toán, phân tích có liên quan
đế
n
đề
tài
đ
ãch
n
4. T
ch
ứ 
c công tác k 
ế
toán
-2-
Luận văn miễn phíhttp://luanvan.forumvi.com
 
-
 
T
ch
c b
máy k 
ế
toán: làm rõ nhi
m v
c
a t
ng k 
ế
toán viên-
 
Hình th
c s
ế
toán: khái quát hóa qui trình ghi chép theo hình th
c
ế
toán
c
a doanh nghi
p
.
 Đố 
i v
ớ 
i sinh viên h
ệ 
chính qui 
: ngoài các n
i dung trên, báo cáo th
c t
 p còn ph
i khái quát công vi
c c
a m
t ph
n hành k 
ế
toán c
th
 
ở 
doanh nghi
 p.
Để
th
chi
n n
i dung này, sinh viên ph
i làm rõ:a.
 
Qui trình l
ư
u chuy
n ch
ng t
theo ph
n hành k 
ế
toán
đ
ã ch
n nghiên c
u b.
 
Trình t
ghi chép vào s
sách k 
ế
toán t
ch
ng t
g
c theo
hình th
ứ 
c k 
ế
toán
đ
ang áp d
ng t
i doanh nghi
p
(C
ế
toán t
ng h
ợ 
 p và k 
ế
toán chi ti
ế
t). Tr 
ườ 
ngh
ợ 
 p doanh nghi
 p có s
d
ng ph
n m
m k 
ế
toán thì c
n làm rõ vi
c phân công nhi
mv
ghi chép và ki
m soát gi
a các k 
ế
toán viên.c.
 
Báo cáo k 
ế
toán theo ph
n hành k 
ế
toán (n
ế
u có)
2.2.
ĐỀ
C
ƯƠ 
NG S
Ơ 
B
 
Đề
c
ươ 
ng s
ơ 
b
vi
ế
t kho
ng 2 trang, trên m
t m
t gi
y c
a kh
gi
y A4.
c
 p b
c
đạ
i h
c,
đề
c
ươ 
ng v
c
ơ 
b
n t
i thi
u
đượ 
c chia thành 3 ph
n.
 Ph
n 1. C 
ơ 
s
ở 
lý lu
n
v
 
đề
tài
đ
ã ch
n
  Ph
n 2. Th
ự 
c t 
ế 
v
ề 
công tác k 
ế 
toán (phân tích)…
t
i doanh nghi
 p ABC
  Ph
n 3. T 
ổ 
ng h
ợ 
 p,
đ 
ánh giá và m
t s
ố 
ý ki
ế 
n ….
t
i doanh nghi
 p ABC
 
Tùy thu
c vào
đặ
c
đ
i
m t
ng
đề
tài mà chuyên
đề
hay lu
n v
ă
n có th
thi
ế
t k 
ế
 t
3-4 ph
n. Sinh viên ph
i vi
ế
t rõ các
đề
m
c trong t
ng ph
n (dàn bài)
để
giáo viênduy
t và tri
n khai th
c hi
n
đề 
c
ươ 
ng chi ti
ế 
.
2.3.
ĐỀ
C
ƯƠ 
NG CHI TI
T
M
c
đ
ích c
a ph
n
đề
c
ươ 
ng chi ti
ế
t là giúp sinh viên tri
n khai rõ ràng h
ơ 
n cácn
i dung c
t lõi
đ
ã
đượ 
c giáo viên h
ướ 
ng d
n phê duy
t t
i
đề
c
ươ 
ng s
ơ 
b
; tr 
ướ 
c khivi
ế
t b
n th
o chuyên
đề
. V
ớ 
i các
đề
tài v
ế
toán, trong
đề
c
ươ 
ng chi ti
ế
t c
n làm rõcác n
i dung, nh
ư
: ch
ng t
ế
toán, chính sách k 
ế
toán, các lo
i s
sách chi ti
ế
t t
ng h
ợ 
 p, quy trình k 
ế
toán c
a ch
 
đề
 
đ
ã ch
n,…c
n minh h
a. V
ớ 
i các
đề
tài thu
cm
ng phân tích, c
n làm rõ s
li
u d
tính thu th
 p, ph
ươ 
ng pháp x
lý s
li
u, ch
tiêu phân tích theo t
ng n
i dung phân tích c
a
đề
c
ươ 
ng s
ơ 
b
.V
m
t l
ượ 
ng, tùy theo d
ng
đề
tài mà s
l
ượ 
ng trang cho
đề
c
ươ 
ng chi ti
ế
t làkhác nhau. Nói chung
đề
c
ươ 
ng chi ti
ế
t vi
ế
t kho
ng 10
đế
n 15 trang c
a kh
gi
y A4.
2.4. VI
T B
N TH
O
B
n th
o là b
n vi
ế
t c
a chuyên
đề
(lu
n v
ă
n) t
t nghi
 p. B
n th
o c
n ch
a
đự
ng
đầ
y
đủ
các n
i dung ph
i có c
a m
t
đề
tài v
hình th
c và n
i dung trình bày.
-3-
Luận văn miễn phíhttp://luanvan.forumvi.com

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Nguyễn Hằng liked this
Chíp Hà liked this
bupbechanh liked this
Nhok Ngang Buong liked this
conghuy55 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->