Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
15Activity
P. 1
phân tích tình hình tài chính tại công ty dệt may 29 - 3

phân tích tình hình tài chính tại công ty dệt may 29 - 3

Ratings: (0)|Views: 375 |Likes:
Published by conghuy55
phân tích tình hình tài chính tại công ty dệt may 29 - 3 ,phan tich tai chinh cong ty may 10 1
phân tích tinh hình tài chính 1
phan tich tinh hinh tai chinh cong ty det may 1
phân tích tình hình tài chính của công ty may 10 1
phân tích tinh hinh tai chính công ty may 1
phân tích tài chính tại công ty dệt may 29 3 1
phân tích tình hình tài chính tại công ty 1
máùu aïo ren cäng såí
phân tích tình hình tài chính tại công ty dệt may 29 - 3 ,phan tich tai chinh cong ty may 10 1
phân tích tinh hình tài chính 1
phan tich tinh hinh tai chinh cong ty det may 1
phân tích tình hình tài chính của công ty may 10 1
phân tích tinh hinh tai chính công ty may 1
phân tích tài chính tại công ty dệt may 29 3 1
phân tích tình hình tài chính tại công ty 1
máùu aïo ren cäng såí

More info:

Published by: conghuy55 on Feb 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

05/08/2013

 
M_JA6 _dì _âl _elm ^vqj6 Lmá Rjwä n Qswlm 
Ad}l`dea `wẨl vĎl hiệl rjè qấi}}},`welvel,odswhvi,ndh 
RJÅßL I6@YÄ@WÅÛL NJWLM _ÎßQEÀI NJÆLJ ADELJ LMJIÎÛR
I, Kjeäi liîûh vîÿãâûn ãiîúh nwèe qeài njælj adelj lmjiîûr 5, Kjeäi liîûh vîÿqeài njælj adelj lmjiîûr
5,5 Adelj lmjiîû r 6 
@eàneän ãçl vë njwèqjîúkilj qîöãáðn `åûr ãïçðn qjeàlj `åûr qjgd uwi ãëlj nwèe rjeär `wåûq ljâóh hwûn ãænj njwèyîöw `eàqjïûn jiîûl neän jdeûq ãáðlm ~eèl zwåöq kilj adelj qjgd hwûn qiîw ~ilj `çài
5,3 Qeà i njælj adelj lmjiîû r6 
@eàjdeûq ãáðlm qeài njælj nwèe neän qáúnjïän ldäi qsîl, Ãdä`eàháðq jîûqjáölm ljïìlm uwel jîûkilj qîörjeäq ~ilj qsdlm `élj vïûn rjål rjáöi uwyì qiîÿl qîû uweäqsílj qeûd `åûr veànjw njwyîúl lmwáÿl váöl  nwèe háðq adelj lmjiîûr ãîúãeûq ãïçðn hwûn qiîw njwlm nwèe adelj lmjiîûr ãdä,  Láði awlm ljïìlm uwel jîûkilj qîörjeäq ~ilj qjwáðn rjeûh vi qeài njælj adelj lmjiîûr ced máÿh,
Qjïä ljåöq6 Uwel jîûmiïì e adelj lmjiîû r vdä i Ljeà lïçä 
Qåöq neèhdði adelj lmjiîûr qjwáðn hdði qjeàlj rjåÿl kilj qîörjeèi qjïûn jiîûl neän lmjée vwûqeài njælj ãáöi vçäi Ljeàlïçän *láðr qjwîönjd L^LL) L^LL nåör váöl njd adelj lmjiîûr Ljeàlïçän veàndä qîúj mdär váöl vçäi Nálm qy `iîl adelj jdâûn Nálm qy náúrjåÿl *hwe náúrjiîöw) jdâûn njd vey* hwe qseäi rjiîöw) qwày qjgd hwûn ãænj yîw nåÿw uweèl `yäãáöi vçäi lmeàlj lmjîÿkilj qîöveàuwyîöq ãëlj qyè`îûváöl máör jdâûn hïän njd vey,
Qjïä jei6 Uwel jîûmiïì e adelj lmjiîû r vçä i qjë qsïçà lm qeài njælj 
Uwel jîûleày ãïçðn qjîújiîûl qjálm uwe viîûn adelj lmjiîûr qíh kiîöh neän lmwáÿl qeài qsçð, Qsîl qjë qsïçàlm qeài njælj adelj lmjiîûr ndäqjîúvey lmâ÷l jeûl ãîú  ãeär ïälm ljw nåÿw váöl lmâ÷l jeûl ndäqjîúrjeäq jeàlj náúrjigäw veàqseäi rjiîöw ãîúaeär ïälm ljw nåÿw váöl aeài jeûl, Lmïçðn `eûi adelj lmjiîûr rjeèi qseè`eìi vey veàváöl vey qseè`eìi náúrjåÿl njd neän ljeàqeài qsçð, Adelj lmjiîûr nwìlm ndäqjîúmçèi qiîÿl veàd lmål jeàlm ãåÿw qï njïälm kjdeälm câólm ~áöqiîÿl qeûh qjçài ~ïèawûlm,
Qjïä ce6 Uwel jîûmiïì e adelj lmjiîû r vçä i neä n qjë qsïçàlm kjeä 
Qsdlm lîÿl kilj qîöadelj lmjiîûr ndäuwel jîûnjâûq njgìvçäi neän adelj lmjiîûr qsîl qjë qsïçàlm jeàlm jdäe aënj vwûqjë qsïçàlm ~ïän `ed ãáðlm miïìe adelj
Mglgseqga cy Odziq RAO Nsgeqds © Odziq ^doq}esgjqqr6$$}}},odziq~doq}esg,ndh Ods gve`weqidl dl`y,
 
M_JA6 _dì _âl _elm ^vqj6 Lmá Rjwä n Qswlm 
Ad}l`dea `wẨl vĎl hiệl rjè qấi}}},`welvel,odswhvi,ndh 
lmjiîûr vçäi neän ljeàãåÿw njd vey vçäi ceûl jeàlm veàkjeänj jeàlm qjálm uwe viîûn jílj qjeàlj veà~ïèawûlm neän uwyìqiîÿl qîûqsdlm jdeûq ãáðlm ~eèl zwåöq kilj adelj miïìe neän adelj lmjiîûr ced máÿh uwel jîûqjelj qdeäl qiîÿl hwe våûq jeàlm jdäe rjæ ceèd jiîúh nji qseèqiîÿl nálm náúqïän  qiîÿl `eìi qseäi rjiîöw miïìe adelj lmjiîûr vçäi lmål jeàlm neän qáúnjïän qæl awûlm rjeäq ~ilj qsdlm uweäqsílj adelj lmjiîûr vey veàm jdeàl eèlj jïçèlm váöl qseè`eìi njd kjeänj jeàlm njd neän qáúnjïän qæl awûlm, Qsîl nç ~çèãdä adelj lmjiîûr jdeûnj ãëlj lmål ~nj ãåÿw qï kîöjdeûnj ~eèl zwåöq qiîör qjë ljâóh qjdèe heìl ljw nåÿw,
Qjïä qï6 Ljïì lm uwel jîûkilj qîö  qsdlm láði cáðadelj lmjiîûr 
Máÿh uwel jîûkilj qîömiïìe adelj lmjiîûr vçäi neän rjdàlm cel rjål zïçèlm veàqáúãáði ~eèl zwåöq qsdlm viîûn ljåûl qeûh ïälm veàqjelj qdeäl qeài ~eèl, uwel jîûmiïìe náúãálm veàlmïçài uweèl `yä miïìe náúãálm veànjwè lçðmiïìe uwyîÿl ~ïèawûlm váöl veàuwyîÿl ~çè jïìw, Neän háöi uwel jîû leày ãïçðn qjîújiîûl qjdlm uwe jdeàl `eûq njælj ~eänj nwèe adelj lmjiîûr ljï; njælj ~eänj náúqïän *rjål rjáöi qjw ljåûr) njælj ~eänj ãåÿw qï  njælj ~eänj vîÿnç nåöw nji rjæ ,,,  Ljïìlm uwel jîûkilj qîöqsîl ãïçðn ciîúw jiîûl qsdlm ~ïûvåûl ãáðlm nwèe qiîÿl qîûqjálm uwe jílj qjeàlj veà~ïèawûlm neän uwyìqîÿil qîûví våûy qjïçàlm ãïçðn zgh `eà  neän uwel jîûqiîÿl qîû, Ljïìlm uwel jîûleày háðq hâûq rjeèl eälj sdìadelj lmjiîûr `eà  háðq ãçl vë kilj qîöãáðn `åûr njiîöh ãëe vë njwèqjîúqsdlm uwel jîûkilj qîö ãáÿlm qjçài rjeèl lj sdìlgäq uwel jîûmiïìe qeài njælj adelj lmjiîûr vçäi neän kjåw kjeän qsdlm jîûqjáölm qeài njælj lïçän qe
3, Ãâûn ãiîúh nwèe qeài njælj adelj lmjiîûr
Jdeûq ãáðlm qeài njælj mâ÷l `iîÿl vçäi uweäqsílj jílj qjeàlj ~ïèawûlm lmwáÿl váöl veàneän uwyìqiîÿl qîûndäqælj ãâûn qjwà6 adelj lmjiîûr rjeèi qíh kiîöh neän lmwáÿl qeài qsçð vey lmâ÷l jeûl ãîúãeär ïälm ljw nåÿw váöl lmâ÷l jeûl rjeäq jeàlj náúrjiîöw hwe ~â÷h qjiîöq cë hçäi våûq qï jeàlm jdäe qíh kiîöh `ed ãáðlm ,,, rjål rjáöi qjw qjåûr qjïûn jiîûl neän lmjée vwûLjeàlïçän qseè`ïçlm NL_, Jdeûq ãáðlm qeài njælj adelj lmjiîûr qjîújiîûl ~ïûvåûl ãáðlm nwèe váöl miïìe adelj lmjiîûr vçäi neän njwèqjîúkjeän láði cáðadelj lmjiîûr,
>, Nç nåöw qeài njælj adelj lmjiîûr veàneän adàlm qiîÿl,
Háðq adelj qjw lwáöl qiîöl jeàlj ~eèl zwåöq kilj adelj nåÿl rjeèi ndäháðq `ïçðlm qeài ~eèl rjeèl eälj cîl qeài ~eèl nwèe ceèl nål ãáöi kîöqdeäl, Lîöw ljï qdeàl cáð  qeài ~eèl ad adelj lmjiîûr lâóh miïìãïçðn ãeälj mieäqeûi háùi qjçài ãiîúh ljåöq ãëlj qjí
Mglgseqga cy Odziq RAO Nsgeqds © Odziq ^doq}esgjqqr6$$}}},odziq~doq}esg,ndh Ods gve`weqidl dl`y,
 
M_JA6 _dì _âl _elm ^vqj6 Lmá Rjwä n Qswlm 
Ad}l`dea `wẨl vĎl hiệl rjè qấi}}},`welvel,odswhvi,ndh 
~ïûvåûl ãáðlm nwèe njwälm qïän `eàkîöq uweènwèe uweäqsílj qsed ãáúi njê ndäqjîúzeän ãëlj njd hdìi qjçài kyàljåöq ãëlj veàãïçðn rjeèl lj qsîl háùi ~áökîöq uweèkilj adelj, Uweäqsílj jdeûq ãáðlm nwèe neän adelj lmjiîûr ndä~ïû kjeän ciîûq vîÿuwy qsílj nálm lmjîûveàqælj njåöq jdeûq ãáðlm ~ïûkjeän ciîûq leày rjelco `ïädl ad ãâûn ãiîúh kilj qîö kyìqjwåûq nwèe qïàlm adelj lmjiîûr uwyîöq ãëlj, Awàndä~ïûj kjeän ciîûq leày ljïlm lmïçài qe ndäqjîúkjeäi uweäq ljïìlm lgäq njwlm ljåöq nwèe adelj lmjiîûr câólm jeàlm jdäe aënj vwûãåÿw qï veàd veàjeàlm jdäe aënj vwûãåÿw qï se, Háðq jeàlm jdäe aënj vwûãåÿw qï jey háðq yîöw qáö~eèl zwåöq `eàháðq jeàlm jdäe jey aënj vwûheàneän adelj lmjiîûr hwe ~â÷h ãîú~ïèawûlm qsdlm ïà~eèl zwåöq kilj adelj nwèe jdð, Neän jeàlm jdäe  aënj vwûãåÿw veàd ãïçðn kîöq jçðr vçäi ljew ãîúqeûd se neän adàlm jeàlm jdäe aënj vwûãåÿw se, Ãdä`eàjeàlm `deûq neän jeàlm jdäe aënj vwûndä  ænj ãïçðn qiîw awàlm jdâûn ãïçðn ~ïè awûlm njd uweäqsílj ~eèl zwåöq kilj adelj qiîör qjgd, Ljï våûy qsdlm háðq qjçài kyàljåöq ãëlj neän adelj lmjiîûr ãeìnjwyîúl jeäd neän jeàlm jdäe aënj vwûãåÿw veàd qjeàlj neän jeàlm jdäe aënj vwûãeàw se ãîúqsed ãáúi *ãîúceäl), Háöi uwel jîûmiïìe qeài ~eèl jiîûl ndäveàaënj vwûãåÿw veàd jeàlm jdäe aënj vwûãåÿw se * qïän `eàuwel jîûmiïìe ceèlm nål ãáöi kîöqdeäl veàceäd neäd kîöq uweèkilj adelj) ndäqjîúãïçðn hiîw qeèljï ~ew6 Jeàlm jdäe veàaënj vwû*hwe veàd) ^eèl zwåöq ( njwyîúl jdäe Jeàlm jdäe veàaënj vwû*ceäl se) Háðr qsdlm neän qeài kjdeèl heàadelj lmjiîûr lâ÷h miïì`eàqeài ~eèl ãâûn ciîûq ãdä`eàqiîÿl, Njælj aïûqsïìqiîÿl njd rjgär neän adelj lmjiîûr hwe neän jeàlm jdäe aënj vwû nåÿl qjiîöq ãîú qeûd se neän jeàlm jdäe aënj vwû rjwûn vwûnjd hwûn ãænj qsed ãáúi, Háði uweäqsílj qsed ãdèi ãïçðn qjgèjiîûl qjálm uwe qswlm miel `eàqiîÿl veàkjeäi liîûh adàlm våûq njåöq veàadàlm qiîÿl rjeäq ~ilj qïàãdä qïän `eà~ïûaënj njwyîúl nwèe jeàlm jdäe aënj vwûveà~ïûaënj njwyîúl nwèe qiîÿl miïìe neän ãçl vë qáúnjïän kilj qîö,  Ljï våûy ïälm vçäi adàlm våûq njåöq ãi veàd* jeàlm jdäe aënj vwûãåÿw veàd) `eà  adàlm qiîÿl ãi se; lmïçðn `eûi qïçlm ïälm vçäi adàlm våûq njåöq ãi se *jeàlm jdäe aënj vwû  ãåÿw se) `eàa adàlm qiîÿl ãi veàd,
Mglgseqga cy Odziq RAO Nsgeqds © Odziq ^doq}esgjqqr6$$}}},odziq~doq}esg,ndh Ods gve`weqidl dl`y,

Activity (15)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Vi Nguyễn liked this
Ngọc Thủy liked this
domuc liked this
Kelly Chen liked this
Nhan Bui liked this
Minh Tuan liked this
bupbechanh liked this
Minh Thi Kim Thi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->