Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
P. 1
1501 Ways to Reward Employees Excerpt

1501 Ways to Reward Employees Excerpt

Ratings:
(0)
|Views: 496|Likes:
Published by Workman Publishing

More info:

Published by: Workman Publishing on Feb 27, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
This book can be read on up to 6 mobile devices.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/29/2013

pdf

text

original

 
00
5135 |e{y vb ta|etf ahsmb{aay
Qya v`aya lanatevkbnem stagataniay vb {bqt efwenvela d{emmb|knl v`ah vb |btj vblav`at bn stboaivy enf eyyklnhanvy- enfyav qs gtauqanv nbn|btj ybikem ykvqevkbny yqi` ey vaehdqkmfknleivkwkvkay enf iamadtevkbny. Kg v`a{ vanf vb |btj dayv |kv` bv`aty-enf v`a |e{ v`a{ lav knvb e stboaiv ky vb vemj kv v`tbql` |kv`ib|btjaty‖ltaev- mav v`ah fb v`ev. Heja imaet |`ev {bq naafv`a anf tayqmv vb da- dqv mav v`ah dtknl v`a khstknv bg |`b v`a{eta vb v`a veyj yb v`a{ ien da apikvaf edbqv v`a |btj enf awan`ewa gqn lavvknl kv fbna. [bq he{ nbv naaf {bqt obd vb da gqn vblav kv fbna- dqv fbn‛v geqmv v`ah kg v`ev‛y v`akt stagatania.
Gaafdeij ' Stekya
Bna bg v`a hbyv fanknl i`eteivatkyvkiy bg v`ky lanatevkbn kykvy yklnkienv naaf gbt ibnyvenv stekya ev |btj. V`ky ien dagtqyvtevknl gbt bv`at lanatevkbny vb qnfatyvenf (ey kn ”K oqyv vbmf`kh meyv |aaj v`ev `a |ey fbknl e lbbf obd- fb K taemm{ `ewa vbvamm `kh elekn2‘+ enf aey{ vb fkyhkyy ey daknl e y{hsvbh bg elanatevkbn |`bya setanvy ysbkmaf v`ah- y`b|atknl v`ah |kv`ibnyvenv stekya enf stbvaivknl v`ah gtbh en{ bg v`a `ety`taemkvkay bg mkga. Knyvaef- ibnykfat v`ky satysaivkwa?V`a Hkmmannkemy `ewa maetnaf v`ev kn vkhay bg i`enla bnanaafy e ibnyvenv ybqtia bg gaafdeij (v`knj ”wkfab leha‘+ vbda bn v`a hetj enf vb efoqyv v`akt satgbthenia eiibtfknlm{.Yknia obd tauqktahanvy enf apsaivevkbny eta ibnyvenvm{ kn qp- {ayvatfe{‛y gaafdeij he{ nb mbnlat da tamawenv vbfe{. Ibnyvenvgaafdeij- v`qy- ky nbv vb sqhs qs e gtekm alb ey hqi` ey vb eyyqtaahsmb{aay v`ev v`a{ eta bn vteij vb ibnvknqa vb fb lbbf |btjfe{ egvat fe{ gbt v`akt ahsmb{at. Gaafdeij enf stekya yatwaey takngbtiahanv ey |amm ey e ibttaivkwa hai`enkyh gbt v`kylanatevkbn.
 
0;
GKwa Vtanfy eGGaiVKnl Vbfe{‛y |btjGbtia
D{ v`ky K fbn‛v haen ”hkitbhenelknl-‘ enalevkwa vath v`ev ky emhbyv em|e{y eyybikevaf|kv` en bnlbknl yvtaeh bg nalevkwa gaafdeijenf ibttaivkbny v`ev e henelat hejaykn |btjknl |kv` ahsmb{aay. Nb bna gaamyhkitbhenelaf |`an v`a dbyy vammy v`ahkn apsmkikv favekm |`ev `a bt y`a hbyv mkjafedbqv e ltaev obd v`a ahsmb{aa fkf. Ey yqi`-K‛f taibhhanf hejknl kv e `kl` stkbtkv{ vb stbwkfa ltaevat enf hbta gtauqanv stekya enftaiblnkvkbn kn e ltaevat wetkav{ bg gbthy. Auqemm{khsbtvenv- dqv get mayy bgvan (uqetvatm{2+- |bqmfda `ewknl ”fawambshanvem fkyiqyykbny‘ kn|`ki` {bq ien gbiqy bn |e{y v`a ahsmb{aa ienkhstbwa. \`an {bq dqkmf bn e yvtbnl gbqnfevkbnbg bnlbknl sbykvkwa gaafdeij- ahsmb{aay eta hbta mkjam{ vbvtqyv v`ev {bq eta bn v`akt ykfa enf v`qy da |kmmknl vb eiiasvibnyvtqivkwa itkvkikyh gtbh {bq |`an kv ky bggataf.Stbwkfa gtauqanv gaafdeij deyaf bn v`a satgbtheniabg Hkmmannkemy- |`ki` hkl`v da e na| satysaivkwa gbt hen{bg v`ah |`b lta| qs lavvknl vtbs`kay awan |`an v`akt vaehmbyv bt emm
 E
y ey e tayqmv bg tehsenv ltefa knevkbn kn yi`bbmy.Stbwkfa e ibnvapv gbt `b| v`akt ibnvtkdqvkbny tameva vb vaeh enfbtlenkzevkbnem lbemy- vb v`a btlenkzevkbn‛y iqyvbhaty- enf awan vbybikav{. V`ky y{yvahevki gtehknl bg gaafdeij enf stekya vejay kvgtbh daknl qnaetnaf `{sa vb e steivkiem kngbthevkbn yvtaeh v`evien `ams y`esa fayktaf da`ewkbty enf tayqmvy {bq naaf gtbh v`ah.Gknemm{- da eqv`anvki- stbwkfknl fktaiv enf `bnayv gaafdeijenf awemqevkbny v`ev ien dayv `ams v`a Hkmmannkem vb apiam‖enf vbvtqyv {bq- `ky bt `at henelat- emm v`a hbta kn v`a stbiayy.
GtauqanvGaafdeij vksy
j
Gtauqanvm{ ievi` v`ahfbknl v`knly tkl`v.
j
Stekya v`ah aetm{enf bgvan gbt v`aktibnvtkdqvkbn enf tasaev`b| wemqedma kv ky.
j
\`an naiayyet{-tafktaiv v`ah kn eyqssbtvkwa hennat-|kv`bqv tastkhenfknl.
j
Eyj v`ah uqayvkbnyenf mkyvan vb v`akteny|aty.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
cpgjp7501 liked this
sirfrenz7204 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->