Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Huong Dan Su Dung Bien Tan Siemens Mm420 Tieng Viet

Huong Dan Su Dung Bien Tan Siemens Mm420 Tieng Viet

Ratings:
(0)
|Views: 197|Likes:
Published by tiennar89

More info:

Published by: tiennar89 on Feb 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/13/2013

pdf

text

original

 
 Tài li
u cho ng
ườ
i l
p máy
MICROMASTER 420
0.12 kW – 11 kW
 H
ướ
ng d
n v
n hành Tháng 04/04
 
nh báo, L
ư 
u ý Chú ý Tháng 07/04
 2 MICROMASTER 420H
ướ
ng d
n v
n hành (B
n rút g
n)
C
nh báo, l
ư
u ý và chú ý
Các c
nh báo, l
ư
u ý và chú ý
đượ
c
đư
a ra
để
 
đả
m b
o an toàn cho ng
ườ
i s
d
ng và tránh h
ư
h
icho s
n ph
m ho
c các b
ph
n c
a thi
ế
t b
 
đượ
c n
i.
Các c
nh báo, l
ư
u ý và chú ý c
th
áp d
ng cho t
ng ho
t
độ
ng
đượ
c li
t kê
ph
n
đầ
u c
a cácch
ươ
ng liên quan và
đượ
c nh
c l
i ho
c b
sung t
i các ph
n quan tr 
ng trong các ch
ươ
ng này.Hãy
đọ
c thông tin c
n th
n, vì nó giúp b
o v
an toàn cho chính ng
ườ
i s
d
ng và c
ũ
ng s
giúp kéodài tu
i th
c
a b
bi
ế
n t
n MICROMASTER 420 và các thi
ế
t b
 
đ
i kèm.
C
NH BÁO
Thi
ế
t b
này có m
c
đ
i
n áp nguy hi
m
đ
i
u khi
n các b
ph
n c
ơ
khí quay có
độ
nguyhi
m cao. N
ế
u không tuân theo các c
nh báo ho
c không th
c hi
n theo các h
ướ
ng d
n trongtài li
u này thì s
 
nh h
ưở
ng
đế
n tu
i th
c
a máy, gây nguy hi
m cho ng
ườ
i s
d
ng ho
cthi
t h
i l
n v
tài s
n.
Ch
ỉ 
ng
ườ
i nào có trình
độ
chuyên môn phù h
p m
i
đượ
c v
n hành thi
ế
t b
này, và ch
ỉ 
sau khi
đ
ã n
m
đượ
c t
t c
các chú ý an toàn, các quy trình cài
đặ
t, v
n hành và b
o d
ưỡ
ng trong tàili
u này.
 Để
v
n hành
đượ
c thi
ế
t b
t
t và an toàn ph
thu
c vào vi
c thao tác, l
p
đặ
t, v
nhành và b
o d
ưỡ
ng h
p lý.
T
trên m
ch l
c v
n còn
đ
i
n trong vòng 5 phút sau khi
đ
ã t
t ngu
n nên không
đượ
c phépm
thi
ế
t b
trong kho
ng th
i gian này. Các t
 
đ
i
n t
phóng
đ
i
n trong kho
ng th
i gian này.
Thi
ế
t b
này có kh
n
ă
ng b
o v
quá t
i
độ
ng c
ơ
theo UL508C ph
n 42. Hãy xem thông s
 P0610 (m
c 3) và P0335. C
ũ
ng có th
b
o v
quá t
i
độ
ng c
ơ
b
ng PTC bên ngoài thông qua
đầ
u vào s
.
Thi
ế
t b
này dùng phù h
p trong m
ch có dòng không quá 10000 A,
 
đ
i
n áp l
n nh
t 230 V /460V khi
đượ
c b
o v
b
i các c
u chì lo
i H ho
c K, áp-tô-mát ho
c b
 
đ
i
u khi
n
độ
ng c
ơ
b
o v
.
Ch
ỉ 
dùng dây
đồ
ng Lo
i 1 60/75
o
C có ti
ế
t di
n
đượ
c ghi c
th
trong tài li
u h
ướ
ng d
n v
nhành.
Các
đầ
u vào chính, DC và các
đầ
u n
i
độ
ng c
ơ
có th
đ
i
n áp nguy hi
m ngay c
khi bi
ế
nt
n không ho
t
độ
ng. Luôn luôn ch
5 phút
để
thi
ế
t b
phóng h
ế
t
đ
i
n sau khi t
t ngu
n tr 
ướ
ckhi th
c hi
n b
t k
cài
đặ
t nào.
CHÚ Ý
Hãy
đọ
c các h
ướ
ng d
n an toàn, các c
nh báo và t
t c
các nhãn c
nh bào g
n trên thi
ế
t b
 c
n th
n tr 
ướ
c khi th
c hi
n l
p
đặ
t và cài
đặ
t.
Hãy gi
t
t c
các nhãn c
nh báo c
n th
n
để
có th
d
dàng
đọ
c
đượ
c và hãy thay các nhãnb
m
t ho
c b
h
ng.
Nhi
t
độ
môi tr 
ườ
ng xung quanh cho phép l
n nh
t là 50
0
C.
 
ụ 
c l 
ụ 
c Tháng 07/04
MICROMASTER 420 3H
ướ
ng d
n v
n hành (B
n rút g
n)
M
c l
c
1
 
L
p
đặ
t c
ơ
khí........................................................................................................................... 4
 
1.1
 
Kho
ng cách l
p
đặ
t ...................................................................................................................4
 
1.2
 
Kích th
ướ
c l
p
đặ
t.......................................................................................................................4
 
2
 
L
p
đặ
t ph
n
đ
i
n .................................................................................................................... 5
 
2.1
 
Các thông s
k
 ĩ 
thu
t..................................................................................................................5
 
2.2
 
Các
đầ
u n
i m
ch l
c.................................................................................................................6
 
2.3
 
Các
đầ
u dây
đ
i
u khi
n...............................................................................................................6
 
2.4
 
S
ơ
 
đồ
nguyên lý..........................................................................................................................8
 
3
 
Cài
đặ
t m
c
đị
nh ...................................................................................................................... 9
 
3.1
 
Khoá chuy
n
đổ
i DIP 50/60 HZ ..................................................................................................9
 
4
 
Truy
n thông.......................................................................................................................... 10
 
4.1
 
Thi
ế
t l
p truy
n thông MICROMASTER 420
Ph
n m
m STARTER.................................. 10
 
4.2
 
Thi
ế
t l
p truy
n thông MICROMASTER 420
AOP.............................................................. 10
 
4.3
 
Giao di
n BUS (CB)................................................................................................................. 11
 
5
 
BOP/AOP (Tu
ch
n)............................................................................................................. 12
 
5.1
 
Các nút và các ch
c n
ă
ng....................................................................................................... 12
 
5.2
 
Thay
đổ
i các thông s
.............................................................................................................. 13
 
6
 
Cài
đặ
t thông s
..................................................................................................................... 14
 
6.1
 
Cài
đặ
t thông s
nhanh............................................................................................................ 14
 
6.2
 
Cài
đặ
t
ng d
ng ..................................................................................................................... 16
 
6.2.1
 
Giao di
n n
i ti
ế
p USS............................................................................................................. 16
 
6.2.2
 
Ch
n ngu
n l
nh...................................................................................................................... 17
 
6.2.3
 
 Đầ
u vào s
(DIN) ..................................................................................................................... 17
 
6.2.4
 
Các
đầ
u ra s
(DOUT)............................................................................................................. 18
 
6.2.5
 
Ch
n giá tr 
 
đ
i
m
đặ
t t
n s
..................................................................................................... 18
 
6.2.6
 
 Đầ
u vào t
ươ
ng t
(ADC).......................................................................................................... 19
 
6.2.7
 
 Đầ
u ra t
ươ
ng t
(DAC)............................................................................................................ 19
 
6.2.8
 
Chi
ế
t áp xung (MOP) ............................................................................................................... 20
 
6.2.9
 
T
n s
c
 
đị
nh (FF).................................................................................................................. 21
 
6.2.10
 
Ch
y nh
p................................................................................................................................ 22
 
6.2.11
 
B
phát hàm t
o
độ
d
c (RFG)................................................................................................ 22
 
6.2.12
 
Các t
n s
quy chi
ế
u / gi
i h
n ............................................................................................... 23
 
6.2.13
 
 Đ
i
u khi
n
độ
ng c
ơ
.................................................................................................................. 23
 
6.2.14
 
B
o v
bi
ế
n t
n /
độ
ng c
ơ
........................................................................................................ 24
 
6.2.15
 
Các ch
c n
ă
ng
đặ
c bi
t c
a bi
ế
n t
n ...................................................................................... 25
 
6.2.15.1
 
Kh
i
độ
ng bám......................................................................................................................... 25
 
6.2.15.2
 
T
kh
i
độ
ng............................................................................................................................ 25
 
6.2.15.3
 
Phanh hãm c
ơ
khí c
a
độ
ng c
ơ
............................................................................................... 26
 
6.2.15.4
 
Hãm m
t chi
u (DC) ................................................................................................................ 26
 
6.2.15.5
 
Hãm h
n h
p........................................................................................................................... 26
 
6.2.15.6
 
B
 
đ
i
u khi
n Vdc.................................................................................................................... 26
 
6.2.15.7
 
B
 
đ
i
u khi
n PID .................................................................................................................... 27
 
6.3
 
Cài
đặ
t n
i ti
ế
p......................................................................................................................... 28
 
6.4
 
Cài
đặ
t l
i các thông s
m
c
đị
nh............................................................................................ 28
 
7
 
Các ch
ế
 
độ
hi
n th
và c
nh báo.......................................................................................... 29
 
7.1
 
Hi
n th
tr 
ng thái LED............................................................................................................. 29
 
7.2
 
Các thông báo l
i và c
nh báo ................................................................................................ 29
 
8
 
Danh m
c các thu
t ng
vi
ế
t t
t.......................................................................................... 30
 

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Tấn Hồ liked this
Thai Sơn Boss liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->