Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Akta Kontrak 1950 - prosedur mengutip hutang

Akta Kontrak 1950 - prosedur mengutip hutang

Ratings:
(0)
|Views: 164|Likes:
Published by Rose Ahmad

More info:

Published by: Rose Ahmad on Feb 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/16/2013

pdf

text

original

 
Prosedur Pengutipan HutangPublished in February 1st, 2008Posted by pakdin in Prosedur Penghutipan HutangPROSES PENGUTIPAN HUTANG(PROSEDUR PENGUTIPAN HUTANG)PengenalanTujuan Bab ini pada asasnya memberi panduan kepada mereka-mereka yang dibelenguoleh hutang akibat daripada tamak haloba kaum-kaum kapitalis mengaut keuntungansecara perundangan. Mereka menggunakan berbagai cara mempengaruh dan mendorong anda berhutang diluar kemampuan anda dan/atau anda terpengaruh dengan muslihat mereka agar anda berhutang dengan penuh kerelaan. Dengan lain kata, anda membuat perjanjian dan/atau kontrak bukan dengan penuh kerelaan dan/atau kerelaan bebas.Oleh kerana terlalu ramai yang telah terpedaya dan kebanyakan daripada mereka tidak mempunyai dan/atau kurang pengetahuan tentang undang-undang, maka mereka telah terjebak dalam kancah ini mengakibatkan mereka dan keluarga berada dalam keadaan stres, seterusnya keluarga anda dan masyarakat menjadi mangsa.Secara amnya, anda berhutang tanpa penuh kerelaan, tetapi pada hakikatnya anda berhutang akibat tekanan atau paksaan kerana telah dipengaruhi dan didorong dan secara tidak langsung anda berhutang tanpa penuh kerelaan.Mengikut seksyen 14 Akta Kontrak, 1950 (Akta 136), kerelaan tidak bebas jika terdapat faktor-faktor sepertimana termaktub dalam:-1. (“Dures”) Paksaan - Seksyen 15 Akta Kontrak mentakrifkan bahawa “Paksaan” ialah melakukan apa-apa perbuatan, atau mengancam untuk melakukan apa-apa perbuatan yang dilarang oleh Kanun keseksaan, atau menahan secara tak sah atau mengancam untuk menahan, apa-apa harta, dengan memudaratkan sesiapa jua, dengan niat menyebabkan seseorang untuk membuat suatu perjanjian. Kesimpulannya, “paksaan” adalah sesuatu bentuk kekerasan atau ancaman akan melakukan kepada satu pihak dalam kontrak atau kepada ahli keluarganya atau kepada hartanya.2. Pengaruh tak berpatutan – Seksyen 16 Akta Kontrak mentakrifkan bahawa “Pengaruh tak berpatutan” ialah:-(1) Sesuatu kontrak adalah dikatakan didorong oleh “pengaruh tak berpatutan”, di mana pertalian di antara kedua belah pihak adalah sedemikian rupa hingga satu pihakadalah dalam kedudukan boleh menguasai kemahuan pihak yang lain dan menggunakankedudukan itu untuk memperoleh faedah tak saksama ke atas pihak yang lain.(2) Khususnya dan tanpa menyentuh keluasan prinsip yang tersebut di atas, seseorang boleh dianggap berada dalam kedudukan menguasai kemahuan seorang yang lain:-(a)di mana ia memegang kuasa benar atau kuasa zahir keatas orang lain itu, ataudi mana ia berada dalam perkaitan amanah dengan orang lain itu; atau(b)di mana ia membuat suatu kontrak dengan seorang yang keupayaan akalnya adalahterjejas oleh sebab usia, penyakit, atau penderitaan akal atau jasmani, sama ada sementara atau berkekalan.Di mana seorang yang berada dalam kedudukan untuk menguasai kemahuan seorang yang lain, membuat kontrak dengannya, dan ternyata bahawa urusan itu tak patut, sama ada pada zahirnya atau atas keterangan yang dibuktikan, maka beban membuktikanbahawa kontrak sedemikian itu tidak didorong oleh pengaruh tak berpatutan hendaklah diletakkan ke atas orang yang berada dalam kedudukan untuk menguasai kemahuan orang lain itu.Tiada sesuatu yang tersebut dalam seksyen kecil ini boleh menyentuh peruntukan-peruntukan seksyen 111 Akta Keterangan 1950. “Pengaruh tak berpatutan” wujud apabilaperhubungan pihak-pihak di dalam sesuatu kontrak itu tidak diasaskan kepada kesamarataan iaitu, satu pihak menguasai pihak yang satu lagi.3. (“Fraud”) Frod – Seksyen 17 Akta Kontrak mentakrifkan bahawa “Frod” termasuklah mana-mana perbuatan yang berikut yang dilakukan oleh suatu pihak yang membuat kontrak,atau dengan pembiarannya, atau oleh ejennya, dengan niat untuik memperdaya pihaklain yang berkontrak atau ejennya, atau mendorong pihak yang lain itu untuk membuat kontrak:-(a)mengenai suatu fakta, menyarankan sesuatu yang tidak benar oleh seseorang yang tidak mempercayai bahawa sesuatu itu benar;(b)menyembunyikan secara aktif sesuatu fakta oleh seseorang yang mengetahui ataumempercayai fakta itu;
 
(c)membuat janji tanpa apa-apa niat untuk menepati janji itu;(d)mana-mana perbuatan lain yang padan untuk memperdayai;(e)mana-mana poerbuatan atau ketingalan sedemikian yang khususnya ditetapkan oleh undang-undang sebagai frod. Huraian – Semata-mata membisu mengenai fakta-fakta yang boleh jadi melibatkan kesediaannya seorang membuat kontrak bukanlah frod melainkan jika kedudukan perkara itu adalah sedemikian hingga, jika kedudukan perkara itu dipertimbangkan, adalah menjadi kewajipan bagi orang yang membisu itu untuk berkata-kata, atau melainkan jika pembisuannya itu dengan sendirinya sama dengan kata-kata.4. Salah nyata - Seksyen 18 Akta Kontrak mentakrifkan bahawa “salah nyata” termasuklah:-(a)ketegasan positif, secara yang tidak dibenarkan oleh maklumat yang diperolehioleh yang menegaskannya mengenai sesuatu hal yang tidak benar, sungguhpun orangitu percaya bahawa hal itu adalah benar;(b)mana-mana pelanggaran kewajipan, yang tanpa niat menipu, membawa faedah untukorang yang melakukan pelanggaran itu, atau kepada siapa sahaja yang menuntut melaluinya dengan mengelirukan seorang lain hingga memudarakan orang itu atau siapa saja yang menuntut melaluinya.(c)Menyebabkan, walaupun dengan suci hati, suatupihak perjanjian membuat kekhilafan mengenai keadaan benda yang menjadi pokok perjanjian itu.5. Kebolehbatalan tanpa kerelaan bebas – Seksyen 19 Akta Kontrak menyatakan bahawadi mana kerelaan untuk membuat perjanjian adalah disebabkan oleh paksaan, frodatau salah nyata maka perjanjian itu adalah kontrak yang boleh dibatalkan denganpihak-pihak memilih untuk membatalkan kontrak, atau meneruskan pelaksanaan kontrak seolah-olah tidak wujud paksaan, frod atau salah nyata.6. Kuasa untuk membatalkan kontrak yang didorong oleh pengaruh tak berpatutan – Seksyen 20 Akta Kontrak menyatakan bahawa di mana kerelaan untuk membuat sesuatu perjanjian adalah disebabkan oleh pengaruh tak berpatutan, maka perjanjian itu adalah suatu kontrak boleh batal atas pilihan pihak yang kerelaannya disebabkan sedemikian. Mana-mana kontrak sedemikian itu boleh dibatalkan sama ada secara mutlak, atau pun, jika pihak yang berhak mengelakkan kontrak itu telah mendapat faedah darinya, atas syarat-syarat yang difikirkan patut oleh Mahkamah.7. Silap fakta – Seksyen 21 Akta Kontrak mentakrifkan bahawa “silap fakta” adalah di mana kedua-dua pihak perjanjian itu khilaf mengenai sesuatu fakta yang mustahak bagi perjanjian tersebut, maka perjanjian itu batal Perkara-perkara sesuatu kontrak tidak wujud dan dengan sendirinya perjanjian batal dan tidak mengikat pihak-pihak sepertimana terkandung di dalam Akta Kontrak 1950 adalah mengenai:-(A) Perjanjian batal, jika balasan atau tujuan tak sah sebahagiannya – Seksyen 25- Jika mana-mana bahagian sesuatu balasan untuk satu atau lebih tujuan, atau satu atau sebahagian dari satu dari beberapa balasan untuk satu tujuan, adalah taksah di sisi undang-undang, maka perjanjian itu adalah batal.(B) Seksyen 26 – Perjanjian tanpa balasan adalah batal kecuali – bertulis dan didaftarkan – sesuatu perjanjian yang dibuat tanpa balasan adalah batal, kecuali:-(a) ianya dinyatakan secara bertulis dan didaftarkan menurut undang-undang yangpada masa itu berkuatkuasa untuk pendaftaran dokumen sedemikian, dan dibuat berdasarkan kasih sayang semulajadi antara pihak-pihak yang ada hubungan karib antara satu sama lain; atau(b) ianya sesuatu janji untuk memampaskan, keseluruhan atau sebahagiannya, kepada seseorang yang telah berbuat sesuatu secara sukarela untuk pembuat janji, atauberbuat sesuatu pembuat janji boleh dipaksa di sisi undang-undang untuk membuat; atau kecuali(c) ianya sesuatu janji, yang dibuat secara bertulis dan ditanda tangani oleh orang yang menanggungnya, atau oleh agennya, yang diberi kuasa secara am atau khusus untuk maksud itu, supaya membayar keseluruhan atau sebahagian dari sesuatu hutang, yang pembayarannya boleh dikuatkuasakan oleh sipiutang seandainya tidak ada undang-undang mengenai batasan guaman.(C) Seksyen 27 – Perjanjian halang perkahwinan adalah batal – Setiap perjanjian yangmenghalang perkahwinan seseorang, selain dari seorang yang belum dewasa pada masa remajanya, adalah batal.(D) Seksyen 28 – Perjanjian halang tred adalah batal – Setiap perjanjian dengan mana
 
seseorang dihalang dari menjalankan profesyen, atau tred atau apa-apa perniagaan yang sah adalah batal setakat itu dan ianya dikecualikan sekiranya seseorang yang menjual nama baik sesuatu perniagaan boleh berjanji dengan pembeli supaya tidak menjalankan perniagaan yang serupa dalam had tempatan tertentu, selama pembeli, atau mana-mana orang yang menerima hak punya nama baik itu daripadanya, menjalankan perniagaan serupa dalam had tempatan itu: Dengan syarat bahawa had sedemikian itu nampak munasabah oleh Mahkamah, dengan mengambil perhatian kepada jenis perniagaan itu.(E) Seksyen 29 – Perjanjian halang tindakan undang-undang adalah batal – Setiap perjanjian, dengan mana sesuatu pihak perjanjian itu dihalang dari menguatkuasakan hak-haknya secara mutlak di bawah atau mengenai mana-mana kontrak, dengan tindakan lazimnya di sisi undang-undang di hadapan tribunal biasa, atau menghadkan masadalam mana ia boleh menguatkuasakan hak-haknya, adalah batal setakat itu dan ianya dikecualikan sekiranya:-1. Ianya tidak boleh mengetaksahkan suatu kontrak, di mana dua orang atau lebihbersetuju untuk merujukkan kepada timbangtara setiap pertikaian yang timbul antara mereka mengenai sesuatu perkara atau suatu kelas perkara, dan hanya jumlah wang yang diawardkan oleh timbangtara itu boleh didapatkan mengenai pertikaian yang dirujukkan itu.2. Ianya juga tidak boleh mengtaksahkan mana-mana kontrak bertulis dengan mana dua orang atau lebih bersetuju merujukkan kepada timbangtara mana-mana persoalanyang telah timbul antara mereka, atau menyentuh mana-mana peruntukan undang-undang yang pada masa itu berkuatkuasa mengenai rujukan kepada timbangtara.3. Ianya juga tidak mengtaksahkan mana-mana kontrak bertulis di antara Kerajaandan sesiapapun mengenai hadiah biasiswa yang diberi oleh Kerajaan dan yang menetapkan bahawa budibicara yang dilakukan oleh Kerajaan menurut kontrak itu adalahmuktamad dan tak ganjak dan tidak boleh dipersoalkan oleh mana-mana Mahkamah.(F) Seksyen 30 – Perjanjian adalah batal kerana ketaktentuan – Perjanjian-perjanjian, yang mana maknanya tertentu atau tidak boleh ditentukan, adalah batal.Kesimpulannya pada keseluruhannya bahawa kaum-kaum kapitalis mengaut keuntungan brerlipat ganda atas kejahilan dan/atau kedaifan anda mengenai perundangan dan mengakibatkan anda bertanggungan atas kejahilan anda.Sepertimana yang termaktub di dalam Akta Kontrak 1950, terdapat dibeberapa seksyen di dalam Atka tersebut yang boleh membatalkan atau menjadikan perjanjian dan/atau kontrak itu batal tetapi sebagai rakyat biasa anda tidak mampu untuk membiaya kos guaman dan /atau tidak berkeupayaan untuk menyangkalnya.Oleh itu, cara yang terbaik bagi anda adalah dengan mengelak dan/atau menangguhkan pembayaran hutang yang anda bertanggungan. Adalah lumrah bahawa pihak-pihak yang menuntut hutang mengggunakan khidmat syarikat pengutip hutang.Mereka akan menggunakan berbagai cara untuk mengutip hutang dan pada kebiasaannya mereka akan mengugut anda melalui telefon dengan berbagai ugutan, diantaranyamereka mengatakan sekiranya anda gagal membayar hutang, anda akan dipenjara, wang simpanan KWSP anda akan dikeluarkan, gaji anda akan dipotong, akaun anda di bank dibekukan, nama anda akan disenarai hitamkan, anda akan dimufliskan, rumah anda akan disita rumah dan lain-lain ugutan.Anda dinasihatkan bahawa sekiranya anda berada dalam situasi sedemikian, anda tidak perlu melayan kerenah mereka dan anda jangan memberikan alamat rumah dan pejabat sekiranya mereka memintanya.Adalah diingatkan bahawa tiada peruntukan undang-undang yang ada membolehkan seseorang yang gagal membayar hutang boleh dipenjarakan, wang KWSP dikeluarkan, gaji dipotong dan wang dalam akaun di bank dipotong dan dibekukan.Jalan keluar yang boleh diambil bagi pihak yang memberi pinjaman atau hutang adalah dengan cara menyenarai hitamkan nama anda, memfuliskan anda sekiranya hutanganda melebehi RM30,000.00 dan menyita dan menjual harta alih (perabut, tv, petiais, mesin basuh dll), selain daripada nama disenarai hitamkan, ianya dengan melalui proses pengutipan hutang yang dibenarkan oleh undang-undang.Diperturunkan bagaimana anda patut lakukan (jika hutang tanpa cagaran seperti tanah, rumah, saham dan lain-lain cagaran) sekiranya anda berhadapan dengan situsisebegini:-1. Apa sepatutnya anda lakukan sekiranya anda menerima surat tuntutan daripada p

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Cempaka Harum liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->