Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
Parimet e Pemtarise Organike

Parimet e Pemtarise Organike

Ratings: (0)|Views: 256 |Likes:
Published by POM AL

More info:

Published by: POM AL on Feb 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

07/01/2013

 
=^IA MK
 ¬ 
L/ ^MVLABT B ^BAÃTMVLXÃ IV@MOLCB
=/= ^ãvcrwlal+ jlxtivlcr djb wjulkklal l frg}ãxlxã iv`molcb
]ã o`m ultl =<>>+ frg}ãxlm iv`molcb ãxjtã w`gbvrmv ab xj~bgtãxl oã Buvi~ã djb oãFitã/ C| w`gbvla ãxjtã ozltrv o`m lotbvbxl l eivtã l cioxramtivlt djb ~ikltlcãfãvãxub+drcb ~mx}|vrmv ~itbohlmklo b ~bvhb~trmv tã frg}ãxlxã iv`molcb ~ãv tã ciotvlfrmvoã ~ãvafrxjgbo b ifgbctlumub agbdlxivã+ tã alvã}ãolbx xã cmexjãub+ mt|vb xihlmkbdjb tã tã rxj}|bvlt/Aã uioã uãabodgm l ãxjtã crxjtrmv ~itbohlmklt tã wjulkklalt vrvmk tãfrg}ãxlxã iv`molcb oã crmdvlo b vãolbx xã tã mvdjrvmub o`m xlxtbabt frg}ãxivbcioubohliomkb/
Xldi}ietã+ frg}ãxlm iv`molcb xl ciohb~t orc ãxjtã l vl djb b cm wmomlkkãooã lkkla tã xjbcrkklt tã ogãwbtã djb ciohb~tl ãxjtã aã l `gbvã xb xm ~bvhb~tlal lvãodiatã l aix~ãvdivlalt tã ~kbjvmub djb ~bxtlhldbub mvtllhlmkb/
Frg}ãxlm iv`molcb ãxjtã mgi abtidã ~vidjlal frg}ãxiv }ã x|oio tãcvlgigã xlxtbab ~vidjlal tã lotb`vrmvm+ ogbvãwivb+ agbdlxivb djb bcioialclxjt tã}ãodvrbxjab/Afãxjtbtgm amcxlamkb }ãodvio afl frvlabt b vl~ãvtãvltxjab+ tãxl`rvrmvm oã olubk kicmk ixb }ã abvvbo o`m ebvam xl djb abomzjlal l ~vihbxbubdjb odãvub~vlabub bciki`glcb djb fliki`glcb ubtã!vvb`rkkrbxb+ ab }ãkkla }ã tãxl`rvijbo olubkb tã ~vmorbxjab tã flaãub frg}ãxivb+ fm`ãtlxã djb rxj}lalt ogbvãwiv+ afvigtgb o`m xãarodgbt djb dãatrbxlt djb cia~boxlalo b drjrv tãfrvlabub ogbvãwivb b frvlabub tã tgbvm tã ~ãvdivrvm/ Oã xjraã ubodb+ frg}ãxlmiv`molcb ogljbt xl frg}ãxlm bciki`glcb+ drcb ~mx}|vrmv cãxjtr afãxjtbtgbo aãtb~ãv tbc abomzjlal l bcixlxtbabub xb xm lo~rtbt b gmxjtab/Baãvtlal ‚iv`molc“ cm tã fãgã gi ab tl~lo b lo~rtbub tã ~ãvdivrvm+ ~ivtã ciohb~tlalt tã ebvaãx xl ogã iv`molwãa+ oã tã hlkão tã `gltjã ~gbxãt ~ãvfãvãxb+alobvmkbt b ticãx+ kãodm iv`molcb+ alcvi!iv`molwamt+ loxbctbt+ flaãt+ cmexjãt djbogbvãwlt+ odãvub~vigoã ~ãv tã cvlgrmv ogã tãvãxl cijbvbotb djb tã }ãodvrbxjab/Ultbt b erodlt+ tvb`r ~ãv rxj}lab iv`molcb ãxjtã wjulkkrmv agmet djb xjljbt xj~bxj xl tl~mv cv|bxiv l frg}ãxlxã iv`molcb/ Xldi}ietã+ tvb`r olxl aã tb~ãv xl agbt afãxjtbtãx ~ãv ifgbctlumt aã tã `gbvã tã frg}ãxlxã iv`molcb+ xb xm xl ogã }ãkklaoã ubtubtb+ oã ogã cijã crv afãxjtbtgm w|vtmvb aro`iotb/ Cgi l arodãxiotb
~vidjrbxub iv`molcã }ã tã cia~boxijbxjlo o`m ~lcã~magm lomohlmvb ~ãvcrlwlalo b ~vmctlcmub tã ~vidjlalt+ drcb amvvã bebctlulxjt afl ubtb mti }ã arod
tã cioxldbvijbxjlo xl bebctb ob`mtlub tã frg}ãxlxã cioubohliomkb/Wjulkklal l frg}ãxlxã iv`molcb arod tã `grvaijbt oã ultbt =<6> bdjb ~xbxjraã o`m ldbtã b ubtãafãxjtbtgbx djb }ãodvrbxjaãvlxã jmxbo bdjb oã xjcvlabaã tã jbvxjab/ Xtblobv *=<64, jidjl tjbabkbt b frg}ãxlxã flidlomalcb+ afãxjtbtrv
oã lkiwiloã xj~lvtãvivb tã motvi~iwilxã+ b hlkm aã uioã ~mtl odlcla aã tã eivtã
afl wjulkklalo b frg}ãxlxã iv`molcb/
Frg}ãxlm fli!dlomalcb
+ b wjulkkrmv o`m Dv/ Vrdike Xtblobv+ ogã lkiwie djb
xjcbohãtmv `gbvamo+ lxjtb kãulwgm b ~mvã oã dvbgtla tã frg}ãxlxã iv`molcb/ Xtblobv
 
 6^mvlabt b ~baãtmvlxã iv`molcb
lxjtb l xj}btãxrmv ab àãxjtgbt frg}ãxivb ubtãa oã ogã olubk tbivlc/ ]ãkklal l tlg lxjtbogã eivaã b ubtã!agmetrbxjab b frg}ãxlxã b hlkm abvv `gltjmxjtr oã cioxldbvmtãtã `gltjã eivhmt crlotbxbohlmkb }ã ub~vigoã oã olubklo aã tã laãt tã bcwlxtbohãx/Amdgb bdjb |gãxltã ciwalcb drjbt tã abvvbo oã cioxldbvmtã oã crktlulalo b ticãx+ciotvikklo b flaãub djb drcb ~ãvdivrv ~vb~mvmtbt/ ^ãv m} xm kbgigoã crxjtbt baitlt+ ~ãvdivlal ~vmctlc l frg}ãxlxã fli!dlomalcb abvv oã kki`mvl eivhmt ciwalcb`gmtã afgbkkgbx+ afmvãxjtlalt djb ugbkgbx/ Oã xjcvlabt b tlg+ Xtblobv ~ãvxjcvrmotb
~vidjlalo djb ub~vlalo b dlxm ~vb~mvmtbub ab fmwã flaivb *fmv~bwal algãkbtãxj+
cmaialkl+ jltjvm+ kãuivgm b drxjcrt+ krkbvvmdjl}gm djb umkbvlmom, tã hlkmt ~ãvdivlaoã ~vidjlalo b ~kbjvmub ~ãv ebvaão/ ^vb~mvmtb tã tgbvm gmoã ~kbjr l fvlvãub djbxlklhl l fvlvãub+ tã hlkãt afãxjtbxlo vvgbdjão b eivhmub ticãxivb ixb ciwalcb/ Ogãuãabodgb b ubàmotã l crxjtijbt amxmub ~mvmodmkrbxb ~ãv er}lwlalo =xb flaãub/Ubà cãxmg+ cmexjãt drjbt tã afmjbo oã ebvaã/^itjrmgxb oã tã ogãgtão cijã+ Dv/ Jmox Aûkkbv tjbabkil ogã kãulwgb ~ãvvbeivaão frg}ãxivb oã Wulhãv djb @gbvamol+ b ~ãv}bodvrmv oã mdalolxtvlalo bticãx djb vrmgtgbo b ebvamub emalkgmvb/
Frg}ãxlm iv`molcb!fliki`glcb
+ xlà ãxjtã ~mvm}ltrv o`m Dv/ Jmox Aûkkbv+ ogã~ikltlcmo frg}ãxiv+ r wjulkkrm ubtãa ~mx ultbub =<5>/ ]ãkklal l Aûkkbv lxjtb t“l fãotbebvamt xm aã tã ~mumvrvm }ã tã lxjtb b arodrv o`m ~vidrctbt b fkbvm/ Ml r ~ãv~i}t“r gb~tb ebvabvãub aã xjraã ubtã!fbxla drcb r hmctrmv mt|vb ~ãv`gb`gãxloã~ãv xjãodbtlo ~rfklc/ Ogã ticã b xjãodbtxjab ãxjtã ogã ~mvmcrxjt tjbkfãxiv ~ãvflaãt djb cmexjãt b xjãodbtxjab djb vvgbdjlalxjt bdjb ~ãv }bolbt ogbvãwivb/]ãkklal l ~kbjãvlalt ãxjtã tã rxj}bgã iv`molwamt b ticãx/ ^ãv~gbcgb fãjbo ~ãv tã
alolalwrmv ~kbjvmt djb ~bxtlhldbt mvtllhlmkb oã~ãvagbt tbcolcmub tã }mvcrkklalt tã
flaãub frg}ãxivb ab ogã `mab tã `gbvã flaãxj frg}ãxivb djb cvlglalo b crxjtbubtã emuivxjab ~ãv x~bhlbt b diflxjab/Bcrlklfvl fliki`glc ãxjtã xj~bxj l xj~ãvodmvã o`m emctivã tã gmxjtãa+tã hlkãt arod tm cboã ivl`gloão o`m omt|vm ixb o`m ub~vlatmvltã b ogbvãwub/ Ogã~vifkbamtlcã b xjtrmv b dãatrbxub arod tã xjcmctijbt tjgbxjtã o`m xj}btãxlab}ã ulgoã ~vbg aitlt/ Àdi tl~ l frg}ãxlxã ~ãvfão oã cãtã aão|vã ogã lotbvebvbohb abamvvãdjãolbt bciki`glcb djb vbwrktio oã ~vifkbab tã afvigtgbx xã flaãub/Aã uioã+ Dv/ Jmox!^btbv Vrxhj ciotvlfril ab ldb tã vãodãxlxjab ~ãv~gbkkivloã djb alcvifliki`gloã b ticãx+ b hlkm àil oã wjulkklalo b frg}ãxlxã iv`molcb!fliki`glcb oã Buvi~ão ]bodvivb/Clo` *=<==, oã
Emvabvx ie Eivt| Hbotrvlbx
+ ~ãvdivl jlxtivloã b frg}ãxlxãclobwb ab tjbcxlo tbc vlhlcklal l ~kbjrt iv`molc xl aidbk l }ãodvrbxjaãvlxã+odãvxm Ah Hmvvxio *=<85, eicrxijbt oã àãxjtgbt b tã rxj}|bvlt djb odlclalo }ãcmoã abtidmt b ~vidjlalt tã rxj}labub afl hlkãxloã b rxj}lalt djb xjãodbtlo bogbvãwub/Ab vãodãxl ~mvãxivb gmoã bdjb ~rom b Xtm~kbdio ~ãv xlxtbabt mktbvomtlub tãafmvãxjtlalt tã fm`ãtlxã aã =<8> djb =<4> djb Jipmvd ~ãv viklo b kãodãx iv`molcboã ticmt frg}ãxivb djb ~ãv cia~ixtlalo/ Cãti mrtivã ievrmo ogã xtlark tã er}lxjãa~ãv Kmd| Bub Fmkeirv b hlkm tjbabkil Xilk Mxxihlmtlio aã =<45/ Xlà cr~tijbt bdjb
 
8^IA MK
 ¬ 
o`m baãvtlal+ tjbcxl oã cãtã xtmd uljbg afl ~gbkkivloã djb afvigtgbo)vrmgtgbo bticãx/ Kldjgm odãvagbt ogã ticb tã xjãodbtxjab+ ~gbkkivb djb xjãodbtlt tã ticãx bflaãub frg}ãxivb+ hlkãxlxã xã rxj}lalt djb xjãodbtlt tã ogbvãwub lxjlo oã }bodãv tãalxliolt tã cãxmg iv`molwmtb/]ã o`m ultl =<5>+ xj}btãxlabt oã vvltgb odlcrmo oã wjulkklalo b frg}ãxlxãiv`molcb+ ~ãvexjl xj}btãxlabt ~ãv xl`rvloã rxj}laivb ~ãv xjcmc tã afbtgbubtã ~bxtlhldbub+ FXB djb àãxjtgb tã tgbvm+ xj}btãxlab xihlmkb ~ãv crxjtbt b ~roãxoã frg}ãxl+ jrafgm b ubodbub tã ~roãx djb vãolm b ~i~rkkãxlxã vrvmkb xl djbxj}btãxlabt ~ãv alvã}bolbo b cmexjãub djb agbdlxbub+ ~ãv jrafgbo b kkigbub tãb`vm djb ~ãvdivlalo b frvlabub tã ~mvl~ãvtãvltxjab/Cãti àãxjtgb cmoã mvdjrv drcb r ~mx}|vrmv oã ciohb~tlo b `gbvã tã frg}ãxlxãxã }ãodvrbxjab+ b hlkm b uã tjbcxlo tbc ~ãvdivlal l xlxtbabub djb ~vmctlcmub }ãvrmgoã djb ~ãvalvãxigoã ervolwlabt b rxj}lalt+ xl`rvloã djb hlkãxloã+ vbotmflkltbtlo
lomohlmv tã flwobxlt tã ebvaãx3 }ãodvrbxjaãvloã b ~ãvdivlalt tã frvlabub3 odlclabt bciki`glcb *~ãvexjl odlclabt afl bcixlxtbab tã tgbvm+ oditgbo+ flidlubvxltbtlo,3 djb
alvã}bolbo xihlmk!crktrvivb tã ciaroltbtbub vrvmkb/Ifgbctlul l }ãodvrbxjaãvlxã }ãodvio oã wbaãv tã frg}ãxlxã iv`molcbdjb ãxjtã ogã odãv emctivãt cv|bxivã }ã ~ãvhmctigoã ~vmolalo ixb vberwlalo b~vmctlcmub djb tbcoiki`glub tã hmctrmvm tã ~vidjlalt/ Xldi}ietã+ frg}ãxlm iv`molcb
orc ãxjtã }mxgm b ubtab ~ãv mvvltgbo b }ãodvrbxjaãvlxã frg}ãxivb3 tã tgbvm abtidm
gmoã ~vidjlal l lotb`vrmv l flaãub+ frg}ãxlm b }ãodvrbxjab ab ~mc lo~rtb oã
XJFM }ã ~mvmxjlcio arodãxl aã ~mc crlwrbxb+ djb ~bvamcrktrvm djb m`vi!
~|kktmvlm tã hlkmt b uãoã tjbcxlo tbc ~itbohlmkl l lotb`vlalt tã flaãub xjraãugbàmvb*~baãt djb xjcrvvbt, ~ãv tã mvvltrv }ãodvrbxjaãvloã/ ^vidjlal l lotb`vrmv arodtã cioxldbvijbt xl ogã xtmd l odãvagbtãa oã dvbgtla tã ~vidjlalt iv`molc tã ~baãub
evrtivb/ Xl~mx ~ãvcrlwlalt tbcolc+ ‚~vidjlal l lotb`vrmv l flaãub“+ ~ãvxjcvrmo ogã
~vi`vma l hlkl fvbodãxio tã `gltjã abtidmt b arodxjab tã afvigtgbx xã flaãub+~ãvexjl abtidmt clalcb/ ^ãv tã xjamo`rv xj}btãxlabt xjtbxã afl bcrlklfvlobciki`glc+ amxmt clalcb wfmtijbo ubtãa oãxb tbgcmkijbt ~vm`r l dbalt bcioialc/^ãv emt tã cb}+ c| ~vm` l dbalt bcioialc orc ãxjtã `gltjogã l ogãgtã ab ~vm`ro bdãalt bciki`glc/Ogã frg}ãxl b }ãodvrbxjab b ~ãvxixrv ãxjtã b ~mmvvltxjab xb~xb}ãodvrbxjaãvlm ãxjtã ogã ciohb~t }ã ~ãvafkbdj xjraã ifgbctlum djb bcwlxtigoã
~mxjamo`xjaãvlxjt cioklctb djb w`gbdjgb odãvagbt ifgbctlumub tã odv|xjãa/
^vmodmg+ ogã àãxjtgb cv|bxivb ãxjtã ciotvlfrtl vbkmtlu }ã arod tã ievigoãabtidm tã odv|xjab/ C| ãxjtã ifgbct l ogã dbfmtl tã cioxldbvrbxjãa+ gi tjgbxjt ~ãv xjcmc tã emctbub djb mv`rabotbub oã dlxm dvbgtlab+ ~iv ~ãv xjcmc tã obuigãx~ãv tã amvvã oã cioxldbvmtã ~bxjão }ã ubodixlo ifgbctlumt lodluldrmkã tã}ãodvrbxjaãvlxã o`m ~gbxã tã odv|xjab tã xji}ãvlxã+ ab odv|xjlab tã }mvtm tãuvigtrbxjab+ ~ãv xjbafrkk+ aldlx lodrxtvlxã rxj}laivb djb kãulwgbx agbdlxivb/Ultbt b erodlt ãxjtã uãoã vb ogã vvltgb b xj~bgtã b frg}ãxlxã iv`molcb/ Aã
=<:2+ ~vidjlal iv`molc l hbvtllcrmv djb l afãxjtbtrv ab ~ikltlcm kki`mvltbg oã
=>>/>>> jm oã FB ixb aã ~mc xb >+=" tã xl~ãvem}bx frg}ãxivb `gltjxbg/ O`m erodl

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->