Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
P. 1
Tài liệu kiểm toán

Tài liệu kiểm toán

Ratings: (0)|Views: 345|Likes:
Published by conghuy55
tài liệu lý thuyết kiểm toán
nguy cơ tư lợi ảnh hưởng đến tính độc lập của kiểm toán viên
tài liệu lý thuyết kiểm toán
nguy cơ tư lợi ảnh hưởng đến tính độc lập của kiểm toán viên

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: conghuy55 on Feb 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

12/18/2014

 
 Jkvmdk`j Dxầm yďm ebỏg zkàmnzzs1++dx`my`m-ik|xgyb-okg+i?'ik|xg 0
Onxr¡m ®Ü 8
ebßg zk¾m y¸ jÝon yú oï ®¹g l¹k m¢mf o`k
B- MNửMF YẪM ēể ONXMF Yể NKảZ ēỞMF EBỌG ZKÀM
0- Enàb mbỆg$ lắm onẨz ebỏg zkàm
Eẻ zkàm dã oúmf oỨ pxắm d÷ ebmn zẻ$ zãb onçmn znỏ nbỆm ớ onỖ eẻz pxắ oúmf ybỆo eẻzkàm dã ĐƳ` |` oào znúmf zbm z|ám làk oàk zãb onçmn .LOZO" yã mnừmf onỂ zbáx snìm zçon$ĐỀ ~xẨz fbñs onk mfƳỗb dïmn ĐẠk$ ĐbỀx nãmn ĐƳ` |` pxrẻz Đễmn Đñmf Đẫm-Yä znẻ$ gệb mfƳỗb ủ jỨmf znúmf zbm zụ LOZO ĐỀx gkmf gxỐm mnầm ĐƳữo oàoznúmf zbm z|xmf znỰo yã nữs d÷-NkẠz ĐỒmf ebỏg zkàm |` Đỗb dã Đỏ ebỏg z|` yã ~ào mnầm yỀ Ự z|xmf znỰo yã nữs d÷oỦ` oào zãb dbỆx$ Ố dbỆx eẻ zkàm yã LOZO oỦ` oào jk`mn mfnbỆs$ zỘ onỢo5 Đỏ mìmf o`k Ựzbm zƳớmf oỦ` mfƳỗb ủ jỨmf oào znúmf zbm zụ LOZO Đï ĐƳữo ebỏg zkàm-Oào zào fbắ @dybm @-@hm yã A`gh E-Dkhllhoeh| z|kmf fbàk z|ämn ,Ebỏg zkàm, Đïmáx gỒz Đễmn mfnĢ` onxmf yỀ ebỏg zkàm mnƳ `x1 ,Ebỏg zkàm dã pxà z|ämn oào onxrám fb`ĐỒo dầs znx znầs yã Đàmn fbà oào lẰmf onỢmf yỀ oào znúmf zbm oÿ znỏ Đễmn dƳữmf ĐƳữo oỦ`gỒz ĐƠm yễ oỨ znỏ$ mnẰg gỨo Đçon ~ào mnầm yã làk oàk yỀ gỢo ĐỒ snò nữs fbừ` oàoznúmf zbm mãr yổb oào onxẢm gỰo Đï ĐƳữo znbẻz dầs,-Znhk Đễmn mfnĢ` oỦ` Dbám Đkãm Eẻ zkàm pxỐo zẻ .BI@O" ,Ebỏg zkàm dã ybỆo oàoebỏg zkàm ybám .EZY" ĐỒo dầs ebỏg z|` yã z|ämn lãr ÷ ebẻm oỦ` gämn yỀ LOZO,-
<- Snìm dkẠb ebỏg zkàm
<-0- Oďm oỢ yãk gỨo Đçon$ ebỏg zkàm oÿ ? dkẠb1
`" Ebỏg zkàm nkẠz ĐỒmf1
Dã ybỆo ebỏg z|` yã Đàmn fbà zçmn nừx nbỆx yã zçmn nbỆxpxắ z|kmf nkẠz ĐỒmf oỦ` gỒz lỒ snầm n`r zkãm lỒ gỒz zỘ onỢo$ gỒz ĐƠm yễ-Zçmn nừx nbỆx dã gỢo ĐỒ nkãm znãmn oào mnbỆg yỨ n`r gỨo zbáx Đï ĐỀ |`-Zçmn nbỆx pxắ dã ybỆo ĐẠz ĐƳữo eẻz pxắ o`k mnẨz yổb onb snç lị |` znẨs mnẨz-ēỐb zƳữmf oỦ` ebỏg zkàm nkẠz ĐỒmf |Ẩz Đ` jẠmf$ zụ ybỆo Đàmn fbà gỒz snƳƠmf àmebmn jk`mn$ gỒz jỰ àm$ gỒz pxr z|ämn oúmf mfnỆ$ gỒz oúmf z|ämn ^JOL$ gỒz dkẠb zãb ắm$znbẻz lễ gổb ĐƳ` yãk nkẠz ĐỒmf n`r ybỆo dxìm onxrỏm onỢmf zụ z|kmf gỒz ĐƠm yễ… Yä znẻ$enÿ oÿ znỏ ĐƳ` |` oào onxẢm gỰo onk dkẠb ebỏg zkàm mãr- ēởmf znỗb$ zçmn nừx nbỆx yãnbỆx pxắ oỦ` pxà z|ämn nkẠz ĐỒmf |Ẩz enÿ ĐƳữo Đàmn fbà gỒz oàon enàon px`m k yổb zçmnzxìm znỦ yã zçmn z|xmf znỰo$ nữs d÷ oỦ` LOZO- Zn`r yãk Đÿ$ ybỆo ~ìr jỰmf oào onxẢmgỰo dãg oƠ ớ Đàmn fbà znúmf zbm oÿ zçmn Đễmn zçmn z|kmf gỒz oxỒo ebỏg zkàm nkẠz ĐỒmfdã gỒz ybỆo g`mf mẶmf zçmn onỦ px`m-Z|kmf ebỏg zkàm nkẠz ĐỒmf$ ybỆo ebỏg z|` znƳỗmf yƳữz enịb snẠg yb oúmf zào eẻzkàm$ zãb onçmn gã dbám px`m Đẻm mnbỀx dĢmn yỰo- Ebỏg zkàm nkẠz ĐỒmf snắb ủ jỨmf mnbỀx lbỆm snàs$ eỲ mďmf mfnbỆs yỨ snìm zçon$ Đàmn fbà enào mn`x- Làk oàk eẻz pxắ ebỏg
Fhmh|`zhj lr Ik~bz SJI O|h`zk| ¢ Ik~bz _kizv`|hnzzs1++vvv-ik~bzkizv`|h-okg Ik| hy`dx`zbkm kmdr-
 
 Jkvmdk`j Dxầm yďm ebỏg zkàmnzzs1++dx`my`m-ik|xgyb-okg+i?'ik|xg <
zkàm znƳỗmf dã lắm fbắb z|ämn oào mnầm ~âz$ Đàmn fbà$ eẻz dxầm yã ÷ ebẻm ĐỀ ~xẨz oắb zbẻmnkẠz ĐỒmf-
l" Ebỏg zkàm zxìm znỦ1
Dã ybỆo ebỏg z|` yã Đàmn fbà ~hg ĐƠm yễ ĐƳữo ebỏg zkàm oÿzxìm znỦ snàs dxầz yã oào pxr Đễmn .jk oào oƠ px`m oÿ znẢg pxrỀm yã ĐƠm yễ Đï pxr Đễmn"n`r enúmf Đỏ eẻz dxầm yỀ Ự onẨs nãmn snàs dxầz yã oào pxr Đễmn oỦ` ĐƠm yễ- Yç jỨ1' Ebỏg zkàm ybỆo zxìm znỦ oào dxầz znxẻ ớ ĐƠm yễ5' Ebỏg zkàm oỦ` oƠ px`m mnã mƳổo ĐỐb yổb JMMM$ ĐƠm yễ oÿ ủ jỨmf ebmn snç M_MM yỀ ybỆo onẨs nãmn oào onçmn àon$ onẻ ĐỒ yỀ zãb onçmn$ eẻ zkàm5' Ebỏg zkàm ybỆo onẨs nãmn oào ĐbỀx enkắm oỦ` nữs Đởmf zçm jỨmf ĐỐb yổb ĐƠm yễủ jỨmf yỐm y`r oỦ` mfìm nãmf-
o" Ebỏg zkàm LOZO1
Dã ybỆo ebỏg z|` yã ~ào mnầm yỀ zçmn z|xmf znỰo yã nữs d÷oỦ` oào zãb dbỆx$ Ố dbỆx eẻ zkàm yã LOZO oỦ` ĐƠm yễ eẻ zkàm snỨo yỨ ĐỐb zƳữmf oÿ mnxoẦx ủ jỨmf znúmf zbm z|ám LOZO oỦ` ĐƠm yễ-Oúmf ybỆo ebỏg zkàm LOZO znƳỗmf jk oào jk`mn mfnbỆs ebỏg zkàm .JMEZ" znỰonbỆm Đỏ snỨo yỨ onk oào mnã pxắm d÷$ Onçmn snỦ$ oào mfìm nãmf yã mnã ĐẦx zƳ$ onk mfƳỗb làm$ mfƳỗb gx`- Jk Đÿ$ ebỏg zkàm LOZO nämn znỢo onỦ rẻx$ snỘ oầs px`m z|ệmfmnẨz$ znƳỗmf onbẻg 63 ' >3( oúmf ybỆo oỦ` oào JMEZ-
<-<- Oďm oỢ yãk nämn znỢo zỘ onỢo$ ebỏg zkàm oÿ ? dkẠb1
`" Ebỏg zkàm ĐỒo dầs1
 Dã oúmf ybỆo ebỏg zkàm ĐƳữo znỰo nbỆm lớb oào EZY onxrám mfnbỆs$ ĐỒo dầs dãgybỆo z|kmf oào JMEZ- Ebỏg zkàm ĐỒo dầs dã dkẠb nämn jễon yỨ mám onỂ ĐƳữo znỰo nbỆm enbenàon nãmf oÿ ráx oẦx yã Đởmf ÷ z|ắ snç znúmf px` ybỆo e÷ eẻz nữs Đởmf ebmn zẻ-NkẠz ĐỒmf ebỏg zkàm ĐỒo dầs dã mnx oẦx oẦm znbẻz$ z|Ƴổo nẻz yä dữb çon oỦ` lắm znìmjk`mn mfnbỆs$ oỦ` oào mnã ĐẦx zƳ z|kmf yã mfkãb mƳổo$ dữb çon oỦ` onỦ ớ nừx yỐm$ oàoonỦ mữ$ dữb çon yã ráx oẦx oỦ` Mnã mƳổo- MfƳỗb ủ jỨmf eẻz pxắ ebỏg zkàm snắb ĐƳữoĐắg lắk |Ằmf mnừmf znúmf zbm nệ ĐƳữo oxmf oẨs dã z|xmf znỰo$ enàon px`m$ oÿ ĐỒ zbm oầro`k Đỏ dãg oďm oỢ onk oào pxrẻz Đễmn ebmn zẻ nkẶo znỰo znb z|àon mnbỆg pxắm d÷$ fbàg àzoỦ` gämn-ēbỀx < Mfnễ Đễmn Ố 038+<33:+Mē'OS mfãr ?3+?+<33: oỦ` Onçmn snỦ pxr Đễmn,Ebỏg zkàm ĐỒo dầs dã ybỆo ebỏg z|` yã ~ào mnầm oỦ` EZY yã JMEZ yỀ zçmn z|xmf znỰoyã nữs d÷ oỦ` oào zãb dbỆx$ Ố dbỆx eẻ zkàm yã LOZO oỦ` oào jk`mn mfnbỆs$ zỘ onỢo .fệbonxmf dã ĐƠm yễ ĐƳữo ebỏg zkàm" enb oÿ ráx oẦx oỦ` oào ĐƠm yễ mãr,-
l" Ebỏg zkàm mnã mƳổo1
Dã oúmf ybỆo ebỏg zkàm ĐƳữo znỰo nbỆm lớb oào EZY dãg ybỆo z|kmf oƠ px`mEbỏg zkàm Mnã mƳổo$ dã zỘ onỢo ebỏg zkàm onxrám mfnbỆs znxỒo lỒ gàr nãmn onçmn mnãmƳổo5 dã ebỏg zkàm znhk dxầz Đễmn yã ebỏg zkàm zçmn zxìm znỦ$ onỦ rẻx snỨo yỨ ybỆo ebỏgz|` yã fbàg àz oỦ` Mnã mƳổo z|kmf pxắm d÷$ ủ jỨmf Mfìm àon$ zbỀm yã zãb ắm oỦ` MnãmƳổo-ēbỀx 0?$ 0: Dxầz Ebỏg zkàm Mnã mƳổo .Dxầz Ố ?6+<338+PN00 jk PxỐo nỒb znúmfpx` mfãr 0:+39+<338" pxr Đễmn —Ebỏg zkàm mnã mƳổo dã oƠ px`m onxrám gúm yỀ dĢmn yỰo
Fhmh|`zhj lr Ik~bz SJI O|h`zk| ¢ Ik~bz _kizv`|hnzzs1++vvv-ik~bzkizv`|h-okg Ik| hy`dx`zbkm kmdr-
 
 Jkvmdk`j Dxầm yďm ebỏg zkàmnzzs1++dx`my`m-ik|xgyb-okg+i?'ik|xg ?
ebỏg z|` zãb onçmn mnã mƳổo jk PxỐo nỒb znãmn dầs$ nkẠz ĐỒmf ĐỒo dầs yã onỂ zxìm znhk snàs dxầz‗- —Ebỏg zkàm Mnã mƳổo oÿ onỢo mďmf ebỏg zkàm LOZO$ ebỏg zkàm zxìm znỦ$ebỏg zkàm nkẠz ĐỒmf ĐỐb yổb oƠ px`m$ zỘ onỢo pxắm d÷$ ủ jỨmf mfìm àon$ zbỀm yã zãb ắm Mnã mƳổo‗-
o" Ebỏg zkàm mỒb lỒ1
Dã oúmf ybỆo ebỏg zkàm jk oào EZY oỦ` ĐƠm yễ zbẻm nãmn- Ebỏg zkàm mỒb lỒ onỦrẻx Đỏ Đàmn fbà yỀ ybỆo znỰo nbỆm snàs dxầz yã pxr onẻ mỒb lỒ5 ebỏg z|` zçmn nừx nbỆxoỦ` nỆ znỐmf ebỏg kàz mỒb lỒ yã ybỆo znỰo znb oúmf zào eẻ zkàm$ zãb onçmn--- oỦ` ĐƠm yễ-SnẠg yb yã gỨo Đçon oỦ` ebỏg zkàm mỒb lỒ |Ẩz dbmn nkẠz zxỿ znxỒo ráx oẦx pxắm d÷ĐbỀx nãmn oỦ` l`m dïmn ĐẠk ĐƠm yễ- Làk oàk ebỏg zkàm mỒb lỒ onỦ rẻx snỨo yỨ onk onỦjk`mn mfnbỆs$ enúmf oÿ fbà z|ễ snàs d÷ yã onỦ rẻx ~k`r px`mn ybỆo ebỏg z|` yã Đàmn fbàzçmn nbỆx dỰo yã zçmn nbỆx pxắ oỦ` nỆ znỐmf eẻ zkàm yã nỆ znỐmf ebỏg kàz mỒb lỒ oŢmfmnƳ onẨz dƳữmf znỰo znb z|kmf mnừmf z|àon mnbỆg ĐƳữo fb`k-
?- Ebỏg zkàm ybám yã ebỏg zkàm ybám nãmn mfnỀ
Oúmf ybỆo ebỏg zkàm ĐỒo dầs jk oào ebỏg zkàm ybám .EZY" znỰo nbỆm- Mfnễ Đễmn038+<33:+Mē'OS pxr Đễmn |ø yỀ EZY yã EZY nãmn mfnỀ-
?-0
-
Zbáx onxẢm ebỏg zkàm ybám
1
.ēbỀx 0? Mfnễ Đễmn 038+<33:+Mē'OS yã Đbỏg 0 snẦm @ gỨo BB Znúmf zƳ 9:+<33:+ZZ'LZO"
0-0- MfƳỗb YbỆz M`g yã mfƳỗb mƳổo mfkãb ĐƳữo snâs oƳ z|ñ zẠb YbỆz M`g snắb oÿĐỦ oào zbáx onxẢm `x1
`" Oÿ snẢg onẨz ĐẠk ĐỢo mfnỀ mfnbỆs$ z|xmf znỰo$ dbág enbẻz$ oÿ ÷ znỢo onẨs nãmn snàs dxầz5 enúmf znxỒo ĐỐb zƳữmf enúmf ĐƳữo Đďmf e÷ nãmn mfnỀ ebỏg zkàm ĐỒo dầs pxrĐễmn zẠb enkắm ? Đẻm enkắm 6 ēbỀx 08 oỦ` Mfnễ Đễmn 038+<33:+Mē'OS- l" Oÿ lẰmf oủ mnìm onxrám mfãmn Ebmn zẻ ' Zãb onçmn ' Mfìm nãmf nkẶo onxrámmfãmn Eẻ zkàm ' Ebỏg zkàm oỦ` YbỆz M`g nkẶo mƳổo mfkãb ĐƳữo LỒ Zãb onçmn znụ` mnầmyã znỗb fb`m oúmf zào znỰo zẻ yỀ zãb onçmn$ eẻ zkàm zụ 8 mďg z|ớ dám nkẶo znỗb fb`m znỰo zẻdãg z|ữ d÷ ebỏg zkàm ớ JMEZ zụ : mďg z|ớ dám-Z|Ƴỗmf nữs oÿ lẰmf oủ mnìm oào onxrám mfãmn enào yổb onxrám mfãmn Ebmn zẻ 'Zãb onçmn ' Mfìm nãmf nkẶo onxrám mfãmn Eẻ zkàm ' Ebỏg zkàm znä snắb oÿ lẰmf oủ mnìmznỢ n`b yỀ oào onxrám mfãmn z|ám `x ? mďg nkẶo `x < mďg ĐỐb yổb z|ữ d÷ EZY yã zỘmfznỗb fb`m oúmf zào znỰo zẻ yỀ zãb onçmn$ eẻ zkàm snắb ĐỦ 8 mďg nkẶo dãg z|ữ d÷ ebỏg zkàmớ oào JMEZ ĐỦ : mďg z|ớ dám-o" Oÿ enắ mďmf ủ jỨmf gỒz z|kmf mďg znỢ zbẻmf znúmf jỨmf1 @mn$ Mf`$ Snàs$Z|xmf yã ēỢo yã ủ jỨmf znãmn znẠk gàr yb zçmn5.j" ēẠz eỿ znb zxrỏm EZY jk LỒ Zãb onçmn zỘ onỢo yã ĐƳữo LỒ z|Ƴớmf LỒ Zãbonçmn oẨs OnỢmf onỂ EZY-
0-<- MfƳỗb YbỆz M`g yã mfƳỗb mƳổo mfkãb ĐƳữo snâs oƳ z|ñ zẠb YbỆz M`g oÿonỢmf onỂ onxrám fb` eẻ zkàm$ onỢmf onỂ eẻ zkàm$ ebỏg zkàm jk zỘ onỢo mƳổo mfkãb nkẶozỘ onỢo pxỐo zẻ yỀ eẻ zkàm$ ebỏg zkàm oẨs$ ĐƳữo LỒ Zãb onçmn znụ` mnầm znä snắb ĐẠz eỿznb àz nẠon yỀ snàs dxầz ebmn zẻ$ zãb onçmn$ eẻ zkàm$ ebỏg zkàm YbỆz M`g jk LỒ Zãb onçmnzỘ onỢo znä ĐƳữo LỒ z|Ƴớmf LỒ Zãb onçmn oẨs OnỢmf onỂ EZY-
Fhmh|`zhj lr Ik~bz SJI O|h`zk| ¢ Ik~bz _kizv`|hnzzs1++vvv-ik~bzkizv`|h-okg Ik| hy`dx`zbkm kmdr-

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
maitrang3tck10 liked this
1 hundred reads
1 thousand reads
Ngọc Thạch liked this
conghuy55 liked this
conghuy55 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->