Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
bec-pelc_2010_-_epk

bec-pelc_2010_-_epk

Ratings:
(0)
|Views: 561|Likes:
Published by sweetienasexypa

More info:

Published by: sweetienasexypa on Feb 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/22/2012

pdf

text

original

 
 
E
:\CDD Files\BEC-PELC Finalized June 2010\COVER PELC -
EPK.docx
Printed: 12/3/2010 3:04 PM [fsbergado]
 
1
 
(Philippine Elementary Learning Competencies)
 
 
BASIC EDUCATION CURRICULUM
 
MAKABAYAN
 
UREAU OF ELEMENTARY EDUCATION
 
Department of EducationRepublic of the Philippines
JUNE 2010
EDUKASYON SA PAGPAPALAKASNG KATAWAN
 
 
E
:\CDD Files\BEC-PELC Finalized June 2010\COVER PELC -
EPK.docx
Printed: 12/3/2010 3:04 PM [fsbergado]
 
2
 
Edukasyon sa Pagpapalakas ng Katawan
Mithiin:
Patuloy na nakapagtatamo ng kaukulang antas ng kaangkupang pisikal sa pamamagitan ng paglahok sa mga gawaing pangkatawan gamit ang mga batayang kilosna naisasagawa nang may kasanayan sa mga laro, himnasyo, sayaw at isports, habang nagpapakita ng kanais-nais na kasanayang pangsosyal, sumusunod sa mgakaugaliang pangkalusugan at pangkaligtasan at pinahahalagahan ang ating mga katutubong kultura.
Ikaapat na Baitang Ikalimang Baitang Ikaanim na Baitang
Inaasahang Bunga:
Pagkatapos ng Ikaapat na Baitang, nagkakaroon angmga bata ng kakayahan na mapaunlad ang sarilingtikas at tindig sa pamamagitan ng wastongpangangasiwa ng katawan at pagtataya sakaangkupang pisikal, pagsasagawa ng mga kiloslokomotor at di-lokomotor at paggamit sa mga ito sa
mga laro, himnasyo at “stunts” na pang
-isahan,pandalawahan at may kapareha, pagsasagawa ngmga katutubo at banyagang sayaw at mga batayangkasanayan sa Athletiks nang may pag-iingat atpaglahok sa mga natatanging gawaing pangkulturaat pampalakasan.
Inaasahang Bunga:
Pagkatapos ng Ikalimang Baitang, patuloy nanapapaunlad ng mga bata ang sariling tikas attindig sa pamamagitan ng wastong pangangasiwang katawan at pagtataya ng kaangkupang pisikal,pagsasagawa ng mga kilos lokomotor at di-lokomotor at paggamit sa mga ito sa mga laro,
himnasyo, “stunts,” sayaw at isports na volleyball
at paglahok sa mga natatanging gawaingpangkultura at pampalakasan habang ipinakikitaang mga mabuting kaugalian sa pagkatao
 Inaasahang Bunga:
Pagkatapos ng Ikaanim na Baitang, nagkakaroonang mga bata ng mas mataas na kakayahan namaisagawa ang wastong pangangasiwa ng katawanat pagtataya sa kaangkupang pisikal, magamit angkumbinasyong lokomotor at di-lokomotor sapagsasagawa ng mga gawain na may kasangkapano aparato nang isahan, pandalawahan atpangmaramihan, pagsasagawa ng mga laro, at
“stunts”
at mas masalimuot na mga katutubo atbanyagang sayaw, mga batayang kasanayan sasoftball/baseball at basketball upang magamit angmga ito sa mga panimulang laro na sinusunod angmga pamantayan sa pagsasagawa ng gawain atpaglahok sa mga natatanging gawaing pangkulturaat pampalakasan
Mga Pamantayan:
Ang mag-aaral ay:
I.
 
KAKAYAHAN SA PANGANGASIWA NG KATAWANA.
 
Wastong Tikas/Tindig at Kaaya-ayang Ayos ng Katawan
 
nakapagpapakita ng sapat na kakayahansa pangangasiwa ng katawan sapamamagitan ng paglahok sa mgagawain na nakatutulong sapagpapaunlad ng wastong tindig
 
patuloy na nakapagpapakita ng sapat nakakayahan sa pangangasiwa ng katawan sapamamagitan ng paglahok sa mga gawainna nakatutulong sa pagpapaunlad ngwastong tindig
 
nakapagpapakita ng mas mataas nakakayahan sa pangangasiwa ng katawan
 
 
E
:\CDD Files\BEC-PELC Finalized June 2010\COVER PELC -
EPK.docx
Printed: 12/3/2010 3:04 PM [fsbergado]
 
3
 
Ikaapat na Baitang Ikalimang Baitang Ikaanim na Baitang
 
nasasabi ang kinalabasan ng pagtatayasa wastong tikas ng katawan na
isanagawa sa tulong ng “Plumbline Test”
 
 
nasasabi ang kinalabasan ng pagtatayasa wastong tikas ng katawan naisanagaw
a sa tulong ng “PlumblineTest”
 
B.
 
Pagpapaunlad ng Kaangkupang Pisikal
 
natataya ang kaangkupang pisikal naginagamit ang Revised Physical FitnessTest (PPFT) at Sports TalentIdentification upang matukoy angkalakasan at kahinaan sa kaangkupangpisikal at nakapagsasagawa ng mgawastong gawain na makapagpapaunladsa mga kahinaang natuklasan
 
natataya ang kaangkupang pisikal naginagamit ang Revised Physical FitnessTest (PPFT) at Sports Talent Identificationupang matukoy ang kalakasan at kahinaansa kaangkupang pisikal atnakapagsasagawa ng mga wastong gawainna makapagpapaunlad sa mga kahinaangnatuklasan
 
natataya ang kaangkupang pisikal naginagamit ang Revised Physical Fitness Test(PPFT) at Sports Talent Identificationupang matukoy ang kalakasan at kahinaansa kaangkupang pisikal atnakapagsasagawa ng mga wastong gawainna makapagpapaunlad sa mga kahinaangnatuklasan
 II.
 
BATAYANG KASANAYAN SA PAGKILOSA.
 
Mga Kasanayang Lokomotor at B. Mga Kasanayang Di-Lokomotor
 
nakapagpapakita ng sapat na kahusayansa paggamit ng mga batayang kasanayansa pagkilos tulad ng kasanayanglokomotor at di-lokomotor sapagsasagawa ng mga gawain tulad ng
awit na may kilos, “mimetics,” laro,
isports at gawaing panritmo, atbp. na
ginagamitan ng iba’t ibang bilis,
direksyon, antas, diin at lakas
 
patuloy na nakapagpapakita ng sapat nakahusayan sa paggamit ng mga batayangkasanayan sa pagkilos tulad ng kasanayanglokomotor at di-lokomotor sapagsasagawa ng mga gawain tulad ng awitna may k
ilos, “mimetics,” laro, isports at
 
gawaing panritmo, na ginagamitan ng iba’t
ibang bilis, direksyon, antas, diin at lakasna minsan ay may kaugnay na ritmo
 
nakapagpapakita ng may sapat nakahusayan sa pagsasagawa ng mgakumbinasyong kilos lokomotor at di-lokomotor sa pagsasagawa ng mga gawain
na ginagamitan ng iba’t ibang bilis,
direksiyon, antas, diin at lakas atnagagamit ang mga kumbinasyong kiloslokomotor at di-lokomotor sa mga gawaingmay payak na ritmo at sa paglutas ng mgasuliranin
C.
 
Kakayahan sa Paggamit ng mga Kasangkapang Pangkamay at Aparato
 
nagagamit nang may kahusayan angdalawang (2) kasangkapang pangkamayat aparato sa alinman sa mga sumsunod:bola, binbag, patpat at bangko sa isahanat maramihang paglalaro
 
nagagamit nang wasto at nang may pag-iingat ang dalawang (2) kasangkapangpangkamay at aparato sa alinman sa mgasumusunod: bola, binbag, patpat atbangko na ginagamitan ng antas, hugis,direksiyon, lakas, diin o ritmo sa mgagawaing pang-isahan, may kapareha o
 
naisasagawa nang wasto at nang may pag-
iingat ang iba’t ibang gawaing ginagamitan
ng bola, hoop at iba pang kasangkapangpangkamay nang isahan, may kapareha omay kapangkat

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->