Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
19410202. Gyori Nemzeti Hirlap

19410202. Gyori Nemzeti Hirlap

Ratings: (0)|Views: 11 |Likes:
Published by karthauzi
Erdemes megnezni, mert nemzeti szemszogbol olvashatjuk, es kovethetjuk Magyarorszag tortenelmet 1938-1945 ig. Sok

minden kiderul belole, tobbek kozott az, hogy ma is meghamisitott tortenelmet tanitanak az iskolakban. Vajon kinek az

erdeke ez? Kovethetjuk, hogy hogyan jutottunk el az elso becsi dontesig, majd a masodik becsi dontesig. Azt is lathatjuk,

hogy nem is nagyon volt mas valasztasunk, nem is nagyon tehettunk mast. Olvashatunk a szovjetek ellen vivott

elethalalharcrol 1944-ben, es az amerikai csapatok haborus buneirol: a rengeteg, es sok halalos aldozatot kovetelo

terrorbombazasokrol is, az 1944-es es 1945-os szamokban.
Erdemes megnezni, mert nemzeti szemszogbol olvashatjuk, es kovethetjuk Magyarorszag tortenelmet 1938-1945 ig. Sok

minden kiderul belole, tobbek kozott az, hogy ma is meghamisitott tortenelmet tanitanak az iskolakban. Vajon kinek az

erdeke ez? Kovethetjuk, hogy hogyan jutottunk el az elso becsi dontesig, majd a masodik becsi dontesig. Azt is lathatjuk,

hogy nem is nagyon volt mas valasztasunk, nem is nagyon tehettunk mast. Olvashatunk a szovjetek ellen vivott

elethalalharcrol 1944-ben, es az amerikai csapatok haborus buneirol: a rengeteg, es sok halalos aldozatot kovetelo

terrorbombazasokrol is, az 1944-es es 1945-os szamokban.

More info:

Published by: karthauzi on Feb 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/30/2013

pdf

text

original

 
OMMININO
Gy
ő
r, 1941. február
2_
VASIIPNAP
VI. évfolyam. 27. sz.
Szüntelenül lbornbá
zák Angliát
Berlin, február 1. Német TI.
véder
ő
f
ő
parancsnokság közli : Harcirepül
ő
gépek több londoni és kelet
angliai hadicélpontot támadtak megés
többek között eltalálták Sou-
ihampton nagy olajtelepét. Egy
ETMI. jelenti: Nomura tengernagy
japán uj washingtoni követe utban
Amerika felé Honoluluban- kijelen•
tette :
legf
ő
bb kívánsága, hogy Japán
és az Egyesült Államok ne ke-
Veredjenek háboruba egymással..
Budapest, jan. 31. MTI. A MAV
igazgatósága által Budapesten ki-adott jelentés szerint február 4-én,nulla órától menetrendváltozások
lépnek életbe.
Igy
a.
keleti pályaudvarról eddi
9 órakor indult vonat ezután 13órakor indul, ellenvonata pedig
A Szent Orsolya-rend apácái több.
mint kétszáz éve telepedtek meg
Gy
ő
rött és az Apáca utcában álló
szép templomuk körött hatalmas
épüléttömbbé fejlesztették intéze-
tüket, mely többszáz katolikus lány-
gyermeket fogad be iskolai falai
közé minden iskolaévre. Nemcsak
Gy
ő
r város, de a környék tanulni-vágyó katolikus lánykáinak nagy
serege talál
.
családiRs otthont és
repül
ő
gép elsülyesztett két ke.reskedelmi hajót összesen tiz•
ezer tonna tartalommal. Egy an'
gol kiköt
ő
t tervszerüen aknával
zártak el.
Az olasz f
ő
hadiszállás jelenti, hogy
a görög harctéren tüzérségi és felde-Ez mindkét állam részére rend-
kívül fontos.
Arra a kérdésre, figyelembe veszi e
Japán a háromhatalmi szerz
ő
dést,
ha az Egyesült Allamok háboruba
lép Németország ellen, a nagykövet
azt válaszolta, a japán kormány ezt
a szerz
ő
dést megkötötte, a ,japán
népnek tehát ragaszkodni kell hozzá.
sza Pestre.
Ez a vonatpár gyorsvonatként
közlekedik.
Budapest keleti pályaudvarról a
Szombathely felé induló éjjeli sze-
mélyvonat 20 óra helyett 22.15 óra-
kor indul, az ellenvonata 5.43 he-
lyett 7.38 órakor érkezik Budapest-kap a kor szinvonalán álló nevelést
és tanitást a kedves n
ő
Vérek isko-
láiban és lehet-e nagyobb Thegnyug-
vás a katolikus családnak, mint az,hogy lányait kiváló szakképzettsé-
g
ű
apáca tanitón
ő
k és tanárn
ő
k ne-
velik éá tanítják. Nagy érték a fe-
lekezeti iskola, mely a világfelfor-
gató eszmék hirdet
ő
i szemében min-
dig szálka volt, de a. valláserkölcsi
alapon álló családoknak gyermekeik
rit
ő
tevékenység folyt. Kirenaikában
visszavertek ellenséges osztagokat
Keletafrikéban az északi arcvonalonmég tart á csata. Egy olasz tórpedo•
naszád az Egei tengeren kiséretben
haladó hajókaravánt vett észre é!.
egy tizezer tonnás g
ő
zöst elsillyesz•
tett.
Celnevelésében legf
ő
bb támasz, megingathatatlan szikla, a haza, a nem-zet szempontjából pedig a hazafias
nevelés er
ő
ssége.
Mikor kfflangsulyozzuk a feleke-
zeti iskolák értékét, arra akarunk
ávilágitani, hogy a kormány és a
kultuszminiszter miért viseli szivéna felekezeti Uktatás intézményeinek
sorsát. A most megszentelt taninté-zet felépitéséhez 150 ezer peng
ő
vel
járult a kultuszminiszter és 80 ezer
peng
ő
vel a város, ugyancsak tekin-
télyes összeggel vállalatok és ma-
gánosok, s mindezt azért, mert nem
csak a felekezeti oktatás fontossá-
gát tudják, hanem a Gy
ő
rött m
ű
-d
ő
Szent Orsolya rend nevelési éstanítást munkájának értékét isme-
rik.
Tegnap délel
ő
tt mozgalmassá vált
az egyébként csendes zárdakörnyék.
A Dunaszer-Bástya utca és TJj-
kapu utca szögéb
ő
l emelked
ő
gyönyör
ű
uj intézet finnepére siet-
tek
Gy
ő
r egyházi
és
világi el
ő
kel
ő
-
gC
,
g
,
A, iskolák, intézmények, egy..•.
meghivott vezet
ő
i és képvi-
sel
ő
i. A tengerzöld szinhatásu osz-
lopos el
ő
csarnokban magyarruhás
lányok álltak' sorfalat és a kedves
n
ő
vérek alig gy
ő
zték fogadni a sokvendéget, kik között többen voltak
a kultuszminisztériumból is. Maga a
kultuszminiszter és a pannonhalmi
f
ő
apát sok el
ő
kel
ő
pesti vendég el-
foglaltság és az id
ő
járás miatt saj-nos lemondta érkezését, de a ked-
ves n
ő
véreket megvigasztalta
a sze-
rot
,
t és a meleg érdekl
ő
dés, mely-
lyel vendégeik örültek a gyönyör
ű
uj iskolának.
A tornaterem szolgált most diáz-
termiil, oda gyülekeztek a vendé-
gek, kik között ott láttuk a kultusz-
miniszter képviseletében Polniczky
Lipót f
ő
ispánt, ott volt Ra.gats Já-
nos dr prelátus, pápóci prépost, Vio-
la Mihály kanonok, egyházm. tan-
felilgyelö, Harsányi Lajos kanonok,
kormányf
ő
tanácsos éá a gy
ő
regy-
házmegyei papság és a bencésrend
tagjai közül számosan. Ott iáttuk
Füves. Károly dr, Hanny Tódor dr
fels
ő
házi tagokat, Szily Zoltán dr
törvényszéki, Zobay Ferenc kir. f
ő
-
ügyészt, Balázs Sándor d
ügyészségi elnököt, vitéz
Pintér
A
dár tábornok, vitézi székkapitány
dr Vajda Kálmán rend
ő
rf
ő
tan'R os, a kapitányság vezet
ő
je, g
Petz Aladár egészségügyi f
ő
tan
csos, Marschall Béla kormányf
ő
t
nácsos, dr Szilágyi Pál tiszti f
ő
c
vos, Köz-Horváth József országg:
lési képvisel
ő
és még sokan mást
voltak ott Gy
ő
rb
ő
l.
Budapestr
ő
l: Bresztóczy Mikl
min. osztályf
ő
nök, Loczka Laj
min. osztályf
ő
nök, dr Ignácz Lás;
min. titkár, pápai kamarás, dr T
Iakovszky László min. tanácsos,Molnár Ern
ő
képz
ő
m
ű
vészeti fakolai tanár, Megyery Mayer kép;
'm
ű
vészeti f
ő
iskolai tanár, az
épület tervez
ő
je.
A fehér magyar díszruhába
t
ű
zött Szent Cecilia énekkar a 111
nusszal nyitotta meg az ünnep
get. A rend tartományf
ő
nöke, S;
dey
M.
Orsolya ünnepi beszédét
hálás szavakkal méltatta dr
Hóm
Ottó volt miniszteri tanácsos, i
igazgató pedagógiai érdemeit, mrköszönetet mondott a kormánym
a kultuszminiszternek, a várost
.
és mindazoknak, kik a rend kéré
megértve az intézetet felépitenigitették.Beszédében továbbiakban dr
L
man Bálint kultuszminisztert
szöntötte, aki az intézet felépité
nek megsegitésével is megmutat
hogy a lánynevelés milyen dör
fontosságu a csad és a nem
szempontjából. ,Kifejtette a tar
mányf
ő
nökn
ő
a katolikus mag:
n
ő
nevelés céljait:
A mi intézetünknek célja
hogy a katolikus családokna)
vallásos, szorgalmas, gyakorla
ti tudása m
ű
velt n
ő
k, a vité
m-agyar férfiaknak derék fele
séget, jó családanyát neveljünk
hogy igy szolgáljuk a boldc
gabb, nagy Magyarországot,megalapozva valláserkölcsös
társadalmát egy uj ezredévre
Polniczky
Lipót f
ő
ispán, min
kultuszminiszter képvisel
ő
je, a
nevében köszönte meg a tartomá
f
ő
nöknönek a kultuszminiszter
intézett meleg szavait 'és meg
szönte a rendnek azt a nemes el
tározását, hogy az uj intézetet
llóman
Ottóról nevezte el.
A
miniszter ur önagynzéltc
sága hossza minisztersége altismételten tantiságát adta, lwa magyar kultura, különösen ;dig a középiskölai tanitásnak
mai kor követelményeihez
alka
mazkodó továbbfejlesztése é.,
Nyilatkozat Japán és az USA
viszonyáról
~1~111111v
Keddt
ő
l ismét lesz
gyorsvonat
a menetrendhen
18.07 helyett 14 órakor érkezik visz. , re.
El
ő
kel
ő
közönség jelenlétében szentelte meg
dr Ragats János pápóci prépost az orsolyiták
dr. Flóman Ottó Tanintézetét
Gyönyör
ű
tanintézettel
gaz a odott Gy
ő
r
 
peng
ő
2
- 1941. február 2.
r
-
kkébeat a legnies.:ebbinett
ő
W-
dozatokra kész és sohsem
zar-
közik el a vidéki tanintézetek
er
ő
teljes tánlogatásától akkoris, ha azok nem állaMi, hanek
felekezeti vezetés. alatt. állanak.
iesúdében méltatta a Szent Orso-
ya Rendnek nemcsak a .gy
ő
ri,
ha-
,em az ország más városaiban m
ű
-
öd
ő
iskolái, nevelési és tanitási ér-emelt is és meleg szavakkal kiván
a hogy a Rendet, annak minden
agját a jó Isten tovább is segitse
ldozatos munkájában és áldja megrend minden növendékét.
A nagy tetszéssel fogadott ba-
..éd után
Viola
Mihály egyházme-
yei f
ő
tanfelügyel
ő
fejtette ki a
)nd iskoláinak célját, méltatta az
)38-as XIII-ik törvénycikket, mely
egalapitotta az általános m
ű
velt-
ig
mellett a lányok gya-
irlati nevelését és — mondta — ez
intézet
;
melyet ma_ szentelnekeg itt, nemcsak könyvekhez, de
.rrógéphez, konyhához és a házi-
Szony minden munkájához ért
ő
nynemzedéket nevel és fog nevel-
. Szent Angéla iskolája ez. mely
.1e1c.látó" pedagógiai tevékenység-
1 neveli az értékhordozó ifjuságot
a magyar lányifjuság K
ő
mives
lemenné áldozatos példájával 'fog
életét a család és a nemzet javá-
élni.
 
A. mély hatást kelt
ő
ünnepi be-
dek után az énekkar állitatos
ivészi éneklése közben végezte el
szentelés magasztos szertartását
Ragats
János prépost kanonok,
. megszentelte a tantermek faló-
szánt feszületeket és a tornate-
falára fel is illesztette a feszt -
!t.
szentelés után a lépcs
ő
házban
yt le dr Hóman Ottó reliefjének
•plezése.
Valló
rika szép beszé-
majd a. Szent Angela freskónál
ttes
Anna beszéde emelték az
lepi hangulatot.
tz el
ő
kel
ő
közönség a. rend f
ő
nök
zonya,
M. Vátzy
Teréz vezetése
lett megtekintette az épületben4yezett iskolák termeit és min-
ki a legteljesebb elismerését fe-e ki az épület jelenlev
ő
tervez
ő
-
Megyery Malter
Antal f
ő
is-
Li tanárnak, az épit
ő
nek:
Ma;.
-
dl
Béla kormányf
ő
tanácsosnak,
ininden elismerés megilleti azo-
a gy
ő
ri iparosokot, kik az épii-
a dolgoztak, ismét becsületet
ezve a gy
ő
ri keresztény iparos-
ndégség a zárdában
szentel
ő
-avató ünnepség mozza-
1 után a vendégsereg egy ré-
ebédre látta vendégül, a rend.
zárda disztermében teritettek
iukra: az uj iskolaépületben
ayilt fels
ő
bb tagozatu háztar-
iskola növendékei mutatták be
és
teritési tudományukat,
len vendég
ő
szinte csodálatára.
asztalf
ő
n, a kultuszminiszter
iseletében Polniezky Lipót f
ő
is-
foglalt helyet s megkezd
ő
dött ak vizsga: fehérköt
ő
s, bóbitás
)k, Czirner Lola, CsizmaziaFeldl Dundi, Hofer Baba.
ás Baba, Kecskés Sári, Lakó
Légrádi Gabi, Menyhárt
Selunikli Judit, Spath Alice,
Sári, Virágh Magda térültek.
Utak a konyha remekeivel, szi-
einálással.
sas, s
ő
t lámpali;
7.1
zorgal-
fölött vigyázó szemmel
ő
rkö-
dött nagyszer
ű
professtoruk, Or-
sovszkyné Müller 'Anikó, akinek vé-
gül is gratuláló megelégedését fe-
jezte ki az egész vendégsereg.
Az els
ő
pohárköszönt
ő
t Polnicza,
Lipót 'f
ő
ispán mondta a kor-
mányZóra, 'majd Koller Jen
ő
polgár
mester' köszöntötte a rendet és töb-bek közt a következ
ő
ket mondta:A Hóman Ottó Intézet felszente-
lése nem csupán a Szent Orsolya
rendnek ünnepe. Ebb
ő
l az ünnepb
ő
l
részt kér Gy
ő
r szab. kir. város és
részt kér az egész magyar kultur-
élet is. Két évszázaddal ezel
ő
tt tele-pedett le Gy
ő
rött a Szent Orsolya
rend és azóta a gy
ő
ri zárda áldott-
szerzetesn
ő
i bens
ő
séges, köz-
vetlen kapcsolatba
-
kerültek Gy
ő
r
város közönségével.
szqnyok és nehéz anyagbeszerzési
lehet
ő
ségek mellett is megépítették.
Kivánom, hogy további munkája-
kori • is • ugyanilyen áldás lényen:
Ezért a gy
ő
ri zárdára, annak F
ő
-
tisztelend
ő
F
nöknöjére minden
rendtársn
ő
jére, az intézetre, annak
tanáraira és minden' tanitványára
b
ő
aéges áldását kérem.
.T
,
gzavaira Máter Vátzy Terézia fö-
nókaszony felelt hálatelten, külöe
köszönetet mondott Megyeri-Mayer
Atillának, Marschall Bélának, Er-
délyi Ivánnak, mint akik f
ő
részt
vállaltak az uj iskolaépület megte-
remtésében.
A rend. ünnepi napja ezzel véget
is ért.
IMMEMEM111111~
M
ű
vészestén k
ma délután 5-kor lesz
a Kulturházban
Szerepl
ő
m
ű
vészeink
tegnap megérkeztek.
Egy-két iegy ma délel
ő
tt
a kiadóhivatalban, délután 3-tól
a Kulturház pénztáránál még
kapható.
Igmándi keseriavez
a természetes
gyorshashajtó
elég 3
nnyi k
Nem köszönünk, míghideg van
Harminc aláírással kaptunk egy
körözvényt
és
ezuton hivjuk fel
mindenki figyelmét, hogy mozgalom
indult el városunkban, férfimozga-
lom, hogy
a férfiak ne emeljék le kalap-
jukat az utcán, hanem csak
tisztelgésszerii kézemeléssel kö-
szönjenek.
Végre egy okos gondolat: Mennyi
meghülést
ő
l szabadulnánk meg, haa német és olasz példa nyomán ál-
talánossá tudnánk tenni azt, hogv
télen, szeles id
ő
ben nem vesszük le
(.alapunkat.
Nem a tekintély éstelet kiirtását célozza ez a mozga-
lcm,
hiszen akik
elinditották,
id
ő
sebb urak..
A kalapalatt meleg a fej. Ha az ember egy-
szer végigmegy az utcán, sokszor
egy óra alatt husszor is
le
kell venni
a kalapot, aztán tüsszögés, kráko-
gás, nátha lesz bel
ő
le. Próbáljuk
meg, kezdjük el, ne sért
ő
djenek meg
a hölgyek és az ismer
ő
sök: emeljüktisztelgésre kezünket. A gondolatot
ezennel pártolva terjesztjük a 1(6-
zönség elé.
111
s
~1111~
Egy öltöny ruha csak
6
P.
Kosztüm
 
P.
Téli kabát vagy felölt
ő
P.
Nadrág v. zakó
 
P.Selyem ruhákat is lehet fény-
teleniteni. Eu évi iátállássai
fénytelenít
EXTRA vegyi üzem
Ilonka vegyész
y ö r. Te'eky utca 27 szám.
Ne1~1~1~•~1
jelmezbál
A Gy
ő
ri Szent Erzsébet Egylet
februái 24-én rendezi hagyományosfarsanghétf
ő
i álarcos jelmezes bál-
ját a Royal szálló helyiségeiben. Az
Egylet „Erdélyi est" jeligét válasz-
totta s ennek jegyében disziti a ter-met az erdélyi népm
ű
vészet elemei-
vel. E népies kerethez szépen fog-
nak illeni a magyar, magyaros és
népi ruhák, ezek boldog
 
tulajdono-sai máris megszabadultak a jelmeztervezés gondjaitól. A magyar vise-
let azonban nem kötelez
ő
, meglehetjelenni bármely más jelmezben.
A jelmezverseny legszebb és kg-ötletesebb jelmezei szép és értékesdijat kapnak. Jegyek Wolfnál, kar-
zatjegyek ugyanott el
ő
jegyezhet
ő
k.
liroda 17-ét
ő
l a Royal halljában.
ahol meghivó igénylések eszközöl-
het
ő
k.
FERENCJÓZSEF
KESERUVIZ
Minden id
ő
kben meg tudták ta-
lálni a módját annak, hogy a
kor igényeinek megfelel
ő
en tel-jesitsék a magyar közoktatás-sal szemben vállalt kötelezett-ségeiket. Bizonyitéka ennek ez
a hatalmas, nagYszer
ű
en felsze-
relt modern iskolaépület, melnlyel Gy
ő
r városa egy jelent
ő
s
és nagyszer
ű
intézménnyel gya-
rapodott.
Köszönöm a Szent Orsolya rend
gy
ő
ri zárdája f
ő
tisztelend
ő
F
nök-
n
ő
jének és
-
minden rendtársának aztaz önzetlen lelkesedést, azt a fárad-
hatatlan munkát, amellyel ezt az
intézetet a mai nehéz gazdasági vi-
Geemememee~
11~1111111111~1111
1
Bemutatás február hó 1-én szombaton és 2-án vasárnap, na-
ponta este 6 óráig a ROLYAL-szállóban II. emelet 41. szám
alatt. — [A m
ű
vész ezt a nagy anyagi velvteséggel járó kép-akciót a magyar rádióban tartott el
ő
adásainak és a budapesti
lapokban megjelent cikkeinek folytatásaképen azzal a bevallottcéllal rendezi, hogy az álniükereskedeletnnek és ügynökhadá-
nak kártevéseit a müvészet erkölcsi érdekében ellensulyozza.Egyben kéri mindazokat, akik t
ő
le GLATZ Oszkár, SZÜLE
Péter
és
RUDNAY Gyulával együtt rendeZett gy
ő
ri kiállitá-
sán 1937 februájában teljes katalógus árakon képeket vásá.
 
roltak,
ő
t felkeresni sziveskedjenek]
Országos nevü, muzeumokban képviselt budapesti festörniivész
felajánlja 50x60 és 60x80 cm. méret
ű
néhány olajfe.3tményét
keret és szállítási kötelezettség nélkül darabonkéntügynökök és képkeresked
ő
k kizárásával közvetlenül a vev
ő
k
s
ek, el
ő
nyben részesitve a müért
ő
ket és gyüjt
ő
ket. — A
vek katalógus értéke bizonyíthatóan
peng
ő
ért
é§
 
tudták, hogy amelyik háztartásban kávédaráló
van, ott jobb a kávé, mert mindenkor frissen
darált kávéból készíthetik. Sokan rájöttek
azonban arra is, hogy mindig el
ő
nyös, ha a
frissen meg
ő
rölt kávé mellett a kávéfözés:
hez megbízható és odavaló kávépótlékot is
-
használnak.1828 óta viseli dobozán a
1
Franck
kávépótlék a megbízhatóság jelét: a kávé,
darálót. Azóta is mindig, mint szemnek és
szájnak kedves, igazi érték szerepel ez a gyárt:
mány a fogyasztók elött. És méltán] Sötétebb
színt, kiváló ízt és tökéletes finom
zamatot
W J:"..~ ad mindennapi kedves kávéitalunknak
Wr..;
A me gbizhaLOSág
mult érben hárommillió
liternél: ;tö
b
b . all~ol
fölyi
Gyár gáratján`
Emelkedett a pálinka-, sör- és szikvizfogyasztás
Gy
ő
rött •
Bibliai mégállapitás,'-' tehát min-
den kétséget kizáró bizonyság, hogy
a föld hátán Noé apánk volt az.elsó.
ember, aki „megingott" és pedignem a „földindulástól", hanem a
sz
ő
l
ő
nedvét
ő
l.• A: biblia szerint va-
lóan: •,;megrészegült-vala •az
ő
fiai-
nak megbotránkozására/: Szatirája
a sorsnak, hogy Noénak, az els
ő
borivónak kellett bárkát épitenie, hogy
az özönöz el
ő
l mentsen, ami ment-
het
ő
.
Noé apánknak, • az- ezredévek
századok folyamán millió számra
növekedtek a követ
ő
i az alkohol
S7.0
relmében. .A bánatnak lett gyógy-
szere, a kedvnek derit
ő
je. Bachus-
nak és Gambrinusnak manapság
r milliárdja az emberiségnek ál-doz nappal, este,. éjjel, hajnalhasa-
dáskor.
Gy
ő
r nem kimondottan alkoho-
lista város, de népe bizony szives-
örömest locsolgatja száraz torkát
jóféle borocskával, habzó árpalével
lcrimilyílis téli napokon meg-meg-
melegíti a szive környékét egy-egy
lattal. S
ő
t, hölgyeink sem idegen-
kednek „csoszázni" finom. különle-
ges lik
ő
röket, de nem vetik meg az
édeskés tokajit és a gyöngyöz
ő
pezs
g
ő
t
sem.
Kuster László városi f
ő
számve-
vMielyettes és közvetlenül Plank
Zoltán számvev
ő
megállapítása sze-rint
az
1940. évben megcsappant az
alkohol fogyasztás Gy
ő
rött
803.48E literrel. Amig ugyanis
1939-ben 3.958.638 liter bort,sört és pálinkát fogyasztotta?
Gy
ő
rött, addig ez a mennyiség
— IdWadk7.
..10
s
~...
Feiséidurlántuli Gazdatiszti Kör
el •
g
l I
ír
fisztupto kozgyulese
A mez
ő
gazdasági kamara székhe-
lyének Szombathelyre történt áthe-
lyezésével sem változott meg a Gaz-
dakamara támogatásával müköd
ő
Feisödumintuti Gazdatiszti Kör
du-
najobbparti müködési területe s gy6
ri székhelye. A gazdatiszti és erd
ő
-
tiszti kör most lefolyt tisztujitó közgyülése a régi vezet
ő
ket választotta
meg ujra az Elnökség és Igazgató-
ság tagjaivá. Elnök: albisi
Elekes
Gyula rédei jószágigazgató, kama-
ra
i alelnök, ügyvezet
ő
elnök:
/11i/ic
Géza kamarai h. igazgató, országos
alelnök, Társelnökök:
Groffits
Gá-
bor fels
ő
házi tag Magyaróvár,
Vit-rheteich
György kamarai igazgató
Szombathely
és VilágIty
Károly aki.,
démiai tanár, Magyaróvár. Alelnö-
kök: Gy
ő
r-Moson-Pozsony K. E. E.
vármegyékb
ő
l:
Göttmann
Ferenc
jószágfelügyel
ő
Kismegyer, vitéz
Lepey
Géza f
ő
hercegi jószágfel-
ügyel
ő
Hegyeshalom, igazgatósági
Besenbek Alfons G. E. üg3fv.
titkár,
Joob
Viktor káptalani f
ő
in-z
ő
, Kóny,
Révy
Ferenc püspöki kp
számvev
ő
, egyben a Kör most meg-
választott titkára,
Kugler
Nándor
3.155.170
literre csökkent le a
-
ult esztend
ő
ben.. ,
Erdekes statisztikánk szembe ál-
" itja egymással az 1939 és 1940 évifogyasztást. A bor drágulása el
ő
tér-
be tolta_ a sört. Megdöbbent
ő
a pá-
linka fogyasztás emelkedése, ami
szintén a borárak emelkedésének akövetkezménye. Feltün
ő
en csekély
mennyiség
ű
must került fogyasztás-
ra. Ám beszéljenek a számok.
„Megittunk" bort 1910-ben 2.027.630
litert, • 1939-ben 2.092.444 litert.
csökkenés 1940-ben 35.186 liter),
sört 1940-ben 873.088 litert, 193U-
ben 503.618 litert (emelkedés 1940-
ben 369.470 liter), pálinkát 1940-
ben 231.803 litert, 1939-ben 158.097
litert, (emelkedés 1940-ben 73.706
liter), mustot 1940-ben 22.649 li-
tert, 1939-ben 204.479 litert, (csök-kenés 1940-ben 181.830 liter). Az-
ványvizb
ő
l 1940-ben 132.176 litert,
1939-ben 147.718 litert, szikvizb
ő
l
1940-ben 1.134.374 litert, 1939-ben
1.032.618 litert ittunk meg. A szik-
viz fogyasztás 1940-ben 101.756 li-
terrel emelkedett. A drága bort
kénytelenek voltak Bachus hívei
fordított fröccsökben. adagolva él-
vezni, azért fogyott el 101.756 li-
terrel több, Jedlik Anyos , szifonos
vizéb
ő
l.
Ez a statisztika semmi esetre
sem hoz szégyent Gy
ő
r fejére. Ha
nem is vezet a vigasságtételben, de
gyakortán darvadozik, mivel hogy
,.mire" innia, mert hát amig
1939-ben „csak" 146.430 peng
ő
44
fillér husfogyasztási adót fizetett,
addig e cimen 1940-ben 166.409 pen
go 34 fillért guberált le.
(Porond)
intéz
ő
Töltéstava, vitéz
Szilágyi
Imre f
ő
hercegi igazgató Magyar-
óvár,
Adriányi
Samu jószágfelügye-
l
ő
Hédervár,
Martincsevics
László
f
ő
intéz
ő
Gyula-major,
Sieql
Gusz-
táv és Szikora Miksa f
ő
hercegi fel-
ilgyel
ő
k Móvár, Gergely Walter szö-
vetkezeti igazgató. A felügyel
ő
bi-
zottság tagjai:
Sárváry
József f
ű
-
intéz
ő
Bácsa,
Vass
Károly f
ő
intéz
ő
Börcs,
Okolicsányi
József Pannon-
halma,
Blascsok
Gyula Hédervár,
Ferenc Zsejke-Ráró. Pénz-
tári ellen
ő
r:
Varasdy
ndor ka.-
warai titkár, pénztáros:
Giczy
Gé-
t
lé, f
ő
titkár:
Tóth
Lajos
Hasonló bizottságokat választott
a közgyülés Komárom, Esztergom.
;:.4.011, Vas vármegyékb
ő
l és Vesz-
prém-vármegye pápai és zirci járá-
sából.
A közgyülésen Elekes Gyula 11-
nok, Mille Géza ügyvezet
ő
elnök,
Fáber György, az MGOE igazgatAj.1
Latesz József hercegi tiszttartó,
(Eszterháza) Tóth Lajos a.leli!ök,
2•••n3.•ey Géza (is mások a kör mult-évi inüködésér
ő
l számoltak,be
gazdatisztek szociális ügyeivel fog-
lalkoztak.
Empire
kávédaráló.
Készült az 18104820-
as évek táján. Kti-
lönleges alakja, va-lamint kidolgozásá-
nak linomsága jel-lemzi. Eredetileg a
gróT Széchenyi csa-
lád tulajdona volt.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->