Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
19410413. Gyori Nemzeti Hirlap

19410413. Gyori Nemzeti Hirlap

Ratings: (0)|Views: 37 |Likes:
Published by karthauzi
Erdemes megnezni, mert nemzeti szemszogbol olvashatjuk, es kovethetjuk Magyarorszag tortenelmet 1938-1945 ig. Sok

minden kiderul belole, tobbek kozott az, hogy ma is meghamisitott tortenelmet tanitanak az iskolakban. Vajon kinek az

erdeke ez? Kovethetjuk, hogy hogyan jutottunk el az elso becsi dontesig, majd a masodik becsi dontesig. Azt is lathatjuk,

hogy nem is nagyon volt mas valasztasunk, nem is nagyon tehettunk mast. Olvashatunk a szovjetek ellen vivott

elethalalharcrol 1944-ben, es az amerikai csapatok haborus buneirol: a rengeteg, es sok halalos aldozatot kovetelo

terrorbombazasokrol is, az 1944-es es 1945-os szamokban.
Erdemes megnezni, mert nemzeti szemszogbol olvashatjuk, es kovethetjuk Magyarorszag tortenelmet 1938-1945 ig. Sok

minden kiderul belole, tobbek kozott az, hogy ma is meghamisitott tortenelmet tanitanak az iskolakban. Vajon kinek az

erdeke ez? Kovethetjuk, hogy hogyan jutottunk el az elso becsi dontesig, majd a masodik becsi dontesig. Azt is lathatjuk,

hogy nem is nagyon volt mas valasztasunk, nem is nagyon tehettunk mast. Olvashatunk a szovjetek ellen vivott

elethalalharcrol 1944-ben, es az amerikai csapatok haborus buneirol: a rengeteg, es sok halalos aldozatot kovetelo

terrorbombazasokrol is, az 1944-es es 1945-os szamokban.

More info:

Published by: karthauzi on Feb 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/28/2012

pdf

text

original

 
Sz dka s
ZOM
or uira
Renic
rabsághát szabaduló Iácska néne driinunámorhan fogadja h
ő
s honvédeinke
••
Budapest, ápr. 12. MTI. — A m. kir. honvédvezérkar f
ő
nöke április 12-én, szombaton délbent12 óra-
kor a következ
ő
közleményt adta ki.: Csapataink április 11-én a Dráva háromszögben, április 12-én pedig a
Duna-Tisza-közén a jugoszláv er
ő
dövet több helyen áttörték. Az el
ő
renyomulás. lendületesen halad. Werth
Henrik gyalogsági tábornok a honvédvezérkar f
ő
nöke.
A honvédvezérkar f
ő
nöke szombaton délután 15 órakcr a következ
ő
közleményt adta ki: Csapataink
az
ellenséges er
ő
dövet
a
határ egész hosszában áttörték és
a
déli órákig elfoglalták
a
baranyai háromszög-
ben Dárda községet, a Duna-Tisza közében Zombort és Szabadkát. A további dörenyomulás folyamatban
van.
Ara 20 fillér
EMMIJIIII~111111111111
Gy
ő
r, 1941. április 13.
iISARNIIP
I. évfolyam. 84. sz;
Katonák
robognak döbörg6 gépkocsikkal, tankok-kal, félelmes ágyukkal dél felé, katonák:
német katonák és magyar honvédek ro-hannak szárazföldön és leveg
ő
ben, vér-rel pecsételt szent testvériséggel a két-
ségbeesve védekez
ő
ellenségre, melynek
betelt az órája, mit Trianonban igazitot-
tak javára.
A németek Vezére nem akart háborut
a Balkánon. Megtett mindent, hogy a
délszláv nép is megtalálhassa helyét, bé-
kéjét és boldogulását az uj Európában.
A magyar nemzet félretette. Trianonbankapott és azóta Is vérz
ő
sebe fájdalmát.
Békejobbot nyujtottunk a jugoszláv kor-mánynak, békét kívánó
ő
szinte akarás-
sal. De Belgrádban az európai gondolko-
zást elsöpörte a ráe-maffia. Az angol
mesterkedés háboruba szédit,ette a szer-
beket. Igy akarták, hát legyen!
Egy hét sem telt cl, máris alapjában
inog az angolok és az itthoni suttogók
minden reménykedése: Jugoszlávia iisz-szeomlott! A Fiihrer pompás katonái le-
gázolták a határer
ő
dölcet, tankjaik, pán-
célkocsijaik diadalmasan törnek el
ő
a
sok magyar vérrel is áztatott szerb föl-
dön. Az Albániából el
ő
retör
ő
olasz ka-
tonákkal együtt sorra foglalják cl a
szerb sáncokat. A Duna—Tisza közén és
a hal-anyai háromszögben pedig Horthy
Miklós fiai, a magyar honvédek nyomul-nak el
ő
re mindent elsöpr
ő
Trianon bilincsei recsegnek, ropognak,
széthullanak most délen is. Szabadka
.Zomhor diadalmámorral fogadja a sza-
badságot hozó h
ő
s magyar kato-
nát. Magyar feltámadás lett a hus-
vét szent ünnepe s ez a magyar feltáma-dás együtt ünnepel a horvát nemzet fel-
támadásával. Jugoszlávia trianoni w)-
noszsággat ácsolt diadalkapuja most
azokra elölt össze, akik ácsolták.A nagy eszméknek gy
ő
zelme véres ál-
dozatot is kiván. Mikor a német fiatal-
ság mosolyogva és dalolva rohan sze-
Illiblk el
ő
tt a küzdelembe és Narviktól
Szalonilciig, Szalonikit
ő
l Tobrulcig, mese.
 
sze
a tengereken
,
pedig a világ minden
táján h
ő
siesen, halálmegvetéssel dooja
oda fiatal életét a nagy német haza és
az uj Európa oltárára, a magyar honvéd
sem gondolkodott egy percig sem: a kor-mányzó parancsára apáihoz,
ő
seihez mél-
tó harci szellemmel és bátor vitézséa,'-
gel lépte át a trianoni határt.Annyi évszázadon át sok-sok vért on-
tottunk idegen célokért, h
ű
ségb
ő
l, ba-
rátságból. Most a magunk földjéért in-
dultunk harcba és testvéreink falvait
szabaditjuk fel, liszlitjuk meg és az ezeréves határ felé rohamozunk magyar vi-
tézséggel.
Tudjuk, tudnunk kell, hogy a szerb
katona kemény ellenfél. Tudjuk, hogy a
harc áldozatokat is követel. De éppen
ezért, inis•ét feltámadásos hajnalán,mig a miértünk. is harcoló német és
olasz katonát a h
ő
söknek kijáró szeretet-tel köszöntjük. magyar szivünk mindenmelegével gondolunk az
ő
si határokért
harcban álló h
ő
s magyar honvédekre,
akiknek gy
ő
zelméért egy nemzet imád-
kozik, akiket, hogy védjen, óvjon és di-
cs
ő
diadalra segitsen, forró imával kér-
jük a magyarok Istenét!
—j—.
Milyen különösnek tetszik ebben a Krisztus nélkül
,
akarják
 
megoldani
hózivataros, term
ő
virágot fagyasz- életüket, a legtöbbnek fogalma sincs
tó tavaszban, a. halál gépmadarai- a történelmi bizonyságokról. Csaknak dörgésében, pusztitó bombák beszélnek nagykép
ű
en anélkül, hogy
robbanásában, könny és vér ömlé- legalább egyszer fölvetették volna a.
sében az Egyháznak Istenhez ujjon- problémát, kicsoda Krisztus, mi agó husvéti öröméneke: alleluja, al- kereszténység és mit 'jelent keresz-
leluja. Pedig a husvét valóban nem ténynek lenni. Nem gondolják végig
lehet más, mint hiv
ő
, alázatos és élet és halál titkait sem, nem kere-
ujjongva bizakodó ének az egyetlen sik az örök Istent, aki mindig
Urhoz. Mindig. Most is. S igen té- ugyanaz marad, örök marad, amigvedne, aki azt hinné, hogy ma nem a világ s rajta a. hangya-emberek,lehet, csak • kényszeredett éneket hangya-népek egyre változnak, cse-
énekelni az Urnak. Ilyet Isten nemi rél
ő
dnek. Nem kutatják s nem is
kiván és nem is elégszik meg vele. akarják észrevenni, hogy a világ
Az embereknek, ha valamikor; hát legf
ő
bb kormányzója az isteni Aka-
ezen az ünnepen meg kell érteniik rat. Neki énekel husvéti éneket a
és az idei Inisvétkor kétszeresen hitünk.
kell megérteniök, hogy az egyes 3111- Isten a legf
ő
bb Ura az egyes em-
ber, a népek s az egész emberiség berek, népeknek és az egész világ-
énekének Istent kell zengenie.
iak. Az embernek szabadakaratot
A husvéti ének legel
ő
ször is a hit adott. Egyeseknek és népeknek hi-
éneke. Nein álmodozás a husvéti vatást rendelt. Az emberiségnek
hit, nem találgatás, nem elvakult- mindig az volt a tragédiája, hogy
ság, nem képzel
ő
dés, nem játék, nem ismerte meg az Ur napját, nem
nem divatos köntös, hanem az igaz- ismerte meg, vagy nem akarta elfo-ságnak és életnek biztoss'ága.
adni Isten akaratát. Isten akarataSokszor csufolták már ki a ke- a szeretet. Az ember elrontotta gyü-reszténységet Krisztussal együtt. löletté. Isten akarata az élet. Az em-
Sokszor akarták kiirtani. véres er
ő
- ber elrontotta halállá. Krisztus a
szakkal és maró gunnyal. Sokszor Jóság volt. Es népe keresztre feszi-akarták elfeledtetni fölényes közöm- tette. Krisztus ma is a szeretetet
bösséggel. Sokszor használták — akarja, hirdeti és munkálja a ke-
különösen igy a nagy ünnepeken — reszténységben. d'Szinte érthetetlen
üres frázisnak a kereszténység volna, hogy miért gy
ű
lölik annyian.
mélységes igazságait. Sokszor hasz- Érthetetlen volna, ha Krisztus meg
nálták a kereszténységet t
ő
le
ég és
nem mondotta volna el
ő
re, hogy ,.ha
föld távolságára es
ő
tervek, szándé- engemet üldöztek, titeket is üldöz-
kok, vállalkozások takarójául:
ek majd."
A kereszténység alapja azonban
sten azonban Krisztust föltá-
Krisztus, aki történeti bizonyosság-
gal járt itt a földön, feszíttetett masztotta halottaiból, halálával pe-meg és támadt föl harmadnapra.
„Ha Krisztus nem támadt föl, ak-
kor hiábavaló a mi tandás
unk hiá-
bavaló a ti hitetek is... Ámde Krisz- a legnagyobb rosszat akartak tenni
tus föltámadt
alottaiból", irja I neki-
Szent Pál apostol. Azoknak, akik
z emberek sokszor elrontják Is-
I
ten akaratát a szabadakaratukkal.
De nem gondolom, hogy ezzel dicse-
kedni okunk volna. Inkább érez-
nünk kellene emberi gyengeségün-ket, amely Isten néll épiteni csak
mulandót tud, de annál többet tud
rombolni. Alázatosnak kellene len-
nünk s bünbánatot tartanunk.
Es
Isten akaratába kapaszkodva kelle-
ne az épités munkáját végeznünk. A
második husvéti ének tehát az alá-
zaté és bünbánaté.
A harmadik pedig a gy
ő
zedelmes
békéé. A kereszténység több, mintaz anyagi kultura, több, mint a szo-ciális jólét, több, mint a földi tudo-mány. A kereszténység Isten fiává
teszi az emberi lelket, átnemesiti
Krisztus életközösségébe. A keresz-
ténység célja, hogy az egész embe-
riséget Krisztusba ojtsa anélkül,
hogy megszüntetné az ember egye-di életét s a népek, nemzetek válto-zatos sokféleségét. Minél eleveneb-ben hat a kereszténység, annál több
lesz a megértés, összefogás, igazságés szeretet emberek és népek között.Krisztus legy
ő
zte a halált. S a ke-
reszténység hivatása is az, hogy az
élet hirdet
ő
je és épit
ő
je legyen.
Krisztus életét adta áldozatnak,
hogy gy
ő
zzön a halálon. Aldozat
nélkül, kemény Qinfegyelmezés nél-
kül, önzetlenség nélkül nincsen ujjá-
születés, nincsen élet. Es nincsen
béke sem.
Nem tudok hát magyar testvé-
reimnek s egész magyar népemnekjobbat kivánni ezen a fagyos, véreshusvéten, mint hogy sorsunkat kösk egészen és becsületes
ő
szinte-
séggel a kereszténységhez. Alázatos
hitben és b
ű
nbánatban ujuljunk
meg, hogy méltó hordozói legyünk
Isten szándékainak. S minél el
ő
bbköszönthessük a testben, lélekben uj
jászületett keresztény Magyaror-szág gy
ő
zedelmes békéjét.
HÚSVÉTI ÉNEK
Irta: dr. Mentes Mihály.
dig megváltotta a g
ő
gös, nyegle em-
beriséget. S akkor tette Krisztus a
legnagyobb jót, amikor az emberek
 
mándiviz
sokszor
életment
ő
A szerb hadsereg
feloszlóban van
Károlyváros, Varasd a németeké — Er
ő
s
támadás Bristol és Portsmouth ellen — Tobruk
bombatüzben — Az olaszok elérték jesenicét,'Susakot — Dibránál felvették az olaszok a
kapcsolatot a németekkel
Boldog ünnepeket kin
a
-
-
ef-aolunlovf-u-ei
eis¥
Szövet4e,za
GYOM LES
Ő
TAKAILÉKPÉNZTAR
Gy
ő
r, Baross-ut
11-13. —
Alapittatott 1844-ben. — 1940. junius 30-án magá-
ba olvasztotta a Gy
ő
ri Általános Takarékpénztár r. t.-t. — Alapt
ő
ke: ar. P.
1,075.000. — Tartalékok: ar. P. 1,650.000. — Üzletágak : Elfogad betéteket, le-
számitol váltókat, kölcsönt nyujt ingatlanokra. — Bankosztálya teljesit t
ő
zsdei
megbízásokat, külföldi átutalásokat. — Váltók és utalványok beszedését teljesiti.
— Gabonaosztálya vesz és elad terményeket mint a „Futura" a Magyar Szövet-kezeti Központok áruforgalmi R. T. fels
ő
dunántuli f
ő
bizományosa. — Telefon-
-
zámok: 524, 27. 830.
MIIIII~1~11111111=11
A XIX. XX. század külföldi
xikesEereinek
kllitása a KUCTUR11.4Z13AN_
Megtekinthet
ő
szerda, szombat, vasárnap
délel
ő
tt 10—I-ig.
2
1941. április 13.
EZZ1111~1311511225=r
Szerb repül
ő
Barcs telelt
Kaposvár, ápr. 12. MTI. — Pénte-
ken délután fél 7 órakor egy szerb
repül
ő
gép jelent meg Barcs felett.
A
légvédelmi tüzérség azonnal mü-ködésbe lépett és a gépet visszaüzteszerb területre.
A
magyar csapatoka legszebb és legtisztább
célért indultak el
Róma, ápr. 12. MTI. A szombatiolasz lapok közlik a honvéd vezér-
kar -els
ő
hivatalos jelentését a ma-
gyar csapatok el
ő
renyornulásáról. A
magyar. csapatok' a legszebb és leg-tisztább célért indultak el, irja a
Po-
poly di Róma
a magyar testvérek felszabadi-
tásáért.
Magyarországon mindenütt nagy lel-
kesedés hatja át a behivottakat.
A
német csapatok
elérték a Szavát
Kaposvár, ápr. 12. MTI. Kaposvár-
ra érkezett jelentések szerint a né-met csapatok a Dráva mentén dél-keletf elé haladva elérték Eszéket,
majd tovább haladva
elfoglalták PoZsegát és Gradics-
kát és elérték a Szávát.
'A nyugati vonalon a német csapa-
tok elérték Belovárt és Sziszeket és
'egyesültek a Zágrábot megszálló
német csapatokkal.
Muraközi legények
- Zalaegerszegr
ő
l jelentik, hogy a
jugoszláv moZgósitás
során a
mura-
közi magyar legényeknek is be kel-
lett
volna
vonulniok, ezek azonban
nem tettek eleget a parancsnak, ha,
nem tömegesen szöktek át a megnem szállt zalamegyei területre.
.Amikor a jugoszláv katonai hatósá-gok elhagyták Alsólendvát, a Zala-
egerszegen tartózkodó alsólendvaiak
á nekik' ajándékozott magyar nem-zeti lobogóval tértek vissza.
FILM
~~1111~~9fiszk
Uj
hold.
Jeanette Mac Donald és Nel-
son Eddy fülbemászó romantikus operettje nagy sikert aratott az Elite mozi miíso
rán. A Mac Donald filmekben megszo-
kott remek, pazar kiállítás teszi látvá-
nyossá a filmet és a szombat esti bemu-
tató tanulsága: mindenki igyekezzen mi-
el
ő
bb megváltani jegyét, ha a kett
ő
s ün-
nepen gyönyörködni akar kedvenc film-szinészei hangjában.
BALKEZES ANGYAL. (Apol-
lo. Magyar film.) Tabódy Klárit,
az
uj magyar szinészn
ő
t ismertük meg
s benne a burleszk-humor nagysze-
r
ű
képvisel
ő
jét. Mondhatjuk: pom-pásan szórakoztatott az els
ő
filmje.
Jávor
;i
r ál, Mály .Ger
ő
alakítják a
-pornpayigjá.ték vezet
ő
szerepeit.
aobb husvéti szórakozást nem is ki-
vánhatnánk ennél a filmnél. — Az
el
ő
adások kezdete vasárnap és hét-
f
ő
n: fél 3, egynegyed 5, 6, háromne-
gyed 8 és fél 10, - kedd, szerda 5, 7
és 9 órakor.
tották el Tobruk kiköt
ő
beren-
dezéseit.
Lángba boritottak egy szállitóhajót,
egy másikat megrongáltak. Az el-
mult éjszaka az ellenség nem hatoltbe német területre.
Az olasz f
ő
hadiszállás jelenti,
hogy •az Olasz csapatok elérték
rr
Száva völgyében' fekv
ő
Jese-
nicét, továbbá a
ziri
medencét
és Susakot.
Olasz hadoszlopok pénteken délután
elfoglalták Laibach városát. Az
el
ő
renyomulás tovább folyik. A légi-er
ő
védelmi berendezéseket és ellen-
séges állásokat bombázott. Hat vi-
zirepül
ő
gépet felgyujtott, kett
ő
t el-
sülyesztett. Elsülyesztett egy torpe-
dónaszádot is, egy másikat sulyosan
megrongált.
Az albániai olasz csapatok el-keseredett csata után elfoglal-
ták Dibrát és Ochridát és fel-
vették -a kapcsolatot a keletr
ő
l
érkez
ő
német csapatokkal.
Honvédeink álléptéka Ferenc-csatornát
Éjszaka jelenti az DITI. Szoinhato:idélután a magyar csapatok tovább ha-
ladtak. Nemesmilities és Zenta vonalán
v
ő
második er
ő
dvonalat mindenütt át-törték. Elfoglalták Topolya és Magyar-Kanizsa községeket. Egyes helyeken a
Ferenc-csatornán tol is tért nyertek. A
pécsi és baranyai származás(' honvédekDárdát is elfoglalták és ezzel a baranyai
háromszöget nagyjából birtokukba vet-
ték. Az ellenség el
ő
retolt állásait majd-
nem mindenütt áttörték.
Igmándi krisertiiviz
a termp.szetes
gyorshashajt"
P1Pj Ujrni
Hálanyilatkozat
•-•-;`
Mindazon ismer
ő
söknek és jó
akaróimnak, kik feleoégern el-hunyta alkalmával a temetésen
mélységes fájdalmainkban rész.
véttel voltak, ezuton mondok
hálás köszönetet.
Klauzer Rezs
ő
és családja
,
4
szilfi.
 
Ördöglovas
Kálmán Imre szines, mozgalmas,szép muz.sikáju nagyoperettje szép,
bár nem telt házat vonzott tegnap
este.' A gondosan rendezett el
ő
adás
minden elismerést megérdemel. Rad-
nóthy Eva a császárn
ő
alakításával
I sikersorozatának ismét ünnepelt ál-
lomására ért. Gyönyör
ű
volt, ponc-
' pásan énekelt és játszott. Sz
ű
cs
László szép hangja gróf Sándor Mó-
ric szerepében hálás feladatot ka-
pott, viharzott is a taps b
ő
ven. Nagy
Csilla a magyar szinpa.doknak leg-
bájosabb Aninája, Süli Manyi finom
bécsi porcellánbaba. Rajz János ésSelmeczy a kacagást osztják b
ő
ke-
z
ű
en és a többi szerepl
ő
, a hamisi-
tatlan burgi leveg
ő
j
ű
Hortobágyi
Arturral osztoztak a tegnap esti
igen nagy sikerben.
Olyan nagyon jó a társulat, este-.
röf-estére szebbnél.Szebb el
ő
adással
gyönyörködtet, hát nem értjük a
közönség közönyét. Nem kell, végle-
gesen és végzetesen nem kell Gy
ő
r-
nek a jó szinház sem?
i•
SZINIIAZI IRODA
Szenzációs és változatos müsorral
kedveskedik a györi közönségnek husvét-
kor a szinház. Mindkét nap 3 el
ő
adásttart, 3, 6 és 9 órai kezdettel. Ma, vasár-
nap 3 órakor mérsékelt helyárakkal anagy sikerii Bécsi gyors kerül színre.
Hat órakor a tegnapi felujitáson óriási
sikert aratott Ordöglovs-t ismételjük,cimszerepben Szü.cs Lászlóval. Este 9
órakor szenzációs premier, a F
ő
városi
Operettszinház bohózatos ujdonsága,
az
Ilyenek a férfiak premierje van.— Holnap, husvéthétf
ő
jén 3 órakor a
Sárgarigófészek, 6 órakor másodszor azIlyenek a férfiak, míg 9 órakor a gyönyö
rii Lehár operettujdonság, a Giuditta
(Szerelem asszonya) uralja a nagy ün-
nepi müsort.— Figyelem! 16-án, szerdán este Sza-
badka, Zombor és a. délvidéki visszafo::-
lalásának megünneplésére ünnepi disz-
el
ő
adás Dayka Margit. vendégfellépté-
vel: János vitéz! Minden igaz magyar ott
legyen!
II. Péter Ciprusi szigetére
menekült
II. Péter jugoszláv király, Athelibiil
Newyorkba érkezett jelentés szerint csü-
törtökön a görög f
ő
városban tartózko-
dott, majd tovább utazott Ciprusz szige-
tére.
Berlin, ápr. 12. MTI. — A német
hadijelentés szerint a német és olaszcsapatok április 11-én megkezdték a
laibachi medence megtisztitását. Ahorvátországi uttalan hegyvidéken
vivott harcok után Zágrábtól észak-nyugatra több helyen elérték a Szá-
vát.
Gyors csapatok Zágrábon tal
Károlyvárosig (Kralovác) nyo-multak el
ő
re. Bevették Varasdol.
A német hader
ő
k meglep
ő
és gyors
el
ő
renyomulásának hatására Hor-
vátországban összeomlott az ellen-
ség ellenállása.
A
szerb északi hadsereg felosz-lóban van.• A magyar csapatok
a Dráva és a Tisza között átha-
.toltak ahatáron.
A német hadsereg kötelékei több ol-dzdról nyomulnak Belgrád ellen. En-
nek során
.
a Nisböl
.
támadó csapa-
tok kemény harcokban megtörték
az ellenség ellenállását. A légihad-‹er
ő
sikeresen tevékenykedett. Boin-
bázott több boszniai repül
ő
teret. A
földön tiz repül
ő
gépet elpusztitott.
Zuhanó bombázók Zágrábtól
nyugatra gyülekez
ő
csapatokat
vertek szét.
Az angol anyaország ellen harc só-
rán er
ő
s repül
ő
kötelékek az elmtfitéjszaka nagy hatással támadták Délés Középanglia háborus fontosságu
épitményeit.
.Különösen er
ő
s támadás érl,
;
Bristolrt és Portsmouthot.
A tengeren elsülyesztettek öt ellen-séges hajót. 24 ezer tonna tartalom-
mal. Eszakafrikában a német és az
olasz osztagok tovább üldözik az el-
.
lenséget.
Német repül
ő
k bombákkal árasz-
 
rr
krUtzetéÁeit
N'illanymótorral hajtott
háztartási kdvadaráld.
A mdszaki tudomány
egyik újabb vívmánya.
CYörsen
459
mindenkor
Mkéletes egyenletesen
dant!. Mamlatulajdon.
ENZIM
AM"
Amsgbithatosag
lienserlettbsle!
1941fáprilis 13.
3
semonsr.
A, megboldogult nemes Klempa
Kálmán tábornokot a kormányzó
vitézzé nyilvánitotta
A világháboru egyik legvitézebb
törzstisztjét, nemes Klempa Kál-mán tábornokot, aki a háboruban
többször megsebesült és szép kitün-
tetéseket szerzett, megkapta a leg-nagyobbat, a Mária Terézia rendetis, a kormányzó a Vitézi Rend tag-
jává, vitézzé nyilvánitotta.
Gy
ő
r társadalma osztatlan öröm-
mel fogadja ezt a hirt, hiszen gy
ő
-ri ezred élén harcolt a megboldogult
tábornok és Gy
ő
rött halt meg, itt
Fels
ő
dunántuli Gazdakamarai tu-
dósítónktól vett értesülés szerint
április 15-én lejár a határid
ő
, amed-dig földhaszonbér csökkentése irán-
ti kérelmet lehet Kamarák egyezte-
t
ő
bizottsága elé terjeszteni. Tudva-
lev
ő
leg az 1940. okt. 17-én a hivata-
los lapban megjelent 7270-1940.
M. E. sz. rendelet megadta a jogot,
hogy a ldhaszonbér mérséklés
iránti költségmentes egyességi el-
járás indittassék az 1939-1940.
gazdasági évben szenvedett elemi
csapások jogcimén. E célra 5 és fél
" Kondor MIklés 30 éves napszámos
1939.
október 20-án
Gy
ő
rszemerén
lekésett a vonatról.
Id
ő
töltésb
ő
l a
következ
ő
vonat indulását Grün-
baum Dezs
ő
kereskedésében várta
meg. Valaki bejött ezalatt Grün-
baum üzletébe és zsirt vásárolt.
Kondor belekötött Grünbaum De-2.s5be és kifogásolta a zsir kiszol-
gálását, azzal hogy nem jól mérte
le az árut, kevesebbet adott. Grün-baum ujra lemérte az árut
és
meg-
állapitotta, hogy b
ő
ven, egy-két de-
-
temették el. Mindenki Ismerte, min-
denki szerette. Nagy szerepe volt a
kommün utáni Gy
ő
r keresztény nem
zeti átalakulásában is.
A vitézi cim nagyobbik fiát, dr
Klempa Károly premontrei kanonok,
gimnáziumi tanárt illetné mint els
ő
-
szülöttet, de
ő
a vitézi cimr
ő
l öccse,
Klempa György százados javára le-mondott és
igy
most a boldogult tá-
bornok katonatiszt fia viseli a vi-
tézi el
ő
nevet.
hónap állott az. érdekeltek rendel-
kezésére.
Április 15-c után beérke-
z
ő
ezirányu kérelmeket a Kamará-ban szervezett egyeztet
ő
bizottsá-
gok már nem vehetnek tárgyalás
alá,
hanem a kérelmez
ő
fél csak „ta-
nusitvány-t" kaphat azzal a megál-
lapítással, hogy „a fél a kérelmet
oly id
ő
ben terjesztette el
ő
, amikor
az az id
ő
el
ő
rehaladottsága foly-
tán, tárgyalás alá vehet
ő
r nemvolt." E tanusitvány birtokában afél a polgári birósághoz fordulhat
követelésével.
kaval még Mbliet mérE, mint ameny
nyit kértek. Ezen aztán összezördül-
tek és Kondor el
ő
bb arculütötte
Grünbaum Dezs
ő
t, majd egy vas-
léccel ugy fejbevágta, hogy a keres-
ked
ő
elvesztette az eszméletét. Csak
hosszu, hónapokon át tartó gyógy-
kezelés után nyerte vissza egészsé-
gét. A gy
ő
ri törvényszék szándékos
emberölés büntettének kisérlete
miatt vonta felel
ő
sségre Kondort és
háromévi fegyházra itélte el.
A gy
ő
-
ri tábla,
majd a kir Kuria dr Ger-gics tanácsa dr Németh Péter ku-
riai bíró el
ő
adása után a hároméves
fegyházbüntetésr
ő
l szóló itéletet
helybenhagyta.
A betegnek sem szabad
kukoricansentes kenyeret
sütni
Gyomorbajukra és rossz egészsé-
gi
állapotukra való hivatkozással
többen orvosi bizonyitvánnyal fel-szerelt kérvényt intéztek a
közellá-
tási miniszterhez, • amelyben enge-
délyt kértek arra, hogy a maguk
számára kukoricamentes kenyeretsüttethessenek. A miniszter egysé-
ges válaszában kimondta, hogy a
kötelez
ő
kukoricakenyér tekinteté-
ben senkivel
sem
lehet kivételt ten-
ni. A vizes pékzsemlyék és kekSzek
készitését és forgalomba hozatalát
azért hagyta
meg
a konnkly, hogy
azok, akiknek egészségi okokból
ku-koricás kenyeret nem szabad enniök,
zsemlyét és kelg+74 fpgyagtlgtss
1
,
-
nak.
Ati
Z4:21
C11£
 
/
Zel
i
Z:)1()/ • •
- Modern
háziasszónya a villamosságot
'is a kávéfözés
szolgálatába állítja, hogy
'
2
kávéf
ő
zéshez megkívánt tökéletesdarálást feltétlenül elérje.
jó kávédaráló egymagában azonban
-
Ilem elég a
kávéf
ő
zéshez. Ahhoz más is
'szükséges.
A
törökök, habár b
ő
ven volt
ss
babkávéjuk,
szerecsendióvirággal,
koladióval egészítették ki a kávé jó
tulajdonságait. Mennyivel egyszer
ű
bbez ma! Csak hozzá tesszük a
iFranck.
cikóriakávét,. azt, amelynek dobozán
a
megbízhatóság jelét, a jellegzetes
kávédarálót látjuk.
Pompás színt, kiváló zamatot, ét,
leV
ib ( .trágygerjeszto, kellemes illatot, valamint
tökéletes, finom ízt ad a
MEI
Április 150én lejár a földhaszonbér
mérséklés iránti kérelem beadási
határideje
Vonatkésésb
ő
l
hár•mévi fegyház

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->