Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
194Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cedntrale Statii Si Retele Electrice

Cedntrale Statii Si Retele Electrice

Ratings:

4.73

(1)
|Views: 9,657|Likes:
Published by davion

More info:

Published by: davion on Nov 23, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
65Basarab GUZUN Stelian Al. GALGeorge DARIE Dan OLOVINARU
CENTRALE , STA
II
ş
i RE
ELE ELECTRICE
CSRE
 
E l e m e n t e d e b a z
ă
 EDITURA ACADEMIEI ROMÂNE2005
 
66
C U V Â N T Î N A I N T
Lucrarea de
Centrale, Sta
  
ii
 ş
i Re
  
ele Electrice-CSRE
trateaz
ă
un domeniu deosebit vast aflat la confluen
acuno
ş
tin
elor de baz
ă
din ingineria de sistem
electroenergetic, cu baz
ă 
electromecanic
ă 
 
 ş
i
supraveghere-control ainstala
iilor, prin umbrela dedicat
ă
de
automatiz
ă 
ri
de sistem;
CSRE
– prin componentele sale de baz
ă
înseriate, particip
ă
lavehicularea unor puteri masive de nivel regional, continental chiar; rezult
ă
de aici - rigoarea cuno
ş
tin
elor, a select
ă
riisolu
iilor tehnice
ş
i politici energetice responsabile pentru supravie
uirea/calitatea vie
ii – în condi
ii de prietenie cu
mediulambiant 
.Electroenergetica sectorului energetic reprezint
ă
un segment strategic al unei comunit
ă
i responsabile; este bineconturat
ă
de dezvoltarea de ansamblu a sistemului energetic na
ional
SEN 
; evolu
ia social
ă
 
ş
i economic
ă
a
ă
rii noastre fiinddirect dependent
ă
de acesta, dezvoltarea
SEN 
se afl
ă
la baza progresului economiei române
ş
ti moderne, ce nu poate func
ionaastfel în afara unei industrii energetice
 IE 
independente, performante. În acest fel,
dezvoltarea durabil
ă 
a societ 
ă 
ii
, estefundamentat
ă
de existen
a unui
SEN 
modern: performant echipat, automatizat, informatizat.Deoarece industria energetic
ă
în ansamblu
 
se dore
ş
te a fi stabil
ă
în toate cele trei puncte de sprijin:
capitalulconstruit 
, prin echipamente;
consumul energiei
din centrale electrice
ş
i, capitalul
resurse umane
 
competent format 
– ca altreilea punct ! Acesta din urm
ă
cade in sarcina
ş
colii energetice,
ş
i prin lucr
ă
ri de tipul celei de fa
a – contând din plin pesus
inerea real
ă
din partea unor laboratoare continuu modernizate, aplica
ii numerice pe
 probleme de alegere
 ş
i dimensionarespecifice,
precum
ş
i elaborare de
 proiecte modernizate
în domeniu.Cei implica
i în domeniul ingineriei electroenergetice: tehnicieni – speciali
ş
ti din proiectare, montaj-exploatare aobiectivelor specifice
CSRE 
apar
inând Sistemului Energetic Na
ional
SEN 
, studen
i ai anilor terminali din facult
ă
ile deprofil electroenergetic/electromecanic, vor g
ă
si în lucrarea de fa
ă
un sprijin competent. In acela
ş
i timp, ea poate ficonsiderat
ă
un ajutor eficient pentru cursan
ii centrelor de formare a personalului
CFP
tehnico-ingineresc din orice verig
ă
 specific
ă
lan
ului
CSRE 
, domeniul electroenergetic.Experien
a autorilor – didactic
ă
 
ş
i practic
ă
 /pragmatic
ă
de rezolvare de la proiectare - la teste sau încerc
ă
ri pe viu în
CSRE 
a unor sarcini de produc
ie, cercetare, respectiv de exploatare
ş
i management energetic, certific
ă
astfel calitatealucr
ă
rii; S-a realizat astfel un colectiv închegat de speciali
ş
ti direct lega
i prin activitatea lor curent
ă
, de specificul capitolelorcomponente. Astfel,Dr. ing. Basarab D. Guzun, cu experien
ă
semnificativ
ă
practic
ă
de
 partea electric
ă 
 
 ş
i automatizare PEA
în centrale(hidro)electrice precum
ş
i în
transmiterea fundamentelor teoretice de PEA
atent selectate mediului studen
esc - ca profesoruniversitar
ş
i apoi lector-formator în industria energetic
ă
, a realizat atent coordonarea general
ă
a lucr
ă
rii, scrierea capitolelor1–3
ş
i 5 (acoperind peste ½ din lucrare). Logistica machet
ă
rii capitolelor a avut în vedere considera
ii introductive generalereferitoare la
evolu
  
ia energetic
ă 
a societ 
ă 
ii,
continuând cu fundamente de
calcul simplificat al curen
  
ilor de scurt circuit 
pentru o corect
ă
 
alegere de echipamente
 ş
i leg
ă 
turi electrice conductoare
; s-au creat, capitolul 3, premisele detalierii laobiect a specificului electroenergetic al elementelor de baz
ă
din
 partea electric
ă 
a centralelor 
 ş
i sta
  
iilor electrice PECS,
adic
ă
- alternatoare, transformatoare, motoare;
sec
iunii de
centrale electrice
îi urmeaz
ă
firesc
elemente de sta
  
ii
 ş
i posturide transformare SPT 
.Dr. Ing. Stelian Al. Gal de la CN TransElectrica Sibiu, conferen
iar la universitatea sibian
ă
, acumulând o îndelungat
ă
experien
ă
în managementul transportului energiei electrice este autorul capitolului 6 (aproximativ 1/3 dinlucrare) tratând competent într-o forma condensat
ă
, problematica specific
ă
pentru
 Re
  
ele electrice
de transport
ş
i distribu
ie;prof.dr.ing. Geo Darie – Catedra de Centrale electrice
ş
i Energetic
ă
industrial
ă
, Universitatea
Politehnica
din Bucure
ş
ti UPB,este autorul sec
iunii termoenergetice din capitolul 4 de
Centrale electrice
:
Centrale electrice conven
  
ionale cu abur, cuturbine cu gaze, pe cicluri combinate gaze-abur, nuclearo-electrice, cu motoare Diesel (circa 10%);
Drd. Ing. Dan Olovinaru– manager la HidroElectrica Sibiu este autorul
sec
  
iunii hidroenergetice –
din cadrul aceluia
ş
i capitol
(aproximativ 5%);
 Ca referent
ş
tiin
ific
ş
i în trecut, autor de manuale în acest domeniu, subliniez utilitatea lucr
ă
rii: se acoper
ă
un golactual existent în literatura tehnic
ă
-academic
ă
de specialitate, iar prin structurarea îngrijit
ă
a materialului informativ vast, suntaduse la zi cuno
ş
tin
e în domeniul de vârf al
ingineriei de sistem electroenergetic
, prezentate elegant
ş
i eficient, într-o viziunepragmatic
ă
-inginereasc
ă
; felicit cu aceast
ă
ocazie colectivul de autori, precum
ş
i ini
iativa prestigioasei
Editura Academiei Române
care a realizat publicarea, a
ş
teptând firesc reac
iile publicului cititor tehnic cu efect de
 feed-back 
util unor reedit
ă
riviitoare.
 Bucure
 ş
ti, mai 2005
Dr.Ing. Eugeniu Potolea,
Profesor la Catedra de Electroenergetic
ă 
 , UPB
 
67
P R E F A
 
Ă
 
Domeniul lucr
ă
rii de
Centrale, Sta
  
ii
 ş
i Re
  
ele Electrice CSRE
aflat la intersec
ia cuno
ş
tin
elor de baz
ă
de ingineriede sistem
electroenergetic – electromecanic
cu supraveghere-control a instala
iilor prin umbrela dedicat
ă
de
automatiz
ă 
ri
, nueste doar unul vast referindu-ne la cele mai vaste sisteme (energetice) create de om; aici rigoarea cuno
ş
tin
elor balanseaz
ă
 cert alte domenii, legat de seriozitatea/riscul gener
ă
rii
ş
i transportului unor puteri masive de nivel regional, continental chiar,a select
ă
rii solu
iilor tehnice
ş
i politici energetice reponsabile pentru supravie
uirea/calitatea vie
ii unei
ă
ri – în condi
ii derespect, protec
ie
ş
i conservare
mediu ambiant 
.Importanta
CSRE
 ,
ca sector energetic
ş
i strategic pentru orice comunitate responsabil
ă
, este bine reliefat
ă
 
ş
i detabloul românesc in domeniu, evolu
ia social
ă
 
ş
i economic
ă
a
ă
rii fiind direct dependent
ă
de acesta; e de neconceput oeconomie modern
ă
în afara unei industrii energetice independente, performante – real
ă
coloan
ă
vertebral
ă
de sus
inereenergetic
ă
a celorlalte ramuri ale economiei na
ionale, de
dezvoltare durabil
ă 
a societ 
ă 
ii
.Industria energetic
ă
 
stabil
ă
 
ş
i eficient
ă
este sprijinit
ă
de trei piloni tradi
ionali ce nu-i apar
in direct:
capitalulconstruit 
, prin echipamentele tehnice din dotare;
consumul energiei
rezultate din conversia în centrale electrice – sunt operaunei na
iuni întregi; îns
ă
, capitalul
resurse umane
 
competent formate
– ca al treilea pilon – cade preponderent in sarcina
ş
colii energetice,
ş
i prin lucr
ă
ri de tipul celei de fa
a - cu sus
inerea real
ă
a unor versatile laboratoare continuu modernizate,promovate cu d
ă
ruire de profesori/speciali
ş
ti experimenta
i.Lucrarea se adreseaz
ă
prin natura sa celor implica
i în domeniul ingineriei electroenergetice: tehnicienilor –speciali
ş
tilor din proiectare, montaj-exploatare a obiectivelor specifice
CSRE 
apar
inând Sistemului Energetic National
SEN 
,precum
ş
i studen
ilor anilor terminali ai faculta
ilor de profil electroenergetic/electromecanic. In acela
ş
i timp, se constituie caun excelent manual pentru cursan
ii centrelor de formare a personalului
CFP
, precum
ş
i cadru-suport la testarea periodic
ă
apersonalului lucr
ă
tor tehnic, necesar oric
ă
rui
 program up-grade
de cre
ş
tere
ş
i continu
ă
perfec
ionare profesional
ă
.Calitatea lucr
ă
rii este rezultatul experien
ei autorilor – didactic
ă
 
ş
i practic
ă
 /pragmatic
ă
de rezolvare în diapazonullarg, de la proiectare
ş
i pâna la teste/încercari pe viu în
CSRE 
a unor sarcini de produc
ie, cercetare, respectiv de exploatare
ş
imanagement energetic; în definitiv, aici a primat ideea încheg
ă
rii unui colectiv de speciali
ş
ti direct lega
i prin activitatea lorcurent
ă
, de coloratura capitolelor componente ale lucrarii de fa
ă
. Astfel,Conf. Dr. Ing. Stelian Al. Gal de la CN TransElectrica SB este autorul întregului capitol 6 (aprox. 30% din lucrare)tratând competent într-o forma condensat
ă
, problematica specific
ă
pentru
 Re
  
ele electrice
de transport
ş
i distribu
ie;prof.dr.ing. Geo Darie – Catedra de Centrale electrice
ş
i energetic
ă
industrial
ă
, UPB, este autorul sec
iunii termoenergeticedin capitolul 4 de
Centrale electrice
:
Centrale electrice conven
  
ionale cu abur, cu turbine cu gaze, pe cicluri combinate gaze-abur, nuclearo-electrice, cu motoare Diesel (circa 10%);
Drd. Ing. Dan Olovinaru de la HidroElectrica SB este autorul
sectiunii hidroenergetice –
din cadrul aceluia
ş
capitol (aprox. 5%);Coordonarea general
ă
a lucr
ă
rii, scrierea capitolelor 1 – 3
ş
i 5 (acoperind aprox. 55%) este f 
ă
cut
ă
de subsemnatul,dr. ing. Basarab D. Guzun, profesor asociat la aceea
ş
i catedr
ă
. Machetarea capitolelor a avut în vedere considera
iiintroductive generale referitoare la
evolu
  
ia energetic
ă 
a societ 
ă 
ii mondiale
 ş
i române
 ş
ti,
continuând cu fundamente de
calcul simplificat al curen
  
ilor de sc.circuit 
ce permit o corect
ă
 
alegere de echipamente
 ş
i leg
ă 
turi electrice conductoare
; s-au creat astfel, capitolul 3, premisele detalierii la obiect a specificului electroenergetic al elementelor de baz
ă
din
 parteaelectric
ă 
a centralelor 
 ş
i sta
  
iilor electrice PECS,
adic
ă
- alternatoare, transformatoare, motoare;
sec
iunii de
centraleelectrice
îi urmeaz
ă
firesc
elemente de sta
  
ii
 ş
i posturi de transformare SPT 
.Aplica
iile numerice, evident necesare aprofund
ă
rii
ş
i fix
ă
rii cuno
ş
tin
elor sunt atent selectate în lucrarea adiacent
ă
 “Selischi, A., Dedu,G., Guzun, B. D. -
Probleme de alegere
 ş
i dimensionare specifice PECS
“ - Editura Universit
ă
ii
Politehnica
din Bucure
ş
ti, UPB – 1997.Autorii î 
ş
i exprim
ă
 
ş
i pe aceast
ă
cale respectul
ş
i gratitudinea fa
ă
de fo
ş
tii
ş
i actualii lor profesori din domeniultratat, cu care au colaborat în timp, influen
ând într-un fel sau altul aceast
ă
form
ă
final
ă
, d-lui prof.dr.ing. Eugeniu Potoleapentru controlul
ş
tiin
ific al lucr
ă
rii; mul
umesc c
ă
lduros fo
ş
tilor studen
i
ş
i actualilor doctoranzi care, prin aportul lorentuziast au contribuit la definitivarea redact
ă
rii în form
ă
final
ă
, a graficii digitale îngrijite
ş
i, evident, celor care ausponsorizat generos apari
ia lucr
ă
rii !De asemenea, autorii mul
umesc prestigioasei
Editura Academiei Române
care a realizat publicarea.
In fine,
ş
i nu în ultimul rând, autorii mul
umesc anticipat speciali
ş
tilor implica
i înindustria conversiei, transportului
ş
i distribu
iei inteligente electro-energetice aenergiei, colegilor din înva
amântul superior energetic /electromecanic, studen
ilor,tuturor cititorilor – in general, pentru eventuale observa
ii,
 sugestii cu efect de feed- back util unei reedit
ă
 ri viitoare
, în perspectiva progresului tehnic remarcabil dindomeniul vast/complex al
CSRE
.
Din partea colectivului de autori,
Dr. Ing. Basarab D. Guzun, profesor-asociat de
Partea electric
ă 
 
ş
i
Automatiz
ă 
ri
 în
Centrale (hidro)electrice.Bucure
 ş
ti, martie 2004.

Activity (194)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Gruita Marinela liked this
victoria1304 liked this
Stancu Lucian liked this
tzeman liked this
Ciprian Moldovan liked this
Roxana Niculae liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->