Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
P. 1
Filehost_Informatica de Gestiune (Documente Contabile

Filehost_Informatica de Gestiune (Documente Contabile

Ratings: (0)|Views: 77|Likes:
Published by nargineanu dragos

More info:

Published by: nargineanu dragos on Feb 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/16/2012

pdf

text

original

 
 1
Universitatea
Spiru Haret 
Facultatea de Management Financiar Contabil, CraiovaSpecializarea
Contabilitate şi Informatică de Gestiune
 Anul universitar 2008 2009Forma de învăŃământ ZI, FR, ID
INFORMATICĂ DE GESTIUNE (Documente contabile)Conf.univ.dr. LAURA ŞTEFĂNESCUSemestrul II 2009OBIECTIVE
Obiectivele cursului de
 Informatică de gestiune (documente contabile)
seconcretizează în însuşirea de către studenŃi a celor mai importante concepte privindutilizarea practică a editoarelor de texte şi a produselor de calcul tabelar, a realizării unor  prezentări electronice, de către studenŃi, în vederea formării lor ca viitori specialişti îneconomie.Realizarea prelucrării documentelor contabile este executată cu ajutorul sistemelor electronice de calcul, caz în care pe lângă componenta hardware, utilizatorul trebuie săaibă în vedere şi software-ul. Trebuie să reamintim că software-ul este compus dinsistemul de operare, fără de care calculatorul nu funcŃionează şi din pachete de programesuplimentare instalate de utilizator, elemente care asigură procesări complete şi rapide aleinformaŃiilor utilizatorilor.Compania Microsoft a realizat pachetul OFFICE care prin structură răspundecerinŃelor utilizatorului legate de procesarea textelor (Word), a datelor organizate în foi decalcul (Excel) şi crearea unor prezentări profesionale asistaŃi de PowerPoint.
Cuvinte cheie:
gestiunea electronică a documentelor, sisteme de management aldocumentelor, procesare de text, foi de calcul, prezentări electronice.
1. TEHNOLOGII INFORMAłIONALE ÎN SPRIJINUL PROCESĂRIIDOCUMENTELOR 
Tehnologiile informaŃionale revoluŃionare, apărute în secolul XX
(
Internet
,
Intranet
,
Extranet),
reprezintă veritabile provocări pentru procesarea electronică adocumentelor, dezvoltând noi domenii de manifestare a biroticii, aşa cum este gestiuneaelectronică a documentelor sau sistemul de management al documentelor.Procesarea documentelor reprezintă un mod de utilizare eficientă a tehnologiilor informaŃionale în vederea receptării, memorării şi prelucrării grafice a imaginilor provenitedin documente. Un document poate conŃine informaŃii generate din procesarea datelor,conŃinând texte obŃinute în urma procesării altor texte, tabele şi grafice realizate de un procesor de calcul tabelar, schiŃe şi desene tehnice, grafică bidimensională sau
 
 2
tridimensională, desene alb negru sau color, simboluri grafice, imagini şi fotografii scanate(citite optic cu
scanner 
-ul) etc.Cunoaşterea principalelor tehnologii informaŃionale care conduc agentul economicspre modernitate, iar societatea spre globalizare este deosebit de importantă. De aceea încele ce urmează vom aduce argumente convingătoare pentru adoptarea celor mai laîndemână TIC, sugerând şi câteva direcŃii de urmat.
INTERNET
-ul
, considerat reŃea a tuturor reŃelelor, revoluŃionează şi dinamiteazătoate activităŃile economice din întreprindere, întrucât este baza altor tehnologiiinformaŃionale şi comunicaŃionale (
Intranet
,
Extranet
,
Groupware
,
EDI
1
, Poşta electronică,
WEB
, comerŃ electronic etc).În esenŃă, acesta are la bază reŃele de calculatoare dispersate la nivel mondial în toatecolŃurile lumii, care comunică între ele prin intermediul unui protocol (
IP
) uşor derecunoscut, indiferent de tipul echipamentelor şi al sistemului de operare utilizat.Orice întreprindere conectată la
Internet
are posibilitatea de a utiliza servicii, cât şi de acrea servicii, de a primi informaŃii, cât şi de a deveni producătoare de informaŃii.
WEB
reprezintă o modalitate convenabilă de promovare pe Internet a firmei, fiindun sistem de servere Internet care suportă documente formatate într-un limbaj comun
HTML
, grafică şi legături
hyperlink
.DistribuŃia informaŃiei prin
Web
poate fi cheia succesului în orice domeniu deactivitate, ce se traduce prin creşterea vânzărilor, prin atragerea noilor clienŃi. Pentru publicarea prin
Web
, prima etapă constă în realizarea documentului. Cel care editeazădocumentul
Web
este responsabil atât de conŃinutul şi calitatea informaŃiilor cât şi declaritatea şi utilitatea lor. Pentru publicarea unui document este necesară parcurgereaurmătoarelor faze: dezvoltarea unei strategii, definirea structurii, crearea documentului, perfecŃionarea, recitirea documentului, testarea şi publicarea în forma finală. Prinadăugarea de sunete, imagini grafice şi video se pot crea documente impresionante,interactive şi dinamice, care o să determine cititorii să revină în mod curent la
site
-ulrespectiv.Propriul site
Web
, aduce o serie de avantaje notabile, firmei care îl deŃine, şi anume:- în comparaŃie cu alte forme de publicitate („Pagini aurii”, pliante, spoturi audio-video), propriul site
Web
nu poate costa mult, este flexibil şi va permite o analiză multmai cuprinzătoare;- prezenŃa pe
Web
se poate realiza pe trei grade de complexitate: un site
Web
de bază, echivalentul unei broşuri electronice, un site unde diviziile concernului pot faceinterogări ale bazei de date centrale (pe nivele de acces) privind activitatea economico-financiară, un site care oferă posibilităŃi complete pentru relaŃiile cu clienŃii privinddistribuŃia, tranzacŃiile;- asigură promovarea firmei în oraşele care sunt centre universitare în zonele cuindustrii de înaltă tehnologie, unde mulŃi sunt conectaŃi la
Internet
;
INTRANET
– este soluŃia optimă pentru interconectarea calculatoarelor din propriareŃea, fiind echivalent cu integrarea tehnologiilor Internet în cadrul organizaŃiei. Adoptândaceastă tehnologie are loc transformarea sistemului informaŃional al întreprinderii într-unmediu la fel de simplu, interactiv şi atractiv ca
Internet
-ul. Avantaje:- este impus ca urmare a manifestării nevoii de comunicare într-un grup închis deutilizatori, care construiesc o bază comună de informaŃii;
1
tehnologie ce reprezintă un mijloc de transmitere de la calculator la calculator, a datelor standardizate şi pre-agregate, prin intermediul unei reŃele de telecomunicaŃii
 
 3
- unul dintre marile avantaje este faptul că informaŃia poate fi actualizată în permanenŃă, lacosturi mult mai mici decât cele implicate de tipărirea şi expedierea informaŃiei;- efectuează integrarea tehnologiilor existente: baze de date, procesoare de texte, programede calcul tabelar, poştă electronică, serviciile
Internet
, realizând:
-
acces mai simplu şi mai rapid la fişierele de informaŃii ale firmelor ce intră înstructura concernului, fiind utilizate datele accesate în scopul realizării unuimanagement performant
;
-
facilitează căutarea informaŃiilor despre clienŃi, partenerii de afaceri, uşurândlegăturile cu bazele de date care pot ajuta banca să se dezvolte;
-
 pot fi evaluate în timp real şi se pot actualiza
on
-
line
rapoartele, documentele desinteză şi/sau diverse situaŃii centralizatoare.
EXTRANET
 
-
 presupune utilizarea tehnologiilor 
Internet
în vederea conectăriiresurselor informaŃionale a mai multor organizaŃii între care există legături strânse decolaborare.Firme de diferite dimensiuni, de la cele mici până la corporaŃiile multinaŃionale, au adoptatmodelul
Extranet
, practica demonstrând că este cea mai ieftină şi cea mai logică soluŃie prin care poate fi condusă o afacere şi pusă în legătură cu partenerii săi.
1.1. Gestiunea electronică a documentelor 
Gestiunea electronică a documentelor sugerează organizarea şi manipularea dupăreguli bine definite a informaŃiilor în format digital. Gestiunea electronică a documentelor depăşeşte limitele unui sistem informatizat de clasare a documentelor şi are în vedere şidisponibilitatea informaŃiilor 
online
(funcŃionează cu succes prin mesageria electronică) şi partajarea documentelor.Un sistem de gestiune electronică a documentelor asigură în general, patru funcŃiuni prezentate în
Tabelul 1:
 
Tabelul 1
2
 
GestiuneainformaŃiilorPrelucrareadocumentelorAchiziŃie
IndexareGestiunea versiunilor CreareRevizie
Stocare
Clasare temporară→ definitivă Aranjare→ Arhivare
Consultare
Căutare Navigare Afişare Restituire
Comunicare
Listare de destinatariSemnalare - expediŃieDuplicare – ÎmprumutTransmisie electronică
Printre câştigurile implementării GED, în cadrul întreprinderilor putem enumera:
câştiguri de productivitate de până la 25%;
îmbunătăŃirea serviciilor către clientelă prin cunoaşterea în timp real a dorinŃelor acesteia;
fiabilitate sporită a operaŃiilor datorită standardizării procedurilor de prelucrare acorespondenŃei;
motivarea personalului în a accepta o tehnică nouă, ce asigură un plus de calitatemuncii şi un comportament îmbunătăŃit faŃă de clienŃi;
integrarea simplă în sistemele informaŃionale existente.
1.2. Sisteme de management al documentelor 
2
adaptare după Fotache D.,
Groupware – metode, tehnici şi tehnologii pentru grupuri de lucru,
EdituraPolirom, Iaşi, 2002

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->