Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ngan Hang Thuong Mai[1]

Ngan Hang Thuong Mai[1]

Ratings: (0)|Views: 0|Likes:
Published by Son Ln

More info:

Published by: Son Ln on Feb 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/28/2012

pdf

text

original

 
CH
ƯƠ 
NG 1: T
NG QUAN V
NGÂN HÀNG TH
ƯƠ 
NG M
I
1.1. NGÂN HÀNG TH
ƯƠ
 NG M
I TRONG N
 N KINH T
TH
TR 
ƯỜ
 NG:1.1.1. Khái ni
m: Ngân hàng th
ươ 
ng m
i
đ
ã hình thành, t
n t
i và phát tri
n g
n li
n v
ớ 
i s
pháttri
n c
a kinh t
ế
hàng hoá. S
phát tri
n c
a h
th
ng ngân hàng th
ươ 
ng m
i
đ
ã tác
độ
ng
t l
ớ 
n và quan tr 
ng
đế
n quá trình phát tri
n c
a n
n kinh t
ế
hàng hoá,ng
ượ 
c l
i kinh t
ế
hàng hoá phát tri
n m
nh m
 
đế
n giai
đ
o
n cao c
a nó– kinh t
ế
th
 tr 
ườ 
ng – thì ngân hàng th
ươ 
ng m
ic
ũ
ng ngày càng
đượ 
c hoàn thi
n và tr 
ở 
thànhnh
ng
đị
nh ch
ế
tài chính không th
thi
ế
u
đượ 
c.Ði
u 20 Lu
t các t
ch
c tín d
ng (lu
t s
02/1997/QH 10): Ngân hàngth
ươ 
ng m
i là lo
i ngân hàng tr 
c ti
ế
 p giao d
ch v
ớ 
i các Công ty, Xí nghi
 p, t
ch
ckinh t
ế
, c
ơ 
quan
đ
oàn th
và các cá nhân b
ng vi
c nh
n ti
n g
i, ti
n ti
ế
t ki
m…cho vay và cung c
 p các d
ch v
ngân hàng cho các
đố
i t
ượ 
ng nói trênÐ
o lu
t ngân hàng c
a Pháp (1941): Ngân hàng th
ươ 
ng m
i là nh
ng Xínghi
 p hay c
ơ 
s
ở 
mà ngh
nghi
 p th
ườ 
ng xuyên là nh
n ti
n b
c c
a công chúngd
ướ 
i hình th
c thác, ho
c d
ướ 
i các hình th
c khác và s
d
ng tài nguyên
đ
ó chochính h
trong các nghi
 p v
v
chi
ế
t kh
u, tín d
ng và tài chính Nh
ư
v
y ngân hàng th
ươ 
ng m
i
đị
nh ch
ế
tài chính trung gian quan tr 
ngvào lo
i b
c nh
t trong n
n kinh t
ế
th
tr 
ườ 
ng. Nh
ờ 
h
th
ng
đị
nh ch
ế
này mà cácngu
n ti
n v
n nhàn r 
i s
 
đượ 
c huy
độ
ng, t
o l
 p ngu
n v
n tín d
ng to l
ớ 
n
để
th
cho vay phát tri
n kinh t
ế
.T
 
đ
ó có th
nói b
n ch
t c
a ngân hàng th
ươ 
ng m
i
đượ 
c th
hi
n qua các
đ
i
m sau: – Ngân hàng th
ươ 
ng m
i là m
t t
ch
c kinh t
ế
  – Ngân hàng th
ươ 
ng m
i ho
t
độ
ng kinh doanh trong l
 ĩ 
nh v
c ti
n t
tín d
ngvà d
ch v
ngân hàng1.1.2. H
th
ng ngân hàng th
ươ 
ng m
i Vi
t Nam:a– Ngân hàng th
ươ 
ng m
i Qu
c doanh: Là ngân hàng th
ươ 
ng m
i
đượ 
c thànhl
 p b
ng 100% v
n ngân sách nhà n
ướ 
c. Thu
c lo
i này g
m: – Ngân hàng nông nghi
 p và phát tri
n nông thôn Vi
t Nam (Bank for Agriculture and Rural Development), hi
n nay 100% v
n c
a Nhà n
ướ 
c và
đế
n 2008s
c
ph
n hóa. – Ngân hàng công th
ươ 
ng Vi
t nam (Industrial and commercial Bank of vietnam – ICBV) g
i t
t là VietIncombank, hi
n nay 100% v
n c
a Nhà n
ướ 
c
đế
n2007 s
c
ph
n hóa. – Ngân hàng
đầ
u t
ư
và phát tri
n vi
t nam (Bank for Investement andDevelopment of Viet nam – BIDV), hi
n nay 100% v
n c
a Nhà n
ướ 
c và
đế
n 2007s
c
ph
n hóa. – Ngân hàng ngo
i th
ươ 
ng Vi
t nam (Bank for Foreign Trade of Viet nam – Vietcombank), trong tình hình hi
n nay
để
t
ă
ng ngu
n v
n và phù h
ợ 
 p v
ớ 
i xu th
ế
h
i
1
 
nh
 p tài chính v
ớ 
i th
ế
gi
ớ 
i Ngân hàng ngo
i th
ươ 
ng Vi
t nam
đ
ang phát hành trái phi
ế
u
để
huy
độ
ng v
n và chu
n b
c
ph
n hóa
để
t
ă
ng s
c c
nh tranh v
ớ 
i các chinhánh ngân hàng n
ướ 
c ngoài và các ngân hàng c
ph
n hi
n nay. b– Ngân hàng th
ươ 
ng m
i c
ph
n (joint Stock Commercial bank): Là ngânhàng th
ươ 
ng m
i
đượ 
c thành l
 p d
ướ 
i hình th
c công ty c
ph
n. Trong
đ
ó m
t nhân hay pháp nhân ch
 
đượ 
c s
ở 
h
u m
t s
c
ph
n nh
t
đị
nh theo qui
đị
nh c
angân hàng nhà n
ướ 
c Vi
t nam.c– Ngân hàng liên doanh (thu
c lo
i hình t
ch
c tín d
ng liên doanh)Là Ngân hàng
đượ 
c thành l
 p b
ng v
n liên doanh gi
a m
t bên là ngân hàngth
ươ 
ng m
i Vi
t nam và bên khác là ngân hàng th
ươ 
ng m
i n
ướ 
c ngoài có tr 
s
ở 
 
đặ
tt
i Vi
t nam, ho
t
độ
ng theo pháp lu
t
ở 
Vi
t namd– Chi nhánh ngân hàng n
ướ 
c ngoài: là ngân hàng
đượ 
c thành l
 p theo pháplu
t n
ướ 
c ngoài,
đượ 
c phép m
ở 
chi nhánh t
i vi
t nam, ho
t
độ
ng theo pháp lu
t vi
tnam1.2. CÁC NGHI
P V
C
A NGÂN HÀNG TH
ƯƠ
 NG M
I12.1. Nghi
 p v
ngu
n v
n (Tài s
n N
ợ 
) c
a Ngân hàng th
ươ 
ng m
i Nghi
 p v
huy
độ
ng ngu
n v
n là ho
t
độ
ng ti
n
đề
có ý ngh
 ĩ 
a
đố
i v
ớ 
i b
nthân ngân hàng c
ũ
ng nh
ư
 
đố
i v
ớ 
i xã h
i. Trong nghi
 p v
này, ngân hàng th
ươ 
ngm
i
đượ 
c phép s
d
ng nh
ng công c
và bi
n pháp c
n thi
ế
t mà lu
t pháp cho phép
để
huy
độ
ng các ngu
n ti
n nhàn r 
i trong xã h
i làm ngu
n v
n tín d
ng
để
chovay
đố
i v
ớ 
i n
n kinh t
ế
.Thành ph
n ngu
n v
n c
a ngân hàng th
ươ 
ng m
i g
m: – V
n
đ
i
u l
(Statutory Capital) – Các qu
d
tr 
(Reserve funds) – V
n huy
độ
ng (Mobilized Capital) – V
n
đ
i vay (Bonowed Capital) – V
n ti
ế
 p nh
n (Trust capital) – V
n khác (Other Capital)a– V
n
đ
i
u l
và các qu
:V
n
đ
i
u l
, các qu
c
a ngân hàng
đượ 
c g
i là v
n t
c
a ngân hàng(Bank’s Capital) là ngu
n v
n kh
ở 
i
đầ
u và
đượ 
c b
sung trong quá trình ho
t
độ
ng+ V
n
đ
i
u l
c
a ngân hàng tr 
ướ 
c h
ế
t
đượ 
c dùng
để
:Xây d
ng nhà c
a, v
ă
n phòng làm vi
c, mua s
m tài s
n, trang thi
ế
t b
nh
mt
o c
ơ 
s
ở 
v
t ch
t
đả
m b
o cho ho
t
độ
ng c
a ngân hàng, s
còn l
i
để
 
đầ
u t
ư
, liêndoanh, cho vay ttrung và dài h
n+ Các qu
d
tr 
c
a ngân hàng:
đ
ây là các qu
b
t bu
c ph
i trích l
 p trongquá trình t
n t
i và ho
t
độ
ng c
a ngân hàng, các qu
này
đượ 
c trích l
 p theo t
l
 qui
đị
nh trên s
l
ợ 
i nh
n ròng c
a ngân hàng, bao g
m:. Qu
d
tr 
:
đượ 
c trích t
l
ợ 
i nhu
n ròng h
ng n
ă
m
để
b
sung v
n
đ
i
u l
 . Qu
d
phòng tài chính: Qu
này
để
d
phòng bù
đắ
 p
i ro, thu l
trongho
t
độ
ng c
a ngân hàng
2
 
. Qu
phát tri
n k 
thu
t nghi
 p v
 . Qu
khen th
ưở 
ng phúc l
ợ 
i.. L
ợ 
i nhu
n
để
l
i
để
phân b
cho các qu
. Chênh l
ch t
giá,
đ
ánh giá l
i tàis
n, ngu
n v
n
đầ
u t
ư
XDCB.V
n t
có c
a ngân hàng là y
ế
u t
tài chính quan tr 
ng b
c nh
t, nó v
a choth
y qui mô c
a ngân hàng v
a ph
n ánh kh
n
ă
ng
đả
m b
o các kho
n n
ợ 
c
a ngânhàng
đố
iv
ớ 
i khách hàng b– V
n huy
độ
ng:Ðây là ngu
n v
n ch
y
ế
u c
a các ngân hàng th
ươ 
ng m
i, th
c ch
t là tài s
n b
ng ti
n c
a các s
ở 
h
u ch
mà ngân hàng t
m th
ờ 
i qu
n lý và s
d
ng nh
ư
ng ph
icó ngh
 ĩ 
a v
hoàn tr 
 p th
ờ 
i,
đầ
y
đủ
khi khách hàng yêu c
u. Ngu
n v
n huy
độ
nglà ngu
n tài nguyên to l
ớ 
n nh
t, bao g
m: – Ti
n g
i không k 
h
n c
a các t
ch
c, cá nhân – Ti
n g
i ti
ế
t ki
m không k 
h
n – Ti
n g
i ti
ế
t ki
m có k 
h
n – Ti
n phát hành k 
phi
ế
u, trái phi
ế
u – Các kho
n ti
n g
i khácÐ
i v
ớ 
i ti
n g
i c
a cá nhân và
đơ 
n v
, ngoài lãi su
t, thì nhu c
u giao d
chv
ớ 
i nh
ng ti
n l
ợ 
i nhanh chóng và an toàn là y
ế
u t
c
ơ 
b
n
để
thu hút ngu
n ti
nnày.Ð
i v
ớ 
i ti
n g
i ti
ế
t ki
m, ti
n phát hành k 
phi
ế
u, trái phi
ế
u thì lãi su
t là y
ế
u t
 quy
ế
t
đị
nh và ng
ườ 
i g
i ti
ế
t ki
m hay mua k 
phi
ế
u
đề
u nh
m m
c
đ
ích ki
ế
m l
ờ 
ic– V
n
đ
i vay: Ngu
n v
n
đ
i vay có v
trí quan tr 
ng trong t
ng ngu
n v
n c
a ngân hàngth
ươ 
ng m
i. Thu
c lo
i này bao g
m:+ V
n vay trong n
ướ 
c:.Vay ngân hàng trung
ươ 
ng: NHTW s
ti
ế
 p v
n cho ngân hàng th
ươ 
ngm
i thông qua bi
n pháp chi
ế
t kh
u, tái chi
ế
t kh
u n
ế
u các h
s
ơ 
tín d
ng cùng cácch
ng t
xin tái chi
ế
t kh
u có ch
t l
ượ 
ng. Làm nh
ư
v
y, NHTW s
tr 
ở 
thành ch
 d
a và là ng
ườ 
i cho vay cu
i cùng
đố
i v
ớ 
i ngân hàng th
ươ 
ng m
i. Vay các ngân hàng th
ươ 
ng m
i khác thông qua th
tr 
ườ 
ng liên ngânhàng (Interbank Market)+ V
n vay ngân hàng n
ướ 
c ngoàid– V
n ti
ế
 p nh
n:Ðây là ngu
n ti
ế
 p nh
n t
các t
ch
c tài chính ngân hàng, t
ngân sách nhàn
ướ 
c…
để
tài tr 
ợ 
theo các ch
ươ 
ng trình, d
án v
phát tri
n kinh t
ế
h
i, c
i t
omôi sinh… ngu
n v
n này ch
 
đượ 
c s
d
ng theo
đ
úng
đố
i t
ượ 
ng và m
c tiêu
đ
ã
đượ 
c xác
đị
nhe– V
n khác:Ðó là các ngu
n v
n phát sinh trong quá trình ho
t
độ
ng c
a ngân hàng (
đạ
ilý, chuy
n ti
n, các d
ch v
ngân hàng…)
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->