Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ORDIN nr. 1.240 din 5 decembrie 2005 MAI si MMGA

ORDIN nr. 1.240 din 5 decembrie 2005 MAI si MMGA

Ratings: (0)|Views: 95|Likes:
Published by Cori Si Luci Lovin

More info:

Published by: Cori Si Luci Lovin on Feb 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/28/2012

pdf

text

original

 
1
ORDIN nr. 1.240 din 5 decembrie 2005
privind aprobarea Manualului prefectului pentru managementul situaţiilorde urgenta în caz de inundatii şi a Manualului primarului pentrumanagementul situaţiilor de urgenta în caz de inundatii
EMITENT:
MINISTERUL M
EDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR
 
Nr. 1.240 din 5 decembrie 2005
 
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
 
Nr. 1.178 din 2 februarie 2006
PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 168 din 22 februarie 2006Având în ved
ere dispoziţiile
art. 20 lit. j) din Ordonanta de urgentaa Guvernului nr. 21/2004
privind Sistemul Naţional de Management alSituaţiilor de Urgenta, aprobată cu modificări şi completări prin
Legeanr. 15/2005
, şi aleart. 2 alin. (3) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr.
1.489/2004
privind organizarea şi funcţionarea Comitetului Naţionalpentru Situaţii de Urgenta, precum şi Hotărârea Comitetului Naţional
pentru
Situaţii de Urgenta adoptată în şedinţa extraordinară din data de
15 iulie 2005,în temeiulart. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.63/2003
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţi
ei
şi Internelor, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr.604/2003
, cu modificările ulterioare, şi al
art. 5 alin. (8) din
Hotărârea Guvernului nr. 408/2004privind organizarea şi funcţionareaMinisterului Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu modificările şicompletările ulterioare,
 
ministrul mediului şi gospodăririi apelor şi ministrul administraţieişi internelor emit prezentul ordin.
ART. 1Se aproba Manualul prefect
ului pentru managementul situaţiilor deurgenta în caz de inundatii, prevăzut în anexa nr. 1.
ART. 2 
Se aproba Manualul primarului pentru managementul situaţiilor deurgenta în caz de inundatii, prevăzut în anexa nr. 2.
ART. 3Planurile de
apărare impotriva inundatiilor judeţene, municipale,orăşeneşti şi comunale vor fi completate, reactualizate şi aprobate întermen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.
ART. 4 
Structurile de la nivel central şi local, i
mplicate în managementul
situaţiilor de urgenta în caz de inundatii, vor duce la îndeplinire
prevederile prezentului ordin.ART. 5 
Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.
________ 
*) Anexele nr. 1 şi 2 se publica ulterior
în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 168 bis în afară abonamentului, care se poateachizitiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome"Monitorul Oficial", Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.
ART. 6Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, ParteaI. 
Ministrul mediului şi
 
gospodăririi apelor,
 
2
Sulfina Barbu 
Ministrul administraţiei şi internelor,
Vasile Blaga 
 
3
ANEXA 1 MANUALUL PREFECTULUI
pentru managementul situaţiilor de urgenta în ca
z de inundatiiPREFATA 
Prezentul manual este un colaj al dispoziţiilor referitoare lamanagementul situaţiilor de urgenta în caz de inundatii, existente înactele normative în vigoare şi se adresează prefecţilor în calitate de
presedinti ai comi
tetelor judeţene pentru situaţii de urgenta, precum şicelorlalţi membrii ai acestor comitete.
 
Acest manual vine în sprijinul activităţilor de gestionare asituaţiilor de urgenta generate de inundatii, pe care le desfăşoarăprefectul şi cuprinde un algoritm al activităţilor care se deruleazăînaintea, pe timpul şi după producerea inundatiilor.
 
Conţinutul lucrării reprezintă un ghid orientativ la indemanapersoanelor cu funcţii de răspundere de la nivel judeţean caregestionează situaţiile de urgenta
generate de inundatii. 
Manualul cuprinde modele de raportare în vederea realizării fluxuluiinformaţional între comitetele pentru situaţii de urgenta judeţene,comitetele ministeriale pentru situaţii de urgenta şi Comitetul Naţionalpentru Situaţii de
Urgenta. 
În anexe este prezentat conţinutul cadru ale Planului judeţean deapărare impotriva inundatiilor, Normativul cadru de dotare cu materialeşi mijloace de intervenţie operativă a deţinătorilor de lucrări cu rol deapărare impotriva inundatiilorprecum şi al comitetelor locale pentrusituaţii de urgenta.
 
De asemenea este prevăzut conţinutul cadru al planului de avertizarealarmare a localităţilor şi obiectivelor situate în aval de baraje.
 
Actele normative în vigoare care reglementează man
agementul
situaţiilor de urgenta generate de inundatii:
1.Ordonanta de urgenta nr. 21/2004
Privind Sistemul Naţional deManagement al Situaţiilor de Urgenta, aprobată cu modificări şicompletări prin
Legea nr. 15/2005;2.Legea nr. 107/1996-
Legea apelor, cu modificările şi completările
ulterioare;3.Legea nr. 481/2004
privind protecţia civilă;
4.
Hotărârea Guvernului nr. 2.288/2004pentru aprobarea repartizăriiprincipalelor funcţii de sprijin pe care le asigura ministerele,celelalte organe centrale şi organizaţiile neguvernamentale privindprevenirea şi gestionarea situaţiilor de
urgenta;5.
Hotărârea Guvernului nr. 1.489/2004privind organizarea şifuncţionarea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenta;
6.
Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004
pentru aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a organigrameiInspectoratului General pentru Situaţii de Urgenta, cu modificările şicompletările ulterioare;
7.
Hotărârea Guvernului nr. 1.491/2004
pentru aprobareaRegulamentului-
cadru privind structura organizatorică, atribuţiile,funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentrusituaţii de urgenta;
8.
Hotărârea Guvernului nr. 1.176/2005
privind aprobarea Statutului
de organizare şi funcţionare al Administraţiei Naţionale "Apele Romane";
9.Ordinul comun nr. 638/420/2005
al ministrului administraţiei şiinternelor şi al ministrului mediului şi gospodăririi apelor pentru
aprobarea Re
gulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenta

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->