Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dil Ogretiminde Temel Ve Genel Ilkeler

Dil Ogretiminde Temel Ve Genel Ilkeler

Ratings: (0)|Views: 178|Likes:
Published by Kübra Çetin

More info:

Published by: Kübra Çetin on Feb 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/16/2014

pdf

text

original

 
Yabancı Dil Öğrenimi Nedir, Nasıl Olmalıdır
?
Yabancı dil öğrenimi, kişinin ana dili dışında başka bir dil ve kültürle tanışması demektir. Her insan yabancı dil öğrenirken ilk önce kendine psikolojik bir duvar örer ve zaman zaman da buyeni dili öğrenemeyeceğini düşünür. Bu yüzden, yabancı dil öğretilirken her tür sıkıcılık vezorluktan uzak durulmalıdır. Burada görev öğretim elemanına düşmektedir. Hiçbir kitap, dilöğretimi için tek başına yeterli değildir.
Yabancılara Türkçe Öğretiminin Tarihî Seyri ve Bugünkü Durumu
Yabancılara Türkçenin öğretimi konusunda yazılan ilk eser, Kaşgarlı Mahmut’un 1072-1074yılları arasında yazmış olduğu Divânu Lûgati’t-Türk’tür. Bu eserde Kaşgarlı çok başarılı bir yöntem izlemiştir. Onun izlediği yolun özellikleri kısaca şöyledir:1. Medreselerde yapıldığı gibi önce ve hemen her zaman sadece kural verme değil, önce çok sada örnekten hareket edip kurala ulma yolunu izlemiş ve z yabancı dilöğretiminde benimsenen bir yöntem uygulamıştır.2. Dil öğrenmede örneklerin, metinlerin önemini çok iyi fark etmiş, verdiği çok sayıda örneğigünlük hayattan, atasözlerinden, manzum sanat eserlerinden derlemiştir.3. Türkçeyi öğretirken, Türk kültürünü de tanıtma, öğretme amacını gütmüş, bu konuya özel bir önem vermiştir.4. Dil öğretiminde tekrarın önemini çok iyi kavradığından, önceden geçen bir kuralıgerektiğinde tekrar hatırlatmaktan çekinmemiştir.5. İzlediği bu başarılı yöntemleri buluncaya kadar çok çaba harcayan yazar, iki yıl içindeeserini üç kez yazıp beğenmemiş, nihayet kesin olarak dördüncü defa yazmıştır. Böylece o,eser yazma konusunda da kendisinden sonra geleceklere geçerli bir ders vermektedir. (Akyüz,1989: 45-46)Yabancılara Türkçe öğretiminde ikinci büyük eser, Ali Şir Nevâi’nin 15.yüzyılda yazdığıMuhâkemetü’l-Lûgateyn’dir. Farsça ile Türkçenin karşılaştırıldığı bu eser, Türkçede ilk ad bilim ve anlam bilim eseri olarak tarihe geçmiştir. Kaşgarlı Mahmut ve Ali Şir Nevai’ninTürkçeye hizmetleri çok büyüktür. Batılı anlamda dil biliminin kurucusudurlar. Yaptıklarıçalışmalar Türk eğitim tarihinde gerek yöntem gerekse içerik bakımından önemli bir yeresahiptir. Bize şen rev de, bu ntem ve teknikleri çağın ar-gereçleri ilezenginleştirerek uygulamaya dönüştürmektir.Yabancılar tarafından kaleme alınan Türkçe öğretimiyle ilgili en eski eser, 1533 yılındaFloransalı
 Filippo Argenti
tarafından yazılan
“Regola del 
 
 parlare turcho”
adlı eserdir.Eğitimli bir Floransalı olan ve iyi bir çevreden gelen Filippo Argenti, muhtemelen 1524yılında geldiği İstanbul’da, Floransa elçiliğindeki sekreterlik görevini 1533 yılına kada
 
sürdürmüştür. Dokuz yıllık görevi sırasında kaleme aldığı eseriyle Osmanlı Türkçesini bir sistem içerisinde ele alan ilk Avrupaolma unvanına hak kazanmıştır. Bu ese
 
 bilimdünyasına ilk defa İtalyan Türkoloğu Alessio Bombaci (1914-1979) 1938 yılında
 Regola del  parlare turcho di Filippo Argenti
adıyla tanıtılmıştır.Avrupa milletlerinin siyasi ve ekonomik sebeplerle Türkçeye önem verdikleri görülmektedir.Fransa 1699’da her üç yılda bir 6-9 yaşlarındaki çocuklardan birkaç tanesini Türkçeöğrenmek üzere İstanbul’daki Katolik papazlarının yanına göndermeye karar vermiştir. Buçocuklar ileride Osmanlı devletinde Fransa’nın elçileri ve tercümanları olacaklardı. (Buçocuklara dil oğlanı adı verilmiştir.) Fransa’nın Türk diline karşı gösterdiği bu ilgi 18.yüzyılda Hollanda, İngiltere, Avusturya ve Rusya gibi ülkelere de sıçramıştır.III. Selim devrinde kurulan kara harp okulunda (1793) öğrencilere hem Türkçe hem de Batıdilleri öğretilmekteydi.Yabancılara Türkçenin öğretimi 1960’lı yıllarda tekrar önem kazanmıştır. Kenan Akyüz’ünYabancılar İçin Türkçe Dersleri Konuşma, Okuma adlı kitabı (Ank., Üniv., 1965) HüseyinAytaç-M.Agah Önen’in Yabancılar İçin Açıklamalı Uygulamalı Türkçe adlı kitabı (Ank.,1969), Sermet Sami Uysal’ın Yabancılara Türkçe Dersleri kitapları (İst., 1979), Kaya Can’ınYabancılar İçin Türkçe-İngilizce Açıklamalı Türkçe Dersleri kitabı (ÖDTÜ, 1981), M.Hengirmen-N. Koç’un Türkçe Öğreniyoruz adlı kitapları (Ank., 1982), Tahir Nejat Gencan’ınYabancı Uyruklu Öğrenciler İçin-Türkçe Öğreniyorum adlı kitabı (İst., 1985), bize bu konudaönemli adımlar atılmaya başlandığını göstermektedir.Yabancılara Türkçe öğretimi işini modern anlamda yapan ilk önemli kurum ise AnkaraÜniversitesinde kurulan TÖMER dil öğretim merkezidir. Daha sonra kurulan Gazi TÖMER ve Ege MER, Bolu İzzet Baysal TÖMER gibi kuruluşlarla yaygınlaşmaya başlayanyabancılara Türkçe öğretimi işi birtakım özel dershanelerde de yürütülmektedir. AnkaraÜniversitesi TÖMER Ocak 2002’de HİTİT Yabancılar İçin Türkçe adlı dil öğretim setiniuygulamaya koymuştur. Ağustos 2002’de DİLSET yayınları tarafından Adım Adım Türkçedil öğretim seti yayımlanmıştır. Ayrıca 2003 yılında yazılan Türkçe Öğreniyoruz-ORHUNadlı dil öğretim seti TİKA yayını olarak yayımlanmıştır.Bir öğretmenin Türkçe öğretiminde hangi ders kitaplarını kullanmak, hangi teknik ve yöntemiuygulamak kararına varabilmesi için en önce şu soruları yanıtlaması şart:1. Türkçe
kime
öğretiliyor? (Avrupa ülkelerinde yaşayan Türklere mi, yabancılara mı?);2. Hangi düzeyde öğretiliyor?
Ne kadar
? (okulda yardımcı ders olarak mı; yabancı diller okulunda bir kurs olarak mı; fakültede mi?);3. Türkçe öğrenmek isteyenin, bu dili öğrenmekteki amacı nedir?
Niçin?
(Türkçe bir okuldersi olduğundan mı; Türk şirketleriyle işbirliği yapabilmek için mi; müşterilerinin önemli bir kısmını Türkler oluşturduğu, bir Türk'le evlenmek istediği, yabancı dillere meraklı olduğu, boş vakitlerini doldurmak istediği, Türkolog olup Türkoloji ile uğraşmak istediği için mi?).Bu soruları yanıtlaması, öğretmenlik işinde başarı kazanmasıyla doğru orantılıdır.
 
4.
Nasıl
Öğreteceğiz? Öğretim araçlarına gelince, bu konuda bir sınırlama yok; kitap, kaset,modern bilgisayarlarla kullanılabilecek malzeme, Almanların “interaktif” dedikleri malzeme;ses laboratuvarları, bilgisayar laboratuvarları, video film malzemeleri, yeni kitap vealıştırmalar, bütün bunlar fevkalade önemli şeylerdir. Bunların arasında - öğrencilerim adınakonuşayım - TÖMER tarafından verilen burslar vardır.Bütün bu çalışmalar doğal olarak yöntem ve teknik tartışmalarını da gündeme getirmektedir.Bundan sonra yapılması gereken ise bu alanda yeni eserler ortaya koymak ve Türkçenin çok daha yaygın olarak kullanılması için çalışmalara hız vermektedir.
Basamaklı Kur Sistemi Niçin Gereklidir?
Öğrencilerin belirli bir program dahilinde dil öğrenecekleri dikkate alındığında, öğrencilerindaha önceden Türkçeyi bilme düzeyleri ve belirli bilgilerin tam öğrenilmeden yeni bilgilerinverilemeyeceği gerçeğinden yola çıkılmalı ve basamaklı kur sistemi uygulanmalıdır. Aksitutumlar hem öğretim elemanını sıkıntıya sokar hem de öğrencilerin öğrenme güçlüğüyaşamalarına sebep olur.
Düzey Belirleme Sınavının Hazırlanışı ve Uygulanışı
Öğretime başlanmadan önce öğrencilerin dil edinim düzeylerini belirleyici bir sınavyapılmalıdır. Bu sınavda, dil bilgisini ölçücü test sınavından sonra tahmin edilen düzeyeilişkin bir kompozisyon yazdırılmalı ve daha sonra da öğrenciyle konuşarak hangi kurdaokursa kendisi için daha yararlı olacağı kendisine açıklanmalıdır.
İdeal Sınıf Düzeni ve Öğrenci Sayısı
Dil öğretiminde sınıf düzeninin çok büyük bir önemi vardır. ( U ) sistemine uygun masa ya dakolçaklı sandalyelerle oluşturulmuş sınıflarda öğrencilerin birbirinin yüzünü göreceği biçimdeoturması şarttır. Aynı zamanda bütün öğrenciler öğretim elemanı ile göz göze olmalıdır. Buşekilde oluşturulmuş ideal bir eğitim ortamında öğrenci sayısı 8 – 14 arası olmalıdır.
Ders Kitabı, Çalışma Kitabı, Sözlükler, Kaset ve CD’ler
Ders kitabı, çalışma kitabı, kitapla ilgili özel sözlükler, kaset ve cd’ler yabancılara Türkçeöğretimi alanına yıllarını vermiş olan uzmanlar tarafından yazılmalı ve çocuklarla yetişkinler için ayrı ayrı setler hazırlanmalıdır. Ders kitabı, ilk ünitesinden itibaren dört temel beceri diyeadlandırılan dinleme-okuma-konuşma ve yazmaya eşit oranda yer vermelidir. Kitabın ilk  bölümlerinde kurgu metinler de yer almalıdır. Çünkü burada amaç, öğretilecek bilgilerinverileceği metinlerin olmasıdır. Ders kitabındaki örnek cümleler ile çalışma kitabındaki örnek cümleler aynı olmamalı, daha çok kelime öğretebilme açısından farklılık göstermelidir.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
skaradag liked this
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->