Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
19430815. Gyori Nemzeti Hirlap

19430815. Gyori Nemzeti Hirlap

Ratings: (0)|Views: 11 |Likes:
Published by karthauzi
Erdemes megnezni, mert nemzeti szemszogbol olvashatjuk, es kovethetjuk Magyarorszag tortenelmet 1938-1945 ig. Sok

minden kiderul belole, tobbek kozott az, hogy ma is meghamisitott tortenelmet tanitanak az iskolakban. Vajon kinek az

erdeke ez? Kovethetjuk, hogy hogyan jutottunk el az elso becsi dontesig, majd a masodik becsi dontesig. Azt is lathatjuk,

hogy nem is nagyon volt mas valasztasunk, nem is nagyon tehettunk mast. Olvashatunk a szovjetek ellen vivott

elethalalharcrol 1944-ben, es az amerikai csapatok haborus buneirol: a rengeteg, es sok halalos aldozatot kovetelo

terrorbombazasokrol is, az 1944-es es 1945-os szamokban.
Erdemes megnezni, mert nemzeti szemszogbol olvashatjuk, es kovethetjuk Magyarorszag tortenelmet 1938-1945 ig. Sok

minden kiderul belole, tobbek kozott az, hogy ma is meghamisitott tortenelmet tanitanak az iskolakban. Vajon kinek az

erdeke ez? Kovethetjuk, hogy hogyan jutottunk el az elso becsi dontesig, majd a masodik becsi dontesig. Azt is lathatjuk,

hogy nem is nagyon volt mas valasztasunk, nem is nagyon tehettunk mast. Olvashatunk a szovjetek ellen vivott

elethalalharcrol 1944-ben, es az amerikai csapatok haborus buneirol: a rengeteg, es sok halalos aldozatot kovetelo

terrorbombazasokrol is, az 1944-es es 1945-os szamokban.

More info:

Published by: karthauzi on Feb 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/18/2013

pdf

text

original

 
Váll evielyana 184. 'adni
rci
30
yör,
1943.
augus«../us ki. vasürDap
411
s
KERESZTÉwYPOLITIKAI NAPILAP
A keresztény nemzeti eszmék mellett tett hitet
az egyesített vármegyék és Gy
ő
r város új f
ő
ispánja
Szombaton iktatták be nagykászonyi ci'
-
:c
„Kázonyi
rt'
Richárdot f
ő
ispáni székébe
Unnepi zászlók lobogtak szomba-
ton az
ő
si vármegyeháza és a szép
városháza ormán, hirdetve, hogy
iumepre készül a megye és a város.
Mindkét törvényhatóság szombaton,
augusztus 14-én iktatta be a f
ő
is-
páni székbe
nagykászonyt dr. Kászo-
nyi Richárdot, a két törvényhatóság
új f
ő
ispánját.A beiktató ünnepség el
ő
tt
ő
si szo-
kás szerint ünnepi szentmisén vet-
tek részt a f
ő
ispánnal az installá-cióra meghívottak. A Szent Bene-dek-rend templomában
Kelemen
Krizosztom titkos tanácsos bencés-
f
ő
apát mondta a f
ő
papi szentmisét.A szentmisér
ő
l a vármegyeházára
tér
ő
ket a megyeháza el
ő
tt nagy tö-meg várta, gyönyörködve a szép
diszmagyar ruhákban, de megbá-
multák a nemes paripák által röpí-
tett szép fogatokat is. A vármegye-
ház karzatán — mely a hölgyközön-cégnek volt fenntartva — megjelent
a
f
ő
ispán felesége, ott láttuk az al-
ispán, a polgármester, a vármegyei
f
ő
jegyz
ő
feleségét, valamint több
vármegyei úrihölgyet.A feszület el
ő
tt felgyúltak a gyer-
tyák a. közgy
ű
lési terem falán, mert
a
széksorok megteltek az el
ő
kel
ő
vendégekkel és a díszközgy
ű
lésre
nagy számban eljött törvényható-
sági bizottsági tagokkal. Néhány
el
ő
kel
ő
ség díszmagyarban, a többiek
általában az egyszer
ű
fekete ma-
gyarruhában jelentek meg.
A kormány képviseletében meg-
jelent dr. Radocsay László igaz-
ságügyminisztert és Antal Ist-
ván nemzetvédelmi
és
propa-
ganda minisztert lelkes öröm-
mel fogadták a megjelentek,
kiknek soraiban ott láttuk
Kelemen
Krizosztom titkos tanácsos, f
ő
apát.
bál ó Apor
Vilmos megyéspüspök s
a
többi keresztény felekezetek kép-
visel
ő
ivel az élen a szomszédos tör-
vényhatóságok képvisel
ő
it, fels
ő
házi
tagokat és a vármegye országgy
ű
-
lési képvisel
ő
it teljes számban,
Baumann István ezredessel a hely-
ő
rség tisztikarának képvisel
ő
it és a
törvényhatósági bizottság tagjait a
három egyesített vármegyéb
ő
l.
BUCSUZÁS POLNICZKY
LIPOT
VOLT FOISPANTOL
A díszközgy
ű
lést
megnyitó dr.
Telbisz
Miklós alispán bejelentette
szegény néposztályokkal,
a
sok-
gyermekes családokkal, a kis-
emberekkel tör
ő
dve szolgálja
legjobban a vármegye lakossá-
gát és ezzel a magyar nemzet,
a magyar nép ügyét.
Isten áldását kérve a törvényható-
.)
sági
bizottságra és az egyesített vár-
megyék lakósaira, — fejezi be bú-
csúsorait az egészségi állapota
miatt 37 évi szolgálat után nyuga-
lomba vonuló volt f
ő
ispán.
A jelenvoltak figyelemmel hall-
gatták a búcsúsorokat. Ezután
dr.
Balogh
Jen
ő
ny, igazságügyminisz-
ter meleg szavakkal, mindenre
visszatekint
ő
en méltatta
Polniczky
Lipót volt f
ő
ispán érdemeit.— Amit
ő
búcsúsoraiban esetle-ges hibájául említ — mondotta —,éppen az Polniczky Lipót volt f
ő
is-
pán legnagyobb érdeme.
Valóban nem szolgálhatta volna
jobban a' nemzet ügyét, mint-
hogy meleg szívvel
karolta
fel a
kisembereket, családokat és öz-vegyeket, árvákat.
Áldásos m
ű
ködésére mindig hálávalemlékezik a törvényhatósági bizott,
ság, amely a távozó f
ő
ispánnak
Is-tent
ő
l
jó pihenést
ő
szinte szívb
ő
l
kíván.
Az éljenzéssel többször megszakí-
tott és végül is éljenzéssel fogadott,
szívb
ő
l jött szavak elhangzása után
a vármegye f
ő
jegyz
ő
je felolvasta
a
belügyminiszter leiratát, mellyel
értesíti a bizottságot, hogy
nagykei-
szcmyi dr. Kászonyi
Richárdot
az
egyesített vármegyék f
ő
ispánjává
nevezi ki.
Az alispán indítványára a kijelölt
bizottság
Kelemen
Krizosztom f
ő
-
apáttal az élen elindult, hogy eskü-
:ktelre meghívja az Új f
ő
ispánt.valt éljenzéssel fogadták.
A díszközgy
ű
lés tárgysorozatát
dr. Hahn
Géza vármegyei f
ő
jegyz
ő
ismertette, felolvasva a belügymi-
niszternek
Polniczky
Lipót felmen-tésér
ő
l szóló leiratát.
Ezután a f
ő
jegyz
ő
felolvasta a tá-
vozó f
ő
ispán búcsúlevelét.
Polniczky
Lipót f
ő
ispán a törvényhatósági bi-
zottsághoz írt búcsúsoraiban vissza-pillantva közel hétéves f
ő
ispáni m
ű
-
ködésére, háláját fejezi ki a tör-
vényhatósági bizottságnak
ő
t a ne-
héz id
ő
kben mindig teljes odaadás-
sal történt támogatásáért. Saját
f
ő
ispáni m
ű
ködésér
ő
l emlékezve aztemeli ki, hogy
talán hibájának tekintették, de
inkább a szegényebb emberek-
kel tör
ő
dött és elhanyagolta az
urak társaságát, de úgy érezte,
hogy
a
nehéz
háborús id
ő
kben a
a f
ő
ispánváltozást, majd a megje-lentek együtt elmondták a magyar
Hiszekegyet.
Azután az alispán meleg szavak-
kal köszöntötte a kormány képvisele-
tében megjelent
da'. Radocsay
László
és
Antal
István minisztereket. Sza-
AZ CU F
Ő
ISPÁN LETESZI
'AZ ESKUT
Rövid megszakítás után folyta-
tódott a díszközgy
ű
lés. A bizottság
tagjainak kíséretében a díszközgy
ű
-
lés
nagy és lelkes éljenzése közbenlépett a terembe díszmagyarba ölt
ő
-
zötten dr.
Kászonyi
Richárd f
ő
ispán
Dr.
Telbisz
Miklós alispán e szas
vakkal fogadta a megjelent f
ő
is-
pánt:
— Szívem mélyéb
ő
l, igaz nagyra.becsüléssel és mély tisztelettel kö-szöntöm Méltóságodat abban a pil-lanatban, amikor a törvényhatóságünnepélyes, rendkívüli díszközgy
ű
-
lésén megjelenik azért, hogy f
ő
in-
páni székében a törvény rendelkezé-seihez képest,
ő
si szokásaink sze-
rint beiktattassék. Felkéremságodat, hogy a törvények értelmé-ben a hivatali esküt ezen közgy
ű
lés
színe el
ő
tt letenni méltóztassék.
A f
ő
ispán megköszönte az üdvöz-
lést, majd kijelentette, hogy a hiva-tali esküt leteszi.Mindenki állva hallgatta végig
a
f
ő
ispánnak esküjét. Ezután
dr. Há-
szonyi
Richárd elfoglalta elnöki szé-
két.
Az
ő
si szokás szerint a f
ő
szol-
gabirák ekkor székével
együtt
háromszor felemelték
ő
t a dísz-közgyillés háromszoros éljen-
zése mellett.
Dr. Iláhn
Géza vármegyei f
ő
jegy-
z6 ünnepi beszédet intézett a tör-
vényhatósági bizottsághoz. Beszéd&
ben a. történelmi id
ő
kre hivatkozva
utalt arra, hogy a mai id
ő
kben hi-
degvérre, nyugalomra, nagyfokú jé
zanságra van szükség. Mindenkinek
h
ű
séges/lel< kell lennie keresztény,
 
tette ki: mindnyájan bízunk abban.....
hogy a f
ő
ispán megszereti Gy
ő
rt
nagynevü el
ő
deihez hasonlóan érzései
szerint is gy
ő
ri polgárrá válik.
Beszélt a gy
ő
ri polgárság együtt-;,,
,c
,,.
m
ű
ködésér
ő
l, rámutatott a város fej-,,,:eo'
lesztésének a mai nehéz id
ő
kben sem ;.
sz
ű
n
ő
munkájára. A tisztikar nevében
odaadó, becsületes munkát ígért,
mely mindig a polgárság érdekét
tartja szem el
ő
tt a keresztény nem-zeti célkitüzések eredményeiért fá-
radoíra.
Felajánlotta a bizottság, a tisztikar és
a gy
ő
ri polgárság összetartó hazafias
munkáját, mellyel mindig támasza akar
lenni a kormány épít
ő
munkájának.
Isten áldását kérte a megjelentek él-
jenzése közben a f
ő
ispánra.
A FÖISPAN A-
VAROS
!OLGARSAGAIIOZ
Dr. Kászonyi Richárd
f
ő
ispán vála-
. .
Milliók használják állandoan
megelégedéssel a
DarmoI
-
t
azért. mert meoblzhatóan és
teljesen
fajdalom
nélkül
hajt.LeOréaibb
és lsgsltarledlebb
Csokoládés
'
-
kashajtó
a:
7
1043.
au,gusztu,a 15.
1111111111~1
hitéhez és hazájához és
összefogással, egységesen kell
ott állnunk F
ő
méltóság '
i Kor-mányzónk, és a magyar királyi
kormány mögött.
A törvényhatósági bizottság, az
ő
sivármegye tartóoszlopa az alkotmá-
nyos rendnek, -állami biztonságunk-
nak. A közigazgatás és a
.
közellátás
sorsdönt
ő
ugye, a . szociális munka,
a
háború által sújtottakról való gon-:doskodásnak felel
ő
s munkája hárul
az egyesített vármegyékre is, me-
lyeknek élére a Kormányzó kegye
és a kormány bizalma most dr. Ká-
szonyi Richárd f
ő
ispánt állította. Er-
tékes eddigi munkássága, f
ő
ispán:
székben szerzett sok tapasztalata
most a mi törvényhatóságunk szá-
mára fog kamatozni. Orömmel kö-
szöntötte a bizottság nevében a f
ő
-
ispánt,
kijelentve, lu)gy
a
bizottság
teljes erejével, odaadó munkás-
'
ságával,
teljes
bizalommal fog
a f
ő
ispán mögött állni, nehéz,
nagy munkájában támogatva
ő
t.
Ugyancsak biztosította a f
ő
ispánt a
vármegye tisztikarának, tisztvisel
ő
i-
nek kötelességtudó, odaadó munkás-ságáról.Eljenzés fogadta a beszédet, mely
után az új f
ő
ispán állt fel, hogy atörvényhatósági bizottsághoz és a
vármegyék közönségéhez szóljon.
HODOLAT A KORMANYZOEL
Ő
TT, HUSEG "A KERESZ-
TÉNY NEMZETI ESZMEKHEZ
Dr. Kászonyi
Richárd f
ő
ispán be-
vezet
ő
szavaiban Istenhez fordulva,
- az
Ő
egtségét kérte, hogy aki a ma-
gyar nemzetet ezer évnek annyi vi-
harában megsegítette, a most dúló
viharokban is segítse. Segítse
ő
t is,
adjon er
ő
t és kitartást f
ő
ispáni
tisztsége feladatainak sikerrel való
megoldásához.
--
Mély hódolattal emlékezem
meg vitéz 'nagybányai HorthyMiklós országgyarapító Kor-
mányzó Urunk Of
ő
méllóság
áról,
—folytatta a f
ő
ispán —
aki
nemzetünket a legválságosabb
id
ő
kben kiragadta a végpusztu-
lásból és biztos
kézzel vezeti •
tovább a feltámadás útján!
A kormányzó nevének említésekorlelkes éljenzés szakította meg a f
ő
-ispán szavait.
A f
ő
ispán ezután a. régi f
ő
ispáni
feladatokkal szemben kiemelte a f
ő
-
ispán és közellátási kormánybiztosi
teend
ő
k mai súlyos és sok munkát
adó tényét. Vállalja a nehéz felada-tokat. Kiváló el
ő
dei, köztük eIs
ő
sor-
. ban dr. Radocsay László igazság-
- ügyminiszter (éljenzés) f
ő
ispáni ál-dásos és odaadó munkásságát veszi
példaadásnak. Megemlékezett h
ő
s
honvédeinkr
ő
l, akikre mindenki há-
lával kell, hogy tekintsen, hiszen
ő
k
védik meg az országot vérük hullá-sával a bolsevista veszélyt
ő
l.
Szívb
ő
l jött szavakkal
emléke-
zett
a h
ő
si harcban életüket
áldozott honvédekr
ő
l.
Beszéde további során kijelentet-
te, hogy meggy
ő
z
ő
déses híve
Kállay
Miklós miniszterelnök és kormányapolitikájának.
c.Tántorthatatlan híve a keresz-
tény nemzeti eszméknek, szem-
ben az atheista, nemzetközi sza-
badk
ő
m
ű
ves és kommunista vi-
lágnézettel,
mely már
egyszer
Trianon vesztöhelyére vitte az
országot.'
Az Istenbe vetett hit vezérelhet csak
minket. Mindig
ő
rködni fog, hogy 'a
hitélet ás a felekezeti béke meg
ne
zavartassanak. (
Ijenzés.) •
Kultúrát kéll vini a legelhagyot-
tabb faluba is. Programmjának
egyik lényeges pontja az iskolánkf-
vüli
z ifjús
ág szellemi
és
-
esti nevelése, edzése:
.
A levente-mozgalom, a polgári lövészet fontos
nemzeti feladatok.
- A termelés fokozása els
ő
rend
ű
feladatunk. • Nem aktakkal, de sze-
mélyesen fog ügyelni a .termelés fo-kozására és
sokszor elmegy a gazdák közé,
mert két
ő
szinte szó többet je-
lenthet, mint ezernyi akta.
(Nagy éljenzés.)
Felkarolja a
.
megyebeli iparosság,
kereskedelem és a munkásság
ügyeit és minden problémát igyek-szik közmegelégedéssel megoldani.Kéri az
egyes
termel
ő
i ágaknak ma-
gyar szeretettel való megért
ő
ösz-
szefogását.
 
A f
ő
ispán a krisztusi tanításból
folyó keresztény felebaráti köteles-
ségteljesítést, a szegények, rászorul-tak szociális gondozását,
els
ő
sorban pedig a háború által
sújtott özvegyek, árvák, rok-
kantak pártfogását és segítését
els
ő
Isitelességének tartja.
Befejez
ő
szavaiban a vármegye kö-
zönségének segít
ő
és megért
ő
-
mogatását kérte; fokozott köteles-ségteljesítést kérve mindenkit
ő
l a
maga munkakörében és a társadal-
mi segítés terén. Az
ő
si magyar
erényekben, az istenfélelemben és a
hazaszeretet erejében bízva hisz aszebb és jobb jöv
ő
ben, melyért be-
csülettel dolgozva haladjunk az inte-ger Magyarország felépítése
és
egy
szebb, új magyar ezerév felé.
A f
ő
ispán beszédét többször meg-
szakította a lelkes • helyeslés és
éljenzés.
A beszéd befejezése után
dr. Hull-
ne Lóránt bizottsági tag javaslatá-ra a közgy
ű
lés kimondta, hogy a
díszközgy
ű
lés minden elhangzott
szavát jegyz
ő
könyvben. örökíti meg.
A f
ő
ispán még köszönetet mon-
dott
dr. Radocsay
László'
és Antal
István miniszterek megjelenéséért,
köszöntötte a többi megjelenteket
és a díszközgy
ű
lés a magyar Him-
nusz eléneklésével ért
véget..
Díszközgy
ű
lés után az alispán ve-zetésével a központi tisztikar, majd
a járási f
ő
szolgabírói hivatalok
tisztikara a gy
ő
ri állami hivatalok
vezet
ő
i és Mosonmagyaróvár megyei
város tisztvisel
ő
i tisztelegtek a f
ő
-
ispánnál, aki meleg szavakkal kérte
együttmunkálkodó támogatásukat.FOISPAN IKTATAS
A VAROSHAZAN
A vármegyeházi ünnepség • után az
alispán, a vármegye tisztikarának kép-
visel
ő
i és a megválasztott bizottság
fogatokon és autókon a városházárakísérte a f
ő
ispánt.
A növényekkel feldíszített városhá-
zán is díszbe öltözött hajdúk, illetve
altisztek álltak a bejárónál .és a lépcsö-
fordulókban. A karzatokon hölgyköl
,
zönség foglalt helyet, mig a teremben
egyházi, katonai és polgári méltóságokés a törvényhatósági bizottság tagjai, a
város fels
ő
házi tagjai, országgy
ű
lésiképvisel
ő
i minden helyet elfoglaltak.
Igazi alkalom!
Törött és használt gratnaionle-mezeit kg-ként 3
.
— P-ért visz-
szayásárolja
NAGYKOV ÁCSY
ÜZLETHAZ GRAMA-
.
FON OSZTÁLYABpk!st,XI. Horthy Miklós ut 39.
A törvényhatósági bizottság örömére megjelent a város diszközgyülésén
dr. Radocsay László igazságügyminisz-
ter is, kit megnyitó szavaiban a: pol-
gármester külön is köszöntött,
halálát fejezve
ki a
kormány iránthogy képviseletében elküldte a mi-nisztert a díszközgy
ű
lésre.
Koller Jen
ő
polgármester nyitotta meg
a díszközgy
ű
lést. Dr. Torraj Ferenc
ismertette a belügyminiszteri leiratot,
mely Polniczky Lipót föispánnak saját
kérelmére történt felmentésér
ő
l szól.
Meleg búcsúszavakkal küldte üdvöz-letét Polniczky Lipót volt f
ő
ispán a vá-
rosi törvényhatósági bizottságnak is,
megköszönve támogatását, Isten áldá-sát kérve további munkásságára.
Dr.
Füves
Károly fels
ő
házi tag a tá-
vozó f
ő
ispán érdemeit méltatta beszé-
dében. A súlyos id
ő
kben eltöltött, közel
hétévi f
ő
isnáni, majd mellette közellá-
tási 'kormánybiztosi m
ű
ködése alatt
Polniczky Lipót f
ő
ispánt
ő
szinte ra-
gaszkodással szerette• a bizottság. Ala-pos képzettsége, hivatalos id
ő
t nem 'is-
mer
ő
, mendenkinek ügyében mindig
készségesen segíteni kész jósága, mély
szociális érzése. lelki finomsága mellettkülönösen a kisemberekkel, való fárad-
hatatlan tör
ő
dése voltak tiszteletre-
méltó erényei, melyért mindenki nagy-
rabecsüli íit. Mint ember is szívünkhöz
n
ő
tt -- mondotta és a bizottság min
den tagjai szívb
ő
l kívánja, hogy a 'It&-
zelg
ő
alkotó békeid
ő
t Isten segítségé-
vel sokáig élvezhesse.
Lelkes éljenzés fogadta dr. Füves
Károly szavait.
 
A •polg,árrnester indítványára Pol-
miezky Lipót volt f
ő
ispánnak ér-
tékes munkájáért köszönetet 'mon-
dott és érdemeit jegyz
ő
könyvben
örökítette meg a díszgy
ű
lés.
Az új f
ő
ispán kinevezésér
ő
l szóló
leirat ismertetése után a megválasztottbizottság báró
Ápor
Vilmos megyés-
püspökkel az élen
a
közgy
ű
lésbe eskü-
tételre hívta meg dr. Kászonyi Richárd
f
ő
ispánt, kit lelkes éljenzés után Koller
Jen
ő
polgármester köszöntött.— Méltóságodat a kormányzó váro-
sunk f
ő
ispánjává nevezte ki. Méltósá-god — mondotta többek között — ki-
váló közéleti érdemeket és elismert sze
mélyi értékeket hozott magával, így
tudjuk, hogy Méltóságod személyében
minden ügyünkben értékes támogatót
kaptunk. Teljes bizalmáról és város
polgárságának ragaszkodásáról bizto-
sítva a f
ő
ispánt, felkérte, hogy tegye
le az esküt.
Dr. Valló István helyettespolgár-
mester olvasta fel az eskü szövegét. Az
eskütételt állva hallgatta meg a köz-
gy
ű
lés.
A F
Ő
JEGYZ
Ő
KÖSZÖNTI
A FÖLSPÁNT
Most a város • f
ő
jegyz
ő
je, Ajtony
István mondta el a f
ő
ispánt köszönt
ő
,
értékes beszédét. 'Beszédében visszapil-
lantott Gy
ő
r
város
multjára, a város
polgárságának munkásságára és jellemezve a gy
ő
ri polgárt, örömmel jelen-
Kiiszönetnyilvánitás.
A szivünket és lelkünket`,
átható sajgó fájdalmat enyhi-'
tette az az általánosan meg-
nyilvánuló
ő
szinte részvét,
amely felejthetetlenünk rava-
talát körülvette .és azt a
ke-gyelet 'virágaival
borította
be.
Ezért családunk mindenik ba-
rátjának, jóakaróiának, üzlet-
feeinek a leghálásabb
szönetünket nyilvánitjuk.1943. auguszlus 14.
A
gyászoló Tóth család.
cm
111~~1151111111111~
ezában már mint Gy
ő
r történelmi lilult-
ját, történelmi és mai szerepét jól is- •
mer
ő
vezet
ő
mutatkoz
ő
tt be. A jelen
feladataira rámutatva az integritásért
való küzdelem, a keresztény világnézet
a magyar haza szeretete jegyében kérte a bizottság, a tisztikar és a polgár-
ság támogatását,mely hozzon meg minden áldoza-
tot a hazáért, mint ahogy
h
ő
shonvédcink az életüket áldozták
'Szent eszményeinkért
boldogabb jö-
v
ő
nkért.Kulturális, szociális.
egészségügyi
cél-
kitüzéseinek megvalósításához a társa-
dalom segítségét is kéri és várja. Azipar. a kereskedelem fejlesztése, vi-
rágzása, a munkásság helyzetének ál,-landó javítása mellett a közellátás mi-nél tökéletesebb megszervezése legye-
nek legföbb célkitüzéseink,
A készletek igazságos elosztása, a
közösség ellen
t
ő
k szigorú letö-
rése az út,
 
mely nyugodt légkört
teremt majd a fokozott munkához-
A bels
ő
frontnak méltónak kell
lennie a
harcoló honvédséghez.
Bízva Isten segtségében, a város pol-
gárságának becsületes összefogásában,
hiszi, hogy sokat szenvedett hazánkboldogulni és virulni fog a Kárpátok
Isten által kiszabott határai köz
ő
tt. A
f
ő
ispán beszédét lelkes helyeslések sza-
kítottak meg és végül sz
ű
nni nem aka-
ró éljen fogadta.
Mig az ünnepség a Hiszekegy elmon-
dásával, kezd
ő
dött, addig bezárásul a
Himnuszt énekelték el a megjelentek.
tIDVOZL
SEK
A díszközgy
ű
lés után a f
ő
ispán a vá-
os tisztikarának, a bencésrendnek, a
honvédtisztikar képvisel
ő
inek tisztel-gését fogadta, majd a közgy
ű
lési te-
remben megjelen a társadalmi egye
sületek, hivatalok és tanintézetek, köz-
tük a Magyar Élet. Pártja és ez Ipar-testület kikületöttjei nevében
báró
Apor Vilmos megyéspüspök köszön-
tötte
a föispánt,
aki válaszában örö-
mét fejezte ki a felelt, hogy az egyesü-
letek együttes megjelenése biztató ösze
szetartás reményét kelti benne.
Kezet fogott az összes ii:egjelen:es
-
kel, majd t
ő
lük
búcsút véve tért haza
a vármegyeházára.
 
'KÁNIKULA.
ftJFÁJAS
TARNEVES ZONGORATERME
BLIpAPEST,V11MOS CSÁSZÁR-ÚT
66
ida/r~‘,Yrahl
13."
raguRzto:.:
Egyre több feljelentés érkezik a
rend
ő
rségre a légoltalmi szabályok
megsértése thiatt
Mi tilos
a kerékpárosnak ?
Dörzsfék nélkül kerékpározni.
Cseng
ő
nélkül kerékpározni.
CSengetés helyett fütyülni, aziréna-
bügast utánozni, egyáltalán szájjalhandelzest adni szigorúan tilos!
3. Szilrktilett
ő
l napfelkeltéig vilá-
gítás
,
nélkül kerékpározni. Kabát-
gotahra akasztott zsebvillanylámpa
nem helyettesítheti a kerékpárlám-
pát, ép oly kevéssé kézben tartott
lámpa. Ha több kerékpáros egymás
Mögött halad, nem elegend
ő
, ha
csak az els
ő
nek van ég
ő
lámpája!
. 4.
Arcképes igazolvány és beje-
lent
ő
lap nélkül kerékpározni,
5. Párosan, egymás mellett
vagy
tIzabálytalan oldalon kerékpározni.
,
6. 20 km-es sebességnél gyorsab-
ban hajtani.
r/..
Lépésnél sebesebben haladó
másik járm
ű
vet el
ő
zni.
8.Útkeresztezésbe lépésnél sebes
sebben befordulni vagy azon áthaj-
tani.
9.
• Más járóm
ű
be kapaszkodni,
Magát huzatni.
10.
A kerékpár kormányát elen-
gedve vagy csak a pedálokon állva
,kerékpározni.
11.
Ebet a kerékpárhoz kötni.
12.
Kerékpáron városon kívül is
tilos 18 éven felüli személyt utas-ként szállítani. Utóbbi csak akkor
szállítható, ha a kerékpáron úgy
helyezhet
ő
el, hogy a kerékpáros
mindkét kezét szabadon használ-
hatja.
13.
Másik kerékpárt fél kézzel
tartva kerékpározni és így saját ke-
rékpárját félkézzel vezetni.
14.
Nagyobb csomagot vagy a ke-
rékpárnál tetemesen hosszabb tár-gyat szállítani, mely a kerékpárost
mindkét kezének használatábanakadályozza vagy terjedelménél
fogva a forgalmat zavarhatja, a
közlekedés biztonságát veszélyezteti.
Pld. létrát, deszkát, csöveket, rudat,horognyelet, bútordarabokat, üveg-
táblákat stb. kézben tartva vagy a
kerékpárhoz er
ő
sítve nem szabad
szállítani. Etelhordót kézben tartva,
félkézzel kormányozni tilos!
15.
Gyalogjárdán kerékpározni
vagy a kerékpárt ott tolni!
16.
Kerékpárt
ő
rizetlenül hagyni,
vagy utcai fákhoz támasztani.Csak mellékesen megemlítjük ezalkalommal: a kerékpáros, ki a fel-
sorolt tilalmakat be nem tartja, tet-ten érés esetén súlyos büntetésnek'teszi ki magát. Eppen a minap lett
néhány kerékpáros ilynemfi kihágás
miatt már súlyosabban büntetve. A'
legenyhébb bírság 30 peng
ő
volt,
néhány kerékpárt
ő
rizetbe is vettek
és a kihágás tárgyalásáig tulajdo-
nosa
gyalog
járhat be munkahelyé-
re vagy kerékpárt bérelhet. Tehát
több fegyelmet a közlekedésben!
1010
1
~1~4101~A~I~
A Gy
ő
ri Nemzeti Hírlap már több
alkalommal felhívta a közönség fi-
gyelmét, hogy tartsa be a légoltalmielsötétítésre vonatkozó Szabályokat.
A rend
ő
rségi közegek szigo-
rúan járnak el a szabályrende-
letet megszeg
ő
k ellen.
Esté 10 '
óra'utánn
semmiféle fénYnek
nem szabad kisz
ű
r
ő
dni a lakásók-
b
ő
!, az ablakokból. A közönség fi-
gyelmetlensége
igen súlyos
követ-
kezményekkel járhat. Mint értesii-
lünk
Köln bombázását is egy sza-
bálysért
ő
fegyelmezetlenség
okózta.
Az elsötétítés idején valaki csak
egy pillanatra gyujtotta fel az ut-
cán autóreflektorát és a már tá-
vozni készül
ő
ellenséges repül
ő
k fi-
gyelmét felhívta a városra.
A legútóbb ismertettük, hogyanvédjük a termést a mez
ő
n. Most is-
merjük meg azokat a feladatokat,
hogy hogyan védjük a termést ott-
hon, a szérüskertekben az esetleges
légigyujtogatás ellen.Az a füzet, amelyet a honvédelmi
minisztérium írt el
ő
, engedélyezett
és a Légoltalmi Liga Országos El-
nöksége sok-sok ezer példányban
küldött szét az országban részletes
és
rajzokkal
szemléltet
ő
utbaigazi-
tást ad a mez
ő
gazdasági termények
légoltalmáról, azért mi itt csak rö-
vid emlékeztet
ő
ül foglaljuk össze
tennivalóinkat.
Telkünkre, vagy a szér
ű
skertbe
betakarított termés ellen is repül
ő
-
gépen, vagy léggömb útján ugyan-
azokkal a gyujtóeszközökkel támadaz ellenség, mint a mez
ő
n lev
ő
ter-
més ellen. Ezeknek a gyujtóeszkö-zöknek, gyujtólapoknak, gyujtóper-metnek, gyujtógömbnek, gyujtóto-
jásnak, gyujtópalacknak, gyujtó-
zsáknak a m
ű
ködését, veszedelmes
tózhatását és megsemmisítésének
módjait már tudjuk, most arra a
kérdésre kell megfelelnünk, mi alegfontosabb tennivalónk ellenük
akkor, amikor a termés már betaka-
rítva cséplésre vár.
Az
els
ő
legfontosabb teend
ő
nk
az állandó éber t
ű
zfigyel
ő
és
a
szigorú,
komoly
tüzoltószolgálat
tartása.
Ejjel
-
nappal figyelnünk kell a látó-
Gy
ő
r is
számthat ellenséges
re,
l
ő
gép berepülésére.
A múltban a város közönsége fe-
gyelmezetten viselkedett, az elsöté-
títési szabályokat általánosságban
mindenütt betartotta, csak
az utóbbi id
ő
ben hanyagolja elluizafias kötelességét.
A rend
ő
rségre egymásután futnak
be a feljelentések, amiket azután az
illetékes hat6Ságok nem hagynak
megtorlás nélkül.
A
legszigorúbb büntetéseket
helyezték kilátásba a rendelet
megszeg&I ellen.
Tehát védjük otthonunkat, városun-
kat azzal is, hogy este 10 óra el
ő
tt
szabályosan elvégezzük az, elsötétí-téseket.
határt, hogy nem hullanak-e gyuj-tóeszközök, nem száll-e léggömb
földjeink felé. T
ű
zfigyel
ő
t kell tar-
tani a templomtoronyban, de cél-
szer
ű
még a határ egy-két kima-
gasló pontján is, hogyha megjelen-nek az ellenséges repül
ő
gépek vagy
léggömbök, vagy gytijtóeszközökhullását észlelnénk, azonnal riasz-tani tudják a falut. Felbecsülhetet-
len el
ő
ny az, hogyha a gyujtóeszkö-
zöket már akkor ártalmatlanná tud-juk tenni, miel
ő
tt azok tüzet okoz-
tak volna.
A
riasztás kürtjellel, kiáltással,nappal zászló jelzéssel vagy lo-vas, kerékpáros küldöncceltörténik.
Természetesen legels
ő
nek a t
ű
z-
oltókészültségeket kell értesíteni —
amelynek felállítá.sáról külön bünte-
t
ő
rendelet intézkedik. A tüzoltóké-
szültség felszereléséhez tartozik arendes felszerelésen kívül minden
ember számára
egy-egy ásó,
vagy
lapát, vizes-
veder, vasvilla, több
t
ű
zhorog.
A készültség szállítására, a fecsken-
d
ő
,
a,
vizeslajtok vontatására el
ő
fo-
gatokat kell biztosítani, hogyha t
ű
z
támadna valahol, id
ő
veszteség nél•
kül munkához tudjon látni. A t
ű
z-
oltást az, általános tüzoltógyakorlat
szerint kell végezni.
A készültséget 18 .óránként
II~11111=1
váltsuk.
A 180.000—eln. 1936. 13. M. és
a
194.700-1941. B..M. számú rende-let intézkedik arról is, hogy
már az
asztagok úgy legyenek rakva, hogymentésük könnyebb legyen. A szé-
rüSkertet a község legszéls
ő
házától
100 méterre abba az irányba kell
telepíteni, amerre az uralkodó szélfúj és lombos fákkal, vizesárokkal
kell körülvenni.
A kazlak hosszúsága legfeljebb
20, magassága 8, szélessége
10 méter lehet.
A kazlak .között megfelel
ő
széles,
legalább négy méter széles útnak
kell lennie. T
ű
zoltófelszerelést, mint
takaróponyvát, vedret, Lapátot, vas-
villát, t
ű
zhörgot, szikracsapót, lét-
rát és oltóvizet (b
ő
vizti kutat) tart-
sunk itt. A nem a közös szérüskertr
be, hanem a telkünkre hordott ga-
bonaasztagok, szalmakazlak közelé-ben is készátsük el
ő
a t
ű
zoltóeszkö-
zöket.
Ezeknek az intézkedéseknek
a
pontos magatartásával eredménye-sen tudunk védekezni az ellenséges
légi gyujtogatás ellen.
jégszekrény, t
ű
zálló
edény nagy valaszlekban
ifi. Kutassynál
Gy
ő
r
Szent László király-utca 2. sz
A „honvéd"
elnevezés atyja
Védjük a termést otthon
Márkás képet — szobrot — porcellán!
ólomkristályt kerámiát — diszékszert
hangszert
Esküv
ő
re — Névnapra - Szftletésnapra
„M
ű
vészet" ajándékboltban
vásároljon
eák n. 4.
Sport és Cevenle versenydificírgyak
nagy válaszlékban.
Egyesületeknek engedményt adunk.
0111111~11111•111111111111111111~1~111111
Kiss Károly ezel
ő
tt 150 esztend
ő
-
vel, 1793 augusztus 12-én született
Budán. 1809-ben katonai pályára
ment,
ő
volt az els
ő
katonaíró. Kis-
faludy Károly biztatására az
„Auróra" munkatársa lett. Kiváló
katona volt. 1848 március 19-én
ő
t
bízták meg a nemzet
ő
rség szervezé-
sével. István f
ő
herceg alezredessé
nevezte ki. Mikor arról tanácskoz-
tak, hogy milyen nevet adjanak
azoknak a reguláris csapattestek-
nek, amelyeket a nemzet
ő
rségen kí-
vül szerveztek. Kisfaludy Károly
következ
ő
versét idézve:
„Mid
ő
n
hazájút rabbilincs
fenyíti,B
ő
szült érzései harcmez
ő
re száll
Nem esügged s honvéd tisztét
[teljesíti
testhalmok közt
[sírt talál."
a
,,honved"
elnevezést ajánlotta,
melyet nagy lelkesedéssel el is fo-
gadtak.
Azóta világhírnevet szer-zett a
magyar
honvéd.
Kiss Károlyt, aki ezredesi rangbana hadügyminisztériumban a katonainevelési osztály f
ő
nöke lett, a vilá-
gosi fegyverletétel után tíz évi vár-
fogságra ítélték, melyb
ő
l nyolcat ki
is töltött.
A kiváló katonai szakírót a
Ma-
gyar Tudományos Akadémia . és
a
Kisfaludy Társaság tagjai közé vád
lasztotta.
A
„honvéd"
elnevezés atyja
1866
február 19
-
én halt meg.
Míg gyöz, 7,agy

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->