Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
Ecole : la révolution de la responsabilité (12/12)

Ecole : la révolution de la responsabilité (12/12)

Ratings: (0)|Views: 4,827|Likes:
Published by Fondapol

More info:

Published by: Fondapol on Feb 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/03/2012

pdf

text

original

 
8<
01
 
çbkje 9jh |çqkjuvgkn fejh |erSknrhLgjgvç (
Hrru|e| jh s|kdkvgknfer bjhrrer dkwenner
Beup xug |çurrgrrenv huiku|f‗`ug je sjur l|gjjhddenvfhnr nkv|e rwrvàde* be rknv‡ jer enhnvr f‗enregonhnvr.Sku|xukg ; En sh|vgbujge| sh|be xu‗gjr dhîv|grenv jer bjçrfu rwrvàde* ev fe j‗k|genvhvgkn hu regn fu rwrvàde. En|eqhnb`e* knv venfhnbe ã fgrsh|hîv|e fe jh bh|ve fe jho|hnfe |çurrgve rbkjhg|e jer enhnvr fer bjhrrer dkwennernkn enregonhnver. Be rknv jer enhnvr f‗Krnw* fhnr jeQhj f‗Kgre* fknv jer sh|envr knv rkgphnve mgjkdàv|er sh|iku| fhnr jer edlkuvegjjhoer sku| hjje| v|hqhgjje| ã Sh|gr.Eup ne lçnçabgenv* fhnr nkv|e rwrvàde hbvuej* f‗hubunehgfe rsçbgaxue ev* sku|vhnv* gjr ne fçvgennenv shr jer bjçrfu rwrvàde. Jer bjhrrer dkwenner* be rknv hurrg jer çjàqerfu jwbçe Rgdkne$_egj* hu Suw$en$Qejhw* xug n‗knv shrk|bçdenv sjur fe b`hnbe f‗gnvço|e| une o|hnfe çbkje xuejeu|r `kdkjkouer f‗un jwbçe fgabgje* bjhrrç en YES. ]‡T Knn‗h ihdhgr qu nkn sjur une rkbgçvç fçdkb|hvgxue s|ko|erre|o|ìbe ã rer reujer çjgver 9 gj r‗hogv hjk|r f‗une h|grvkb|hvge* shrf‗une fçdkb|hvge. Je bŒu| qgqhnv fe jh fçdkb|hvge* be rknvjer bjhrrer dkwenner. B‗çvhgv f‗hgjjeu|r j‗gfçhj rbkjhg|e fe jhGGG
àde
\çsuljgxue* xug ru| be skgnv n‗h shr qgegjjg 9 bejug f‗uneçbkje bknïue sku| hrru|e| jh s|kdkvgkn rkbghje fer bjhrrerdkwenner.
Sge||e$A|hnïkgr Dku|ge|*
Jh Jevv|e 
n³ 85* Aknfhvgkn sku| j‗gnnkqhvgkn skjgvgxue*
 
nkqedl|e <336.www.aknfhskj.k|o
 
une sh|vge fer bkjjàoer a|hnïhgr
erv gdsjhnvçefhnr fer xuh|vge|r fgvr « fgabgjer ½. Fhnr ber çvhljgrredenvr*jer bkjjçogenr rknv benrçr |ebeqkg| je déde s|ko|hdde nhvgknhj.B‗erv un jeu||e lgen bknnu fe vkur. Gj n‗w h shr fe bkddunederu|e env|e je bkjjàoe f‗une YES ev bejug f‗un h||knfgrredenvfu benv|e fe Sh|gr ku f‗une qgjje fe s|kqgnbe. Kn qeuv b|kg|exue vkur jer enhnvr |eïkgqenv je déde rhqkg|. Jh |çhjgvç ervvkuv huv|e en |hgrkn f‗gnçohjgvçr rkbghjer hoo|hqçer f‗gnçohjgvçrve||gvk|ghjer ev bujvu|ejjer gnfugver sh| j‗gddgo|hvgkn. Gj epgrvefe ve||gljer bknv|hfgbvgknr env|e je fgrbku|r `kdkoçnçgrhnvfe j‗çbkje |çsuljgbhgne ev jer |çhjgvçr f‗une rkbgçvç fçrk|dhgr|hodenvçe ev dujvgbujvu|ejje.Jer enregonhnvr ev jer çjàqer shgenv je s|gp k|v f‗une rgvuhvgkndenrknoà|e. Jer enregonhnvr* rkjgfedenv k|dçr hu sjhnrbgenvgaxue* n‗knv ouà|e jh skrrglgjgvç fe fgrsenre| jeu| rhqkg|.Gjr r‗çsugrenv ã hg|e hrrgdgje| je s|ko|hdde rbkjhg|e ã jeu|rçjàqer ev hqeb un |çrujvhv qhgn* sku| un v|ks o|hnf nkdl|ef‗env|e eup. Fhnr fer bknfgvgknr rg fgabgjer* fçrk|dhgr lgenbknnuer fe vkur* jh s|edgà|e gfçe xug qgenv ã j‗ers|gv fe lehubkusf‗enregonhnvr erv f‗çb`hsse| ã bev ungqe|r s|kerrgknnejepberrgqedenv sçnglje ev gno|hv. Gnhfçxuhvgkn russjçdenvhg|e*jer jkogxuer fe bh||gà|e fe j‗Çfubhvgkn nhvgknhje bknv|hgonenvjer enregonhnvr jer sjur ieuner* jer dkgnr epsç|gdenvçr* ãepe|be| jeu| dçvge| fhnr fer bknfgvgknr v|àr fgabgjer ev sku|une |çdunç|hvgkn v|àr gnruarhnve.Jer çjàqer ne rknv shr dkgnr qgbvgder fe be rwrvàde 9 jer sjurfgrskrçr ã hss|enf|e ne sh|qgennenv shr ã vg|e| fe j‗çbkjevkuv je s|kav xu‗gjr rknv en f|kgv f‗en hvvenf|e* xuhnf vkurjer huv|er enohoenv hqeb j‗gnrvgvuvgkn rbkjhg|e une |ejhvgkn febkn|knvhvgkn ev f‗çb`eb v|ks rkuqenv g||çqe|rglje. Un o|hnf>
b|çe| Fer
« çbkjer AknFhdenvhjer ½
 
Sku| jer çjàqer en FgAAgbujvç ev
Fkulje|
 
je rhjhg|e
 
Fe jeu|r S|kAerreu|r (
0?
 
J‗çbkje erv ru|b`h|oçe fe dgrrgknr
. Hu$fejã fej‗hss|envgrrhoe fe bkdsçvenber se|devvhnv fe |çurrg| fhnrje dknfe xug qgenv* j‗çbkje erv en b`h|oe fe j‗hss|envgrrhoefe jh bgqgjgvç* ku fe jh juvve bknv|e j‗gnbgqgjgvç. Kn n‗gnrv|ugvshr reujedenv* kn çfuxue ‒ une b`h|oe jknovedsrfçqkjue ã jh hdgjje. J‗çbkje erv hssejçe ã russjçe| jerhdgjjer fçhgjjhnver. Dgeup* jgeu s|gqgjçogç f‗gngvghvgkn ãjh \çsuljgxue* ejje erv b`h|oçe fe ‚hl|gxue|— je bgvkwenfe jh fçdkb|hvge çohjgvhg|e. Ev bejh* nkn shr en r‗hssuwhnvru| je bhsgvhj rkbghj fknv j‗enhnv `ç|gve fe rh bkddunhuvçf‗k|gogne* dhgr en s|çvenfhnv k|oe| un év|e nkuqehu 9j‗`kdde ev jh edde jhëbr.
J‗çbkje fe jh fçdkb|hvge çohjgvhg|e
erv fknbnhvu|ejjedenv benv|hjgrçe* hfdgngrv|çe rejkn une jkogxuexug r‗huvk$hjgdenve ‒ vkuv çb`eb enoenf|hnv une |çk|de* evfknb un ru|b|kîv f‗hfdgngrv|hvgkn ‒* ev rkbghjgrçe fhnr ferdkwenr* xug* hu |eoh|f fer dgrrgknr* hssh|hgrrenv vkuiku|rsjur jgdgvçr.
Déde rg j‗Çfubhvgkn nhvgknhje
bknrvgvue jes|edge| lufoev fe j‗Çvhv* jer enregonhnvr knv je renvgdenvf‗év|e vkuiku|r sjur bknv|hgnvr vkuv en fgrskrhnv fedkgnr en dkgnr fe dkwenr. Kn ne r‗hssuge ouà|e ru| jeu|epsç|genbe ng ru| jeu| bhshbgvç ã oç|e| fer rgvuhvgknr rkuqenvfgabgjer* bh| bejh sku||hgv hjje| bknv|e jh jkogxue çohjgvhg|e*bknrvhddenv |hssejçe sh| j‗hfdgngrv|hvgkn. Hjk|r xue jh|ejhvgkn sçfhokogxue feqgenv sjur bkdsjepe* jer Gnrvgvuvrungqe|rgvhg|er fe k|dhvgkn fer dhîv|er n‗k|env sjur jerbknfgvgknr f‗une s|kerrgknnhjgrhvgkn fu dçvge| fe dhîv|exue j‗gnrvgvuveu| v|kuqhgv ihfgr ã j‗Çbkje nk|dhje.
Gj erv q|hg xue j‗çbkje
erv une gnrvgvuvgkn fçbgrgqe 9fçbgrgqe sku| jer hdgjjer sku| xug ejje erv jh bknfgvgknfu rubbàr fe jeu|r enhnvr* fçbgrgqe sku| jh nhvgkn xugw v|kuqe rkn s|gnbgse f‗gnvço|hvgkn. Dhgr jh jkogxuehfdgngrv|hvgqe h hvvegnv rh jgdgve = ejje erv gdsugrrhnve ã|çfug|e fer gnçohjgvçr xug seuqenv év|e qçbuer bkdde feqç|gvhljer bknfhdnhvgknr. \eknfknr j‗çbkje 9 xue j‗Çvhvape jer kliebvgr ev en hrre j‗çqhjuhvgkn* ev xue j‗çbkje rkgv‚|eve||gvk|ghjgrçe—* bknaçe ã fer bkddunhuvçr ‒ fe hdgjjer*f‗çjur* f‗hrrkbghvgknr* f‗env|es|eneu|r ev f‗enregonhnvr ‒ xugen e|knv jeu| lgen bkddun ev rhu|knv jh oç|e| rejkn unejkogxue fe s|ko|àr bknrvhnvr.
A|hnïkgr Ewhjf* s|çrgfenv fu Bknregj rbgenvgaxue fe jh Aknfhskj*«\eknfe| j‗çbkje½*
Jh Jevv|e 
n³ 85* Aknfhvgkn sku| j‗gnnkqhvgkn skjgvgxue*nkqedl|e <336.
nkdl|e f‗enhnvr xugvvenv bevve çbkje rhnr k|dhvgkn. Gjr feq|knven russk|ve| jknovedsr jer bknrçxuenber* seuv$év|e vkuiku|r.Jer enregonhnvr rknv fçrk|genvçr* fçsgvçr ev fçbku|hoçr. Jhrkbgçvç fçsenre fer |errku|ber bknrgfç|hljer sku| rkuveng| uneçbkje xug ne |çsknf sjur hup hvvenver suljgxuer en dhvgà|e fek|dhvgkn ã j‗edsjkg ev f‗gnvço|hvgkn rkbghje fer uvu|r hfujver.Enan* j‗gniurvgbe r‗en|hbgne hu bŒu| fu rwrvàde rbkjhg|e en|ugnhnv j‗çohjgvç fer b`hnber.
S|kSkrgvgkn 8 9
k|ohngre| jh fgç|enbghvgn fer s|o|hddersu| |çsnf|e ã jh fgç|enbghvgn rbghjeev bujvu|ejje han fe dgeup hrru|e| j‗çohjgvçfer b`hnber.
S|enf|e hbve fer v|hnrk|dhvgknr fe jh rkbgçvç |hnïhgre. Fenkuqejjer k|der f‗`çvç|koçnçgvç rkbghje |enfenv fçrk|dhgrgdskrrglje jh fgrv|gluvgkn f‗un déde rhqkg| ã vkur* hu dédedkdenv fe jh qge ev rejkn jer déder dçv`kfer.
S|kSkrgvgkn < 9
Fhnr jer yner gfenvgaçer bdde feqhnv hg|e j‗liev f‗une hbvgn rsçbgaxue*fe nuqehup çvhljgrredenvr f‗enregonedenv rebnfhg|e fgqenv qg| je iu| rur je ndf‗«çbjer nfhdenvhjer½.
Jer çbkjer knfhdenvhjer hbbuegjje|knv* fe jh rgpgàde ã jhv|kgrgàde* jer enhnvr fknv jer se|k|dhnber deru|çer ã j‗çbkjeçjçdenvhg|e ku hu bkjjàoe* en |hnïhgr* en dhv`çdhvgxuer even dhvgà|e fe « rhqkg|$év|e ½* re|knv iuoçer gnruarhnver sku|gnvço|e| un bkjjàoe oçnç|hj ku w sku|rugq|e une rbkjh|gvç.Jh fedhnfe fe b|çhvgkn f‗une çbkje knfhdenvhje re rgvue|hfhnr je bhf|e fu |çogde f‗huvknkdge fer çvhljgrredenvrf‗enregonedenv rebknfhg|e s|çrenvç fhnr be b`hsgv|e.Jh b|çhvgkn f‗une çbkje knfhdenvhje re|h hbbk|fçe ru| jh lhref‗un s|kiev s|kskrç sh| j‗çxugse sçfhokogxue f‗un bkjjàoe.Jh fedhnfe re|h s|çrenvçe ã une bkddgrrgkn bkdskrçe fe|es|çrenvhnvr fu |ebvk|hv* fe jh s|çebvu|e* fer bkjjebvgqgvçrjkbhjer (bknregj dungbgshj bknbe|nç* bknregj oçnç|hj ev bknregj|çogknhj' ev fe jh b`hdl|e fe bkdde|be ev f‗gnfurv|ge (BBG'.Bevve bkddgrrgkn hu|h çohjedenv sku| dgrrgkn f‗çqhjue|hnnuejjedenv jer |çrujvhvr fe b`hbune fer çbkjer knfhdenvhjerhu |eoh|f fer s|ko|àr hbbkdsjgr sh| jer çjàqer fhnr j‗hbxugrgvgknfer rhqkg|r knfhdenvhup ev j‗hbbesvhvgkn fer |àojer fe qgebkddune.
8< $ Çbkje 9 jh |çqkjuvgkn fe jh |ersknrhlgjgvç (
>
00

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->