Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Csokonai költészetének stílus és műfajbeli gazdagsága - Julcsi

Csokonai költészetének stílus és műfajbeli gazdagsága - Julcsi

Ratings: (0)|Views: 553 |Likes:
Published by poor_gyorgyi

More info:

Published by: poor_gyorgyi on Feb 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/24/2014

pdf

text

original

 
©2007 Restum Julianna
Csokonai költészetének stílus és mfajbeli gazdagsága
Å
volt honjában legbujdosóbb magyar,de fényküll
zött fél magyar egets elhagyhatták remények, Lillák,e bús legény tréfált és szeretetts dalolt, mikor már sipolt a melle.µ /Ady Endre: Vitéz Mihály ébresztése/
 
I. Bevezetés
y
 
a
XVIII. Száz
ad
máso
dik
feléne
k
legn
a
gyobb és legjelent
sebb
lt
 je. B
a
l
a
ss
i
után
 
a
z els
 
a
m
a
gy
ar
 
ir
o
da
lomb
a
n,
aki
v
i
lág
ir
o
da
lm
i
 
ra
ngú
lt
ne
k
nevezhetün
k
.
y
 
volt
a
z els
 
lt
n
k
,
aki
cs
ak
poét
a
 
vánt lenn
i
, s cs
ak
ebb
l
akar
t megéln
i
,
d
e s
a
 jnosh
a
zán
k
b
a
n, ebben
a
z
id
ben még nem volt n
a
gy
k
e
r
eslet
a
z
írói
tehetség
r
e, ezé
r
t te
r
vemegh
i
úsult.
y
 
A
 
k
o
r
sz
i
nte m
i
n
d
en jellemz
st
í
lus
a
fellelhet
mve
i
ben -
ak
á
r
egy ve
r
sen belül
i
s.
o
 
Isme
ri
 
a
b
ar
o
kk
os h
a
gyományo
ka
t, Deb
r
ecenben m
a
gáb
a
sz
í
vt
a
 
a
 
klasszicista verstan
t.
o
 
Sze
r
elmes ve
r
se
i
ben ott él
a
 
rokokó
m
i
n
ia
t
r
 je
i
ne
k
 
k
ecsessége, zene
i
sége és mot
í
vum
ai
 
o
 
E
lm
a
gányoso
d
ás
a
m
ia
tt ve
r
se
i
 
a
 
r
ousse
a
u-
i
 
szentimentalizmus
p
a
n
a
szh
a
ngjánsz
ó
l
a
ln
ak
meg
o
 
A
 
népies hangvétel
sem h
i
ányz
ik
mve
i
b
l
y
 
M
f
a
 j
i
so
k
sz
í
nsége:
o
 
L
íra:
 
 
élete so
r
án egy l
írai
 
tet sem s
ik
e
r
ült megjelentetn
i
e
 
da
lo
k
: h
a
lál
a
el
tt
a
L
i
ll
a
-
da
lo
ka
t
ö
sszegyjt
ö
tte egy
tetbe;
A
n
akr
e
ó
n
i
 
da
lo
k
;bo
rda
lo
k
, helyzet
da
lo
k
 
 
f
i
loz
ó
f
iai
 
lteménye
k
:
a
z elég
ik
us,
ódai
h
a
ngul
a
tú le
ír
áso
k
 
ki
egészülne
k
 elmél
k
e
d
, v
i
táz
ó
eszmefutt
a
táso
kka
l (
A
z estve, Konst
a
nc
i
nápoly)
 
ódai
 
i
n
tt
a
tású elég
i
á
k
(
A
t
i
h
a
ny
i
e
k
h
ó
hoz,
A
 
M
a
gánossághoz)
o
 
E
pika
:
 
ó
g
örö
g v
í
geposz:
a
z
a
nt
ik
eleme
k
et nép
i
es és
di
á
k
os mozz
a
n
a
to
kka
l
k
eve
ri
p
ar
o
dik
us lesz (Bé
ka
egé
r
h
ar
c, Do
r
otty
a
)
 
eposzte
r
vezet (Á
r
di
ász)
o
 
D
ráma
:
 
néhány sz
í
nmvét
di
á
k
 j
ai
n
ak
 
ír
t
a
k
 
i
s
ad
k
el
 
 
életsze
r
e
k
,
ki
tn
 
k
o
r
áb
r
ázoláso
k
 
 
A
mél
a
tempef
i
, Ge
r
son , Cultu
ra
,
A
z
ö
zvegy K
ar
ny
ó
né és
k
ét szelebu
rdi
 
o
 
A
mf
a
 jo
k
 
k
eve
r
e
d
és
i
s megf
i
gyelhet
, ez má
r
 
a
 
r
om
a
nt
ika
felé mut
a
t.II.
A
felv
i
lágoso
d
ás eszméje
y
 
Cso
k
on
ai
Deb
r
ecenben
ki
vál
ó
poét
ikai
 
k
épzésben
r
észesült. Két ve
r
st
í
pust t
a
nult:
o
 
p
i
ctu
ra
ve
r
s ² táj
ak
, évsz
ak
o
k
, t
í
puso
k
le
ír
ás
a
 
o
 
szentenc
ia
ve
r
s -
a
nt
ik
ve
r
s, gon
d
ol
a
t
i
, b
ö
lcselet
i
jelleg.
o
 
E
 
k
ét t
í
pus vegy
í
téséb
l n
 
ki
 
a
90-es éve
k
els
feléne
k
 
filozófiai lírája
,
a
melyben
a
 felv
i
lágoso
d
ás legf
bb gon
d
ol
a
t
ai
t sz
ó
l
a
lt
a
tj
a
meg.
y
 
K
i
emel
k
e
d
 
a
l
k
otás
ai
,
a
 
K
onstancinápoly és Az estve
egyútt
a
l
a
felv
i
lágoso
d
ás 2
ir
ányát
i
s
krö
z
ik
 
p
 
q
 
q
 
a
volt
air
e-
i
egyházellenesség Rousse
a
u felfogását
a
r
s
ada
lom
lcs
i
p
k
el
d
gúny
a
,
ra
c
i
on
a
l
i
zmus
a
 
a
 
r
omlott tá
r
s.-m
a
l szemben
a
te
r
mészeth
ar
m
ó
n
i
áját h
ird
et
i
 
M
i
n
dk
ét ve
r
s
a
szentenc
ia
és
a
p
i
ctu
ra
 
ö
tv
ö
zete,
d
e megh
a
l
ad
 já
k
m
i
n
dk
ett
t:gon
d
ol
a
t
i
-f
i
loz
ó
f
iai
 
ód
á
k
leszne
k
 
 
©2007 Restum Julianna
y
 
Az estvében
 
k
ét p
i
ctu
rai
egység fogj
a
 
z
r
e
a
 
zéps
szentenc
ia
 
r
észt.
y
 
E
lmél
k
e
dik
 
a
v
i
lág
l,
a
mon
da
to
ka
t nem bonyol
í
tj
a
, egysze
r
 met
a
fo
r
á
ka
t h
a
sznál,
d
e ez
a
zegysze
r
ség nem jelent hét
zn
a
p
i
ságot, so
kka
l
i
n
k
ább vál
a
szté
k
os,
i
gényes
í
zlést t
akar
.
y
 
fo
r
m
ai
t
ök
életesség, sze
rk
ezete sz
a
bályos, zá
r
t, m
i
nt
a
hogy
a
 
k
l
a
ssz
i
c
i
zmus
vetel
i
.
y
 
A
tájle
ír
ásb
a
n megjelen
ik
 
a
 
r
o
k
o
, és
a
 
r
o
k
o
jegye
i
ne
k
 
a
l
ka
lm
a
zás
a
hozzáseg
í
t
i
 
a
 
lt
i
 
k
épe
k
f
i
nom
í
tásához.III.
A
 
r
o
k
o
 
y
 
A
 
rokokó
jelenléte Cso
k
on
ai
 
ltészetében n
a
gyon j
ó
h
a
táss
a
l volt ve
r
se
ir
e, mvészeté
r
e:
o
 
f
i
nom
a
bbá tette
a
ve
r
se
k
sze
rk
ezetét,
da
ll
a
mos
a
bbá vált
ak
, n
tt
a
 
d
e
k
o
ra
t
i
v
i
tás
o
 
a
ve
r
se
k
mon
da
tsze
rk
ezete
i
s
nnye
d
ebbé vált, melyne
k
 
i
g
a
zán n
a
gy meste
r
e volt
o
 
a
 
ri
tmusb
a
n új
d
onságo
ka
t fe
d
ezett fel,
a
m
a
gy
ar
os fo
r
máb
a
beleolv
a
sztott
a
 
a
z
id
r
k
et
o
 
a
z eu
p
ai
 
r
o
k
o
b
ó
l so
k
m
i
n
d
ent átvett,
d
e eze
k
et beolv
a
sztott
a
s
a
 ját f
ri
ss, v
id
ám,nép
i
es
ltészetébe
o
 
v
i
lágszemlélete v
id
ám,
d
e
r
s életé
r
zés, játé
k
osság jellemz
i
. Imá
d
 j
a
 
a
b
ra
r
os
me
k
et,
a
 
ri
tmust
o
 
a
z
id
r
k
es és
a
h
a
ngsúlyos ve
r
selést
ö
sszes
tve lét
r
ehozt
a
 
a
sz
i
multánve
r
selést
o
 
ö
sszetett
lt
i
 
k
épe
k
et h
a
sznált, mely m
i
n
d
en é
r
k
ün
kr
e h
a
t
o
 
legfontos
a
bb jellemz
 je
a
m
i
n
ia
t
r
 
k
ultusz, m
i
n
d
ent le
ki
cs
i
ny
í
t,
a
p
áll
a
to
k
,
ki
cs
i
ny
í
t
 
k
épz
k
jelenne
k
meg
a
mve
k
ben
y
 
A
 
T
artózkodó kérelem
c
í
m ve
r
sben
a
felso
r
olt
r
o
k
o
 jellemz
k
számos
dara
bj
a
 megt
a
lálh
a
t
ó
.
o
 
Számos
nnye
d
séget, lágyságot
ki
fejez
sz
ó
v
a
n benne, m
i
nt pél
d
ául
a
Å
ra
gyogás
,Åh
ar
m
a
tozás
, Å
a
mb
z
ia
cs
ókµ
.
E
z
a
sz
óka
pcsol
a
t egy t
i
p
ik
us
a
n
r
o
k
o
elem, ennélegysze
r
bbet és f
ra
ppáns
a
bb
a
n nem
i
s lehetne
ír
n
i
. É
r
k
letes met
a
fo
r
á
ka
t h
a
sznál
a
 
lteményben, mellyel jellemz
i
 
a
lány szemét, száját.
o
 
a
ve
r
sen vég
i
gvonul
a
táncos j
ók
e
d
v,
a
játé
k
osság, enne
k
jele, hogy még egycs
ö
ppny
i
e
r
ot
ik
át
i
s fellelhetün
k
: Å
a
 j
akid
h
ar
m
a
tozás
 
o
 
ri
tmus
a
 
i
s t
i
p
ik
us
a
n
r
o
k
o
, b
i
met
rik
us, v
a
gy
i
s
a
z
id
r
k
es és
a
m
a
gy
ar
osve
r
selés
ö
tv
ö
zete
o
 
a
m
i
n
ia
t
r
 
k
ultusz,
a
Å
ki
s tul
i
pánt
µ
, mely egysze
rr
e ho
rd
ozz
a
m
a
gáb
a
n
a
 
r
o
k
o
és
a
 nép
i
esség jegye
i
t
i
s
o
 
mf
a
 j
a
 
da
lIV. Nép
i
esség
y
 
a
nép
da
lo
ka
t
i
s gyjt
Cso
k
on
ai
 
ír
t oly
a
n
lteménye
k
et
i
s,
a
melye
k
ben má
r
 
a
p
ara
szt
da
lo
k
 nyelve,
í
zlése
i
s jelen v
a
n
y
 
nép
i
es élet
k
épe
i
 
zül
a
z egy
ik
 
a
 
S
zegény Zsuzsi a táborozáskor
 
o
 
nép
i
es eleme
kk
el tz
d
elt
a
m
da
l,
a
Åge
r
l
i
ce
µ
,
a
Åpántl
ikaµ
sz
a
v
ak
 
i
s ezt mut
a
tjá
k
 
o
 
t
ör
ténete egy t
i
p
ik
us nép
i
élet
k
ép, egy
ka
tonát búcsúzt
a
t
k
e
d
vese
o
 
mf
a
 j
a
helyzet
da
l
y
 
ír
t bo
rda
lo
ka
t
i
s (pl.: Sze
r
elem
da
l
a
cs
ikó
b
r
s
k
ul
a
cshoz) és nép
i
 
i
hletés gon
d
ol
a
t
i
 
lteményt
i
s (J
ö
ven
lés
a
z els
os
k
olá
l
a
Somogyb
a
n)V. Szent
i
ment
a
l
i
zmus
o
 
a
 
r
om
a
nt
ik
ához
zel
i
,
a
z é
r
k
enység
k
ultuszát é
r
tjü
k
 
ra
 jt
a
 
o
 
a
z emp
iri
zmus
ra
épült,
a
z é
r
zelme
k
et,
a
lel
ki
foly
a
m
a
to
ka
t v
i
zsgálj
a
és áll
í
tj
a
 
a
z
ir
o
da
lm
i
 
a
l
k
otáso
k
 
zéppontjáb
a
 
o
 
a
z é
r
zelme
k
sz
a
b
ad
ságát h
ird
et
i
 
o
 
t
i
p
ik
us sze
r
epl
i
sze
r
elmese
k
,
akik
r
é
r
zelme
k
ben
r
en
dkí
vül g
a
z
da
go
k
, v
a
l
ó
 jáb
a
ncsele
k
vés
k
éptelene
k
, cs
ak
szenve
d
n
i
, lemon
da
n
i
tu
d
n
ak
, so
r
su
k
 
a
pusztulás
 
©2007 Restum Julianna
o
 
ö
sszefon
ódik
 
a
te
r
mészet
k
ultuszáv
a
l,
a
h
s
ök
 
a
te
r
mészet m
a
gányáb
a
mene
k
ülne
k
 
o
 
h
a
ngneme l
írai
, mel
a
n
k
ol
ik
us
o
 
a
mneme
k
 
zül
a
l
ír
át helyez
i
el
r
be, mf
a
 jo
k
 
zül pe
di
g
a
z elég
i
át, jellegzetesmf
a
 j
a
 
a
n
a
pl
ó
-, levél
r
egény
y
 
Cso
k
on
ai
életéne
k
fontos eleme volt
a
L
i
ll
a
sze
r
elem,
a
szent
i
ment
a
l
i
zmushoz
a
L
i
ll
a
sze
r
elemcs
a
l
ód
ottság
a
, tá
r
s
ada
lm
i
és
ir
o
da
lm
i
 
zéletbel
i
m
a
gány
a
vezette.
y
 
E
bben
a
 
k
o
r
sz
ak
b
a
n l
írai
, elég
ik
us ve
r
se
k
et
ír
t.
y
 
A Magányossághoz
c
í
m ve
r
se
a
z egy
ik
leg
ki
emel
k
e
d
bb szent
i
ment
a
l
i
st
a
 
a
l
k
otás
a
.
o
 
A
 
lteményben
a
szent
i
ment
a
l
i
zmus egy
ik
legjellemz
bb eleme jelen
ik
meg: Cso
k
on
ai
 
a
zs
i
bong
ó
r
os el
l
a
te
r
mészet m
a
gányáb
a
mene
k
ül, ott t
a
lál mene
d
é
k
et.
o
 
A
m
a
gány mentsvá
r
 
a
 
lt
ne
k
, benne t
a
lálj
a
meg bels
h
ar
m
ó
n
i
áját.
o
 
V
a
l
ódi
é
r
zelme
k
et áb
r
ázol, s
t lel
ki
foly
a
m
a
t
ai
t
i
s,
a
zt, hogy hogy
a
n é
r
ez egy tá
r
st
a
l
a
n,meg nem é
r
tett
lt
, és
a
zt, hogy hogy
a
n
k
e
r
ülhet oly
a
n
kör
nyezetbe, mely számá
ra
 t
ök
életes.
o
 
17
98-b
a
n
ír
t
a
K
i
s
a
sszon
d
on.
o
 
Ihletfo
rr
ás
ai
 
z
ö
tt sze
r
epet játszott
a
rkö
zy István somogy
i
 
k
ú
ri
áját
kör
ül
ö
lel
 
sp
ark
 vonz
ó
szépsége, lel
ki
fáj
da
lmát zsong
í
t
ó
m
a
gány
a
és
a
h
ír
L
i
ll
a
ház
a
sságá
l.
o
 
Ke
r
etes sze
rk
ezetne
k
te
ki
nthetjü
k
:
j
 
a
z els
ve
r
ssz
ak
b
a
n
a
m
a
gányt sz
ó
l
í
tj
a
meg, h
í
vj
a
; so
rra
vesz
i
j
ó
k
ony h
a
tás
ai
t:gy
ó
gy
í
t, álomv
i
lágb
a
 
r
ep
í
t,
ri
ng
a
t
ó
,
ó
v
ó
,
ak
á
r
 
a
z
a
ny
a
(
ö
lében...). Ké
ri
(nemcs
ak
 m
i
nt embe
r
, h
a
nem poét
ak
ént
i
s), hogy ne h
a
gyj
a
el, h
a
 
r
át
a
lált.
j
 
a
z utols
ó
ve
r
ssz
ak
b
a
n
a
z
1
. vsz. é
r
zelm
i
 
í
ve té
r
v
i
ssz
a
:
r
omszo
r
sz
ó
l
í
tj
a
meg
a
z"ál
d
ott
M
a
gányt", há
r
omszo
r
s
ír
fel
a
nyugt
a
t
ó
, vágyott
M
a
gány után
a
 szenve
d
ése
k
t
l gy
ö
t
ör
t
lt
. D
E
:
i
tt má
r
nem
a
te
r
mészet
idi
lljét h
í
vj
a
, h
a
nem
a
 végs
m
a
gányt,
a
z elmúlást!
o
 
Mfaja:
eleg
ik
o-
óda
 VI.
A
Reményhez
y
 
M
eg
k
ell eml
í
tenün
k
, h
i
szen Cso
k
on
ai
leg
i
sme
r
tebb ve
r
se és me
r
t
a
nép
i
ességen
vül m
i
n
d
r
omCso
k
on
aira
jellemz
st
í
lus
k
eve
r
e
dik
benne:
a
 
k
l
a
ssz
i
c
i
zmus,
a
 
r
o
k
o
és
a
szent
i
ment
a
l
i
zmus jegye
i
 
o
 
L
i
ll
a
néhány h
ó
n
a
p
ra
sze
r
elmével bol
d
ogságb
a
 
ri
ng
a
tt
a
Cso
k
on
ai
t, elfele
d
tette cs
a
l
ód
ás
ai
t,
k
u
dar
c
ai
t
o
 
L
i
ll
a
elvesztése szétzúzt
a
 
a
 
lt
áb
r
án
d
 j
ai
t, v
i
ssz
a
vetette
a
 
k
omo
r
életbe
o
 
a
ve
r
sne
k
s
a
 játos
k
ont
ra
szth
a
tás
a
v
a
n,
a
mely
a
t
ar
t
a
lom és
a
fo
r
m
a
ellentétéb
l f
akad
:
j
 
a
megfog
a
lm
a
zott teljes lemon
d
ás  cseng
-bong
ó
 
r
o
k
o
-fo
r
m
a
 
j
 
ez
a
cs
i
l
i
ngel
ve
r
szene ol
d
 j
a
 
i
s
ki
cs
i
t
a
fáj
da
lm
a
t
j
 
a
jelenb
l
a
 
r
égmúltb
a
lépün
k
, m
a
 j
d
v
i
ssz
a
 
a
jelenbe
j
 
a
Remény egy megszemélyes
í
tett lel
ki
áll
a
pot  D
E
: cs
ak
ég
i
tünemény, cs
a
lf
a
ésv
ak
, még
i
s
óri
ás
i
h
a
t
a
lm
a
v
a
n
j
 
a
máso
dik
sz
aka
sz
a
 
r
o
k
o
pompájáv
a
l egy t
a
v
a
sz
i
v
ir
ágos
k
e
r
tet vet
í
t elén
k
a
zélet b
i
z
ak
o
 
k
o
r
sz
aka
 
j
 
ezután v
i
sszájá
ra
fo
rd
ul
a
 
k
ép: pusztulás és
ki
etlenség
j
 
utols
ó
ve
r
ssz
ak
: v
i
ssz
a
r
 
a
z
k
ez
d
k
ép 
k
e
r
etes,
i
tt búcsúz
ik
L
i
llát
ó
l,
a
sze
r
elemt
lés
a
Reményt
l
o
 
mf
a
 j
a
átmenet
i
: elég
ia
 
ódai
és
da
lsze
r
 eleme
kk
elF
ia
t
a
lon
d
e
r
é
k
b
a
t
ör
t
lt
i
pályáj
a
, s
í
gy
ir
o
da
lm
i
te
r
ve
i
t cs
ak
t
ör
e
d
é
k
esen tu
d
t
a
megv
a
l
ó
s
í
t
a
n
i
.Életmve
í
gy
i
s
a
h
a
lh
a
t
a
tl
a
nság sz
i
ntjé
r
e jutott.
ÅÚtas, köszönj rám egy pint bort:Itt látsz nyugodni egy jámbort,Kedves élete-párjával,Csikób
rös kulaccsával!µ

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->