Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
19450325. Gyori Nemzeti Hirlap

19450325. Gyori Nemzeti Hirlap

Ratings: (0)|Views: 6 |Likes:
Published by karthauzi
Erdemes megnezni, mert nemzeti szemszogbol olvashatjuk, es kovethetjuk Magyarorszag tortenelmet 1938-1945 ig. Sok

minden kiderul belole, tobbek kozott az, hogy ma is meghamisitott tortenelmet tanitanak az iskolakban. Vajon kinek az

erdeke ez? Kovethetjuk, hogy hogyan jutottunk el az elso becsi dontesig, majd a masodik becsi dontesig. Azt is lathatjuk,

hogy nem is nagyon volt mas valasztasunk, nem is nagyon tehettunk mast. Olvashatunk a szovjetek ellen vivott

elethalalharcrol 1944-ben, es az amerikai csapatok haborus buneirol: a rengeteg, es sok halalos aldozatot kovetelo

terrorbombazasokrol is, az 1944-es es 1945-os szamokban.
Erdemes megnezni, mert nemzeti szemszogbol olvashatjuk, es kovethetjuk Magyarorszag tortenelmet 1938-1945 ig. Sok

minden kiderul belole, tobbek kozott az, hogy ma is meghamisitott tortenelmet tanitanak az iskolakban. Vajon kinek az

erdeke ez? Kovethetjuk, hogy hogyan jutottunk el az elso becsi dontesig, majd a masodik becsi dontesig. Azt is lathatjuk,

hogy nem is nagyon volt mas valasztasunk, nem is nagyon tehettunk mast. Olvashatunk a szovjetek ellen vivott

elethalalharcrol 1944-ben, es az amerikai csapatok haborus buneirol: a rengeteg, es sok halalos aldozatot kovetelo

terrorbombazasokrol is, az 1944-es es 1945-os szamokban.

More info:

Published by: karthauzi on Feb 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/29/2012

pdf

text

original

 
kaaa~a04,~41$2aeabeee
1511eneleindete
igelp
11111».?
A városból eltávozók, ha jármüvön végett a Szociálpolitikai- ügyosztályon
akarnak menni, jelentkezzenek irányítás dr. Illés Lászlónál. (Vasárnap is.)
Kézikocsii-lulaftionosolf!
Ara 30
fillér
. évfolyam. 68.
szám
Gyár, 1945 március 25,
vasárnap
aaace-eaerasaasadaamaaaraaeak
„,nleggy "é&i“ek
es fenóriscadús
aaaaaa~ltkEree
"eaa~eakC,..a~a,aaa^aaar
atraearsx~
kiegészíto ielentés a mAyarországi harcokról
M322~~...Itleffift...582~.~5.81
 
 
 
figyelmébe !
Az MTI. jelenti március 23-r(SI: A
Dráva és a Balaton: között Mesztegnyö
területén visszavert több ellenséges ro-
hamvállalkozástól eltekintve, a nap kü-
lönösebb esemény ,nélkül mult el. A Ba-
latontól egész a Dunáig terjed
ő
arcvo-
nalszakaszon az ellenség további gyors
kötelékek bevetéSe révén igyekezett
er
ő
szakolni" az el
ő
z
ő
napok folyamán is-mételten meghiusult áttöréseket. A har-
cok hevessége ennek megfelel
ő
en foko-
zódott. Széksfehérvár környékén, a
Várpalota felé vezet
ő
m
ű
út és a tata-
Az eltávozóknak a lovaskocsikhozvaló jutásához segítségül kell adni! a
kézikocsikat! Minden kézikocsit ma délí
12 órára állítsanak el
ő
tulajdonosai Ná-
dorvárosból a közkórház mellett a
A városi katonai parancsnokság által
igénybe nem vett tó- és ökörfogatok áll-
janak el
ő
megfelel
ő
takarmánnyal ma,vasárnap délután 2 órára Révfaluban a
Bácsai- és Héderváry-út találkozásánál.
A Völkischer Beobaehter közli
alábbi rendkívül figyelemreméltó
ket :
Egy fél esztendeje harcolnak Magyar-
országon, Románia árulása és összeom-
lása óta. A szovjet minden reménye,
hogy a Dunamedencét politikailag vagy
katonaila
g
megadásra kényszerítse,
szertefoszlott. A magyar hadszintérenfolyó harcok példát szolgáltatnak arra,
hogy az akarat miképen tud nehéz hely-
zetekben is diadalmaskodni.
Mint a Kárpátok és a Duna közötti;
hat hónapi küzdelem fontos eredményét
kell tekintenünk a szovjet rendkívüli
er
ő
pazarlását. A következ
ő
számokban
a harcoknak nemcsak jelentösége
és
nngysága, de azok keménysége is tük-
z
ő
dik.
1944 szeptemberét
ő
l 1945 február vé-géig a szovjetnek és román szövetsége-
seinek Magyarországon fél millión jóvalfelüli emberveezteségei voltak. Ezek kö-
zül 45.000 fogoly, legkevesebb 130.000
halott és kereken 400.000 sebesült.
Ezeknek nagyobb része mint szolgálatra
fels
ő
gallai iparvidélc különösen heves
harcok színhelye volt, melyekben az el-lenség el
ő
retörését az elkeseredett szi-
véssággal küzd
ő
német és magyar csa-
patoknak . sikerült megállítani. Ellentá-
madással' a.z ellenséget helyenként visz-
sza is verték kiinduló állásailba. A nap
folyamán kil
ő
tt 73 ellenséges páncélos
csak
egy
része az ellenség emberben és
hadianyagban elszenvedett súlyos 'vesz-
teségeinek. A Garam arcvonalon a nap
nyugodtan telt el.
Szent György-térre, Belvárosból, Ujvá-
rosból, Révfaluból és Szigetb
ő
l a Szé-
chenyi-térre.
ő
rzésükr
ő
l fegyveres szol-
gátat gondoskodik. A kiskocsik nem
mennek ki a városból.A hadm
ű
veleti kormánybiztos rende-
letére.
Kitartás! Éljen Szálasi!
Dr. Karany Árpádpolgármester.
A. bolsevista háborús gépezet így a
hathónapos magyarországi harcok alatt
olyan nagy kiesést sienvedett, hogy ez
3. jelenlegi harci cselekményekre délen.
és keleten nagy, esetleg dönt
ő
jelent
ő
-g
ű
lehet.
Tekintettel arra, hogy a városból és
megyéb
ő
l elkö!lözölc• bizonytalan id
ő
re
elszakadnak lapunktól és lehet, hogy
egyel
ő
re át ken költözniök majd Német-országba, szívleljék meg az alábbiakat:Ha Németország területére belépnek,
a hatóság el
ő
tt mindig
ő
szintén beszél-
jenek,
 
1.
Amit magukkal visznek — hs kér-dezik — ne tagadják le.Semmi élelmet, ruhanem
ű
t el nem
vesznek a németek.
2.Magyar pénzt korlátlanul át lehet
vinni. Fejenkint ezer, családonkint leg-
feljebb háromezer márkát lehet kapni
peng
ő
ellenében. De ez igen sok pénz! A
tel Mérje 8
pfennig,
egY
kiló hits'1 M
GO pfennig. És ilyen arány
ualc az árak.
Ezer márka egy Családnak hónapokig
elég, még ha munkát
sem
kapnának is.-3. Akinek több pénze van, legjobb ha
itthon befizcti hitellevélre a Nemzeti
Bankhoz. Németországban van már ma-gyar Nemzeti. Bank
rthet
ő
okokból
nem írjuk meg, hogy hol. A hitellevél
alapján lehet pénzt kiigényelni.4. Odakünn is be lehet, s
ő
t be kell fi-zetni a peng
ő
felesleget. Ebb
ő
l havi 2GO,
indokolt esetben több márkát is ki lehet
venni.
Bizonyos kulcs alapján levonnak a
betétb
ő
l. Ez még terv, most van, tár;
 
gyaláz alatt. Ok: a feketézés meggáto-
láSa.
5. Ne vásároljon senki zugban. Igen
szigorú büntetés jár . ezért. Bizonyos
korlátok közt cserélni azabad. Ezt a he-lyi hatóságnál. érdekl
ő
djük meg.
Amikor a bolsik magukra
Alt:~ László •zásnlóesal mindösszenéhány szót váltottam Ereje teljében,
életkedvt
ő
l duzzadóan, mindig moao-
iVogva szokta végrehajtani a parancso-kat. A század utóbbi harcairól beezélge.
tilnk s ezeket mondja AIMA.asy zászlós:
Az utolsó vállalkozásunk, — tu-
dod — 'arra
.
irányult, hogy kisebb híd-
f
ő
t teremtsünk odaát.
A csoportnál rendben volt már
minden. A fegyverek és a lelkier
ő
is.
Akármelyik pillanatban. indulhattunk
volna is a vaksötét balatoni éjszakának.
Ekkor jutott még eszünkbe, hogy az
esetleges tii,:ers.égi támogatás kérésére
megállapodjunk.
Két piros rakétát kellett volna kiló-
nank, ha szükségesnek ítéljük a tüzérek
kazrem
ű
kücle.aét.
Azután neki a Balaton jegének.
Csak a legnagyobb óvatossággal mehet-
tütilt el
ő
re, hiszen lábunk alatt recse-gett a jég. A part közvetlen közeléig
ezért észrevétlenül el
ő
re tudtuk küzdeni
6.
Szappant vigyen, aki tud. Mosópora
is, ha lehet. A szappanellátás odakiinn
nagyon
gyenge
7. Ellátási jegyeit minden áttelepiilö
megkapja. Míg magyar területen va-
gyunk, a magyar közellátási jegyelcoa
ha= áljuk. ,8.
Cérnát, t
ű
t, villenyég
ő
t jó viecal.Rádióját is elviheti mindenki, de Né-metországban csak a Donausendert sza-bad hallgatni.
9.
Lovasfogattal át lehet menni. Nem
veszik el, de munkába kell vele állni.
Minden munkát igen rendesen megfizet-
nek.
10.
Korhatár nincs a birodalomba be-
telepítésre. Id
ő
s emberek is átmehettek,
ha
a határ megnyílik.
11.
Németországban sok községben,
városban van hungarista szolgálat. A
vasütállomás.okon megtaláljuk a címet.Magyar csend
ő
rség is szolgál a magyar
letelepítési helyeken.
12.
A magyar menekültek elhelyez
ő
,
irányító irodája Rémben, a Múzeum-
stra.gsen a Collégium Flungarieumban(Kollégium Hungarikum) van. Vezet
ő
-
je rendkívül derék magyar teatvér.
Reggel 8-tól este 11-ig fogad !,árkit.
Egy éjjeli szállásra egy márkáért ad
beutalást. A hungarista irodák is min-denütt mindenkit tájékoztatrak,
,
ekin-
tet nélkül arra, hogy párttagok-e. vagy
nem.
Aki Németországba telepszik n:ajd,
kényesen vigyázzon, hogy Németország
példás vendégszeretetét beestilettel bá-Mije meg és ne hozzon szégyent a magyar nernzatre.
kérnek zet t
ű
zéreinktil
- és ökörfogablulajdonosok !
Mit veszített a Szovjet Magyarországon?
az alkalmatlan kiesut
-
a további harcokból,
eilt- I
A
hadsereg, a fegyveres SS, a hon-
védség, valamint
a
magyar és német
légifegyvernean repül
ő
kötelékei és legel-
hárító egysége' által a szovjetnek oko-
zott anyagi veszteségek is igen jejentö-
sek. Több mint 5400 páncélkocsi, ro-
hamág,yú és páncélos járm
ű
, kereken
:700 tarack és mindenféle kaliber
ű
lég-
&hárító löveg, kb. 4800 páncéltör
ő
ágyú, több mint 13.000 gránátvet
ő
és
gépfegyver, mintegy 20.000 mindenfélejárm
ű
, 1200 repül
ő
gép, 250 mozdony,
többezer vasuti kocsi, ezek között teljes
l
ő
szer- és szállítóvonatok, valamint több
:&zerraktá.r a szovjet vesztesége. Ezen-
kívül s-étromboltunk több hidat, zei:i-
pet, közlekedési vonalat és más kato-
nailag fontos berendezést.
magunkat, Itt azonban már vártak... '
A aieglitpeths akkor kezd
ő
dött ige.
zán, azaik,or,a bolsevisták hirtelen két
piros rakétlit l
ő
ttek felénk, hogy mei,-világitsék a jeget
és
a koreeneötet vii-
szakát.
ómen
bizony már nem adhattak
tudtára lövegeinknek, hogy nekünk
ugye]] semmi szükségünk einas táraogs-
sukra. A két piros rakéta ~Un
felrepült. A rnegálJapodáeon már nemlehetett változtatni és ha a bolsi véka/-
len:el, helyettünk maga kérte magára a
tüzet, — ám jöjjenek csak a gránátok,
— gondoltuk magunkban.
Dtegiink azután elkezdte a magáét
olyan t
ű
zcsapást mért az el
ő
z
ő
leg már
felderitett célokra, amilyet mostanában.rém kaptak az oroszok errefelé.
Igy még nmrt avatkozott be tarérsé-
günk vállalkozások sikeres segítségébe,
de
Igy még aligha kértek magyar Utak-
ektril liízlámogataat.
Nagy Gábor haditudósitt

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->