Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
13. - 9.

13. - 9.

Ratings: (0)|Views: 48|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Feb 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/29/2012

pdf

text

original

 
Natemeljuclanka100.stavka2.Zakona
0
prostornomuredenjuigradnji("Narodnenovine",br.
76/07.,38/09.,55/11.
i
90/11.)
ielanka69.stavka2.Zakona
0
zastitiprirode("Narodnenovine",br.
70105.,139/08.
i
57111.),
Hrvatskisabornasjednici_______,donioje
ODLUKU
o
DONOSENJUPROSTORNOGPLANANACIONALNOGPARKASJEVERNIVELEBIT
I.DonosiseProstorniplanNacionalnogparkaSjeverniVelebit(udaljnjemtekstu:Pian).II.PlanjesastavnidiooveOdluke,asastojiseodknjigeI.iknjigeII.ito:KNJIGAI.-TekstualnidioPlana:-OdredbezaprovodenjePlana-ObrazlozenjePlana-GrafrckidioPlana:Kartografskiprikaziumjerilu1:25000:
1.Koristenje
inamjenaprostora2.Infrastrukturnisustaviirnreze3.a.Uvjetikoristeniaizastiteprostora-Zastitaprirodnihvrijednosti-Zastitakulturnihdobara3.b.Uvjetikoristenjaizastiteprostora-ZonezastiteprirodeKartografskiprikazumjerilu1:2000:4.DetaljniuvjetiuredenjaprostoralokalitetaAlanKNJIGAII.-ObveznipriloziIII.Planjeizradenu
7
(sedam)izvornika,ovjerenihpotpisompredsjednikaHrvatskogsaboraipecatomHrvatskogsabora,kojisecuvaju
1I
Hrvatskornsaboru(jedanprimjerak),ministarstvimanadleznimazaposloveprostornoguredenja(dvaprimjerka)izaposlovezastiteprirode(dvaprimjerka),ZavoduzaprostornouredenjeLicko-senlskezupanije(iedanprimjerak)teJavnojustanoviNacionalniparkSjeverniVelebitOedanprimjerak).IV.SviprostorniplanovikojivazeunutarobuhvataovogaPlanamorajuseuskladitisovimPlanom.V.OdredbezaprovodenjePlanasastavnisudiooveOdlukeiobjavljujuseu.Narodmmnovinama".VI.OvaOdlukastupanasnaguosmogadanaoddanaobjaveu.Narodnimnovinama".Klasa:
------
Urbroj:_Zagreb,_HRVATSKISABORPredsjednikHrvatskogasabora
______,v.r.
 
PROSTORNIPLANNACIONALNOGPARKASJEVERNIVELEBIT
ODREDBEZAPROVODENJEPLANA
1.
o=ce
ODREDBEICILJEVIUREDENJAPROSTORA
Clanak1.(1)ProstorniplanNacionalnogparkaSjeverniVelebit(udaljnjemtekstu:Plan)jeduqorocandokumentprostornoguredenjanatemeljukojegceseprovoditiuredenje,koristenjeizastitaprostoranapodrucjuodredenomgranicamaNacionalnogparkaSjeverniVelebit(Zakon
0
proqlasenjuNacionalnogparkaSjeverniVelebit,
.Narodne
novine",br.58/99.).(2)Planomsenatemeljuvrednovanjaprirodnihistvorenihsastavnicaprostorateocjenimoquenostlkoristenlaprostoraodredujuciljeviprostornoguredenja,organizacijainamjenaprostora,uvjetikoristenjaizastiteprostorasuvjetimaizgradnjeiprovodenjadrugihzahvatauprostorukaoidrugemjerekojimaseunapredujeprostoriokolis.Clanak2.(1)PodruqeNacionalnogparka(udaljnjemtekstu:Park)odredujesekaoizuzetnovrijednoucjeliniteseprimjenjujumjerezastitesukladnokategorijinacionalnipark,apojedinidijeloviParkazasticenisukao:strogirezervat,posebnifloristicklrezervatispomenikparkovnearhitekture.(2)SvizahvatiuprostorumorajubitisvedeninaminimumkojijenuzanzafunkcioniranjeParkakaopodruejaposjecivania,istrazivania,edukacijeioqranicenihgospodarskihdjelatnosti.(3)SadrZajikojinisuinemorajubitiuParkusmjestavajuserubno,ublizimnaseljimaiunutarParkaprirodeVelebit.Clanak3.(1)Opciciljeviprostornoguredenjasukakoslijedi:-prostornoplanskimmjeramaosiguratizastituprirodnihistvorenihvrijednostiprostora,ocuvatiiunaprijeditikvalitetuokolisa-omoqucitlodvijanjeznanstvenoobrazovneikulturno-odgojnefunkcijeParka-ornoqucitlprimjerenoprirodnimznacajkamaodvijanjeturistickefunkcijeprvenstvenoorganiziranimikontrolirantmposjecivanjemirazgledavanjemuskladuskapacitetomiznacajkarnapojedinihprostornihcjelina,tepruzanjernodqovaraiucihpratecihusluga-vlasnicimaposjedaornoqucitibavljenjetradicijskimoblicimadjelatnostipoljoprivrede,stocarstvaiekoloskeproizvodnjehraneprimjerenepodrucju-utvrditimoquceintervencijeuprostoru,prvenstvenoobnovu,rekonstrukcijupostojeehzgradategradenjenovihzgradausvrhuposjectvanjainjihovogkoristenia,aiznimnoidrugihzgrada/gradevinauskladusovimOdredbama.(2)OpelciljeviostvarivatceseprovedbomovogPlana,primjenomposebnihpropisaiprovedbenimaktimazapojedinacnezahvateuprostorupricemusesvakizahvat
iii
koristeniepovrsinamorauskladitisuvjetimaiinteresimazastiteprirodnihikulturnihvrijednosti.(3)PosebniciljeviiprioritetiodnosesenaintervencijenazgradamaiprostorimaradiunapredenjasustavaposjecivanjananaclndaseizbjegnumoqucinegativniutjecajinaokolistakvihzahvatausklopuupravljanjaParkom.
MINISTARSTVOZASTITEOKOLlM,PROSTORNOGURE£JENJAIGRADITEUSTVA•ZAVODZAPROSTORNOPlANlRANJE----.:;,:ZA~VO~D"'ZA~P;:;;:R~OS;;"T""OR:;;;N;no7;;UR:;-;:Eiv£JE~N';;:JE";-;LI;;.;;CK7,;O:-;;_S;=;;EN;o;JS;i;;KE""'z~U~PA;"N;i-;;IJE:';-U-:'S""URA~DN;;-;J;';;1c;;TVR~TK;;;0i7M:;-;;UR~BAN~D~ES;i;;IG~N~D.nO.:;'O.":;ZA~G~RE;::;;B;----2
 
PROSTORNIPLANNACIONAlNOGPARKASJEVERNIVElEBIT
2.RAZGRANICENJEPROSTORAPREMANAMJENI,ZNACAJKAMAIKORISTENJU
2.1.RAZGRANICENJEPROSTORAPREMANAMJENIIKORISTENJUClanak4.(1)Odredujesenamjenaikorlstemepovrsinaprikazanihukartografskomprikazubr.1.Koristenleinamjenaprostora(umjerilu1:25000),akakoslijedi:
A.
Osnovnanamjenaprostora-surneposebnenamjene-travnjaci-pasniaclilivade(poljoprivrednepovrsine)-golestijeneitocila,kamenjar-zonesostacimatradicijskegradnje(stocarskistanovi,gospodarskezgrade,suhozidi,sterna
i
dr.)-zonezateceneizgradnje(sanacijapremaovimOdredbama-zgradepovremenogboravka)-botanickivrtB.Sustavposjecivanja-ulaziuPark(glavni/sekundarni)-zoneintenzivnogposjecivanja-ulazno-recepcijskiiinformacijskilokaliteti-pouenezone-planinarskezgrade(dom,kuca,skloniste)-sumarskezgrade(Iugarnice,bivsestaje)-rneteoroloskapostajaiopservatorij-ostalezgradeusustavuposjecivania
C.
Pojedinacnielementiprostora,zgradeisadriajiunutarpovrsinaosnovnenamjene-kapela-Iokva-izvor-vodosprema/sterna-osmatraenica-vidikovacD.Prometnice-zupanijskacesta-Iokalnacesta-nerazvrstaneceste-poucnaplaninarskastaza-Premuzicevastaza-ostaleplaninarskestaze-biciklistickerute-parkiraliste-gradevineikoridoriostaleinfrastrukture.(2)Podrucjeposjecivanjajeprostorsvisefunkcijaizgradateintenzivnimkoristeniemotvorenogprostora,alokalitetisupojedinacnezgradeiiisklopovizgrada.Podrucjailokalitetisuodredenikaopostojeciuokvirukojihseomoqucavarekonstrukcijaiuredenjenovihsadriaja.
MINISTARSTVOZASTITEOKOUSA,PROSTORNOGURE£lENJAIGRADITELJSTVA-ZAVOOZAPROSTORNOPLANIRANJE
3
-----:iZAo7;V~OO~ZA~PR~O';;:;ST~O~RNi;:;07;UR;:;:;:E~£lE~N;';;:JE:7L~ICK;;;.O~_S~EN:;O;JS;;;KE;::-CZ~U~PA"'N'"IJE=-;U;'-;;S'"URAD=N:;O;JI"'S-:;:;TVR=TK;;:;O;';-M"URiiiBAN.......-;;O;;:;ES;:;';IG..N""O"".O".O-:;.A,.:;G~R~EB;-----

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->