Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Tacna

Tacna

Ratings: (0)|Views: 69 |Likes:
Discurso del Dr. A. Tapia García en la reunión de la Cámara Peruana de Mutuales en Tacna
Agosto, 1979
Discurso del Dr. A. Tapia García en la reunión de la Cámara Peruana de Mutuales en Tacna
Agosto, 1979

More info:

Categories:Types, Speeches
Published by: Alfredo Tapia Garcia on Feb 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/01/2013

pdf

text

original

 
Pigkjep~epcjgúk mi ]cjkc
Ik oc |gmc mi oc kcjgekiz/ ik oc bgz}epgc mi oez ~yi`oez/ irgz}ik jgymcmiz/ ik oezsyi io }gih~e |c mi~ezg}ckme oe hãz ~ype mi oc jekjgikjgc jè|gjc w oe hãzirjioze mio ~c}pge}gzhe+ Iz}cz jgymcmiz |ck }epkãkmezi/ czè/ ik oc lyik}i mimekmi ihckck gkcde}c`oiz oijjgekiz mi chep co zyioe ~c}pge/ mi lçppic|eoyk}cm/ mi gkco}ipc`oi oico}cm w iz~ipckvc+Ik io ^ipö/ ]cjkc/ ejy~c/ ik lephc gkmgzjy}g`oi/ izi zg}gco mi bekep1 ~ep ize/ oezmgpij}g|ez mi ocz hy}ycoiz mi |g|gikmc |ikghez c pikmgpoi ihejgekcmebehikcfi w c pijg`gp/ byhgomihik}i/ zyz oijjgekiz mi ~c}pge}gzhe w jepcfi+Mik}pe mi ~ejez mècz zi jioi`pcpã io jgkjyik}ikcpge mi oc pigkjep~epcjgúk mi]cjkc w kez ih`cpdc oc hgzhc ihejgúk syi bcji 9> cóez ih`cpdú c hgooekizmi ~ipyckez jyckme pijg`gipek jek ckidcmez efez/ coidpi jepcvúk w `pcvezc`gip}ez c oez ~ipyckez syi/ ~ep jcyzc oc mizykgúk w oc gh~pe|gzcjgúk/ bc`ècksyimcme/ }ih~epcohik}i/ co hcpdik mi kyiz}pc lpek}ipc/ £~ipe kykjc lyipc mioc ~c}pgc#Oc I~e~iwc mi ]cjkc jekz}g}ywi io hãz dpckmi ifih~oe mi oe syi zgdkglgjc oc~ipyckgmcm+ ]cjkc/ iz oc jykc mi oc kcjgekcogmcm/ mio chep c oc og`ip}cm w miobipeèzhe+Io |coep mi oez ~e`ocmepiz mi ]cjkc zi hckglgiz}c mizmi ç~ejcz }ck oifckczjehe csyioocz ik syi oez Cwhcpcz ~e`ocpek ~ep ~pghipc |iv oez |cooiz miJc~ogkc w Zchc1 zi hckglgiz}c ik ocz `pekjcz |ejiz syi mizmi 323>ih~yfc`ck c oc cjjgúk/ ik `yzjc mi oc og`ip}cm w mi oc gkmi~ikmikjgc+Jyckme io Jekdpize Jekz}g}ywik}i mi 3202 mijocpc c ]cjkc jgymcm bipegjc/pijekejèc io |coep mi ]epg`ge Fezç ^ezc/ oez biphckez Cpc/ ^impe Fezç Dgo/Lyodikjge \comiv/ Hckyio Zgo|c / oez biphckez ^cgoocpmiooi/ Fezç Dúhiv/Hckyio Jcomipúk w mi oez hgoiz mi }cjkióez syi bc`èck zylpgme ~pgzgúk whyip}i ~ep zy oyjbc ~ep oc ~c}pgc1 pijekejèc io zcjpglgjge mi Lpckjgzje mi Vioc/sygik bc`gikme chcme }ck}e oc og`ip}cm/ hypgú ~ep iooc/ ik ~pgzgúk/ io hgzhe mècik syi io ^ipö ipc mijocpcme og`pi i gkmi~ikmgik}i ~ep oc |eoyk}cm dikipco mioez ~yi`oez w ~ep oc fyz}gjgc mi oc jcyzc syi Mgez milgikmi+Io bipegje |coep mi oez ~e`ocmepiz mi ]cjkc zi hckglgiz}c ik oez jch~ez mi^gzcdyc/ Zck Lpckjgzje/ ]cpc~cjã/ Io Co}e mi Oc Cogckvc w io Heppe mi Cpgjc+Io |coep/ ik}ekjiz ke iz yk bijbe cgzocme ik oc |gmc mi ]cjkc/ iz oc jekz}ck}igkco}ipc`oi mi zy bgz}epgc+W co iz}ymgcpoc/ ~cpijgipc zip syi io Zy~pihe Bcjimep }pc}c`c mi lepfcp yk
 
~yi`oe jc~cv mi ze~ep}cp oc hãz mypc mi ocz ~pyi`cz6 9> cóez mi jcy}g|ipge+Ik izez 9> cóez/ ik hehik}e codyke mgzhgkywú oc oochc mio lip|ep+Dikipcjgúk }pcz dikipcjgúk io hikzcfi pijg`gme mizmi oc jykc ~ep jcmc bgfe miiz}i mi~cp}chik}e bc gme }pckzhg}gçkmezi bcz}c jek|ip}gpzi ik oe syi iz ]cjkcbew ~cpc io ^ipö6 io zck}ycpge mio ~c}pge}gzhe |g|e w }ckdg`oi/ io zck}ycpge syijek ze`pijedghgik}e w ihejgúk |ikipc }eme ~ipycke mizmi io hehik}e hgzhesyi piocjgekc iz}cz jcooiz/ iz}i jgioe/ iz}ez |cooiz/ jek oez }pcvez mi zy mypcbgz}epgc/ ~ipe sygvãz ~ep iooe #biphezc i gkhep}co#Ik io jcy}g|ipge oez }cjkióez fchãz zi zgk}gipek cyzik}iz mi oc ~c}pgc+Pizgz}gipek/ oyjbcpek w zeócpek ~ep io mèc mi oc og`ipcjgúk/ io mèc ik syi~ymgipck ik}ekcp og`pihik}i kyiz}pe bghke w bcjip lochicp oc ikzióc pefc w`ockjc1 oc `ckmipc syi io beh`pi w oc hyfip mi iz}c }gippc `ikmg}c w chcmcbc`èck ooi|cme ik }emcz ocz jgpjykz}ckjgcz/ jehe/ jyckme ik c`gip}c ir~pizgúkmi zy ~c}pge}gzhe/ oc ooi|cpek/ io 02 mi Fyoge mi 37>3/ ~ep ocz jcooiz w ~ocvcz/lpik}i co gk|czep/ zeoe zez}ikgmc ~ep io jepcfi/ oc ihejgúk w ocz oãdpghcz mi }emeyk ~yi`oe+Oez goyz}piz bgfez mi ]cjkc ke zúoe bck mcme hyiz}pcz mi |coep ik oez jch~ezmi `c}cooc/ zgke }ch`gçk ik io jch~e mi oc oyjbc ~ep oez ~pgkjg~gez/ jehejyckme Lpckjgzje mi ^cyoc Dekvãoiz \gdgo ockvú zy lchezc jc}gogkcpgc jek}pc oc|geocjgúk jekz}g}yjgekco jehi}gmc ~ep io ^pizgmik}i Dchcppc/ e jehe jyckme/ik kyiz}pe }gih~e/ io \gjicohgpck}i \cpdcz Jc`cooipe zi e~yze c oez hcz}gkizsyi/ cvyvcmez/ c}cjc`ck co zgz}ihc hy}yco w/ ik yk pczde syi oi bekpc/~pilgpgú ~czcp co pi}gpe ck}iz syi c|cocp io c}pe~iooe c oc og`ip}cm mi ~pikzc+^ipe himg}ihez+ Io jcy}g|ipge mi ]cjkc lyi io hãz co}e ~pijge syi io ~cèz ~cdú~ep oc hivsygkmcm mi oez ~eoè}gjez/ ~ep oc mizykgúk mi oez ~ipyckez/ ~ep ocgh~pe|gzcjgúk w io ideèzhe+]cjkc/ gkejik}i/ ir~gú ~ep }emcz izcz jyo~cz/ ~ipe mi zy zcjpglgjge kcjgipek oczoijjgekiz syi ~iphg}gpãk oc pimikjgúk mi kyiz}pc ~c}pgc+Oc pigkjep~epcjgúk mi ]cjkc zi mi`gú/ lykmchik}cohik}i/ c oc cjjgúk mi oez~pe~gez }cjkióez/ c zy gkjekhikzypc`oi chep c oc ~c}pgc syi ik jcmc yke mizyz jepcvekiz ikjgippc w syi ir~pizcpc jek }ck}c ihejgúk io ~ei}c Limipgje@cppi}e jyckme mgfe6
‟Oc }gippc ik syi zi kcji/ iz }gippc ykdgmc/
ke zi mc/ ke zi jch`gc/ kg zi |ikmi/syi kez oc cppcksyik fyk}e jek oc |gmc
 Oc pigkjep~epcjgúk mi ]cjkc zi mi`gú co ~c}pge}gzhe/ c`kidcjgúk w |coep mi zyz

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->