Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
loza10

loza10

Ratings: (0)|Views: 271 |Likes:

More info:

Published by: Abecedar Абецедар on Feb 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/03/2014

pdf

text

original

 
ÅÄÙÊÁÉ ÔÙÑÁÅÐÁÍÁÐÁÔÑÉÓÌÏÓÔÙÍÐÏËÉÔÉÊÙÍÐÑÏÓÖÕÃÙÍ
ÌÁÊÅÄÏÍÉÊÏ ÅÍÇÌÅÑÙÔÉÊÏ ÄÅËÔÉÏ
Ï ¹ëéïò ôïõ ¸íéôóå ÂÜñíôáñ
ÁÐÏÓÔÏË ÐÅÔÊÏÂ ÔÅÑÆÉÅÂ
  Á  Ñ  È  Ñ  Á  Ã  É  Á  Ô  Ï  Í  Â  Á  Ó  Ê  Ï  Ê  Á  Ñ  Á  Ô  Æ  Á  Ê  Á  É   Ô  Ï  Í  Ô  Ï  Ñ  Ó  É  Ì  Ï  Â  Ó  Ê  É
ÔÅÕ×ÏÓ 10, ÉÏÕÍÉÏÓ 2005
 
ÐÅÑÉÅ×ÏÌÅÍÁ 
•Ôá ÐáéäéÜ ÖõãÜäåò...............................................•ÂÜóêï ÊáñáôæÜ.....................................................•Ç ÓõíÝíôåõîç ôïõ Óßìïöóêé.................................•Ôï ÌåôÝùñï ÂÞìá ôçò ÍÅÔ...................................•ÄéÜëïãïò................................................................•ÄéáäñïìÞ óôï Âßôóé.............................................•Ãíùñßæïíôáò ôç Èåóóáëïíßêç...........................•¼ëãá ÐáíôæéÜñïâá ÓôÜíêïâá............................•ÃéÜííå ÓáíôÜíóêé................................................•ÊáôáóêÞíùóç óôï ÊáúìáêôóáëÜí.....................•ÌáêåäïíéêÞ Êßíçóç ÂáëêáíéêÞò ÅõçìåñßáòÏõñÜíéï Ôüîï.......................................................•Ðñïò: “ÏõñÜíéï Ôüîï-Å.Å.Å.”...............................•Áðïóôüë ÐÝôêïâ Ôåñæßåâ...................................•Ç
Loza
óå ÐïëéôéêÞ ÅêäÞëùóç óôçÈåóóáëïíßêç.......................................................•Ôï Êõðñïìáêåäïíéêü..........................................•ÄéÜëåîç: Ôï Ìáêåäïíéêü ÆÞôçìáêáé ç ÁñéóôåñÜ....................................................•Íüôéá ÂáëêÜíéá: ÌáêåäïíéêÞ ÓáëÜôá”Ìåéïíïôéêþí ÐñïâëçìÜôùí...............................•Åëåõèåñßá ôçò ¸êöñáóçò..................................•Äéêáßùìá óå Äßêáéç Äßêç...................................•Åëåõèåñßá ôïõ Óõíåôáéñßæåóèáé ôùíÌáêåäïíéêþí ÌåéïíïôÞôùí...............................•Ïé Ìáêåäüíåò ôçò Áëâáíßáò..............................•Ç 24ç ÓõíÜíôçóç óôï Ôñíâï..............................•101 ×ñüíéá ºëéíôåí..............................................•ÃéÜííå ÓáíôÜíóêé 90 ×ñüíéá áðü ôçÄïëïöïíßá ôïõ....................................................•Ðüóá Âéâëßá ÖÜãáôå ÓÞìåñá.............................•Óôáõñüëåîï.........................................................•ÌÜèåôå üôé..........................................................•Áðü ôçí Éóôïñßá óáí ...ÁíÝêäïôï.......................•Ç ÊáôÜóôáóç ôçò ÌáêåäïíéêÞò Ãëþóóáòóôçí ÅëëÜäá...........................................................•Ìáêåäüíåò êáé ¢ëëåò ÌåéïíïôéêÝò ÏìÜäåò......•Ïé “¢ëëåò” Ãëþóóåò ôçò ÅëëÜäáò.....................•ÅíóôÜóåéò ãéá ôï “¼÷é” ôïõ Ðñùôïäéêåßïõóôç “ÓôÝãç Ìáêåäïíéêïý Ðïëéôéóìïý”...............•Êüëíôá êáé Óïýñâá..............................................2567810111212131415162122232526262728292929303030303133343536
ÕÐÅÕÈÕÍÏÓ ÔÏÕ 
 
ÌÁÊÅÄÏÍÉÊÏÕ ÅÍÇÌÅÑÙÔÉÊÏÕ ÄÅËÔÉÏÕ 
LOZA
ÍÉÊÏÓ ÓÁÊÅËËÁÑÉÏÓÄéåõèýíåôáé áðü ÓõíôáêôéêÞ ÅðéôñïðÞôçë.: 6944-65.66.72e-mail:lozadeltio@yahoo.gr Ôá åíõðüãñáöá ÜñèñáåêöñÜæïõí ìüíï ôïõò óõíôÜêôåò ôïõò.
LOZA
 
-1
VIVAMAKENTONIA
¼÷é ìïíÜ÷á ôï üíïìá¼÷é ìïíÜ÷á áîéïðñÝðåéáÌáêåäïíéêüôçôá, óáí ôçí áãêáëéÜ ôçò ìÜíáò ìáòÊßôêá ôïõ ÂáñäÜñç ëÜìðåéò óôï ðáãêüóìéï âÜæï!
¼÷é ìïíÜ÷á ôï üíïìá¼÷é ìïíÜ÷á áîéïðñÝðåéáÌáêåäïíéêüôçôá, óáí ôçí áãêáëéÜ ôçò ìÜíáò ìáòÊßôêá ôïõ ÂáñäÜñç ëÜìðåéò óôï ðáãêüóìéï âÜæï!
 Áíáãíùñßóôçêå ç Äçìïêñáôßá ôçòÌáêåäïíßáò áðü ôçí õðåñäýíáìç êáé ïéåèíéêéóôÝò óõìðáôñéþôåò ìáò îÝ÷áóáí ôçí«øõ÷Þ» ôïõò. ÊÜðïéïé æïýíå óôï ðáñåëèüí êáéåéñùíåýïíôáé: «Ïé óëÜâïé ðþò ãßíïíôáéÌáêåäüíåò;». ÁëÞèåéá, ðþò ïé ßäéïé(Ôïõñêüöùíïé, ÌéêñáóéÜôåò, ÊáñáìáíëÞäåò,ÌðáöñáëÞäåò, Èñáêéþôåò, Áñâáíßôåò,Ãêáãêáïýæçäåò, Áèßããáíïé, ÂëÜ÷ïé, ÓëÜâïé ôçòÌáêåäïíßáò, ôçò Çðåßñïõ ê.ë.ð.) Ýãéíáíöáíáôéêïß Åëëçíïìáêåäüíåò; ÁíÜèåìá üìùò áíïé ðáððïýäåò ôùí ðåñéóóüôåñùí Þîåñáí ðñïò ôáðïý ðÝöôåé ç Èåóóáëïíßêç... Ìá ãéá ðïéáÌáêåäïíßá èá ìéëïýóáí óÞìåñá, áíåõäïêéìïýóå ç åðáíÜóôáóç ôïõ ºëéíôåí; Õðïêñßíïíôáé êáé üóïé Íüôéïé áãÜðçóáíîáöíéêÜ ôïí «ÁÑÇ ÔÏÍ ÌÁÊÅÄÏÍÁ».ÓðáñÜãìáôá áëëïöýëùí ìå óõíäåôéêü êñßêï ôçñùìéïóýíç -ôç ãëþóóá ôïõ åõáããåëßïõ ðïõ ôïõòåîåëëÞíéóå, ôé ó÷Ýóç Ý÷ïõí ìå ôïõò õðåñáóðéóôÝò ôçò ×áéñþíåéáò; Áðïëáýóáìå ôç óõíÝíôåõîç ôïõÓßìïöóêé (15-4-05) êáé êáôáíïïýìå ãéáôß ëåßðåéï äéÜëïãïò óôçí éóôïñßá.Èõìßæïõìå óôçí åëëçíéêÞ äéðëùìáôßá üôé ôáó÷ïëéêÜ âéâëßá áíáöÝñïõí ôá ÌðßôïëáÌïíáóôÞñé, ôçí Éóôáìðïýë Êùíóôáíôéíïýðïëç, ôï Ðëüâíôéâ Öéëéððïýðïëç. Íá, ëïéðüí, ãéáôß Óüëïõí, Âüíôåí, ËÝñéí êáé íá, ç áíÜãêç ãéááìïéâáßï óåâáóìü ôçò ðáñÜäïóçò ìå äßãëùóóåòðéíáêßäåò óôïõò äñüìïõò. Ïé åèíéêÜ Ìáêåäüíåò ôçò ÅëëÜäáò Ý÷ïõí êé áõôïß ëüãï óôéòäéáðñáãìáôåýóåéò: ÁÍÁÃÍÙÑÉÓÇ ÌÅ ÏËÁ ÔÁ ÅÕÑÙÐÁÚÊÁ ÓÔÁÍÔÁÑÔÓ. Ï Ðáñèåíþíáò ôïõðïëõðïëéôéóìïý áðáéôåß áðü ôï åëëçíéêü êñÜôïòíá äåé ôçí ðñáãìáôéêüôçôá êáé íá õðïãñÜøåé ìéá ÄÉÊÁÉÇ ÓÕÌÖÙÍÉÁ. ÌïíÜ÷á ôüôåäéáóöáëßæåôáé ôï «óõìâüëáéï åìðéóôïóýíçò».“Ù ýøéóôç åõãÝíåéá”, ðüóï øçëÜ óôÝêåóáé,üôáí ôéìÜò ôï åëåýèåñï ðíåýìá êáé îåóêåðÜæåéò ôïõò îåðåóìÝíïõò áñéóôïêñÜôåò.
Âßâá ñåðïýìðëéêá, âßâá Ìáêåäüíåò!Ç óýíôáîç

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Nikos Kirkoudis liked this
George Dermatis liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->