Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
སྤྲིན་གྱི་ཕོ་ཉ།

སྤྲིན་གྱི་ཕོ་ཉ།

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 95,660 |Likes:
Published by tibetandan
Famous poem of Kalidasa
Famous poem of Kalidasa

More info:

Published by: tibetandan on Feb 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2014

pdf

text

original

 
ྤན་ྤ་ཕོ་཈།
 
ནག་མོ་འཁོལ།
 
(कालिदास)
 

 

 
 ་གར་ད་
 
མེགྷ    ཱཏ།
 
(मेघद   ूत)
 
བོད་ད་་ྤན་ྤ་ཕོ་཈།
 
 
ེ་བོ་ོས་པའྤ་ཤྤན་་ྤ་བའྤ་བཀའ་ང་དག་གྤས་གཟྤ་བྤད་཈མས་པར་ས་ར་ཅྤང་།།
 
གནོད་ྤན་འགའ་ཞྤག་ལ་ནྤ་རང་཈ྤད་བདག་མེད་དབང་ར་མཛས་མ་཯ང་ལ་ལོ་ཡྤ་བར།།
 
ཡྤད་འོང་ེད་ེད་་མོས་ས་ས་བསོད་ནམས་་བོ་ཬམས་དང་ཤྤན་་རབ་མཛས་པའྤ།།
 
རབ་བཟང་ོན་ཤྤང་ྤབ་མ་དང་ཪན་་མའྤ་རྤ་བོར་སོང་ལ་ོད་པས་གནས་པར་ྤས།།
 
༢ 
 
འདོད་ཪན་དེ་ནྤ་མཛས་མ་཯ངས་ཤྤང་་བ་འགའ་ཡྤ་རྤ་བོ་དེར་ནྤ་ྤན་ས་པས།།
 
 
ལག་པ་་བར་ར་ནས་གསེར་ྤ་ག་་དག་ནྤ་དང་བའྤ་བར་་་བར་ེད།།
 
 ་ོད་་བ་ོགས་པའྤ་཈ྤད་ལ་ྤན་ཬམས་རྤ་ཤོད་རྤ་ེང་཈ལ་བར་ར་པ་ནྤ།།
 
མཆོག་་རོལ་ཞྤང་མཛས་པར་ར་པའྤ་ང་ཆེན་ཡྤན་ནམ་ཥམ་་ོག་ཅྤང་མཐོང་བར་ར།།
 
 
གནོད་ྤན་ལ་བོ་ེས་འངས་དེ་ཧར་གནས་དེ་མན་་ཀེ་ཏའྤ་མེ་ཏོག་ས་ོབས་ྤས།།
 
ནང་་ཡྤད་ལ་རབ་་གང་བའྤ་མཆྤ་མ་ན་རྤང་དག་་ཅྤ་ཡང་ང་ར་ཏེ།།
 
མྤན་པར་འད་་དགའ་མ་རྤང་ན་གནས་པར་ར་པའྤ་ེ་བོ་སེམས་ལ་ནྤ།།
 
 ་འཛིན་མཐོང་ན་བདེ་ཪན་ཡང་ནྤ་ཬམ་པ་གཞན་་གང་བ་ཅྤ་ཡང་འག་པར་འར།།
 
༤ 
 
དར་ས་་བ་ག཈ྤས་པ་འོངས་པར་ར་ཚ་བེ་ཪན་མ་ཡྤན་ཆེད་་ོག་འཆང་བ།།
 
དེ་ལ་ཆར་ྤན་དག་གྤས་རང་཈ྤད་བདེ་འོ་ཞེས་པའྤ་ཚིག་འདྤ་ེར་ནས་འག་པ་བཞྤན།།
 
 ན་དའྤ་་ཡྤ་་ེས་འམ་པ་ཬམས་ྤ
(
 ྤ
)
དེ་ལ་མཆོད་པའྤ་ཆེད་་དགའ་ེད་བཞྤན།།
 
མཛའ་བ་མངོན་་ར་པའྤ་ཚིག་ནྤ་དེ་ལ་ལེགས་པར་འོངས་སམ་དགའ་བ་བོད་པ་བཞྤན།།
 
༥ 
 
གང་་་བ་གཟྤ་ཪན་་གཏེར་ང་འོ་ཬམས་ྤ་ཚར་བ་ལས་ནྤ་ཆེར་ྤན་ཏེ།།
 
གང་་མཁས་པའྤ་ེད་པ་ཬམས་དང་ོག་ཬམས་ྤས་ནྤ་ལེགས་བཤད་ཆེད་་ཐོབ་པར་ེད།།
 
 
ཅེས་པ་མཆོག་་དགའ་བའྤ་གསང་བ་པ་ནྤ་དེ་ལ་ཡོངས་་མྤ་ཤེས་གང་གྤས་ནྤ།།
 
འདོད་པའྤ་དོན་་མཁས་དང་མྤ་མཁས་ཬམས་དང་སེམས་ཪན་སེམས་མེད་ཬམས་ལ་་བར་ེད།།
 
 
ོད་ནྤ་རྤགས་མཆོག་དང་ཪན་མཆོད་ྤན་བ་བའྤ་ོན་པོ་མཆོག་ེ་འདོད་འཇོ་ངོ་བོ་཈ྤད།།
 
ས་གམ་མཐའ་དག་རྤག་ཅྤང་བལ་པར་འག་པའྤ་ཆེ་བའྤ་་གཏེར 
(
 ་འཛིན 
)
཈ྤད་་བདག་གྤས་ཤེས།།
 
དེས་ན་ོད་ནྤ་དོན་ག཈ེར་཈ྤད་ལ་ལ་བའྤ་དབང་གྤས་དམན་མྤན་འདོད་པ་ཐོབ་པ་཈ྤད།།
 
མཆོད་ྤན་འས་མེད་བདག་གྤ་རྤང་གནས་ག཈ེན་མན་དག་་ཡོན་ཏན་མཆོག་དབང་ོད་གཤེགས་མཛད།།
 
 
་ཡེ་་ཪན་ོད་ནྤ་ཤྤན་་གངས་ར་བས་཈ྤད་དེ་ྤ    ེར་བདག་གྤ་དགའ་མ་ལ།།
 
གཏམ་ྤ་བདག་པོ་ཚབ་ཆེར་ོས་པས་འམས་ཤྤང་ལ་བ་དག་གྤ་ྤན་ནྤ་མཛད་་གསོལ།།
 
ྤ་རོལ་ེད་ཚལ་མཆོག་གནས་འོག་ེད་གག་གྤ་་བའྤ་འོད་ྤས་཭ང་ས་ཁང་བཟང་ཅན།།
 
གསང་བའྤ་བདག་པོ་བྤ་གནས་ཆེན་པོ་ང་ལོ་ཅན་ཞེས་་བའྤ་གནས་་ོད་གཤེགས་མཛད།།
 
༨ 
 
ོད་ནྤ་ྤ་ཡྤ་བཞོན་པ་དང་ཪན་མཁའ་ལམ་གཤེགས་པའྤ་དབང་གྤས་ལམ་བོད་མཛས་མ་ཬམས།།
 
བསམ་པ་དགའ་བར་ར་ཏེ་ལན་འྤ་ེ་མོ་བ་་ས་ནས་བཧ་ཞྤང་ས་པར་ེད།།
 
ོད་འོངས་ཚ་ན་ལ་བས་མཆོག་་཈ེན་ཅྤང་གཡོག་བཞྤན་གཞན་དབང་ར་པ་བདག་འ་དང་།།
 

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
yummyliu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->