Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
تاریخ جامع بهائیت

تاریخ جامع بهائیت

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 1,329 |Likes:
Published by kateb

More info:

Published by: kateb on Nov 23, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/08/2011

pdf

text

original

 
 
ﺖﻴﺋﺎﻬﺑ
 
ﻊﻣﺎﺟ
 
ﺦﻳرﺎﺗ
 
ﯽﺑﺎﻴﺳاﺮﻓا
 
ماﺮﻬﺑ
 
ﺮﺘﮐد
 
 
لوا
 
ﺖﻤﺴﻗ
 
لوا
 
ﻞﺼﻓ
:
ﻪﭽﺨﻳرﺎﺗ
 
مود
 
ﻞﺼﻓ
:
يﺮﮕﻴﺋﺎﻬﺑ
 
و
 
يﺮﮕﻴﺑﺎﺑ
 
رﻮﺨﺸﺑآ 
 
يﺮﮔ
 
ﻲﺨﻴﺷ
 
مﻮﺳ
 
ﻞﺼﻓ
:
يﺮﮕﻴﺑﺎﺑ
 
 – 
بﺎﺑ
 
ﻲﻧاﻮﺟ
 
ﻲﻛدﻮﻛ 
 
،
 
هﺎﮔداز
 
بﺎﺑ
 
يﻮﻋد
 
نﺎﻴﺑﺎﺑ
 
دﺰﻧ
 
داﺪﻋا
 
رﺎﺒﺘﻋا
 
مرﺎﻬﭼ
 
ﻞﺼﻓ
:
ﺮﺻﺎﻧ
 
رﻮﻀﺣرد
 
ﺰﻳﺮﺒﺗ
 
رد
 
ءﺎﻤﻠﻋ
 
ﺎﺑ
 
يو
 
ﻪﺜﺣﺎﺒﻣ
 
و
 
بﺎﺑ
 
نﺪﺷ
 
ﻲﻧاﺪﻧز
 
ازﺮﻴﻣ
 
ﺪﺴﻳﻮﻧ
 
ﻲﻣ
 
ﻪﻣﺎﻧ
 
ﻪﺑﻮﺗ
 
بﺎﺑ
 
لوا
 
ﻞﺼﻓ
 
ﻪﭽﺨﻳرﺎﺗ 
 
دﺮﻛ 
 
ﻲﺳرﺮﺑ
 
ﻪﻧﺎﮔاﺪﺟ
 
و
 
دﻮﻤﻧ
 
ﻚﻴﻜﻔﺗ
 
ﺪﻳﺎﺑ
 
ار
 
ﺮﮕﻳﺪﻜﻳ
 
ﻪﺑ
 
طﻮﺑﺮﻣ
 
و
 
ﻪﺘﺳﻮﻴﭘ
 
عﻮﺿﻮﻣ
 
رﺎﻬﭼ
 
ﺖﻴﺋﺎﻬﺑ
 
ﻲﺳرﺮﺑ
 
رد
 .
ﻚﻳ
 
ﻲﺳرﺮﺑ
 
ﻦﻳا ﺑ
 
ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا
 
و
 
ﻲﺳﺎﻴﺳ
 
،ﻲﺨﻳرﺎﺗ
 
ﻪﺒﻧﺎﺟ
 
ﻪﻤﻫ
 
ﻪﻌﻟﺎﻄﻣو
 
ﺪﻨﺘﺴﻣ
 
يا
 
ﻪﻧﻮﮔ
 
ﻪ ﺮﻴﻏ
 
و
 
ﺮﺒﺘﻌﻣ
 
دﺎﻨﺳا
 
سﺎﺳاﺮﺑ
 
لﺪﺘﺴﻣﺪﺷﺎﺑ
 
ﻲﻣ
 
رﺎﻜﻧا
 
ﻞﺑﺎﻗ
.
زا
 
ﻞﺒﻗ
 
،هﺪﻣآ 
 
ﻞﻳذ
 
رد
 
ﻪﻛ 
 
يا
 
ﻪﻧﺎﮔ
 
رﺎﻬﭼ
 
دراﻮﻣ
 
ﻪﺑ
 
ﺖﺒﺴﻧ
 
ﻞﻣﺎﻛ 
 
ﻲﻫﺎﮔآ 
 
و
 
ﻲﺋﺎﻨﺷآ 
 
،ﻪﻨﻴﻣز
 
ﻦﻳا
 
رد
 
يرواد
 
ﻪﻧﻮﮔ
 
ﺮﻫ
 
و
 
ﺖﻴﺋﺎﻬﺑ
 
ﺚﺤﺑ
 
ﻪﺑ
 
دورو ﻫاﻮﺧ
 
يﺎﺟ
 
ﺮﺑ
 
ﻲﺗﺎﻣﺎﻬﺑا
 
ﻲﻓﺎﻛ 
 
عﻼﻃا
 
و
 
هدﺮﺘﺴﮔ
 
ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ
 
نوﺪﺑ
 
نﻮﭼ
 
،ﺖﺳا
 
يروﺮﺿيرواد
 
ﻪﺑ
 
فرژ 
 
و
 
فﺎﻔﺷ
 
رﻮﻄﺑ
 
ناﻮﺗ
 
ﻲﻤﻧ
 
ﻪﻛ 
 
ﺪﻧﺎﻣ
 
ﺪ دﻮﺑ
 
ﺪﻫاﻮﺧ
 
ﻞﻜﺸﻣ
 
توﺎﻀﻗ
 
ﻪﺠﻴﺘﻧ
 
رد
 
،ﺖﺴﺸﻧ
.
زا
 
ﺪﻨﺗرﺎﺒﻋ
 
ﺖﻴﻤﻫاﺮﭘ
 
درﻮﻣ
 
رﺎﻬﭼ
 
ﻦﻳا
: 1-
ﺖﻴﺋﺎﻬﺑ
 
ءﺎﺸﻨﻣ
 
و
 
ﺶﻳاﺪﻴﭘ
 
ﻲﮕﻧﻮﮕﭼ
 2-
يا
 
ﻪﺸﻳر
 
رﻮﻃ
 
ﻪﺑ
 
ﺖﻴﺋﺎﻬﺑ
 
ﺪﺋﺎﻘﻋ
 
لﻮﺻا
 
ﺖﺧﺎﻨﺷ
3-
نآ 
 
يﺎﻫﺪﻣﺎﻴﭘ
 
و
 
ﺖﻴﺋﺎﻬﺑ
 
زا
 
ﻲﺷﺎﻧ
 
تﻻﻮﺤﺗ
4-
 ﺟﻮﺑ
 
رد
 
نﺎﮕﻧﺎﮕﻴﺑ
 
ﻲﺳﺎﻴﺳ
 
يﺎﻫ
 
ﺖﻟﺎﺧد
 
ﺪﻧورو
 
ﺖﻴﺋﺎﻬﺑ
 
شروﺮﭘ
 
و
 
ﺪﺷر
 
،نﺪﻣآ 
 
دﻮ 
 
دراﻮﻣ
 
حوﺮﺸﻣ
 
ﻚﻨﻳا
 
و
 
،ﺪﻧدﻮﻤﻴﭘ
 
ﺖﻴﺋﺎﻬﺑ
 
ﻪﻴﻟوا
 
ناﺮﺳ
 
ﻪﻛ 
 
يﺮﻴﺴﻣ
: 
مﻼﻛ 
 
ﻪﺑ
 
ﺎﻳ
 
ﺪﻳدﺮﮔ
 
ﺪﻟﻮﺘﻣ
 
يﺮﮔ
 
ﻲﺨﻴﺷ
 
زا
 
ﺰﻴﻧ
 
دﻮﺧ
 
ﻢﻫ
 
يﺮﮔ
 
ﻲﺑﺎﺑ
 
،ﺖﺳا
 
يﺮﮔ
 
ﻲﺑﺎﺑ
 
هداز
 
يﺮﮔ
 
ﻲﺋﺎﻬﺑ
 
،ﺪﻳد
 
ﻢﻴﻫاﻮﺧ
 
ﻪﻛ 
 
ﻪﻧﻮﮔ
 
نﺎﻤﻫ
 
ﺎﻋ
 
يﺮﮔ
 
ﻲﺑﺎﺑ
 
و
 
يﺮﮔ
 
ﻲﺑﺎﺑ
 
زوﺮﺑ
 
ﺚﻋﺎﺑ
 
يﺮﮔ
 
ﻲﺨﻴﺷ
 
هدﺎﺳ
 
رﺎﻴﺴﺑﺖﺳا
 
هﺪﺷ
 
يﺮﮔ
 
ﻲﺋﺎﻬﺑ
 
زﺎﺳ
 
ﻪﻨﻴﻣز
 
و
 
ﻞﻣ
.
ﻪﻧﺎﮔ
 
ﻪﺳ
 
يا
 
هﺮﻴﺠﻧز
 
ﺎﺟ
 
ﻦﻳا
 
رد
 
 
٢
 
ﻢﻴﻨﻛ 
 
ﻲﻣ
 
ﻲﺳرﺮﺑ
 
ار
 
ﻚﻴﻜﻔﺗ
 
ﻞﺑﺎﻗ
 
ﺮﻴﻏ
 
و
.
و
 
ﺪﻨﻳﺎﻤﻧ
 
ﻲﻣ
 
ﻪﻗﺮﻓ
 
ﻦﻳا
 
ناﺮﺳ
 
ﻪﻛ 
 
ﻲﺋﺎﻋدا
 
و
 
ﺪﻨﻛ 
 
ﻲﻣ
 
حﺮﻄﻣ
 
ﺖﻴﺋﺎﻬﺑ
 
زوﺮﻣا
 
ﻪﭼ
 
نآ 
 
ﻪﻛ 
 
ﻲﻟﺎﺣ
 
رد
 
تﺎﻓﺎﻨﻣ
 
ﺎﻬﻨﺗ
 
ﻪﻧ
 
ﻦﻴﺘﺴﺨﻧ
 
ناراﺰﮔ
 
نﺎﻴﻨﺑ
 
و
 
ناﺮﺳ
 
ﺪﻳﺎﻘﻋ
 
و
 
رﺎﻜﻓا
 
و
 
شور
 
ﺎﺑ
 
ﺪﻨﻫد
 
ﻲﻣ
 
ﻪﺋارايرﺎﻴﺴﺑ
 
رد
 
ﻲﺘﻔﮕﺷ
 
ﺖﻳﺎﻬﻧ
 
رد
 
ﻪﻜﻠﺑ
 
،دراد
 
مﺎﺗﺪﻨﻳﺎﻤﻧ
 
ﻲﻣ
 
ﺾﻘﻧ
 
ار
 
ﺮﮕﻳﺪﻜﻳ
 
دراﻮﻣ
. 
،يزاﺮﻴﺷ
 
ﺪﻤﺤﻣ
 
ﻲﻠﻋ
 
ﺪﻴﺳ
 
ﻲﻨﻌﻳ
 
ﻪﻴﺑﺎﺑ
 
ﻪﻗﺮﻓراﺰﮔ
 
ﻪﻳﺎﭘ
 
رﺎﻜﻓا
 
ﺎﺑ
 
ﻲﺋﺎﻬﺑ
 
ناﺮﺳ
 
رﺎﻜﻓا
 
ﺎﻣا
 
،ﺪﻣآ 
 
دﻮﺟﻮﺑ
 
ﺖﻴﺑﺎﺑ
 
زا
 
ﺖﻴﺋﺎﻬﺑ
 
ﻪﻛ 
 
يدﻮﺟو
 
ﺎﺑ
 
ﺖﺳا
 
ﺮﻳﺎﻐﻣ
 
،بﺎﺑ
 
ﻪﺑ
 
فوﺮﻌﻣ
.
و
 
ﺖﻴﺑﺎﺑ
 
ﺚﺤﺑ
 
ﻪﺑ
 
ﺐﻠﻄﻣ
 
ﻦﻳا
 
نﺪﺷ
 
ﻦﺷور
 
ياﺮﺑهرﺎﺷا
 
ﺖﺷاد
 
ﺮﺳ
 
رد
 
يزاﺮﻴﺷ
 
ﺪﻤﺤﻣ
 
ﻲﻠﻋ
 
ﺪﻴﺳ
 
ﻪﻛ 
 
يرﺎﻜﻓا
 
ﻢﻴﻨﻛ 
 
ﻲﻣ
.
ﻪﻴﻟوا
 
ﺪﻳﺎﻘﻋ
)
ﻪﻴﺨﻴﺷ
(
يﺎﻤﻜﺣ
 
يﺎﻫ
 
ﻪﻳﺮﻈﻧ
 
ﺎﺑ
 
هاﺮﻤﻫ
 
،ﻲﻧاﺮﻳا
 
نﺎﻓﺮﻋ
 
ﺎﺑ
 
ماﻮﺗ
 
،ﻊﻴﺸﺗ
 
ﺪﻳﺎﻘﻋ
 
زا
 
ﻲﺒﻴﻛﺮﺗ
 
و
 
ﻖﻴﻔﻠﺗ
 
هدﺎﺳ
 
نﺎﺑز
 
ﻪﺑدﻮﺑ
 
ﻲﻧﺎﻧﻮﻳ
 
و
 
ﻲﻣﻼﺳا
.
 ﻴﺳ
 
زا
 
ﺲﭘ
 
ﻲﻨﻌﻳ
 
دراد
 
رود
 
يﺎﻫ
 
ﻪﺘﺷﺬﮔ
 
رد
 
ﻪﺸﻳر
 
رﻮﺑﺰﻣ
 
ﺪﻳﺎﻘﻋ
 
و
 
رﺎﻜﻓا
 
ﻊﻗاو
 
ردﻲﺨﻴﺷ
 
ترﻮﺻ
 
ﻪﺑ
 
ﻪﻟﺎﺳ
 
راﺰﻫ
 
يﺮ ﻢﻳزادﺮﭘ
 
ﻲﻣ
 
ناﺪﺑ
 
ﻞﺼﻔﻣ
 
رﺎﻴﺴﺑ
 
رﻮﻃ
 
ﻪﺑ
 
ﻪﻛ 
 
ﺖﻓﺎﻳ
 
مواﺪﺗ
 
ﺖﻴﺋﺎﻬﺑ
 
ﺐﻟﺎﻗ
 
رد
 
ﺲﭙﺳ
 
،داد
 
نﺎﺸﻧ
 
ار
 
دﻮﺧ
 
ﺪﻳﺎﻘﻋ
 
ﻦﻳا
 
يﺮﮔ
. 
ﺪﻧدﺮﻛ 
 
ﺖﻴﺋﺎﻬﺑ
 
ﻪﺑ
 
لﺪﺒﻣ
 
ار
 
نآ 
 
ﺎﻳ
 
و
 
ﺖﺸﮔ
 
لﺪﺒﻣ
 
ﺖﻴﺋﺎﻬﺑ
 
ﻪﺑ
 
ﺖﻳﺎﻬﻧ
 
رد
 
توﺎﻔﺘﻣ
 
يﺪﻧور
 
ﻲﻃ
 
ﺖﻴﺑﺎﺑ
 .
ﻪﺑ
 
ﺮﺠﻨﻣ
 
ﻪﻛ 
 
يﺪﻧور
 
ور
 
ﻦﻳا
 
زا
 
رﻮﻬﻇ
 
و
 
زوﺮﺑﻲﺨﻴﺷ
 
و
 
يﺮﮔ
 
ﻲﺑﺎﺑ
 
ﻪﻛ 
 
ﻲﻟﺎﺣ
 
رد
 
،ﺪﻨﺗوﺎﻔﺘﻣ
 
ﻪﻟﻮﻘﻣ
 
ود
 
ﺪﻧداد
 
ﺢﺒﻀﻧ
 
يﻮﺤﻧﺮﻫ
 
ﻪﺑ
 
ار
 
ﺖﻴﺋﺎﻬﺑ
 
ﻪﻛ 
 
ﻲﻠﻣاﻮﻋ
 
ﺎﺑ
 
ﻼﻣﺎﻛ 
 
ﺪﺷ
 
ﺖﻴﺑﺎﺑﺪﻧراد
 
ﺖﻴﺋﺎﻬﺑ
 
زا
 
اﺪﺟ
 
ﻲﺸﻳاﺪﻴﭘ
 
و
 
ﺪﻧا
 
ﻂﺒﺗﺮﻣ
 
ﻲﻋﻮﻧ
 
ﻪﺑ
 
ﻢﻫ
 
ﺎﺑ
 
يﺮﮔ
. 
رد
 
هﻮﻘﻟﺎﺑ
 
و
 
ﻪﺘﻔﻬﻧ
 
ﻲﻧﻻﻮﻃ
 
نﺎﻴﻟﺎﺳ
 
ﻲﻃ
 
ﻪﻛ 
 
دﻮﺑ
 
ناﺮﻳا
 
مدﺮﻣ
 
يﺮﻜﻓ
 
نﺎﻴﺼﻋ
 
ﺮﮔ
 
نﺎﺸﻧ
 
يﺮﮔ
 
ﻲﺨﻴﺷ
 
دﺮﺑ
 
ﻲﻣ
 
ﺮﺳ
 
ﻪﺑ
 
ﺐﺳﺎﻨﻣ
 
ﻂﻳاﺮﺷ
 
ﻲﭘددﺮﮔ
 
ﺮﻫﺎﻇ
 
ﻞﻌﻔﻟﺎﺑ
 
بﻮﻠﻄﻣ
 
ﺪﻋﻮﻣ
 
و
 
مﺎﮕﻨﻫ
 
ﻪﺑ
 
ﺎﺗ
.
،ﻲﺳﺎﻴﺳ
 
ﻂﻳاﺮﺷ
 
ﺎﻧﺎﻤﻫ
 
،نﺎﻳﺮﺟ
 
ﻦﻳا
 
ﺪﻟﻮﺗ
 
و
 
رﻮﻬﻇ
 
ياﺮﺑ
 
ﺐﺳﺎﻨﻣ
 
و
 
بﻮﻠﻄﻣ
 
ﻂﻳاﺮﺷداز
 
ار
 
يﺮﮔ
 
ﻲﺑﺎﺑ
 
ﺲﭙﺳ
 
و
 
يﺮﮔ
 
ﻲﺨﻴﺷ
 
و
 
ﺪﻳدﺮﮔ
 
ﻪﻠﺑﺎﻗ
 
ﻪﻛ 
 
دﻮﺑ
 
نﺎﻣز
 
زا
 
ﻊﻄﻘﻣ
 
نآ 
 
ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا
 
و
 
يدﺎﺼﺘﻗا
. 
 ﻓا
 
زور
 
يﺎﻫرﺎﺸﻓ
 
ﻲﻨﻴﮕﻨﺳ
 
ﺮﺠﻗ
 
ﺮﺼﻋ
 
ﻪﻌﻣﺎﺟ
 
ﺮﻜﻴﭘ
 
ﺮﺑ
 
يدﺎﺼﺘﻗا
 
يﺎﺳﺮﻓ
 
ﺖﻗﺎﻃ
 
و
 
نوﺰ 
-
هﺎﺷ
 
ﺪﻤﺤﻣ
 
يراﺪﻣﺎﻣز
 
هرود
 
رد
 
هﮋﻳو
 
ﻪﺑ
 
هﺎﺷ
 
ﻦﻳﺪﻟاﺮﺻﺎﻧ
 
شﺮﺴﭘ
 
هرود
 
ﺮﺗ
 
ﺖﺨﺳ
 
نآ 
 
زا
 
و
 
رﺎﺟﺎﻗ
 – 
دروآ 
 
ﺪﻳﺪﭘ
 
مدﺮﻣ
 
رد
 
ﻲﻠﻤﺤﺗ
 
ﻞﺑﺎﻗ
 
ﺮﻴﻏ
 
و
 
ﺪﻳﺪﺷ
 
يﺎﻫ
 
ﺶﻨﺗ
 .
رد
 
ﻪﻤﻛﺎﺣ
 
هﺎﮕﺘﺳد
 
ﻪﺑ
 
ار
 
مدﺮﻣ
 
ﻪﻤﻛﺎﺣ
 
هﺎﮕﺘﺳد
 
ﺐﻟﺎﻗ
 
رد
 
ﻢﺴﻴﻟادﻮﺌﻓ
 
ﺎﻳ
 
و
 
ﻢﺴﻴﻟادﻮﺌﻓ
 
ﺐﻟﺎﻗدﺮﻛ 
 
ﻲﻣ
 
لﺎﻤﻳﺎﭘ
 
ار
 
نﺎﺸﻗﻮﻘﺣ
 
مﺎﻤﺗ
 
ﻪﻧﻮﮔ
 
هدﺮﺑ
 
و
 
ﺪﻴﺸﻛ 
 
ﺪﻨﺑ
.
نآ 
 
رد
 
ﻪﻛ 
 
دﻮﺑ
 
ناراﺪﻣﺎﻣز
 
و
 
ناﺮﺳ
 
ﻊﻓﺎﻨﻣ
 
ﺎﻧﺎﻤﻫ
 
دﻮﺑ
 
ﻲﺋﺎﻬﻧ
 
فﺪﻫ
 
و
 
ﺮﻈﻧ
 
ﺪﻣ
 
ﺎﻓﺮﺻ
 
ﻪﭼ
 
نآ 
 
و
 
ﺪﻧدﻮﺑ
 
مدﺮﻣ
 
،ﺪﻣآ 
 
ﻲﻤﻧ
 
بﺎﺴﺣ
 
ﻪﺑ
 
ﻪﭼ
 
نآ 
 
نﺎﻣزﺪﻧدز
 
ﻲﻣ
 
جارﺎﺗ
 
ﻪﺑ
 
ﺖﺳد
 
و
 
هدﺮﻤﺷﺮﺑ
 
ﺶﻳﻮﺧ
 
ﻲﺼﺨﺷ
 
ﻚﻠﻣ
 
ار
 
ﺖﻜﻠﻤﻣ
.
و
 
روز
 
ﻞﻫا
 
ﻲﻧاﺮﻤﻜﺣ
 
نﺎﻣز
 
زا
 
ﻪﭼ
 
ﺮﻫناﺮﻳا
 
،ﺖﺷﺬﮔ
 
ﻲﻣ
 
ترﺪﻗﺪﻧدز
 
ﻲﻣ
 
ﻲﺋﺎﺟ
 
ﺮﻫ
 
و
 
يرد
 
ﺮﻫ
 
ﻪﺑ
 
هرﺎﭼ
 
هار
 
رﺎﻈﺘﻧا
 
رد
 
ناﻮﺗﺎﻧ
 
و
 
ﺮﺗﺮﻴﻘﻓ
 
و
 
ﺮﺗ
 
هرﺎﭽﻴﺑ
 
مدﺮﻣ
 
و
 
ﺮﺗ
 
رﺎﻤﻴﺑ
 
و
 
ﺮﺗ
 
ﻒﻴﻌﺿ
.
جاﺮﺣ
 
و
 
يدﻮﺑﺎﻧﺪﻴﻧﺎﺳر
 
جوا
 
ﻪﺑ
 
ار
 
ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا
 
ﺪﻳﺪﺷ
 
يﺎﻫﺎﻨﮕﻨﺗ
 
ﺖﻠﻣ
 
ﺖﻛﻼﻓ
 
و
 
ﺮﻘﻓ
 
يﺎﻬﺑ
 
ﻪﺑ
 
ﺖﻜﻠﻤﻣ
.
و
 
ﺪﻨﺑ
 
ﻲﺑ
 
و
 
رﻮﻣا
 
مﺎﻤﺗ
 
ﻪﺑ
 
ﺖﺒﺴﻧ
 
نادﺮﻣ
 
ﺖﻟود
 
ﺖﻠﻔﻏ
 
يرﺎﺑﺖﺷاﺬﮕﻧ
 
ﻲﻗﺎﺑ
 
لوﺎﭙﭼ
 
ﺪﻧور
 
مواﺪﺗ
 
و
 
ﻞﻤﺤﺗ
 
ياﺮﺑ
 
ﻲﺋﺎﺟ
 
ﺮﮕﻳد
 
نﺎﻨﻴﺸﻧ
 
خﺎﻛ 
.
هﺪﻣآ 
 
هﻮﺘﺳ
 
ﻪﺑ
 
ًاﺪﺟ
 
ﺎﻫ
 
ﻲﺘﻟاﺪﻋ
 
ﻲﺑ
 
و
 
ﻢﻠﻇ
 
زا
 
ناﺮﻳا
 
مدﺮﻣﺪﻧدﻮﺑ
.
ياﺮﺑ
 
ﻪﻛ 
 
ﺖﺸﮔ
 
ﻞﺻﺎﺣ
 
سﺎﺴﺣ
 
رﺎﻴﺴﺑ
 
و
 
ﺰﻴﻣآ 
 
رﺎﺠﻔﻧا
 
يﻮﺟ
 
ﻪﺠﻴﺘﻧ
 
رد
 
و
 
ﺰﻳﺮﺒﻟ
 
ار
 
مدﺮﻣ
 
ناﻮﺗ
 
و
 
ﺮﺒﺻ
 
،نﺎﻤﻛﺎﺣ
 
هﺪﻨﻳاﺰﻓ
 
رﺎﺸﻓ ﭼ
 
ﺮﻫ
 
يا
 
ﻪﻗﺮﺟ
 
ﻪﺑ
 
ﺎﻬﻨﺗ
 
ﻦﺘﺸﮔ
 
ﻞﻌﺘﺸﻣﺖﺷاد
 
زﺎﻴﻧ
 
ﻒﻴﻌﺿ
 
ﺪﻨ 
.
ﻪﻛ 
 
ﺖﺴﻧاد
 
ﻪﻴﺒﺷ
 
تورﺎﺑ
 
زا
 
يا
 
ﻪﻜﺒﺷ
 
ﻪﺑ
 
ناﻮﺗ
 
ﻲﻣ
 
ﻊﻄﻘﻣ
 
نآ 
 
رد
 
ار
 
ناﺮﻳا

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
smktbj14 liked this
ilovedesi liked this
09374258849 liked this
ns1360 liked this
jariii liked this
mantabriz liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->