Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Reformatus Ermellek 2012/01

Reformatus Ermellek 2012/01

Ratings: (0)|Views: 42|Likes:

More info:

Published by: Érmelléki Református Egyházmegye on Mar 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/12/2014

pdf

text

original

 
 
Tartalom
Főszerkesztői gondolatok………………………….. 1
 
Igei rovat
A
z élet forrása ……………………………………….
2
Könyvtár
 
II.
Helvét Hitvallás…………………………………
. 4Amiko
r erősen fújt a Lélek ………………………
... 3
Egyházzene
 
Gálospetri kórusa ………………………………… 7
 
15. éves az érszőllősi vegyeskar …………………..
8
Egyházmegyénk életéből
 
Nagycsaládosok találkozója, Székelyhíd …………
2
Fogyatékkal élők találkozója ………………………
6
Határmenti lelkésztalálkozó ……………………….
5
Lelkészértekezletek az Érmelléken ………………
10
Egyházi anekdoták
 
A halottak egyháza…………………………………
11
Főszerkesztői gondolatok
 
Kedves Olvasó!
 
Isten iránti hálaadással számolhatok be arról, hogya „Református Érmellék” III. évfolyamához érkeztünkel. Az elmúlt két esztendőben kéthavonta jelent meg alap, átlagban 20
-
24 oldalon. Gyakran éreztük aszerkesztőbizottsági tagokkal, hogy nehéz így
akt
uálisnak is lenni, nem csupán tartalmasnak. Aztszeretnénk ettől az esztendőtől megvalósítani, hogyfrissebb, hírközlőbb legyen az újság, ne csupándokumentálja az egyházmegyében és agyülekezetekben folyó lelki
-szellemi-
fizikai munkát.Ennek érdekében azzal a merész változtatással élünkmostantól fogva, hogy havonta jelentetjük megegyházmegyénk szeretett lapját. Merész a gondolat,hiszen még több önkéntes munkát, odaadást,figyelmet igényel majd a részünkről, és továbbra ismeg szeretnénk annak a színvon
alnak,
tartalmasságnak felelni, amit eddig megszokhattak, ésamit el is várhatnak tőlünk a továbbiakban is.
 Elmondhatom, hogy
10 lapszám után a lelkesamatőrök, akik újságszerkesztésbe fogtak sok
tapasztalat
ot gyűjtöttek.Hálásak vagyunk Urunknak, hogy megáldotta ezta szolgálatot, az irat
-
misszió szolgálatát. Látunk mégváltoztatni valót a lapon/ban, ezért az idei évfolyamán külalakjában is szeretnénk tovább szépíteni,annak a figyelembevételével, hogy továbbra is atartalmon, és ne a külcsínen legyen a hangsúly.Egyszerű, letisztult, könnyen olvasható,tanulmányozható, érték
-
közvetítő keresztyén egyházilapban gondolkodtunk, amikor életre hívtuk a„Református Érmellék”
-
et, ehhez szeretnénk tartanimagunkat ez után is. Amit programszerűen
megfogalmaztunk a kezdetek
kor, alázattalhirdethetjük, hogy attól nem tértünk el, azokmaradéktalanul továbbra is érvényesek, ésvállalhatóak a lap számára. Eredeti célkitűzéseinkmegvalósulni látszanak, ezt megőrizni, és továbbvinnilesz ezen túl édes terhünk, szép feladatunk. Az
 
idei évtovábbi terveiről nem is szeretnék több szót ejteni, hadmaradjon meg a felfedezés öröme azoknak, akikvásárolják és olvassák
a lapot.
Önként vállalt főszerkesztői minőségembenviszont szeretném megköszönni a szerkesztőbizottságitagok munkáját, akik nemcsak írásaikkal, de értékesészrevételeikkel
is
gazdagították a lapot. Különköszönettel tartozom Oroszi Kálmán érseléndilelkipásztor testvéremnek, aki nem csak azegyházmegye internetes oldalának, a blognakszakavatott művelője, de sokszor vállalta a fáradságostördelési
-
szerkesztési munkát is, ezzel nagy segítségetnyújtva.
 
Köszönöm mindazon lelkipásztoroknak, akik azelmúlt két évben úgy az újság hasábjaira, mint azegyházmegye internetes oldalára írásokat küldtek.Köszönöm minden vallástanárnak,
 
diakónusnak,kántornak, nőszövetségi elnöknek/tagoknak,ifiseknek, minden református érmellékinek, akikszintén vették a fáradságot, hogy írjanak,beszámolókat készítsenek, bizonyságot tegyenek alapban. Ez a lap az övék, velük és általuk készül, Isten
di
csőségére!
 
Észrevételeiket, meglátásaikat, véleményüket,írásaikat továbbra is a lap impresszumában találhatócímekre küldhetik. Jertek, szolgáljunk együtt,
szeretetben!
Kulcsár Árpád
 
 
Aki a nyilvánosság előtt szolgál az Úrnak, azlegalább kétszeres sátáni támadásnak vankitéve.
[
Mézcseppek
]
 
2
Református Érmellék
 
Nagycsaládosok találkozója, Székelyhíd
2011. december 17-
én szervezte meg az ÉrmellékiReformátus Diakóniai Alapítvány az ÉrmellékiReformátus Egyházmegyéhez tartozó nagycsaládosoktalálkozóját Székelyhídon. A 74 nyilvántartottcsaládnak több mint a fele képviseltette magát, közel
130-
an gyűltek össze a 12 órától kezdődő
istentiszteletre. A nap programja ugyanaz volt, mint a
múlt heti fogyatékkal élők találkozóján.
 
A szeretet asztalánál
 
Az egybegyűlteket Balogh Anikó, az ÉRDAdiakónusa köszöntötte, majd Rákosi Jenő esperesigehirdetése következett. Esperes úr a Lukácsevangéliuma 1 részének 57
-
66 verseit olvasta fel, éshárom dolgot emelt ki, párhuzamot vonva Zakariáscsaládja és a jelenlevő családok között. Zakariáscsaládja megtapasztalta Isten nagy kegyelmét abban,hogy hosszú idő után gyermekkel ajándékozta megőket. A szülők is Isten kegyelmét kell meglássákvalahányszor megszólal, rájuk mosolyog, megöleliőket gyermekük. Zakariás feladatot kap Istentől. Aszülők is Isten akaratát kell kutassák és parancsaitteljesíteniük, üzenetére figyelniük. Végül pedigesperes úr hangsúlyozta, hogy az Úrnak keze volt aZakariás családjával éppen úgy, ahogy azok életében isott van Isten keze, akik Vele akarnak járni.
Az
istentiszteletet követően a családtagokmegosztották a jelenlevőkkel szavalataikat, énekeiket,gondolataikat. Ezzel egybekötve megtörtént a családokbemutatkozása is.
 
Az alapítvány vezetősége örült annak, hogyegyütt láthatta ezeket a családokat, és hogy
 
a nehézgazdasági helyzet ellenére még sok olyan szülő van,aki három, négy vagy annál is több gyermeket vállal.Ugyanakkor azt is fontosnak tartják, hogy felhívják azemberek figyelmét a körülöttük élőkre, hogymeglássák, ha nehéz körülmények között élők
kel
találkoznak és próbáljanak önzetlenül segíteni ilyen
esetekben.
Balogh Anikó,
d
iakónus
 
Az élet forrása
 
„Mily drága a te szereteted, Istenem! Szárnyad árnyékábamenekülnek az emberek. Dúslakodnak házad bőségében,örömöt árasztasz rájuk, mint patakot. Mert nálad van azélet forrása…” Zsolt 36, 8
-10a
Ez a zsoltárrészlet egy örömkiáltás, egy himnusz,mégpedig Istent dicsőítő himnusz. A zsoltáros azIstent, a Seregek Urát magasztalja, e szavakkal: „Milydrága a te szereteted Istenem!” Valóban, milyen drága,mekkora érték az Isten szeretete, kegyelme! Értékét,nagyságát jól lemérhetjük, ha a golgotai keresztretekintünk: „Úgy szerette Isten ezt a világot, hogyegyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen Őbenne, el nevesszem, hanem örök élete legyen.” (Jn
3, 16). Mi
mégis nagyon sokszor leértékeljük és alábecsüljük ezta szeretetet. Rohanunk a földi kincsek és az értékekután, igyekszünk minél több értéket felhalmozni, sészre sem vesszük, hogy a legeslegértékesebbethagyjuk kiveszni az életünkből, a hitet.
 
A zsoltáros szavai így folytatódnak: „Szárnyadárnyékába menekülnek az emberek”. Egyiptomban afáraót gyakran úgy ábrázolták, hogy feje fölött vagyhátánál kiterjesztett szárnyakkal ott lebegett sólyomképében az egyiptomi istenség. Ez a fáraó hatalmának
 
és biztonságának stabilitását akarta kifejezni. Nekünkis milyen jól esik, ha van a hátunk mögött valaki, haszárnyai alá vesz valaki, de még ennél is nagyobbajándék az, mikor Isten oltalmazó szárnyai aláhúzódhatunk. Menekülünk a gondok, a gyász, a
min
dennapok próbái, terhei, a betegség és megannyikétségbeesés és nyomorúság elől. Úgy jövünk Istenházába, mint ahogy a csibe szalad a kotlóhoz, keresvea menedéket veszély és baj idején. S ahogy a csibe semhiába fut anyja szárnyai alá, úgy mi sem hiábaérkeztünk meg ide. Aki Isten oltalmát keresi, az meg istalálja, sőt, nemcsak oltalmat, hanem ezen felülbőséget és örömöt is talál itt. Örömüzenet –
 
evangélium árad belsejébe. Bőségesen áraszt el az Istenáldása és megnyugszik a lelkünk. Öröm patakja fakad,egy láthatatlan lelki patak zubog alá a szószékről, melynem más, mint az ige. Ez a patak pedig szerteágazik,
elszalad minden padsorhoz, minden padhoz, minden
egyes szívhez, hogy örömmel és békességgel öntözzemeg azt. És mássá lesz ez által a kimenésünk, mertmássá kell lennie kimenésünknek, mert Istenevangéliuma áradt reánk.Honnan van ez a bőséges öntözés? Az életforrásából. Élő hit támad e forrás vize által, s ez aforrás Istennél van. Ha megnézzük életünket, akkorazt vesszük észre, hogy az forráskereső. Állandóanvalami forrás után kutatunk: pénzforrás, kenyérforrás,
bold
ogság
-
, békesség, egészség forrás után. A világelég sokféle forrást kínál számunkra. Azonban ezekközött sok a csalárd forrás. Van olyan forrás atermészetben, melynek vize hűsítő, de mérgező is. Avilág forrásai is ilyenek, édes, mámorító nedűtkínálnak,
 
de minél többet iszunk belőle, annálszomjasabbak, annál erőtlenebbek leszünk. Istennél
 
2012 január
 
azonban az élet forrása van, olyan forrás, mely oltja alélek szomját, mely életet ad.Egyszer Dávid király csata közbenmegszomjazott, mégpedig a Betlehem kapujánál lévőforrás vizére. Vitézei pedig életüket kockáztatvaáttörtek az ellenségen és hoztak neki abból a vízből.Dávid arra az egy forrás vizére áhítozott,szülővároskája kútja után epekedett. Milyen jó islenne, hogy ha bármilyen távolra is kerülnénk aszülőföldtől, azért nem felejtenénk el azt a forrást,melyre még a szülő, nagyszülő vezetett el, az élőforrást. Milyen jó lenne, ha hétről hétre szomjunkatebből a forrásból oltanánk, mert ez az élet forrása. Akielfelejt ebből inni, annak az a neve, hogy élő,
pedig
halott. S nézzétek csak, keresztyén testvéreim, milyencsodás is e forrás vize, mert cseppjei nemcsaköntöznek, hanem újabb és újabb forrásokat is
fakasztanak. Ha engeded, hogy Krisztus vize,
szeretete, sebhelyes keze megérintse szíved, akkor,
mint a
pusztában Mózes botjának ütésére, a tekőszívedből is víz fakad, mely megöntözi és áldottáteszi a csalárd forrásból ivók életét.Adja a kegyelem Istene, hogy buzogjon az élet, azörök élet beszéde reánk a következő héten is, hogy necsak búvó patak legyen az istenfélelem életünkben,hanem állandó és kiapadhatatlan forrás. Ámen.
 Imádság 
 
Mennyei Atyánk, köszönjük a hátunk mögötthagyott év minden áldását, köszönjük az erőt ésegészséget, betegségben a gyógyulást, gyászban avigasztalást, elesettségünkben felemelő jobbodat.Egyszóval hála legyen Néked mindenért, életünkminden egyes percéért, de legfőképpen a Te bátorító,életet adó igédért. Úgy járulunk színed elé, mintmegfáradt vándorok, lelkünk kitikkadt, már
-
márelepedt a világ sivár, forró sivatagában, s íme, jó helyre jöttünk, mert Nálad megleltük az élet forrását, lelkünkfelüdülését.Kérünk, bocsásd meg nekünk azokat a gyengepillanatokat, mikor nem Nálad, hanem a világ csábítóforrásaiban keressük életünk boldogságát. Nem tudjuk
ilyenkor, hogy mit
cselekszünk. Kérünk Atyánk, külddSzentlelkedet, hogy erősítse és gyámolítsa hitünket,vezesse sokszor eltévelyedő szívünket. Küldd elLelked betegjeinkhez is, hogy erősítse a testileg,lelkileg megtört testvéreket, de küldd gyászolóinkhozis, hogy lássák, te vagy az örök élet forrása.Áld meg Istenünk életünket, családjainkat,gyülekezetünket és népünket, áldj meg bennünketbölcsességgel, hogy életünk örömét és boldogságátmindig csak Nálad keressük. Ámen.
 Jakó Sándor Zsigmond,
 Jankafalva
 
Aki Isten
igéjét hirdeti, azt a Sátán nem hagyjanyugton. Megkeresi a gyenge pontját, s otttámadja meg.
[
Mézcseppek
]
Dr. Gyökössy Endre
 
Amikor erősen fújt a Lélek
 
(
 Az apostolok Cselekedeteiről írt könyv magyarázata)
 
 Járatlan út
 
ApCsel 8, 26-39
Szokatlan menet vonul a Jeruzsálemből Gázábavezető úron. A szerecsenek királyasszonya, akinekhivatali címe Kandaké, elengedte főemberét,
komorny
ikját, hogy elmenjen és felkeresse a jeruzsálemi Nagytemplomot. Zarándokút
-
félén volttehát. Vágyakozó szívű ez az ember és eunuch. Ezekmagányos, szomorú emberek voltak. Állapotánakkülönös jellege az, hogy nem imádkozhatott atemplomban ott, ahol a többiek. Az ószövetségitörvények szerint megcsonkított ember csak atemplom külső csarnokába léphetett. De ő még ezt isvállalta, csakhogy megközelíthesse a templomot. Nagyutat vállalt, noha tudta, hogy a többi „normális” férfiközé nem mehet, éppen csak a szent hely legszélénállhat meg.Gazdag lehetett (hiszen ő a királynőfőkincstárnoka, pénzügyminisztere), volt elég pénze,hogy vásároljon egy Ézsaiás
-tekercset. Amikor
visszafelé jött a hintóján (minden bizonnyal többenkísérték), fennhangon olvasgatta az
 
ézsaiási igéket.Egyszerre csak megállítja őt egy ember és azt kérdezitőle: „
Érted is, amit olvasol
?”
 
Azt felelte: „
Hogyan
érthetném
?”
 
És ekkor Fülöp, akit az angyal irányítotterre az útra, felül mellé a hintóba. Különös út ez! Ezenaz úton elkezdenek beszélgetni, mégpedig Ézsaiás 53.Részéről, és Fülöp megmagyarázza a főembernek azIgét. A szenvedő Messiásról, Jézus Krisztusról egyetlenIgét hirdet, egyetlen embernek. A főkincstárnokfelteszi a kérdést: „
Íme, itt a víz! Mi akadálya annak, hogy
megkeresztelkedjem
?”
 
Nyilván erről is beszélt nekiFülöp. Megkeresztelkedik, és elmondja a legszebb éslegrövidebb hitvallást, ami valaha elhangzott: „
Hiszem,
hogy Jézus Krisztus az Isten Fia
!”
 
Aztán az Úr Lelkeelragadta Fülöpöt, az újonnan megkeresztelt p
edig
tovább ment az útján örömmel. Ezt a történetet nagyon jelentősnek tartom: az
egyszemélyes szolgálat
, a
lelkigondozás alaptörténete. Arra már rájöttünk, hogyaz egyház napjainkban már nem népegyház. Azt istudjuk, hogy nem lehet parancsoló egyház, hane
mcsak
szolgáló
 
egyház! De arról ritkábban hallunk,hogyan legyen szolgáló egyház? Vagy ha hallunk is,csak arról tesznek említést, egyházunk a magaegeszében hogyan szolgáljon a világban. Erre szükségis van. De van az egyháznak egy speciális szolgálata i
s.
Nem véletlen, hogy a Szentlélek kitöltése és az egyházmegalakulása után azonnal ez a rész következik, olyanrészletességgel megörökítve, mint Pünkösd története.Egy emberről szól ez a történet, aki árva lélekvolt. Ha lélektani nyelven beszélnénk, azt mondanám,komplexusa van: eunuch, azaz férfi, és mégsem férfi. Jó állása van, megbecsült ember, mégis roppantmagányos, hiába van sok pénze. Azonban kereső lélek!

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->