Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
47ROSETTA

47ROSETTA

Ratings: (0)|Views: 2|Likes:

More info:

Published by: Ηωάνης Αρκουλής on Mar 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/01/2012

pdf

text

original

 
¶ÂÚÈÔ‰ÈÎfi “¶∂ƒπ™∫√¶π√ ∆∏™ ∂¶π™∆∏ª∏™”‡¯Ô˜ 281, ª¿ÚÙÈÔ˜
2004
¢π∞™∆∏ª∞
AÔÛÙÔÏ‹ Rosetta
∞fi‚·ÛË ÛÂ ¤Ó·Ó ÎÔÌ‹ÙË!
∏§π∞™ ¶∞¶∞£∞¡∞™∏™ªË¯·ÓÔÏfiÁÔ˜-∏ÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˜ ªË¯·ÓÈÎfi˜
ÀÛÙÂÚ· ·fi ÙÚÂȘ ·Ó·‚ÔϤ˜ (Ì›· ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2003 Î·È ‰‡Ô ÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2004) ÙÔ ‰È·ÛÙËÌfiÏÔÈÔ Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ Rosetta ÂÎÙÔ͇ıËΠÙÂÏÈο ÛÙȘ 2 ª·ÚÙ›Ô˘ 2004 Ì ÙÔÓ ‡Ú·˘ÏÔ Ariane-5 G+, ÁÈ· ÙÔ Ì·ÎÚÈÓfi Ù·Í›‰È ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÎÔÌ‹ÙË 67ƒ/Churymov- Gerasimenko, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ı· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ 10 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿, Û ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ·¤¯ÂÈ 675 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ·fi ÙÔÓ ∏ÏÈÔ. √È ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Ù˘ ESA ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ë ÈÛÙÔÚÈ΋·˘Ù‹ ·ÔÛÙÔÏ‹, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ, ı· ‰ÒÛÂÈ ··ÓÙ‹ÛÂȘ Û η›ÚÈ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Î·È ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ Ì·˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÛÙË °Ë.
™ÙȘ 2 ª·ÚÙ›Ô˘ 2004 ÍÂΛÓËÛÂ Î·È Ù˘Èο Ë ˘ÏÔÔ›ËÛË ÌÈ·˜ ·fi ÙȘ ϤÔÓ ÊÈÏfi‰Ô͘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜·ÔÛÙÔϤ˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÂÍÂÚ‡ÓËÛ˘ ÙÔ˘ ‰È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∆Ô ‰È·ÛÙËÌfiÏÔÈÔ Rosetta ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔοو ·fi ÙÔ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ÂÚ›‚ÏËÌ¿ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÂÓfi˜ ˘Ú·‡ÏÔ˘ Ariane-5G+, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó·Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÈÔ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÌÂϤÙË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÔÙ¤ ÙÔ˘ ÎÔÌ‹ÙË 67P/Churymov-Gerasimenko, ÂÓfi˜ ·fi Ù· ϤÔÓ ·Ú¯¤ÁÔÓ· ÛÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ Ì·˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ÀÛÙÂÚ· ·fi Ù·Í›‰È Ô˘ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ 10 ¯ÚfiÓÈ·, ÙÔ Rosetta ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÙË ÏÂÙÔÌÂÚ‹ ¯·ÚÙÔÁÚ¿ÊËÛË Î·È ÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ÎÔÌ‹ÙË, ÒÛÙ ӷ ÂÓÙÔÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ Î·Ù·ÏÏËÏfiÙÂÚ˜ ı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ‰¿ÊÈÛË ÛÙËÓÂÈÊ¿ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ ÛοÊÔ˘˜ Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÈ. ªÂÙ¿ ·fi ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÂÚ›ÏÔÎˆÓ ÂÏÈÁÌÒÓ Ô˘ ı·ÚÔËÁËıÔ‡Ó Ù˘ ηıfi‰Ô˘ ÙÔ˘, ÙÔ ÌÈÎÚfi ÛοÊÔ˜ ı· ÚÔÛ‰·ÊÈÛÙ›, ı· ÛÙÂÚˆı› Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÌÈ·˜‰È¿Ù·Í˘ ·Á·ڈÛ˘ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÎÔÌ‹ÙË Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ,ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ, ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›· Î·È ÂÈÙfiÔ˘ ÂÈÚ¿Ì·Ù· Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ 10 ÔÚÁ¿ÓˆÓ Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÈ. ∆·‰Â‰Ô̤ӷ ·fi ÙȘ ¤Ú¢Ó˜ ·˘Ù¤˜ ı· ÌÂÙ·‰›‰ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÌËÙÚÈÎfi ÛοÊÔ˜ Ô˘ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ¯·ÌËÏÙÚԯȿ Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ ÎÔÌ‹ÙË Î·È ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ٷ ‰Â‰Ô̤ӷ Ô˘ ı· Û˘ÏϤÍÔ˘Ó 11 ¿ÏÏ· fiÚÁ·Ó· Ô˘Â›Ó·È ÂÁηÙÂÛÙË̤ӷ Û ·˘Ùfi, ı· ÌÂÙ·‰›‰ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÛÙ·ıÌfi ÂϤÁ¯Ô˘ ÛÙË °Ë Û ·fiÛÙ·ÛË 900.000.000ÂÚ›Ô˘ ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ. ∆· ‰Â‰Ô̤ӷ ·˘Ù¿ ÂÏ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ··ÓÙ‹ÛÂȘ Û ÎÚ›ÛÈÌ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ Ì·˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÛÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË Ì·˜.¶ÚÈÓ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ Ù·ÍȉÈÔ‡ ÙÔ˘, ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2015, ÙÔ Rosetta ı· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÈ Ó·ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ ¤Ó·Ó Ë ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·ÛÙÂÚÔ‰›˜ ÁÈ· Ó· Û˘ÏϤÍÂÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ·fi ·˘Ù¿ Ù· Â›Û˘·Ú¯¤ÁÔÓ· Ô˘Ú¿ÓÈ· ÛÒÌ·Ù·.
√ §π£√™ ∆∏™ ROSETTA ∫∞π ∏ ∞¶√∫ƒÀ¶∆√°ƒ∞º∏™∏ ∆ø¡ π∂ƒ√°§Àºπ∫ø¡
∏ ÔÓÔÌ·Û›· Ô˘ Â¤ÏÂÍÂ Ë ESA ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÛÙÔÓ ÎÔÌ‹ÙË 67ƒ/Churymov-Gerasimenko,·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‡ÚËÌ· ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤‰ˆÛ ÌÂÁ¿ÏË ÒıËÛËÛÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ¤Ú¢ӷ, ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÔÎÚ˘ÙÔÁÚ¿ÊËÛË ÙˆÓ ·ÈÁ˘ÙÈ·ÎÒÓ ÈÂÚÔÁÏ˘ÊÈÎÒÓ Û˘Ì‚fiψÓ.Ô Â‡ÚËÌ· ·˘Ùfi ‹Ù·Ó ÌÈ· Ͽη Ì·‡ÚÔ˘ ‚·Û¿ÏÙË ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ 114Ã72Ã28 cm, ¿Óˆ ÛÙËÓ ÔÔ›· ‹Ù·Ó¯·Ú·Á̤ÓÔ ¤Ó· ΛÌÂÓÔ Ì ÙÚ›˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜ ÁÚ·Ê‹˜. ∏ Ͽη ·Ó·Î·Ï‡ÊıËΠÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘
 
1799 ·fi ÙÔÓ °¿ÏÏÔ ·ÍȈ̷ÙÈÎfi ÙÔ˘ ¡·ÔϤÔÓÙ· Pierre Francois Xavier Bouchard ÛÙÔ ÌÈÎÚfi ·ÈÁ˘ÙÈ·Îfi¯ˆÚÈfi Raschid (ƒÔ˙¤Ù·), Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ‰˘ÙÈÎfi ‰¤ÏÙ· ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ ¡Â›ÏÔ˘ Î·È Ê˘Ï¿ÛÛÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔµÚÂÙ·ÓÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘.∆Ô ¯·Ú·Á̤ÓÔ Î›ÌÂÓÔ (ÌÈ· ·fiÊ·ÛË ÙˆÓ ÈÂÚ¤ˆÓ Ù˘ ª¤ÌÊȉ·˜ ÙÔ 196 .Ã. Ô˘ ·Ó·ÊÂÚfiÙ·ÓÂÁΈÌÈ·ÛÙÈο ÛÙÔÓ ‚·ÛÈÏÈ¿ ¶ÙÔÏÂÌ·›Ô ÙÔÓ 4Ô) ‹Ù·Ó «ÁÚ·Ì̤ÓÔ» Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÈÂÚÔÁÏ˘ÊÈÎÒÓ Û˘Ì‚fiψÓ(ÁÚ·Ê‹ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÔ ÁÈ· Ù· Â›ÛËÌ· Î·È ıÚËÛ΢ÙÈο ¤ÁÁÚ·Ê·), ηıÒ˜ Â›Û˘ ÛÙËÓ ÎÔÈÓ‹∞ÈÁ˘Ùȷ΋ Î·È ÛÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·. ∏ Û‡ÁÎÚÈÛË ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÌÔÚÊÒÓ ÁÚ·Ê‹˜ Â¤ÙÚ„ ÛÙÔÓ °¿ÏÏÔÏfiÁÈÔ Jean Francois Champollion Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ ÙËÓ ·ÔÎÚ˘ÙÔÁÚ¿ÊËÛË ÙˆÓ ÈÂÚÔÁÏ˘ÊÈÎÒÓ Î·Ù¿ ÙÔ 1822,ÂÚÁ·Û›· ÛÙËÓ ÔÔ›· Û˘Ó¤‚·ÏÂ Î·È Ô ∞ÁÁÏÔ˜ Ê˘ÛÈÎfi˜ Thomas Young. ∏ ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ Champollion‹Ù·Ó fiÙÈ ·Ó·Î¿Ï˘„Â, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË Û˘Ì‚ÔÏÈ΋, Î·È ÙË ÊˆÓËÙÈ΋ ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ ÈÂÚÔÁÏ˘ÊÈÎÒÓ. √ Champollion·Ó·Î¿Ï˘„ fiÙÈ ‰‡Ô ÂÏÏÂÈ„ÔÂȉ‹ ۇ̂ÔÏ· ÛÙËÓ ÈÂÚÔÁÏ˘ÊÈ΋ ÁÚ·Ê‹ Ù˘ Ͽη˜, ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Û·Ó ÛÂÚ¿ÁÌ·Ù· ÌÂÁ¿Ï˘ ÛËÌ·Û›·˜. ∞ÓÙÈÛÙÔȯ›˙ÔÓÙ·˜ Ù· ‰‡Ô ·˘Ù¿ ۇ̂ÔÏ· ÛÙÔ˘˜ ÊËÌÈṲ̂ÓÔ˘˜ ‚·ÛÈÏ›˜ Ù˘ÂÏÏËÓÈÛÙÈ΋˜ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘, ¶ÙÔÏÂÌ·›Ô Î·È ∫ÏÂÔ¿ÙÚ·, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÌÓËÌÔÓ‡ÔÓÙ·Ó ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ΛÌÂÓÔ,‰ÈÂ›ÛÙˆÛ fiÙÈ ÂÚÈ›¯·Ó Ù· ›‰È· ۇ̂ÔÏ· ÁÈ· Ù· Û‡Ìʈӷ , Ù Î·È Ï Ù· ÔÔ›· ˘‹Ú¯·Ó Î·È ÛÙ· ‰‡ÔÔÓfiÌ·Ù·.∞˘Ùfi ‹Ù·Ó ÙÔ ÎÏÂȉ› ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÎÚ˘ÙÔÁÚ¿ÊËÛË ÙˆÓ ÈÂÚÔÁÏ˘ÊÈÎÒÓ. ∞ÚÁfiÙÂÚ·, Ô ChampÔllion ›‰Â ¤Ó··ÚfiÌÔÈÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ ÛÙÔÓ Ó·fi ÙÔ˘ ∞bu Simbel, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÎÚ˘ÙÔÁÚ¿ÊËÛ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ¶ÙÔÏÂÌ·›Ô˘ Î·È Ù˘ ∫ÏÂÔ¿ÙÚ·˜ Î·È ‰ÈÂ›ÛÙˆÛ fiÙÈ ·Ó·ÊÂÚfiÙ·Ó ÛÙÔÓ ‚·ÛÈÏÈ¿ ƒ·ÌÛ‹.∞fi ÙfiÙ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÁÓˆÛÙ¿ ÂÚ›Ô˘ 6.000 ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÈÂÚÔÁÏ˘ÊÈο ۇ̂ÔÏ·. ™Â οıÂÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ·ÈÁ˘Ùȷ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜, fï˜, ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 700, Î·È ·fi ·˘Ù¿ Ù·ϤÔÓ Û˘Ó‹ıË ‹Ù·Ó 250.∏ ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ ÔÓÔÌ·Û›·˜ ÙÔ˘ ·Ú·¿Óˆ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡ Â˘Ú‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ¤ÚÈÍ ÊÒ˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·ÂÓfi˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜, ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿ ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ‰È·ÛÙËÌÔÏÔ›Ô˘Rosetta, Ë ÔÔ›·, fiˆ˜ ÂÏ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Ù˘ ESA, ı· Ú›ÍÂÈ ÊÒ˜ ÛÙ· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘‰È·‰Ú·Ì·Ù›ÛıËÎ·Ó 4,6 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ, ¯ÚÔÓÔÏÔÁ›· ÛÙËÓ ÔÔ›· ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Ë Á¤ÓÓËÛË Ù˘°Ë˜ Î·È ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ Ï·ÓËÙÒÓ ÙÔ ËÏÈ·ÎÔ‡ Ì·˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜.
√ ∫√ª∏∆∏™ 67ƒ/CHURYMOV-GERASIMENKO
To ËÏÈ·Îfi Ì·˜ Û‡ÛÙËÌ· ÂÚȤ¯ÂÈ ¤Ó· ¿ÛÙÚÔ, ÂÓÓ¤· Ï·Ó‹Ù˜, ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ‰ÔÚ˘ÊfiÚÔ˘˜ Î·È ÂηÙÔÌ̇ÚÈ··ÛÙÂÚÔÂȉ›˜ Î·È ÎÔÌ‹Ù˜. √È ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ˘ÔÏ›ÌÌ·Ù· Ù˘ ÎÔÛÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ·fiÙËÓ ÔÔ›· 5 ÂÚ›Ô˘ ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ Ë °Ë Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ Ï·Ó‹Ù˜ Î·È ÔȉÔÚ˘ÊfiÚÔÈ ÙÔ˘˜. √È ÎÔÌ‹Ù˜ Â›Ó·È ÛÒÌ·Ù· ÌÈÎÚÔ‡ Û¯ÂÙÈο ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ (‰È·Ì¤ÙÚÔ˘ ÌÂÚÈÎÒÓ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ̤ÙÚˆÓ) ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Û ·ÔÌ·ÎÚ˘Ṳ̂Ó˜ ÙÚԯȤ˜ Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ ∏ÏÈÔ. ∞ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÔÚÒ‰Ë¿ÁÔ (ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓÔ ·fi ÓÂÚfi), ÛÎfiÓË ‰È·ÊfiÚˆÓ ÔÚ˘ÎÙÒÓ, ¿ÁÔ˘˜ ¿ÏÏˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙËÙÈÎÒÓ(.¯. ÌÔÓÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη) Î·È ·fi ÔÚÁ·ÓÈο Û˘ÛÙ·ÙÈο. √Ù·Ó ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ËÏÈ·ÎfiÛ‡ÛÙËÌ·, Ë ¿ÓÔ‰Ô˜ Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ∏ÏÈÔ, ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓÂÍ·¤ÚˆÛË ÙˆÓ ÈÔ ÙËÙÈÎÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ Î·È ÙÔÓ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋˜ «ÎfiÌ˘» Î·È Ù˘ «Ô˘Ú¿˜»ÙÔ˘˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ Ù· ÂÓÙ˘ˆÛȷο ʈÙÂÈÓ¿ Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Ô˘ ·Ú·ÙËÚԇ̠ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔÓÓ˘ÎÙÂÚÈÓfi Ô˘Ú·Ófi. ∆· ·Ú·ÁfiÌÂÓ· ·¤ÚÈ· ·Ú·Û‡ÚÔ˘Ó ÛÎfiÓË ·fi ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙˆÓ ÎÔÌËÙÒÓ Î·ÈÙÚÔÊÔ‰ÔÙÔ‡Ó ÙÔÓ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘ ÎfiÌ˘ Î·È Ù˘ Ô˘Ú¿˜ ÙÔ˘˜.√È ÎÔÌ‹Ù˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ôχ ·fi ÙË Ì·ÎÚÈÓ‹ ÂΛÓË ÂÔ¯‹ ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ¿Ú¯ÈÛ ˉËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∏ ˘„ËÏ‹ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Û ÙËÙÈο ˘ÏÈο Î·È Ë ÚÔ¤ÏÂ˘Û‹ÙÔ˘˜ ·fi ÙȘ Â͈ÙÂÚÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ (˙ÒÓË ÙÔ˘ Kuiper, Ó¤ÊÔ˜ ÙÔ˘ √Ôrt) οÓÂÈ ÙÔ˘˜ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Ó· ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ÔÈ ÎÔÌ‹Ù˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ù· ϤÔÓ «·Ú¯¤ÁÔÓ·» (Î·È ¿Ú· ·ÙÚÔÔÔ›ËÙ·)·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, Ù· ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·Ú¯È΋ Û‡ÓıÂÛË ÙˆÓ‰ÔÌÈÎÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ ÙˆÓ Ï·ÓËÙÒÓ. √ fiÔÈÔ˜ ‚·ıÌfi˜ ÙÚÔÔÔ›ËÛ˘ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÛÙ› Î·È Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙËÓÔÔ›· ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó (Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÎfiÌ˘ Î·È Ô˘Ú¿˜) ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ¿ÌÂÛ· ·fi ÙËÓ ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ÈÛÔÚÚÔ›· ηÈÙȘ ıÂÚÌÈΤ˜ ȉÈfiÙËÙ˜ (ıÂÚÌÈ΋ ·ÁˆÁÈÌfiÙËÙ·, ıÂÚÌÔÎÚ·Ûȷ΋ ηٷÓÔÌ‹ ÎÏ.) Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ù·˘ÏÈο Ù· ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ‹ Û ÌÈÎÚfi ‚¿ıÔ˜ ·fi ·˘Ù‹Ó. H ·Ú·Ù‹ÚËÛË ÂÈÎfiÓˆÓ, ÔÈÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Î·È Ë ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ·ÂÚ›ˆÓ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ë Ï‹„Ë Î·È ·Ó¿Ï˘ÛË ‰ÂÈÁÌ¿ÙˆÓ
 
·fi Ù· ˘ÏÈο ·fi Ù· ÔÔ›· ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È, ÌÔÚ› Ó· ‰ÒÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚԤϢÛËÎ·È ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∂›Û˘, ı· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ó ÙËÛ˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÛÙË °Ë, ηıÒ˜ ÛÙË Û‡ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ·ÚÎÂÙ¿Û‡ÓıÂÙ· ÔÚÁ·ÓÈο ÌfiÚÈ·, Ù· ÔÔ›· ÈÛÙ‡ÂÙ·È fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ÌÂٷʤÚıËÎ·Ó ÛÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË Ì·˜ ·fi‰È¿ÊÔÚ˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ Î·È Ó· ¤·ÈÍ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ‰È·ÊfiÚˆÓ ÌÔÚÊÒÓ ˙ˆ‹˜.∂ÈϤÔÓ, ÙËÙÈο Î·È ÂÏ·ÊÚ¿ ˘ÏÈο ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓ· ·fi ÎÔÌ‹Ù˜ ÌÔÚ› Ó· ¤·ÈÍ·Ó ÚfiÏÔ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·ÙˆÓ ˆÎ·ÓÒÓ Î·È Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜ Ù˘ °Ë˜.√ ÎÔÌ‹Ù˘ 67ƒ/Churymov-Gerasimenko ·Ó·Î·Ï‡ÊıËΠÙÔ 1969 ÌÂ Ù˘¯·›Ô ÙÚfiÔ, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÌÈ·˜Â›Û΄˘ ·ÛÙÚÔÓfiÌˆÓ ÙÔ˘ ∫Ȥ‚Ô˘ ÛÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∞ÛÙÚÔÊ˘ÛÈ΋˜ Ù˘ ∞ÏÌ· ∞Ù· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÎfiËÛËÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÎÔÌËÙÒÓ. ™ÙȘ 20 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 1969, Ô ∫lim Churymov, ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·˜ ʈÙÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘ÎÔÌ‹ÙË 32ƒ/Comas Sola ÙȘ Ôԛ˜ ›¯Â ¿ÚÂÈ Ë Svetlana Gerasimenko, ·Ú·Ù‹ÚËÛ ¤Ó· ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ô˘¤ÌÔÈ·˙ Ì ÎÔÌ‹ÙË ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÌÈ·˜ ·fi ·˘Ù¤˜. ∞Ú¯Èο ›ÛÙ„ fiÙÈ ÙÔ ıÔÏfi ÂΛÓÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ·ÔÙÂÏÔ‡Û ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÁÓˆÛÙÔ‡˜, ÂÚÈÔ‰Èο ÂÌÊ·ÓÈ˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÎÔÌ‹Ù˜, ·ÏÏ¿ ÌÂÙ¿ ·fiÚÔÛÂÎÙÈÎfiÙÂÚË ÌÂϤÙË Ù˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜, fiÙ·Ó Â¤ÛÙÚ„ ÛÙÔ ∫›Â‚Ô, ·ÓÙÈÏ‹ÊıËΠfiÙÈ ÂÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ·Ó¤Ô ÎÔÌ‹ÙË, Ô ÔÔ›Ô˜ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Û ÁˆÓ›· ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÙˆÓ ‰‡Ô ÌÔÈÚÒÓ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ÎÔÌ‹ÙË ComasSola.O ÎÔÌ‹Ù˘ Churymov-Gerasimenko ¤¯ÂÈ Ì¿ÏÏÔÓ ·Û˘Ó‹ıÈÛÙË ÈÛÙÔÚ›·. ª¤¯ÚÈ ÙÔ 1840, ÙÔ ÂÚÈ‹ÏÈfi ÙÔ˘(ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ÙÚԯȿ˜ ÙÔ˘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÏËÛȤÛÙÂÚ· ÛÙÔÓ ∏ÏÈÔ) ‹Ù·Ó 4 AU (·ÛÙÚÔÓÔÌÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜)Ô˘ ÈÛÔ‰˘Ó·ÌÔ‡Û Ì 600 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ‹ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÊÔÚ¤˜ ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË °Ë˜-∏Ï›Ô˘ Î·È ÔÎÔÌ‹Ù˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·Ùfi Ó· ·Ú·ÙËÚËı› ·fi ÙË °Ë. ∆ÔÓ ¯ÚfiÓÔ ÂΛÓÔ, ÌÈ· ÎÔÓÙÈÓ‹ ‰È¤Ï¢ÛË ·fi ÙÔÓ¢›·, Ô‰‹ÁËÛ Û ÌÈ· ÌÂÙ·ÙfiÈÛË Ù˘ ÙÚԯȿ˜ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Û·fiÛÙ·ÛË 3 AU (450 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ) ·fi ÙÔÓ ∏ÏÈÔ. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÂfiÌÂÓÔ˘ ·ÈÒÓ·, ÙÔÂÚÈ‹ÏÈÔ ÙÔ˘ ÎÔÌ‹ÙË ÌÂÈÒıËΠÛÙ·‰È·Î¿ ÛÙȘ 2,77 AU Î·È Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ 1955 ÌÈ· ÂÈϤÔÓ ÎÔÓÙÈÓ‹ ‰È¤Ï¢ÛË·fi ÙÔÓ ¢›· ÚÔοÏÂÛ ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÚÈËÏ›Ô˘ ÙÔ˘ Û 1,29 AU (194 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ·). ™‹ÌÂÚ· ÔÎÔÌ‹Ù˘ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ ÌÈ· ÂÚÈÊÔÚ¿ Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ ∏ÏÈÔ Î¿ı 6,57 ¯ÚfiÓÈ·.√ ÎÔÌ‹Ù˘ ¤¯ÂÈ ·Ú·ÙËÚËı› ·fi ÙË °Ë ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· 6 ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÒÓ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ∏ÏÈÔ: ÙÔ 1969(ηٿ ÙËÓ ·Ó·Î¿Ï˘„‹ ÙÔ˘), ÙÔ 1982, ÙÔ 1989, ÙÔ 1996 Î·È ÙÔ 2002. ∂›Ó·È Ôχ «ÂÓÂÚÁfi˜» ÁÈ· ¤Ó· ÛÒÌ·ÌÈÎÚ‹˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Î·È ·ÔÎÙ¿ ÎfiÌË (ÙÔ Ó¤ÊÔ˜ ÛÎfiÓ˘ Î·È ·ÂÚ›ˆÓ Ô˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙÔÓ ˘Ú‹Ó· ÙÔ˘) ηÈÛ˘¯Ó¿ Ô˘Ú¿ ÛÙÔ ÂÚÈ‹ÏÈÔ. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ 2002/2003, Ë Ô˘Ú¿ ÙÔ˘ ›¯Â ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ̤ÁÂıÔ˜ ηÈʈÙÂÈÓfiÙËÙ·, ÂÓÒ ·ÎfiÌË Î·È 7 Ì‹Ó˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÂÚÈ‹ÏÈÔ, Ë Ô˘Ú¿ Û˘Ó¤¯È˙ ӷ Â›Ó·È ·Ó·Ù˘Á̤ÓË. ™ÙËÛ˘Ó¤¯ÂÈ· fï˜ «ÍÂıÒÚÈ·Û» Ì ÁÚ‹ÁÔÚÔ Ú˘ıÌfi. √ ÎÔÌ‹Ù˘ 67ƒ/Churymov-Gerasimenko ıˆÚÂ›Ù·È ·ÚÎÂÙ¿ÂÓÂÚÁfi˜ (·fi ÙËÓ ¿Ô„Ë Ù˘ ¤ÓÙ·Û˘ Î·È Ù˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ÙÔ˘ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Ù˘ ÎfiÌ˘ Î·È Ù˘ Ô˘Ú¿˜ ÙÔ˘),·ÏÏ¿ ˘ÔÏ›ÂÙ·È Î·Ù¿ Ôχ ÂÓfi˜ ¿ÏÏÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ ÎÔÌ‹ÙË, ÙÔ˘ 1ƒ/Haley, Ô Ú˘ıÌfi˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÛÎfiÓ˘ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Â›Ó·È 40 ÊÔÚ¤˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÙÔ˘ Churymov-Gerasimenko, ·ÎfiÌ· Î·È fiÙ·Ó Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ·ÔÎÔڇʈ̷ Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘. ¶·Ú¿ Ù·‡Ù·, Ô 67ƒ/Churymov-GerasimenkoηٷٿÛÛÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÎÔÌ‹Ù˜ Ì ÌÂÁ¿ÏË ·Ú·ÁˆÁ‹ ÛÎfiÓ˘.∫·Ù¿ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2002/2003 Ô Ú˘ıÌfi˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÛÎfiÓ˘ ÙÔ˘ 67ƒ/Churymov-Gerasimenko, ÛÙÔ·ÔÎÔڇʈ̷ Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘, ˘ÔÏÔÁ›ÛÙËΠ۠60 kg/sec (Ùo 1982/1983 ›¯Â Êı¿ÛÂÈ Ù· 220kg/sec) ÂÓÒ Ë ·Ó·ÏÔÁ›· ÛÎfiÓ˘-·ÂÚ›ˆÓ ‹Ù·Ó ÂÚ›Ô˘ 1:2. ™ÙȘ 11 Î·È 12 ª·ÚÙ›Ô˘ ÙÔ˘ 2003 Ï‹ÊıËÎ·Ó 61ʈÙÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘ ÎÔÌ‹ÙË Ì ÙËÓ Î¿ÌÂÚ· WFPC2 (Wide Field Planetary Camera 2) ÙÔ˘ ¢È·ÛÙËÌÈÎÔ‡∆ËÏÂÛÎÔ›Ô˘ Hubble. √È ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÂÈÎfiÓ˜ ÙÔ˘ Hubble Â¤ÙÚ„·Ó ÛÙÔ˘˜ ·ÛÙÚÔÓfiÌÔ˘˜ Ó··ÔÌÔÓÒÛÔ˘Ó ÙÔÓ ˘Ú‹Ó· ÙÔ˘ ÎÔÌ‹ÙË ·fi ÙÔ ÊˆÙÂÈÓfi ÓÂʤψ̷ Ù˘ ÎfiÌ˘ ÙÔ˘. √È ÂÈÎfiÓ˜ ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ Ô˘Ú‹Ó·˜ ÙÔ˘ ÎÔÌ‹ÙË ¤¯ÂÈ ÂÏÏÂÈ„ÔÂȉ¤˜ Û¯‹Ì· Î·È ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ 3Ã5 km, ÂÓÒ ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ¿ÍÔÓ¿ ÙÔ˘ Ì›· ÊÔÚ¿ ·Ó¿ 12 ÒÚ˜ ÂÚ›Ô˘. ∞ÏÏ· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔÓ ÎÔÌ‹ÙË Â›Ó·È ÙÔ ·Ê‹ÏÈfi ÙÔ˘ ÈÔ Ì·ÎÚÈÓ‹ ·fiÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ ∏ÏÈÔ) Ô˘ Êı¿ÓÂÈ ÙȘ 5,74 AU (858 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ·), ËÂÎÎÂÓÙÚfiÙËÙ· Ù˘ ÙÚԯȿ˜ ÙÔ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ› Û 63,2% Î·È Ë ÎÏ›ÛË Ù˘ ÙÚԯȿ˜ ÙÔ˘ (7,12 ÌÔ›Ú˜).
H ∞¶√™∆√§∏ ROSETTA
∏ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ‰È·ÛÙËÌÔÏÔ›Ô˘ Rosetta ÛÙÔÓ ÎÔÌ‹ÙË 67ƒ/Churymov-Gerasimenko Î·È Ë ÚÔÛ‰¿ÊÈÛËÂÓfi˜ ÌÈÎÚÔ‡ ÛοÊÔ˘˜ (Ô˘ ʤÚÂÈ ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· Philae) ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ÚˆÙÔfiÚÔ

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->