Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
990 Reality

990 Reality

Ratings: (0)|Views: 3|Likes:

More info:

Published by: Ηωάνης Αρκουλής on Mar 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/01/2012

pdf

text

original

 
¶ÂÚÈÔ‰ÈÎfi “¶∂ƒπ™∫√¶π√ ∆∏™ ∂¶π™∆∏ª∏™”∆‡¯Ô˜ 270, ª¿ÚÙÈÔ˜
2003
¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋
∂·˘ÍË̤ÓË ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·
¶ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ·ÈÛı‹ÛˆÓ
¢∏ª∏∆ƒ∏™ ¡π∫√§∞´¢∏™M.Sc. ª·ıËÌ·ÙÈÎfi˜, ∂Ú¢ÓËÙ‹˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜
 ™ÎÂÊÙ›Ù fiÙÈ ÂÚÓ¿Ù ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÌÈ· ÛÙ¿ÛË, ‰ÈÂÚˆÙÒÌÂÓÔÈ fiÛÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó·ÂÚÈ̤ÓÂÙ ÁÈ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÏˆÊÔÚ›Ô, ηıÒ˜ ›ÛÙ - ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿, Ê¢! - Î·ı˘ÛÙÂÚË̤ÓÔÈ. ∫ÔÈٿ٠·Á¯ˆÌ¤Ó· ÙÔ ÚÔÏfiÈ Û·˜ Î·È ·ÙÒÓÙ·˜ ¤Ó· Ï‹ÎÙÚÔ ÙÔ˘ ‚ϤÂÙÂ¿Óˆ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙˆÓ Á˘·ÏÈÒÓ Û·˜, Ì ʈÙÂÈÓ¿ ÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ÙËÓ ÏËÛȤÛÙÂÚË ÒÚ·‰È¤Ï¢Û˘ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ Ô˘ ‰È¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÛÙ¿ÛË. ∞ÔÎÏ›ÂÙ·Èfï˜ Ó· ÚÔÏ¿‚ÂÙÂ Î·È ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ô‡Ù ٷ͛ ÛÙÔÓ ÔÚ›˙ÔÓÙ·. ™ÙËÓοو ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÁˆÓ›· ÙˆÓ Á˘·ÏÈÒÓ Û·˜ ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘ ÙÔ˘ÎÔÓÙÈÓfiÙÂÚÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ Ú·‰ÈÔ-Ù·Í›. ∂ÛÙÈ¿˙ÂÙ ÙÔ ‚ϤÌÌ· Û·˜ ÁÈ· Ï›Á· ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· ¿ÓˆÛ ·˘ÙfiÓ Î·È ·˘ÙfiÌ·Ù· ÙÔ ÎÈÓËÙfi Û·˜ ÙËϤʈÓÔ Î·Ï› ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÌÂÙ·‰›‰ÔÓÙ·˜ Î·È ÙËÓÙÔÔıÂÛ›· Û·˜. ∏ ÂȂ‚·›ˆÛË, fiÙÈ ¤Ó· Ù·Í› ı· Û·˜ ·Ú·Ï¿‚ÂÈ Û ϛÁ· ÏÂÙ¿, ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ Û·˜ Î·È ÂÛ›˜ ·Ê‹ÓÂÙ ¤Ó·Ó ·Ó·ÛÙÂÓ·ÁÌfi ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛ˘. ™·˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÂÓ¿ÚÈÔ·fi Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ Hollywood; ∫·È fï˜ Ë ‚·ÛÈ΋ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ÁÈ· ÙË «Û˘ÁÁÚ·Ê‹» ÙÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ‹‰Ë Î·È Ï¤ÁÂÙ·È «Â·˘ÍË̤ÓË Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·».
∏ Â·˘ÍË̤ÓË Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· (au-gmented reality) Â›Ó·È ¤Ó· Ù·¯¤ˆ˜ ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓÔ ÂÚ¢ÓËÙÈÎfi‰›Ô ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÂÈÎÔÓÈ΋˜ (‹ ȉ·ً˜) Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ (virtual reality). √ fiÚÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓÚÔÛı‹ÎË ÂÈÎÔÓÈ΋˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ ̤ۈ ηٿÏÏËÏˆÓ Û˘Û΢ÒÓ, ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ (¯ÒÚÔ, ·ÓÙÈΛÌÂÓ·,·ÓıÚÒÔ˘˜ ÎÏ.) ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ̤ۈ ÙˆÓ ·ÈÛıËÙËÚ›ˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ÙÔ˘. ∏ ϤÍË-ÎÏÂȉ› Â‰Ò Â›Ó·È Ë «ÚÔÛı‹ÎË», Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ˘Ôηı›ÛٷٷÈ, ·ÏÏ¿·ÓÙ›ıÂÙ· ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È, «Â·˘Í¿ÓÂÙ·È» ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ÈÛ¯˘ÚÈÛÙÔ‡ÌÂ, ·fi ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ·È·fi ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ Î·È ÔÈ Ôԛ˜ Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ô˘ ‰Â¯fiÌ·ÛÙ ·fi ÙȘ·ÈÛı‹ÛÂȘ Ì·˜ (fiÚ·ÛË, ·ÎÔ‹, ·Ê‹ ÎÏ.). Ô ÚÒÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Â·‡ÍËÛ˘ Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÌÂÂÈϤÔÓ ÏËÚÔÊÔÚ›· ‹Ù·Ó Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÂÚ›ÊËÌˆÓ HUDs (Head-up displays) ÛÙ· Ì·¯ËÙÈο·ÂÚÔÛοÊË, fiÔ˘ Ô ÈÏfiÙÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ‰ÂÈ ¿Óˆ ÛÙÔ Ù˙¿ÌÈ ÙÔ˘ ¯ÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘ ÙÔ˘ οÔȘ ‚·ÛÈΤ˜·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜ Ù˘ Ù‹Û˘, fiˆ˜ Ë Ù·¯‡ÙËÙ·, ÙÔ ˘„fiÌÂÙÚÔ, Ô ÛÙfi¯Ô˜ Î.¿., ¯ˆÚ›˜ Ó· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó·ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ÎÔÈÙ¿ÍÂÈ Ù· ·Ó¿ÏÔÁ· fiÚÁ·Ó· (ÂÍ Ô˘ Î·È ÙÔ fiÓÔÌ· head-up) Î·È ¯ˆÚ›˜Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ó· ¯¿ÓÂÈ ÙË ÔÙÈ΋ Â·Ê‹ Ì ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.
∞Ó Î·È Â›Ó·È Û˘Ó·Ê›˜, ÙfiÛÔ ˆ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ fiÛÔ Î·È ˆ˜ ȉ¤Â˜, Ë ÂÈÎÔÓÈ΋ Î·È Ë Â·˘ÍË̤ÓËÚ·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Â›Ó·È ‰‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ. √ fiÚÔ˜ «ÂÈÎÔÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·» ·Ô‰›‰ÂÙ·ÈÛÙÔÓ Jason Lanier, ÙÔÓ È‰Ú˘Ù‹ ÌÈ·˜ ·fi Ù˘ ÚÒÙ˜ ÂÙ·Èڛ˜ Ô˘ ·Û¯ÔÏ‹ıËΠ̠ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹Ù¤ÙÔÈˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, ÔÔ›Ô˜ ÚÔÛ‰ÈfiÚÈÛ ÙË Ó¤· ·˘Ù‹ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ÙÔ 1992 ˆ˜ «¤Ó· ÙÚÈۉȿÛÙ·ÙÔÎ·È ·ÏÏËÏÂȉڷÛÙÈÎfi (interactive) ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ú¿ÁÂÙ·È ÂÍ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ·fi ¤Ó·Ó˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Î·È ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ô ¯Ú‹ÛÙ˘ ÌÔÚ› Ó· ÂÌ‚˘ıÈÛÙ› (immersion)». ™ÙËÓ ÂÈÎÔÓÈ΋Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ô ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë Ï‹Ú˘ ·ÔÎÔ‹ ÙÔ˘ ¯Ú‹ÛÙË ·fi ÙÔ Á‡Úˆ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·ÈË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜ (ÈÛÙÂ˘Ù‹˜ Î·È ·Ôχو˜ Ú·ÏÈÛÙÈ΋˜) „¢‰·›ÛıËÛ˘ fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û fiÔÈÔÓ
 
ÎfiÛÌÔ ·Ú¿ÁÂÈ Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜. √ ¯Ú‹ÛÙ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÌÔÚ› Ó· ·ÏÏËÏÂȉڿ Ì ÙÔÓ ÂÈÎÔÓÈÎfiÎfiÛÌÔ ÌÂ Ê˘ÛÈÎfi ÙÚfiÔ (.¯. Ó· ‚ϤÂÈ ÙȘ ÛˆÛÙ¤˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÙÔ˘ ÙÔ›Ô˘ fiÙ·Ó ÛÙÚ¤ÊÂÈ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈÙÔ˘, Ó· ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ¤Ó· ÂÈÎÔÓÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÎÏ.). ∫·ıÒ˜ Ë ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓÛËÌÂÚÈÓÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË Î·È ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË ÌfiÓÔ ÔÙÈ΋˜ÏËÚÔÊÔÚ›·˜, Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÚfiÎÏËÛË ÛÙ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÂÈÎÔÓÈ΋˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È Ë·ÂÈÎfiÓÈÛË ÙÚÈۉȿÛÙ·ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ Û Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ¯ÚfiÓÔ Ì Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ÈÛÙfiÙËÙ· (ÒÛÙ ÙÔ·ÓıÚÒÈÓÔ Ì¿ÙÈ Ó· ÌË ÌÔÚ› Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ÙÔ ÂÈÎÔÓÈÎfi) Î·È Ë Î·Ù¿ÏÏËÏË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ·˘ÙÒÓ,·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÔÙÈÎfi ‰›Ô ÙÔ˘ ¯Ú‹ÛÙË. ™‹Ì· ηٷÙÂı¤Ó ÙˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÂÈÎÔÓÈ΋˜Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂȉÈΤ˜ ÊÔÚÂÙ¤˜ Û˘Û΢¤˜ ·ÂÈÎfiÓÈÛ˘ Û·Ó ÎÚ¿ÓË (HMD - HeadMounted Displays), ÔÈ Ôԛ˜ ·ÔÎfiÙÔ˘Ó Ï‹Úˆ˜ ÙÔÓ ¯Ú‹ÛÙË ·fi Ù· Â͈ÙÂÚÈο ÔÙÈοÂÚÂı›ÛÌ·Ù· Î·È ÙÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ¤Ó·Ó ÎfiÛÌÔ ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓÔ ·fi ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. °È· Ó· ›ӷȷ˘Ù‹ Ë ÂÌ‚‡ıÈÛË Ú·ÏÈÛÙÈ΋, ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘¯Ú‹ÛÙË ÒÛÙ ӷ ÌÂÙ·‚¿ÏÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ· ÙȘ ·ÂÈÎÔÓÈ˙fiÌÂÓ˜ ÛÎËÓ¤˜.∆· ·Ú·¿Óˆ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘÔÌÔÈfiÙËÙ˜ ÌÂٷ͇ ÂÈÎÔÓÈ΋˜ Î·È Â·˘ÍË̤Ó˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜.
1.
™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ÂÈÎÔÓÈ΋˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È Ë Ï‹Ú˘ ÂÌ‚‡ıÈÛË ÙÔ˘ ¯Ú‹ÛÙË Û ¤Ó·ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓÔ ·fi ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹, ÂÓÒ ÛÙËÓ Â·˘ÍË̤ÓË Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ô ¯Ú‹ÛÙ˘Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ·›ÛıËÛË Î·È ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙfi˜ ÙÔ˘. ™ÙËÓ ÂÈÎÔÓÈ΋Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ô ¯Ú‹ÛÙ˘ ‚ϤÂÈ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ Ô˘ ·Ú¿ÁÂÈ Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜, ÂÓÒÛÙËÓ Â·˘ÍË̤ÓË ·˘Ù¤˜ Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ∆ÂÏÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜Ù˘ Â·˘ÍË̤Ó˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È Ô ¯Ú‹ÛÙ˘ Ó· ÌË ÌÔÚ› Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È Ù˘ ÔÙÈ΋˜ Â·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ ÛÎËÓÒÓ Ô˘ ‚ϤÂÈ.
2.
∆Ô Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ ÂÈÎÔÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Â›Ó·È Ë Ú·ÏÈÛÙÈ΋ Î·È ÈÛÙ‹·ÂÈÎfiÓÈÛË ÂÓfi˜ ÌË ˘·ÚÎÙÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘. ™ÙËÓ Â·˘ÍË̤ÓË ÔÈ ‰‡Ô ÎfiÛÌÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó‰˘·ÛÙÔ‡ÓÛˆÛÙ¿, ÒÛÙÂ Ë Û‡ÓıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ Ó· Â›Ó·È ·ÚÌÔÓÈ΋ (ÌÈ· ‰È·‰Èηۛ· Ë ÔÔ›· ϤÁÂÙ·È «Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜» ‹«ÂÁÁÚ·Ê‹» -registration- ÛÙËÓ ÔÚÔÏÔÁ›· Ù˘ Â·˘ÍË̤Ó˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜), ¯ˆÚ›˜ «·Ê‡ÛÈΘ»·ÓˆÌ·Ï›Â˜. ¶.¯. Ê·ÓÙ·ÛÙ›ÙÂ Ô ÈÏfiÙÔ˜ ÂÓfi˜ Ì·¯ËÙÈÎÔ‡ Ì ÂÍÂÏÈÁ̤ÓÔ HUD Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›¤Ó·Ó ÛÙfi¯Ô (.¯. ¤Ó· ·ÓÙ›·ÏÔ ·ÂÚÔÛοÊÔ˜) Î·È ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· HUD Ó· ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÈ ¿Óˆ ÛÙÔ Ù˙¿ÌÈÙÔ˘ ÈÏÔÙËÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙË ı¤ÛË, ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ÎÏ. ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘, ÔÈ Ôԛ˜ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ Ù˙¿ÌÈ ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙËÓ Î›ÓËÛË ÙÔ˘ ¯ıÚÈÎÔ‡ ·ÂÚÔÛοÊÔ˘˜ ̤۷ ÛÙÔ ÔÙÈÎfi‰›Ô ÙÔ˘ ÈÏfiÙÔ˘ (Â·˘Í¿ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÛÎËÓ‹) fi¯È ‰›Ï· ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ ÛÙfi¯Ô, ·ÏÏ¿‰›Ï· Û ¤Ó· ÊÈÏÈÎfi ·ÂÚÔÛοÊÔ˜ Ô˘ ı· ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ ¤ÙÛÈ Ó· ηٷÚÚÈÊı› ηٿ Ï¿ıÔ˜!
3.
∫·È ÔÈ ‰‡Ô Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÛÙÈ·ÛÙ› ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÛÙËÓ fiÚ·ÛË, Ì ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜·ÈÛı‹ÛÂȘ Ó· ·›˙Ô˘Ó ·ÎfiÌ· ¤Ó·Ó ÌÈÎÚfi ÚfiÏÔ Û˘Ó‹ıˆ˜ Û ÂÚ¢ÓËÙÈÎfi Â›Â‰Ô (΢ڛˆ˜ Ë ·ÎÔ‹Î·È Ôχ ÏÈÁfiÙÂÚÔ Ë ·Ê‹), ‹ Î·È Î·ıfiÏÔ˘ (fiÛÊÚËÛË). °È· ·˘Ùfi Î·È ÔÈ Î·ÙÂÍÔ¯‹Ó¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂÓ˜ Û˘Û΢¤˜ ·ÂÈÎfiÓÈÛ˘ Â›Ó·È Ù· HMD Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Áȷοı ̛·. ™ÙËÓ ÂÈÎÔÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÎfiÙÔ˘Ó Ï‹Úˆ˜ ÙÔÓ ¯Ú‹ÛÙË ·fi ÙÔÂ͈ÙÂÚÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÛÙËÓ Â·˘ÍË̤ÓË Ó· ÙÔ˘ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Ó· ‚ϤÂÈ ÙȘ ÂÈϤÔÓÏËÚÔÊÔڛ˜ Û·Ó ÌÈ· ˘¤ÚıÂÛË ¿Óˆ ÛÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.√È ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ Ù˘ Â·˘ÍË̤Ó˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ‰ÂÓ ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È Û ÛÂÓ¿ÚÈ· fiˆ˜ ·˘ÙfiÔ˘ ÂÚÈÁÚ¿„·Ì ÛÙËÓ ·Ú¯‹. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÔÈ ·Ú¯ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ı· Â›Ó·È Û ‰›· fiˆ˜ ËÈ·ÙÚÈ΋, Ë „˘¯·ÁˆÁ›·, Ô ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜, Ë ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î.¿. ∂Ó·˜ ÁÈ·ÙÚfi˜Ï.¯. ı· ÌÔÚÔ‡Û ÎÔÈÙÒÓÙ·˜ ÙÔ fi‰È ÂÓfi˜ ·ÛıÂÓÔ‡˜ Ó· ‚ϤÂÈ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È ÌÈ· ˘¤ÚıÂÛË Ù˘·ÎÙÈÓÔÁÚ·Ê›·˜ ·˘ÙÔ‡, Ù·˘ÙÈṲ̂Ó˘ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ì ÙË Ê˘ÛÈ΋ ı¤ÛË ÙˆÓ ÔÛÙÒÓ, ÒÛÙ ӷ ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈÙ˘¯fiÓ ·ÓˆÌ·Ï›Â˜ ¿ÌÂÛ· Î·È Ó· ÌÔÚ› Ó· Û˘ÁÎÚ›ÓÂÈ ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ηٿÛÙ·ÛË Ì ÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹.’∏ ·ÎfiÌ· ÔÏÏÔ› Ì˯·ÓÈÎÔ›, ¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔÈ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÙÔÔıÂۛ˜, ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó·Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÂÓfi˜ ÂÍ·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÙÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô ˘¿Ú¯ÂÈηٷÛ΢·Ṳ̂ÓÔ Î¿Ô˘, Î·È Ô˘ fiÏÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔ ·Ú·ÙËÚÔ‡Ó ÂÈÎÔÓÈο Î·È Ó· ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘ÓÎ·È Ó· ۯ‰ȿ˙Ô˘Ó ‚ÂÏÙÈÒÛÂȘ Î·È ÌÂÙ·ÙÚÔ¤˜ ¿Óˆ Û ·˘Ùfi, ÔÚ·Ù¤˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·.
 
ªÈÎÙ‹ ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·
√ Milgram ÙÔ 1994 (3) fiÚÈÛ ÙÔ "Û˘Ó¯¤˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜-ÂÈÎÔÓÈÎfiÙËÙ·˜" (reality-virtualitycontinuum), fiÔ˘ ÛÙÔ ¤Ó· ¿ÎÚÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÛÙÔ ¿ÏÏÔ ¿ÎÚÔ ¤Ó·Ï‹Úˆ˜ ÂÈÎÔÓÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ‰‡Ô ·˘Ù¿ ¿ÎÚ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ Ù˘ ÌÈÎÙ‹˜Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ (mixed reality): Ë Â·˘ÍË̤ÓË Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Ë ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ¿ÎÚÔ Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, ηıÒ˜ Ë Î˘Ú›·Ú¯Ë ·ÓÙ›ÏË„Ë Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÚÔ˜ ÙÔÓ ¯Ú‹ÛÙËÂ›Ó·È ·˘Ù‹ ÙÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘, Â·˘ÍË̤ÓË Ì ‰Â‰Ô̤ӷ ·fi ¤Ó·Ó ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹, Î·È Ë«Â·˘ÍË̤ÓË ÂÈÎÔÓÈÎfiÙËÙ·» (augmented virtuality, ¤Ó·˜ fiÚÔ˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ·fi ÙÔÓMilgram), Ë ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÏËÛȤÛÙÂÚ· ÛÙËÓ ÂÈÎÔÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈÛ˘ÛÙ‹Ì·Ù· Ù· ÔÔ›· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Î˘Ú›ˆ˜ Û˘ÓıÂÙÈΤ˜ ÂÈÎfiÓ˜ Ì ÚÔÛı‹ÎË Î¿ÔÈˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ·fi ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÁÈ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÈÛÙfiÙËÙ· Î·È Ú·ÏÈÛÌfi. ∏ Â·˘ÍË̤ÓËÂÈÎÔÓÈÎfiÙËÙ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÎÏ›„ÂÈ ˆ˜ ηÙËÁÔÚ›·, fiÛÔ ËÙ¯ÓÔÏÔÁ›· ‚ÂÏÙÈÒÓÂÙ·È Î·È ÔÈ ÂÈÎÔÓÈΤ˜ ÛÎËÓ¤˜ ‰ÂÓ ı· ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙȘ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜.Ô ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÛÙËÓ Ù·ÍÈÓfiÌËÛË ÙÔ˘ Milgram Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ Î·ÙËÁÔڛ˜ Ù˘ÌÈÎÙ‹˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ‰È·ÎÚÈÙ¿ ÛËÌ›·, ·ÏÏ¿ fiÏÔ˜ Ô ¯ÒÚÔ˜ıˆÚÂ›Ù·È ¤Ó· Û˘Ó¯¤˜. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ù· fiÚÈ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ôχو˜ Û·Ê‹ Î·È fiÙÈ ÔÈ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘÁ›ÓÔÓÙ·È ‰˘Û‰È¿ÎÚÈÙ˜ ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌ·ÛÙ ˆ˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi Î·È ÙÈ ˆ˜ ÂÈÎÔÓÈÎfi. ∏Ú·Á‰·›· Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋ ÚfiÔ‰Ô˜ ı· οÓÂÈ ÙË ‰È¿ÎÚÈÛË ·˘Ù‹ ·ÎfiÌ· ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏË ‹ ·‰‡Ó·ÙË, οÙÈÔ˘ Û οÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Â›Ó·È ÂÈı˘ÌËÙfi (.¯. ¤Ó·˜ ÁÈ·ÙÚfi˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚ϤÂÈ ÙȘÂÈÎÔÓÈΤ˜ ·Ó··Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Ì ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ·ÎÚ›‚ÂÈ· Î·È Ù·‡ÙÈÛË), ÂÓÒ Û οÔȘ¿ÏϘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ôı› ȉȷ›ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ÙÔ˘ (.¯. ¤Ó·˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˘ ı·Ú¤ÂÈ Ó· ͯˆÚ›˙ÂÈ ¤Ó·Ó ÂÈÎÔÓÈÎfi ·fi ¤Ó·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÛÙfi¯Ô).
π™∆√ƒπ∫∏ ∞¡∞¢ƒ√ª∏
∏ ·Ú¯‹ ÁÈ· ÙÔ ‰›Ô Ù˘ Â·˘ÍË̤Ó˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ (Î·È ÂÓ Á¤ÓÂÈ Ù˘ ÂÈÎÔÓÈ΋˜Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜) ¤ÁÈÓ ÛÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’60 Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÚˆÙÔfiÚÔ˘ Ivan Sutherland, ÔÔÔ›Ô˜ ÚÒÙÔ˜ ÂÈÛ‹Á·Á ÙËÓ ÔıfiÓË ÁÚ·ÊÈÎÒÓ Û ÌÈ· ÂÔ¯‹ fiÔ˘ ÔÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ıˆÚÔ‡ÓÙÔ«ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ› ÂÁΤʷÏÔÈ», Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÁÚ¿ÊÔÓÙ·Ó Û ‰È¿ÙÚËÙ˜ ¯¿ÚÙÈÓ˜ οÚÙ˜ Î·È Ë¤ÍÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÁÈÓfiÙ·Ó Û ÂÎÙ˘ˆÙ¤˜. ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÌÈ· ÂȉÈ΋ ÁÚ·Ê›‰· (lightpen) Ô Sutherland ¤ÁÈÓÂ Ô ÚÒÙÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ۯ‰›·Û ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÂÓfi˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. ∆Ô 1965‰ËÌÔÛȇÂÈ ¤Ó· ¿ÚıÚÔ (1) fiÔ˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ¤Ó· ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ë ‡ÏË ÌÔÚ› Ó· ÂϤÁ¯ÂÙ·ÈÏ‹Úˆ˜ ·fi ¤Ó·Ó ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹, ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·˜ Û ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ Ó·‚ÈÒÛÂÈ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ·ÈÛıËÙËÚÈ·Îfi ÂÚ¤ıÈÛÌ·.§›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· ηٷÛ΢¿˙ÂÈ ÙÔ ÚÒÙÔ ÎÚ¿ÓÔ˜ ·ÂÈÎfiÓÈÛ˘ (headmount display) (2) Ì ÛÙfi¯ÔÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ÙÚÈۉȿÛÙ·ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ó· ÂÌ‚˘ıÈÛÙ› Ô ¯Ú‹ÛÙ˘. Û˘Û΢‹ ÊÔÚÈ¤Ù·È Î·È ÛÙ· ‰‡Ô Ì¿ÙÈ· Î·È ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÈ ÛÙÔ Î·ı¤Ó· ÌÈ· ‰È‰È¿ÛÙ·ÙË ÛÙÂÚÂÔÛÎÔÈ΋ÂÈÎfiÓ·, ÒÛÙÂ Ô ÂÁΤʷÏÔ˜ Ó· Û˘Ó‰˘¿ÛÂÈ Î·È ÙȘ ‰‡Ô Û ÌÈ· ÙÚÈۉȿÛÙ·ÙË ÚÔÔÙÈ΋. ∫·ıÒ˜ Ô¯Ú‹ÛÙ˘ ÎÈÓ›ٷÈ, ·ÓȯÓ‡ÔÓÙ·È Ë ı¤ÛË Î·È Ô ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÎÂÊ·ÏÈÔ‡ ÙÔ˘ ηÈÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Ë ÚÔ‚·ÏÏfiÌÂÓË ÂÈÎfiÓ·. º˘ÛÈο Ù· Ù¯ÓÈο ̤۷ Ù˘ ÂÔ¯‹˜Â¤ÙÚÂ·Ó ÙËÓ ·ÂÈÎfiÓÈÛË ÌfiÓÔ ÙˆÓ ÂÚÈÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ (wireframe objects) Î·È Ô˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÎÚ‡„ÂÈ ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ‹ ÙÌ‹Ì·Ù· ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ı·¤ÚÂ ӷ Ê·›ÓÔÓÙ·È (ÁÈ·Ù› .¯. οÔÈÔ ¿ÏÏÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÌÚÔÛÙ¿), Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô¯Ú‹ÛÙ˘ Ó· ÌË ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂÈ ÛˆÛÙ¿ ÙË ı¤ÛË Î·È ÙÔ Û¯‹Ì· οÔÈˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ӈÓ.™ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ‰ÂηÂٛ˜ ÙÔ˘ 1970 Î·È ÙÔ˘ 1980 ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙÔ Ì ÙËÓ Â·˘ÍË̤ÓËÚ·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· (¯ˆÚ›˜ ÙfiÙ ӷ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ¤ÙÛÈ) ÌÈÎÚ¤˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ ·fi ÙËÓ ÔÏÂÌÈ΋·ÂÚÔÔÚ›· ÙˆÓ ∏¶∞, ÙË NASA Î·È Î¿ÔÈ· ·ÓÂÈÛÙËÌȷο ȉڇ̷ٷ. √̈˜ ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰Ò‰Âη¯ÚfiÓÈ·, ¯¿ÚË ÛÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋ ÂͤÏÈÍË Ô˘ ‹Ú ÔÏÏ¿ ÂÌfi‰È·, ¤ÁÈÓÂ Ë Â·˘ÍË̤ÓËÚ·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ¤Ó· ·˘ÙfiÓÔÌÔ ÂÚ¢ÓËÙÈÎfi ‰›Ô. ∆Ô 1997 Ô R. Azuma ‰ËÌÔÛ›Â˘Û ¤Ó· ¿ÚıÚÔ (4)Ô˘ ÔÚÈÔı¤ÙËÛ ÙÔÓ ¯ÒÚÔ Î·È Û˘Ófi„È˙ ٷ ̤¯ÚÈ ÙfiÙ ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù· Î·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ∞fi ÙfiÙÂ

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->