Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
995MEGAHLIOI

995MEGAHLIOI

Ratings:
(0)
|Views: 3|Likes:

More info:

Published by: Ηωάνης Αρκουλής on Mar 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/20/2015

pdf

text

original

 
¶ÂÚÈÔ‰ÈÎfi “¶∂ƒπ™∫√¶π√ ∆∏™ ∂¶π™∆∏ª∏™”∆‡¯Ô˜ 271, ∞Ú›ÏÈÔ˜
2003
∞ÛÙÚÔÓÔÌ›·
ªÂÁ·‹ÏÈÔÈ
∆· ·ÛÙÚÈο Ù¤Ú·Ù· ÙÔ˘ ·Ú¯¤ÁÔÓÔ˘ ™‡Ì·ÓÙÔ˜
°∂øƒ°π√™ §∂πµ∞¢πø∆∏™º˘ÛÈÎfi˜
ª¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ·ÛÙÚÔÊ˘ÛÈÎÔ› ›ÛÙ¢·Ó fiÙÈ Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙË Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ˘ÂÚÌ·˙ÈÎÒÓ¿ÛÙÚˆÓ ÏfiÁˆ Ù˘ ·ÛÙ¿ıÂÈ¿˜ ÙÔ˘˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ˘„ËÏ‹ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘˘Ú‹Ó·. ∫·Ó¤Ó· ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÚÔÛÔÌÔ›ˆÛ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÚԂϤ„ÂÈ ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙËÛË Î·ÈÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Ù¤ÙÔÈˆÓ ¿ÛÙÚˆÓ ÛÙÔ ™‡Ì·Ó. ¡¤Â˜ ÌÂϤÙ˜, fï˜, ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘ÓοÔÈ· ÎÂÓ¿ ÛÙȘ ·Ú¯ÈΤ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ Ï‹ÊıËÎ·Ó ˘fi„Ë ÛÙ· ·Ú¯Èο ÌÔÓ٤Ϸ Î·È Â›Ó·ÈϤÔÓ Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ Ë ·ÚÔ˘Û›· ÁÈÁ¿ÓÙÈˆÓ ¿ÛÙÚˆÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ·ÚÔÛ‰fiÎËÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜,ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙÔ ·Ú¯¤ÁÔÓÔ ™‡Ì·Ó. √È ªÂÁ·‹ÏÈÔÈ, fiˆ˜ ·ÔηÏÔ‡ÓÙ·È, ›Ûˆ˜ Â›Ó·È Ë Ó¤·ÚfiÎÏËÛË ÙˆÓ ·ÛÙÚÔÊ˘ÛÈÎÒÓ ·ÊÔ‡ ‰›ÓÂÈ Ó¤Â˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙË ıˆڛ· Ù˘ ·ÛÙÚÈ΋˜ÂͤÏÈ͢.
ªÈ· ·fi ÙȘ ‚·ÛÈÎfiÙÂÚ˜ Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ ıˆڛ·˜ Ù˘ ·ÛÙÚÈ΋˜ ÂͤÏÈ͢ Â›Ó·È ÙÔ ¿Óˆ fiÚÈÔ ÛÙË Ì¿˙·Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ¤Ó· ¿ÛÙÚÔ. ™ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 70, Ô ·ÛÙÚÔÊ˘ÛÈÎfi˜ Immo Appenzeller ·fi ÙÔΤÓÙÚÔ ÂÚ¢ÓÒÓ Landessternwarte Ù˘ ÷˚‰ÂÏ‚¤ÚÁ˘ ¤‰ÂÈÍ ̤۷ ·fi ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÌÂÏÂÙÒÓ fiÙÈ Ë ÈÛÔÚÚÔ›·ÙÔ˘ ¿ÛÙÚÔ˘ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ÂÍÈÛÔÚÚfiËÛË Ù˘ ‚·Ú˘ÙÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘ Î·È Ù˘ ›ÂÛ˘ ·fi ÙȘ˘ÚËÓÈΤ˜ η‡ÛÂȘ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÈÔ Â˘ÌÂÙ¿‚ÏËÙË fiÛÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â›Ó·È Ë Ì¿˙· ÙÔ˘. ªÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ì¿˙·ÛËÌ·›ÓÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÛÙÔÓ ˘Ú‹Ó·, ‰ËÏ·‰‹ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ›ÂÛË ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÚÔ˜ Ù· ¤Íˆ,Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ ¿ÛÙÚÔ Ó· ‰È·ÛÙ¤ÏÏÂÙ·È. ∞˘Ùfi Ô˘ Ô Appenzeller ›¯Â ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÈ Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ ÔÛÔÛÙfiÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¿ÛÙÚÔ˘ ÏfiÁˆ Ù˘ ‰È·ÛÙÔÏ‹˜, ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ÙÔ˘ ˘Ú‹Ó·, Â›Ó·È ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Ì¤ÁÂıÔ˜, Û˘ÓÂÒ˜ ÌÈÎÚ‹ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ Ô‰ËÁ› Û ÌÂÁ¿ÏˉȷÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ¿ÛÙÚÔ˘. ∂ÙÛÈ, ÌÂÙ¿ ·fi ¤Ó· fiÚÈÔ Ì¿˙·˜, Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÛÙÔÓ ˘Ú‹Ó· Á›ÓÂÙ·È ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏËÔ˘ Ë ‰È·ÛÙÔÏ‹ ·›ÚÓÂÈ ϤÔÓ ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙÈÙ¿ÓÈ·˜ ¤ÎÚË͢. ∞˘Ùfi ÙÔ fiÚÈÔ Â›Ó·È 100 Ì¿˙˜ ∏ÏÈÔ˘.¡¤Â˜ ÌÂϤÙ˜ fï˜, ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ Î¿Ùˆ ·fi ÔÚÈṲ̂Ó˜ Û˘Óı‹Î˜ ·˘Ùfi ÙÔ fiÚÈÔ ÌÔÚ› Ó· Êı¿ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈÎ·È ÙȘ 300 ∏ÏȷΤ˜ Ì¿˙˜. ∞˘Ù¿ Ù· ·ÛÙÚÈο ÌÂÁ·ı‹ÚÈ· ‹ ªÂÁ·‹ÏÈÔÈ, Ô˘ ηχÙÔ˘Ó ¤Ó· Ê¿ÛÌ· ·fi 100̤¯ÚÈ 300 ∏ÏȷΤ˜ Ì¿˙˜, fiˆ˜ ı· ‰Ô‡ÌÂ, ›¯·Ó ¤ÓÙÔÓË ·ÚÔ˘Û›· ÛÙÔ ·Ú¯¤ÁÔÓÔ ™‡Ì·Ó, ÏfiÁˆ ÙˆÓÂȉÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó ÙfiÙÂ, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Î·È Ë Á¤ÓÓËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi‹ ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔ ™‡Ì·Ó.∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ªÂÁ·‹ÏÈÔ˘ ‰ÂÓ ‰È·Ê¤ÚÂÈ ·fi ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ·ÏÔ‡ ¿ÛÙÚÔ˘. ∏ ıˆڛ· Ù˘·ÛÙÚÈ΋˜ ÂͤÏÈ͢ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ì ÙËÓ Úfi‚ÏÂ„Ë ÙˆÓ ªÂÁ·‹ÏȈÓ. ∞˘Ùfi Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔ·„ÂÈ Â›Ó·È ¤Ó·ÌÈÎÚfi ·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË ıˆڛ·. √̈˜, ÁÈ· Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ì ηχÙÂÚ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ªÂÁ·‹ÏÈÔ˘Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ô‡Ì ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ Á¤ÓÓËÛ˘ Î·È ÂͤÏÈ͢ ÂÓfi˜ ¿ÛÙÚÔ˘.
∆√ ¢π∞°ƒ∞ªª∞ H-R ∫∞π ∏ ∞™∆ƒπ∫∏ ∂•∂§π•∏
πÛˆ˜ ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ÊËÌÈṲ̂ӷ ‚ÔËı‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ·ÛÙÚÔÊ˘ÛÈ΋ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·ÛÙÚÈ΋ ÂͤÏÈÍË Â›Ó·ÈÙÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· H-R, ‹ Hertzsprung-Russell. Ô ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· ·˘Ùfi, Ô˘ Û˘Û¯ÂÙ›˙ÂÈ ÙȘ Ï·ÌÚfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ¿ÛÙÚˆÓ
 
Ì ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘˜, ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ¤Ó· ¯¿ÚÙË Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ù·ÍÈÓÔÌÔ‡ÓÙ·È fiÏ· Ù· ›‰Ë ÙˆÓ ¿ÛÙÚˆÓ,Î·È ÙÔ ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚÔ Á›ÓÂÙ·È Û·Ê‹˜ Ô ÙÚfiÔ˜ ÂͤÏÈÍ‹˜ ÙÔ˘˜, ·fi ÙË Á¤ÓÓËÛ‹ ÙÔ˘˜ ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ.°È· Ó· ·Ó·ÊÂÚıÔ‡Ó ÛÙË Ï·ÌÚfiÙËÙ· ÂÓfi˜ ¿ÛÙÚÔ˘, ÔÈ Á‹ÈÓÔÈ ·Ú·ÙËÚËÙ¤˜ ÌÂÙÚÔ‡Ó ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ̤ÁÂıfi˜ ÙÔ˘, ÔÛfiÙËÙ· Ô˘ Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁË ÙÔ˘ ‰Âη‰ÈÎÔ‡ ÏÔÁ·Ú›ıÌÔ˘ Ù˘ Ê·ÈÓfiÌÂÓ˘ Ï·ÌÚfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘.º·ÈÓfiÌÂÓË Ï·ÌÚfiÙËÙ· Â›Ó·È Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·Ó¿ ÌÔÓ¿‰· ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜, ÙÔ˘ ʈÙfi˜ Ô˘ ηٷÊı¿ÓÂÈÛÙÔÓ ·Ú·ÙËÚËÙ‹ Î·È Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁË ÙÔ˘ ÙÂÙÚ·ÁÒÓÔ˘ Ù˘ ·fiÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ¿ÛÙÚÔ˘. ∏ÙÈÌ‹ Ù˘ ÛÙ·ıÂÚ¿˜ ·Ó·ÏÔÁ›·˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Û -2,5 ̤ۈ Ù˘ Îϛ̷η˜ ÙÔ˘ J. Herschel (1830), Ô˘ ıˆÚ›fiÙÈ ÂηÙÔÓÙ·Ï·ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙË Ï·ÌÚfiÙËÙ· ÂÏ·ÙÙÒÓÂÙ·È ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ηٿ 5 ÌÔÓ¿‰Â˜. ø˜ ·fiÏ˘ÙÔ̤ÁÂıÔ˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ô˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ·fi ·fiÛÙ·ÛË 10pc (1pc ‹ parsec = 3,262 ¤ÙËʈÙfi˜ = 30,857 x 10
12
km). ∏ ‰È·ÊÔÚ¿ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ Î·È ·ÔχÙÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È "̤ÙÚÔ·fiÛÙ·Û˘", ‰ÈfiÙÈ, fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ۷ʤ˜ ÈÔ ¿Óˆ, Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Ì ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË. ª¿ÏÈÛÙ·, ÙÔ1/5 ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‰È·ÊÔÚ¿˜ Â›Ó·È ›ÛÔ Ì ÙÔÓ ‰Âη‰ÈÎfi ÏÔÁ¿ÚÈıÌÔ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ Ù˘ ·fiÛÙ·Û˘ ·Ó¿ 10pc. ª¤Ûˆ·˘Ù‹˜ Ù˘ ·Ï‹˜ Û˘Û¯¤ÙÈÛ˘, ·Ó ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì Ì οÔÈÔ ıˆÚËÙÈÎfi ÙÚfiÔ ÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÂÓfi˜¿ÛÙÚÔ˘, Î·È ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙÔ Û˘Ó¿ÁÔ˘Ì ·fi ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ, ÌÔÚԇ̠ӷ ˘ÔÏÔÁ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ·fiÛÙ·Û‹ÙÔ˘. ∏ Ê·ÈÓfiÌÂÓË Ï·ÌÚfiÙËÙ· ÙˆÓ ¿ÛÙÚˆÓ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙËÓ ·fiÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙË °Ë Î·È fiˆ˜ÚԷӷʤÚıËÎÂ, Ë Ï·ÌÚfiÙËÙ· ÂÏ·ÙÙÒÓÂÙ·È Ì ÙÔ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ Ù˘ ·fiÛÙ·Û˘. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, Â›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜fiÙÈ ¤Ó· ¿ÛÙÚÔ ÌÈÎÚfi Û ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ÊˆÙÂÈÓfiÙËÙ· ÌÔÚ› Ó· Ê·›ÓÂÙ·È Ï·ÌÚfi fiÙ·Ó ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ÛÙË °Ë, ÂÓÒ ¤Ó· ¿ÏÏÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Û fiÁÎÔ Î·È ÊˆÙÂÈÓfiÙËÙ· ÌÔÚ› Ó· Ê·›ÓÂÙ·È ·Ì˘‰Úfi ÏfiÁˆ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÙÔ˘·fiÛÙ·Û˘. √ ™Â›ÚÈÔ˜, ÙÔ ¿ÛÙÚÔ Ì ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ê·ÈÓfiÌÂÓË Ï·ÌÚfiÙËÙ·, ¤¯ÂÈ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ -1,4·Ó Î·È Â›Ó·È ÌfiÓÔ 23 ÊÔÚ¤˜ Ï·ÌÚfiÙÂÚÔ˜ ·fi ÙÔÓ ∏ÏÈÔ, ÂÓÒ Ô Betelgeuse Ô˘ ¤¯ÂÈ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÌfiÓÔ +0,9 ›ӷÈ14.000 ÊÔÚ¤˜ Ï·ÌÚfiÙÂÚÔ˜ ·fi ÙÔÓ ∏ÏÈÔ ·ÏÏ¿ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È Û ·fiÛÙ·ÛË 80 ÊÔÚ¤˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi·˘Ù‹Ó ÙÔ˘ ™Â›ÚÈÔ˘. √ˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙË Ê·ÈÓfiÌÂÓË Ï·ÌÚfiÙËÙ·, ¤ÙÛÈÎ·È ÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙËÓ ·fiÏ˘ÙË Ï·ÌÚfiÙËÙ·, ÔÛfiÙËÙ· Ô˘ Ì·˙› Ì ÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ̤ÁÂıÔ˜ Â›Ó·È ÚÔÊ·ÓÒ˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· Ù˘ ·fiÛÙ·Û˘ Î·È ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ¤Ó· ·ÎÚÈ‚¤˜ Û˘ÁÎÚÈÙÈÎfi ̤ÙÚÔ Ù˘Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ Ï·ÌÚfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ¿ÛÙÚˆÓ. ¶¿ÓÙˆ˜ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Î·È ·fiÏ˘ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ¤¯ÂÈ ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi Ù˘ Ï·ÌÚfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ¿ÛÙÚˆÓ: ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ô ™Â›ÚÈÔ˜ ¤¯ÂÈ·fiÏ˘ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ +1,45 ÂÓÒ Ô Betelgeuse -5,6.™ÙË ÁÓˆÛÙfiÙÂÚË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘, ÙÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· ¤¯ÂÈ ÛÙÔÓ Î·Ù·ÎfiÚ˘ÊÔ ¿ÍÔÓ· ÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜, ª, ÙÔ˘Î¿ı ¿ÛÙÚÔ˘, ÂÓÒ ÛÙÔÓ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ ¿ÍÔÓ· ·Ú›ÛÙ·Ù·È Ô ‰Â›ÎÙ˘ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜, I.C. (Indicator of Color), Ô˘ ›ӷÈÌÈ· ÔÛfiÙËÙ· ¿ÌÂÛ· ÂÍ·ÚÙÒÌÂÓË ·fi ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ¿ÛÙÚÔ˘ Î·È Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙÔ ¯ÚÒÌ· ÙÔ˘.™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, fiÛÔ ÂÏ·ÙÙÒÓÂÙ·È Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ¿ÛÙÚÔ˘, ÙfiÛÔ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ô ‰Â›ÎÙ˘ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜, ÔÔÔ›Ô˜ ·›ÚÓÂÈ ıÂÙÈΤ˜ Î·È ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÙÈ̤˜. ∂ÙÛÈ, ÁÈ· Ù· ıÂÚÌ¿ ¿ÛÙÚ· Ì ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· 25.000 ∫, ԉ›ÎÙ˘ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È -0,4 ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ¯ÚÒÌ· Ù›ÓÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ Á·Ï¿˙ÈÔ, ÂÓÒ ÁÈ· Ù· „˘¯Ú¿ Ì ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·3.000 ∫, Ô ‰Â›ÎÙ˘ Â›Ó·È +1,6 Ì ¯ÚÒÌ· Ó· Ù›ÓÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ.∂ÙÛÈ ÔÈ ªÂÁ·‹ÏÈÔÈ Î·Ù·Ó¤ÌÔÓÙ·È ÛÙÔ ÈÔ ˘„ËÏfi ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ (ÌÂÁ¿ÏË Ï·ÌÚfiÙËÙ·) ηÈÛÙÔ ¿ÎÚÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi (˘„ËÏ‹ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·).∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ ‰Â›ÎÙË ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·, Ô ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ˜ ¿ÍÔÓ·˜ ÛÙÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· H-R ÌÔÚ›ӷ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÈ Î·È ÙÔÓ Ê·ÛÌ·ÙÈÎfi Ù‡Ô ÙÔ˘ οı ¿ÛÙÚÔ˘.™ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ·ÈÒÓ· ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ Harvard ¤ÁÈÓÂ Ë ÚÒÙË Ù·ÍÈÓfiÌËÛË ÙˆÓÊ·ÛÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó Ù· ¿ÛÙÚ·. ∞˘Ù¿ Ù· Ê¿ÛÌ·Ù· ‰È·ÎÚ›ıËÎ·Ó Û οÔȘ ‚·ÛÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜ ·Ó¿ÏÔÁ·Ì ٷ ‰È¿ÊÔÚ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘˜ Ô˘ ·ԉ›¯ıËΠfiÙÈ Â›Ó·È Ù· ›‰È· ÁÈ· ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ï‹ıÔ˜ ¿ÛÙÚˆÓ,fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· οÔȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÁÚ·Ì̤˜ ·ÔÚÚfiÊËÛ˘. ¢ËÏ·‰‹ ÔÈ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÁÚ·Ì̤˜·ÔÚÚfiÊËÛ˘ Î·È Ë ¤ÓÙ·Û‹ ÙÔ˘˜, ¤ÁÈÓ·Ó ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ Ù·ÍÈÓfiÌËÛË ÙˆÓ ·ÛÙÚÈÎÒÓ Ê·ÛÌ¿ÙˆÓ ÛÙȘ ÂÍ‹˜Î·ÙËÁÔڛ˜: O, B, A, F, G, K, M. ∞ÚÁfiÙÂÚ· ÔÈ Î·ÙËÁÔڛ˜ ·˘Ù¤˜ ÂÌÏÔ˘Ù›ÛıËÎ·Ó Â›Ù Ì ˘ÔηÙËÁÔڛ˜›ÙÂ Î·È Ì ¿ÏϘ Û·ÓÈfiÙÂÚ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ê·ÛÌ¿ÙˆÓ, ·ÊÔ‡ Ù· ‰Â›ÁÌ·Ù· ÙˆÓ ·ÛÙÚÈÎÒÓ Ê·ÛÌ¿ÙˆÓ ÔÏÔ¤Ó· ηÈÏ‹ı·ÈÓ·Ó. √È ÂÙ¿ ‚·ÛÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜ ‰›‰ÔÓÙ·È Ì ·ÎÔÏÔ˘ı›· ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ ‰Â›ÎÙË ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜, ‰ËÏ·‰‹ ËηÙËÁÔÚ›· √ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ‰Â›ÎÙË -0,4 (Á·Ï¿˙È· ¿ÛÙÚ·), ÂÓÒ Ë Î·ÙËÁÔÚ›· ª ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ‰Â›ÎÙË 1,6(ÎfiÎÎÈÓ· ¿ÛÙÚ·).√ ¢·Ófi˜ ·ÛÙÚÔÓfiÌÔ˜ Hertzsprung ηٷÛ··Û ÚÒÙÔ˜ (1911) ÙÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ·, Ô˘ Û˘Û¯ÂÙ›˙ÂÈ ÙÔ·fiÏ˘ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙˆÓ ¿ÛÙÚˆÓ Ì ÙÔÓ ‰Â›ÎÙË ¯ÚÒÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘˜. ¢‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ·, Ô Russell ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ
 
¤Ó· ·ÚfiÌÔÈÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ·, Ô˘ Û˘Û¯ÂÙ›˙ÂÈ ÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙˆÓ ¿ÛÙÚˆÓ Ì ÙÔÓ Ê·ÛÌ·ÙÈÎfi ÙÔ˘˜ Ù‡Ô.Ô Î·Ù·ÏËÎÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô˘ ›¯Â Ë Î·Ù·Û΢‹ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ‰‡Ô ÈÛÔ‰‡Ó·ÌˆÓ ‰È·ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È fiÙÈfiÏ· Ù· ¿ÛÙÚ·, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ËÏÈΛ· ÙÔ˘˜, Î·È ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘˜, ηٷϷ̂¿ÓÔ˘Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ı¤ÛÂȘ ÛÙԉȿÁÚ·ÌÌ·, οÙÈ Ô˘ ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÌÈ· ·fi ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ ·Ó·Î·Ï‡„ÂȘ ÛÙËÓ ·ÛÙÚÔÊ˘ÛÈ΋.Ô ÈÔ ÛÔ˘‰·›Ô ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÛÙÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· Â›Ó·È fiÙÈ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¿ÛÙÚ· ηٷӤÌÔÓÙ·È Û ÌÈ· Ï·ÙÈ¿ÁÚ·ÌÌ‹ Ô˘ Û˘Ì›ÙÂÈ Û¯Â‰fiÓ Ì ÙË ‰È·ÁÒÓÈÔ (‚Ϥ ۯÂÙÈÎfi Û¯‹Ì·) Î·È ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ∫‡ÚÈ· ∞ÎÔÏÔ˘ı›·.™ÙÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¿ÏϘ ·ÚfiÌÔȘ ÁÚ·ÌÌÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, οı ÌÈ· ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·ÛÙÚÈ΋ ÂÍÂÏÈÎÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË. ™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ·ÚÈ·˜ ·ÎÔÏÔ˘ı›·˜, Ù· ¿ÛÙÚ·‰È·Ó‡Ô˘Ó ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜. √Ù·Ó Ù· ¿ÛÙÚ· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÁÈ· ÚÒÙËÊÔÚ¿ Â› Ù˘ ·ÚÈ·˜ ·ÎÔÏÔ˘ı›·˜, ÙfiÙ ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘˜ ÔÈ ıÂÚÌÔ˘ÚËÓÈΤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ,fiÔ˘ ÙÔ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ‹ÏÈÔ Î·È Ë ›ÂÛË Ù˘ ÂÎÏ˘fiÌÂÓ˘ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜ ·ÓÙÈÛÙ·ıÌ›˙ÂÈ ÁÈ·ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙË ‚·Ú‡ÙËÙ·. °È’ ·˘Ùfi Î·È ÌfiÓÔÓ ÙfiÙ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÔÓÔÌ·ÛÙÔ‡Ó ¿ÛÙÚ·, ·ÊÔ‡ ¤Ó· Ô˘Ú¿ÓÈÔÛÒÌ· ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ¿ÛÙÚÔ ·Ó ÏËÚÔ› ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ıÂÚÌÔ˘ÚËÓÈΤ˜·ÓÙȉڿÛÂȘ ÛÙÔÓ ˘Ú‹Ó· ÙÔ˘. ¶ÚÈÓ ÂÈÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙËÓ Î‡ÚÈ· ·ÎÔÏÔ˘ı›·, Ù· Ô˘Ú¿ÓÈ· ÛÒÌ·Ù· ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È"ÚˆÙÔ¿ÛÙÚ·", Î·È Â›Ù ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ˘Ô„‹ÊÈ· ¿ÛÙÚ·, ›Ù ÁÈ· ÛÒÌ·Ù· Ô˘ ‰ÂÓ ı· ηٷʤÚÔ˘Ó ÔÙ¤ Ó·ÚÔηϤÛÔ˘Ó ıÂÚÌÔ˘ÚËÓÈΤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Î·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó ¿ÛÙÚ·.√È ªÂÁ·‹ÏÈÔÈ ıˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ Â›Ó·È ¿ÛÙÚ· Â› Ù˘ ∫‡ÚÈ·˜ ∞ÎÔÏÔ˘ı›·˜. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, Ë ‚·Ú˘ÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ÙˆÓ˘ÂÚΛÌÂÓˆÓ ÛÙÚˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ¿ÛÙÚÔ˘ ÂÍÈÛÔÚÚÔÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ›ÂÛË Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ˘Ú‹Ó·ÏfiÁˆ ÙˆÓ ıÂÚÌÔ˘ÚËÓÈÎÒÓ ·ÓÙȉڿÛˆÓ. µÚ›ÛÎÔÓÙ·È fï˜ ÛÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ∫‡ÚÈ·˜ ∞ÎÔÏÔ˘ı›·˜ÏfiÁˆ Ù˘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ÙÔ˘˜ Ï·ÌÚfiÙËÙ·˜.∞ÏÏ· ÙÌ‹Ì·Ù· ÛÙÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· H-R Â›Ó·È Ë ÂÚÈÔ¯‹ Ì ÙÔ˘˜ Ï·ÌÚÔ‡˜ ˘ÂÚÁ›Á·ÓÙ˜, Ia, ÙÔ˘˜˘ÂÚÁ›Á·ÓÙ˜, Ib, ÙÔ˘˜ Ï·ÌÚÔ‡˜ Á›Á·ÓÙ˜, II, ÙÔ˘˜ Á›Á·ÓÙ˜, III, ÙÔ˘˜ ˘ÔÁ›Á·ÓÙ˜, IV, Î·È ÙÔ˘˜ Ó¿ÓÔ˘˜, V(‚Ϥ ۯÂÙÈÎfi Û¯‹Ì·). ™ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÁÈÁ¿ÓÙˆÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ¿ÛÙÚ·, Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ÌÂÓ ÂÍ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ ÙÔ˘‰ÚÔÁfiÓÔ ÙÔ˘ ˘Ú‹Ó· ÙÔ˘˜, Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó fï˜ ÙȘ ıÂÚÌÔ˘ÚËÓÈΤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Ì ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· Â͈ÙÂÚÈο ÛÙÚÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ¿ÛÙÚÔ˘. ÀÂÚÁ›Á·ÓÙ˜ Â›Ó·È ¿ÛÙÚ· ÛÙ· ÔÔ›· ÙÔ‹ÏÈÔ ÙÔ˘ ˘Ú‹Ó· ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ¿Óıڷη Î·È Ë ·ÎÙ›Ó· Î·È Ï·ÌÚfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Á›ÓÂÙ·È Ë Ì¤ÁÈÛÙˉ˘Ó·Ù‹ Û fiÏË ÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ¿ÛÙÚˆÓ. °›Á·ÓÙ˜, ˘ÔÁ›Á·ÓÙ˜ Î·È ˘ÂÚÁ›Á·ÓÙ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ¿Óˆ Î·È ‰ÂÍÈ¿Ù˘ ·ÚÈ·˜ ·ÎÔÏÔ˘ı›·˜ ÛÙÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· H-R. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, οو ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ Ó¿ÓÔÈ, ¿ÛÙÚ· Ô˘‰È·Ó‡Ô˘Ó ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ê¿ÛË Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜, fiÙ·Ó fiϘ ÔÈ ıÂÚÌÔ˘ÚËÓÈΤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ϤÔÓÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ.
∞™∆ƒπ∫∏ °∂¡∂™∏ ∫∞π ∂•∂§π•∏
™‹ÌÂÚ· ÔÈ ·ÛÙÚÔÊ˘ÛÈÎÔ› ‰¤¯ÔÓÙ·È fiÙÈ Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ¿ÛÙÚˆÓ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙË ‚·Ú˘ÙÈ΋ ηٿÚÚ¢ÛËÓÂÊÒÓ ·fi ÌÂÛÔ·ÛÙÚÈ΋ ‡ÏË Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È fiÏÔ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ Û˘Ì˘ÎÓÒÛÂȘ, ÔÈÔԛ˜ ı· Û¯ËÌ·Ù›ÛÔ˘Ó ÙÂÏÈο ÛÊ·ÈÚÈΤ˜ Ì¿˙˜, Ù· ÚˆÙÔ¿ÛÙÚ·. ∆Ô fiÛÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ Â›Ó·È Ë‚·Ú˘ÙÈ΋ ηٿÚÚ¢ÛË Ù˘ ÌÂÛÔ·ÛÙÚÈ΋˜ ‡Ï˘ Û ÚˆÙÔ¿ÛÙÚÔ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙˆÓ ÓÂÊÒÓÔ˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÌÈ· ·Ú¯È΋ Û˘Ì‡ÎÓˆÛË ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ ı· ηٷÚÚ‡ÛÂÈ Ôχ ÈÔ‡ÎÔÏ· Î·È ÁÚ‹ÁÔÚ· ·Ó ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÚfiÛÌÈÍË Ì ÎfiÎÎÔ˘˜ ÛÎfiÓ˘, Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ fi¯È Î·È ÙfiÛÔ ·Û˘Ó‹ıÈÛÙÔ.™ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·˘Ù¤˜, fiÙ·Ó ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ Û˘ÁÎÚÔ‡ÂÙ·È Ì ¤Ó·Ó ÎfiÎÎÔ ÛÎfiÓ˘, ÙÔ ¿ÙÔÌÔ ÙÔ˘˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ ¯¿ÓÂÈ ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ·fi ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ¿ ÙÔ˘ Î·È Ô ÎfiÎÎÔ˜ ıÂÚÌ·›ÓÂÙ·È Î·È ÂÎ¤ÌÂÈ ˘¤Ú˘ıÚË·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·. ∆ÂÏÈο ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘-ÎfiÎÎÔ˘ ¯¿ÓÂÈ ÎÈÓËÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î·È Î·Ù·ÚÚ¤ÂÈ ÚÔ˜ ÙÔΤÓÙÚÔ ÙÔ˘ Ó¤ÊÔ˘˜ ˘fi ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË Ù˘ ‚·Ú‡ÙËÙ·˜. ªÂÙ¿ ·fi ·ÚÎÂÙ¤˜ ·ÚfiÌÔȘ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ ÙÔÓ¤ÊÔ˜ ηٷÚÚ¤ÂÈ Î·È Û˘Ì˘ÎÓÒÓÂÙ·È Ôχ ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· ·’ fiÙÈ ‰›¯ˆ˜ ÚfiÛÌÈÍË ÎfiÎΈÓ.ªfiÏȘ Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ› ÙÔ ÚˆÙÔ¿ÛÙÚÔ, ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ηٷÚÚ¤ÂÈ Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË Ù˘ ›‰È·˜ Ù˘‚·Ú‡ÙËÙ¿˜ ÙÔ˘, ¤¯Ô˘Ì ‰ËÏ·‰‹ ¤Ó· ˘ÎÓfi ÛÊ·ÈÚÈÎfi ÛÒÌ· Ô˘ Û˘Ì˘ÎÓÒÓÂÙ·È fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·ÈÏfiÁˆ ÙˆÓ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂˆÓ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ ÙÔ˘ ÂÎ¤ÌÂÙ·È ÊˆÙÂÈÓ‹ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ë ‡ÏËÛ˘Ó¯Ҙ ηٷÚÚ¤ÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÚˆÙÔ¿ÛÙÚÔ˘ ¯ˆÚ›˜ Ó· Û˘Ó·ÓÙ¿ ÙËÓ ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË,‰ËÏ·‰‹ ›ÂÛË ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÂÍÈÛÔÚÚÔ‹ÛÂÈ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ˘ÂÚΛÌÂÓˆÓ ÛÙڈ̿وÓÔ˘ ηٷÚÚ¤Ô˘Ó. ∂¯Ô˘Ì ‰ËÏ·‰‹ ÂχıÂÚË ÙÒÛË Ù˘ ‡Ï˘ ÚÔ˜ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÚˆÙÔ¿ÛÙÚÔ˘, Ë ÔÔ›·‰È·ÚΛ ÂÚ›Ô˘ 1.000 ¤ÙË, ‰ËÏ·‰‹ ¤Ó· ·ÂÈÚÔÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÎÏ¿ÛÌ· Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ ÂÓfi˜ ¿ÛÙÚÔ˘ Ô˘

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->