Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
1001 Try Pes

1001 Try Pes

Ratings: (0)|Views: 8|Likes:

More info:

Published by: Ηωάνης Αρκουλής on Mar 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/18/2013

pdf

text

original

 
¶ÂÚÈÔ‰ÈÎfi “¶∂ƒπ™∫√¶π√ ∆∏™ ∂¶π™∆∏ª∏™”∆‡¯Ô˜ 272, ª¿ÈÔ˜
2003
AÛÙÚÔÊ˘ÛÈ΋
∞∫∆π¡√µ√§π∞ HAWKING
√È ÌÂÏ·Ó¤˜ Ô¤˜ ÂÍ·ÂÚÒÓÔÓÙ·È!
™¶Àƒ√™ ∫ø¡™∆∞¡∆√°π∞¡¡∏™º˘ÛÈÎfi˜, M.Sc.
√È ÌÂÏ·Ó¤˜ Ô¤˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÈ· ·fi ÙȘ ÈÔ ·ÎÚ·›Â˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÈÔ Û˘Ó·Ú·ÛÙÈΤ˜ÚԂϤ„ÂȘ ÙȘ °ÂÓÈ΋˜ £ÂˆÚ›·˜ Ù˘ ™¯ÂÙÈÎfiÙËÙ·˜. °È· ÔÏϤ˜ ‰ÂηÂٛ˜ ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜›ÛÙ¢·Ó fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·ıËÙÈο Ô˘Ú¿ÓÈ· ÛÒÌ·Ù· Ô˘ ηٷ‚ÚÔ¯ı›˙Ô˘Ó ÔÙȉ‹ÔÙ‚ڛÛÎÂÙ·È ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ÙÔ˘˜. øÛÙfiÛÔ, ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 70, ·ԉ›¯ıËΠfiÙÈ ÔÈ ÌÂÏ·Ó¤˜ Ô¤˜ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏÔ‡Ó, ÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÛÙ·‰È·Î¿ ÙË Ì¿˙· ÙÔ˘˜, Î·È ÙÂÏÈο ÂÍ·ÂÚÒÓÔÓÙ·È Ì ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ¤ÎÚËÍË, Ë ÔÔ›· Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÊˆÙfi˜ Î·È ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓÛÙÔÓ ÌÂÛÔ·ÛÙÚÈÎfi ¯ÒÚÔ.
∆Ô 1917, ¤Ó· ÌfiÏȘ ¯ÚfiÓÔ ÌÂÙ¿ ÙË ‰È·Ù‡ˆÛË Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ £ÂˆÚ›·˜ Ù˘ ™¯ÂÙÈÎfiÙËÙ·˜, Ô KarlSchwarzschild ¤Ï˘Û ÙȘ ÂÍÈÛÒÛÂȘ ‰›Ô˘ ÙÔ˘ Einstein ÁÈ· ÌÈ· ÛÊ·ÈÚÈο Û˘ÌÌÂÙÚÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ Ì¿˙·˜ (¤Ó·ÛÊ·ÈÚÈÎfi ¿ÛÙÚÔ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·) Î·È ˘ÔÏfiÁÈÛ ÙË ÁˆÌÂÙÚ›· ÙÔ˘ ¯ˆÚÔ¯ÚfiÓÔ˘ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ¤Íˆ ·fi ÙËÌ¿˙·. √ Schwarzschild ˘ÔÏfiÁÈÛ ÙË ÁˆÌÂÙÚ›· ·˘Ù‹ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÌÈ·˜ ÛÙ·ıÂÚ¿˜ rs Ë ÔÔ›· ÔÓÔÌ¿ÛÙËηÎÙ›Ó· Schwarzschild Î·È ÈÛÔ‡Ù·È Ì 2Gm/c2 , fiÔ˘ G Â›Ó·È Ë ÛÙ·ıÂÚ¿ Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ¤Ï͢ ÙÔ˘ Newton,m Â›Ó·È Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ Ì¿˙· Î·È c Ë Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘ ʈÙfi˜. √ Schwarzschild ı¤ÏËÛ ·Ú¯Èο Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÈ ÙÔÓ¯ˆÚÔ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· r>rs , ıˆÚÒÓÙ·˜ fiÙÈ Ô ¯ÒÚÔ˜ ÙÔÓ ÔÔ›Ô Î·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ë Ì¿˙· ηχÙÂÈ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì rÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ‹ ›ÛÔ ÙÔ˘ rs.È Á›ÓÂÙ·È fï˜ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë ÂÓ ÏfiÁˆ ηٷÓÔÌ‹ Ì¿˙·˜ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì r< r
s
;ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Â¿Ó Ë ·ÎÙ›Ó· ÙÔ˘ ¿ÛÙÚÔ˘ Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·fi ÙËÓ ·ÎÙ›Ó· Schwarzschild; ™ÙËÓÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ ÙÔ ‰›Ô ‚·Ú‡ÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¿ÛÙÚÔ˘ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÈÛ¯˘Úfi ÒÛÙ ԇÙ ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ÙÔ Êˆ˜ ‰ÂÓÌÔÚ› Ó· ‰È·Ê‡ÁÂÈ, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¤¯ÂÈ Û¯ËÌ·ÙÈÛı› ÌÈ· ÌÂÏ·Ó‹ Ô‹ (black hole‹ «Ì·‡ÚË ÙÚ‡·»).√È ÌÂÏ·Ó¤˜ Ô¤˜ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ·fi ÙË ‚·Ú˘ÙÈ΋ ηٿÚÚ¢ÛË ¿ÛÙÚˆÓÌÂÁ¿Ï˘ Ì¿˙·˜. ∆· ¿ÛÙÚ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ·fi Û˘Ì‡ÎÓˆÛË ÌÂÛÔ·ÛÙÚÈ΋˜ ‡Ï˘ Ë ÔÔ›· ÚÔηÏ›·‡ÍËÛË Ù˘ ˘ÎÓfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÌÂÛÔ·ÛÙÚÈÎÔ‡ Ó¤ÊÔ˘˜ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍËıÂÚÌÔ˘ÚËÓÈÎÒÓ ·ÓÙȉڿÛÂˆÓ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ Ó¤ÊÔ˘˜ ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÎ¤ÌÂÙ·È ¤ÓÙÔÓË ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·Ë ÔÔ›· Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ Ù˘ ·ÛΛ ›ÂÛË ÛÙ· ˘ÂÚΛÌÂÓ· ÛÙÚÒÌ·Ù· Ù˘ ‡Ï˘ Î·È ¤ÙÛÈ ·Ó·ÛÙ¤ÏÏÂÙ·È ËÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Û˘ÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Ó¤ÊÔ˘˜-¿ÛÙÚÔ˘. ∞Ú¯Èο ÔÈ ıÂÚÌÔ˘ÚËÓÈΤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÌÂÙ·ÙÚ¤Ô˘Ó ÙÔ˘‰ÚÔÁfiÓÔ Û ‹ÏÈÔ. ∏ Ê¿ÛË ·˘Ù‹ ‰È·ÚΛ ÔÏÏ¿ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‹ Î·È ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¯ÚfiÓÈ·. √Ù·ÓÂÍ·ÓÙÏËı› ÙÔ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÁÈ· ¤Ó· ÌÈÎÚfi Û¯ÂÙÈο ‰È¿ÛÙËÌ· (ÌÂÚÈÎÒÓ ‰Âο‰ˆÓ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓÂÙÒÓ ÙÔ Ôχ) ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÛÙȘ Ôԛ˜ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ‹ÏÈÔ Î·È ¿ÏÏ· ‚·Ú‡ÙÂÚ· ÛÙÔȯ›·.∆ÂÏÈο ÔÈ ıÂÚÌÔ˘ÚËÓÈΤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ¿ÛÙÚÔ˘ ·‡Ô˘Ó ÂÓÙÂÏÒ˜ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ‚·Ú˘ÙÈ΋ ηٿÚÚ¢ÛË Î·È Û˘ÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ¿ÛÙÚÔ˘. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë Ì¿˙· ÙÔ˘ ¿ÛÙÚÔ˘Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi 3 ÂÚ›Ô˘ ËÏȷΤ˜ Ì¿˙˜, Ë ‚·Ú˘ÙÈ΋ ηٿÚÚ¢ÛË Â›Ó·È Ï‹Ú˘ Î·È Ô‰ËÁ› ÛÙˉËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÂÏ·Ó‹˜ Ô‹˜. √ÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ¿ÛÙÚÔ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙË ÌÂÏ·Ó‹ Ô‹ Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ Û¤ӷ «·ÓÒÌ·ÏÔ» ÛËÌ›Ô, Ô˘ ηÏÂ›Ù·È ÌÔÓ·‰ÈÎfiÙËÙ·, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ Ô‹˜. ∏ ÛËÌÂȷ΋ ·˘Ù‹ ·ÓˆÌ·Ï›·Â›Ó·È ÌÈ· ηı·Ú¿ Ì·ıËÌ·ÙÈ΋ ¤ÓÓÔÈ· Ë ÔÔ›· Ú·ÎÙÈο ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ì¿˙·˜Û ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ fiÁÎÔ.
 
∏ ·ÎÙ›Ó· ÙÔ˘ Schwarzschild ÔÚ›˙ÂÈ ÌÈ· ÛÊ·›Ú· ·ÎÙ›Ó·˜ rs Ô˘ ηÏÂ›Ù·È «ÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ» Ù˘Ô‹˜ Î·È Î·ıÔÚ›˙ÂÈ Ù· fiÚÈ¿ Ù˘. √ «ÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ», ‰ÚÒÓÙ·˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Û·Ó ËÌÈÂÚ·Ù‹ÌÂÌ‚Ú¿ÓË, ¯ˆÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ ¯ÒÚÔ Û ‰‡Ô ÂÚÈÔ¯¤˜: ÌÈ· Ô˘ Â›Ó·È ·Ú·ÙËÚ‹ÛÈÌË, ÁÈ· r> r
s
, Î·È ÌÈ· ÌË·Ú·ÙËÚ‹ÛÈÌË , ÁÈ· r< r
s
. √Ùȉ‹ÔÙ ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi ÙÔ ÓÔËÙfi ·˘Ùfi Û‡ÓÔÚÔ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‰È·Ê‡ÁÂÈ Î·È Â›Ó·Èηٷ‰ÈηṲ̂ÓÔ Ó· ηٷϋÍÂÈ ÛÙË ÛËÌÂȷ΋ ·ÓˆÌ·Ï›·.™ÙË Û‡ÓÙÔÌË ·Ó·ÊÔÚ¿ ÁÈ· ÙË ‚·Ú˘ÙÈ΋ ηٿÚÚ¢ÛË Ô˘ ¤ÁÈÓ ÈÔ ¿Óˆ, ıˆڋ۷Ì fiÙÈ ÙÔ ¿ÛÙÚÔÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ‰È·ÙËÚ› ÙÔ ÛÊ·ÈÚÈÎfi ÙÔ˘ Û¯‹Ì· Û fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘ÛÙÔÏ‹˜ ÙÔ˘. √È ÌÂÏ·Ó¤˜ Ô¤˜Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÌÂÏ·Ó¤˜ Ô¤˜ Schwarzschild ÂÓÒ Ë ÁˆÌÂÙÚ›· ÙÔ˘¯ˆÚÔ¯ÚfiÓÔ˘, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÌÈ·˜ Ù¤ÙÔÈ·˜ Ô‹˜, ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÁˆÌÂÙÚ›· Schwarzschild. ∏ ÁˆÌÂÙÚ›·Schwarzschild ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È Ï‹Úˆ˜ ·fi ÙËÓ ·ÎÙ›Ó· Schwarzschild ‹ ·fi ÙË Ì¿˙· Ù˘ ÌÂÏ·Ó‹˜ Ô‹˜.∆È Û˘Ì‚·›ÓÂÈ fï˜ ·Ó ÙÔ ¿ÛÙÚÔ Ô˘ ηٷÚÚ¤ÂÈ ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Á‡Úˆ ·fi οÔÈÔÓ ¿ÍÔÓ·;fiÙÂ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ Ù˘ ¢˘Ó·ÌÈ΋˜, Ë ÛÙÚÔÊÔÚÌ‹ ÙÔ˘ ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙ·ıÂÚ‹ Û fiÏË ÙˉȿÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘ÛÙÔÏ‹˜ ÙÔ˘. ∫·ıÒ˜ ÏÔÈfiÓ ÙÔ ¿ÛÙÚÔ Û˘ÛÙ¤ÏÏÂÙ·È, Ë ·ÎÙ›Ó· ÙÔ˘ ÌÂÈÒÓÂÙ·È Î·È ËÙ·¯‡ÙËÙ· ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘ ·˘Í¿ÓÂÙ·È, ¿Ú· ˘¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ó· ‰È·ÌÂÏÈÛÙ›. ∂¿Ó ‰ÂÓ ‰È·ÌÂÏÈÛÙ›, ÙfiÙ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ÙÂÏÈο ÌÈ· ÌÂÏ·Ó‹ Ô‹ Ë ÔÔ›· ÂÎÙfi˜ ·fi Ì¿˙· ‰È·ı¤ÙÂÈ Î·È ÛÙÚÔÊÔÚÌ‹. ªÈ· Ù¤ÙÔÈ· Ô‹ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÌÂÏ·Ó‹ Ô‹ ÙÔ˘ Kerr ÚÔ˜ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ¡ÂÔ˙ËÏ·Ó‰Ô‡ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÔ‡ Roy Kerr, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔ 1963,χÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ÂÍÈÛÒÛÂȘ ÙÔ˘ Einstein, ÂÚȤÁÚ·„ ÙË ÁˆÌÂÙÚ›· ÙÔ˘ ¯ˆÚÔ¯ÚfiÓÔ˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Á‡Úˆ ·fiÌÈ· ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓË ÌÂÏ·Ó‹ Ô‹. ∏ ÁˆÌÂÙÚ›· ·˘Ù‹ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ·fi ÙË Ì¿˙· Î·È ÙË ÛÙÚÔÊÔÚÌ‹ Ù˘ÌÂÏ·Ó‹˜ Ô‹˜. √ ¯ÒÚÔ˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÌÈ·˜ Ô‹˜ Kerr ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ‰‡Ô ÂÈÊ¿ÓÂȘ. ∂Ó· ÛÊ·ÈÚÈÎfiÔÚ›˙ÔÓÙ· ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ, fiˆ˜ ·˘ÙfiÓ ÌÈ·˜ Ô‹˜ Schwarzschild, Î·È ÌÈ· ·ÎfiÌË ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÂÏÏÂÈ„ÔÂȉԇ˜ÌÔÚÊ‹˜ Ô˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÈ Î·È ÂÊ¿ÙÂÙ·È Ì ÙÔÓ ÔÚ›˙ÔÓÙ· ÛÙÔ˘˜ fiÏÔ˘˜. ∏ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ·˘Ù‹ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È«ÛÙ·ÙÈÎfi fiÚÈÔ» ÂÓÒ Ë ÂÚÈÔ¯‹ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ· Î·È ÙÔ˘ ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ÔÚ›Ô˘ ϤÁÂÙ·È ÂÚÁfiÛÊ·ÈÚ·. ∂¿Ó¤Ó· ÛÒÌ· ‚ÚÂı› ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·˘Ù‹, ·Ú·Û‡ÚÂÙ·È Û ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹ Ì·˙› Ì ÙË ÌÂÏ·Ó‹ Ô‹. µÏ¤Ô˘Ì fiÙÈÙÔ ÛÙ·ÙÈÎfi fiÚÈÔ, ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ‰ËÏ·‰‹ Û‡ÓÔÚÔ Ù˘ ÂÚÁfiÛÊ·ÈÚ·˜, ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÂÁÁ‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ÌÂÏ·Ó‹˜ Ô‹˜ fiÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ÏËÛÈ¿ÛÂÈ ¤Ó·˜ ·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ·Ú·Û˘Úı› ·fi ÙËÓÂÚÈÛÙÚÔÊÈ΋ Ù˘ ΛÓËÛË.∂¿Ó ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ì ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓ˜ ÌÂÏ·Ó¤˜ Ô¤˜, ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì fiÙÈ Î·ıÒ˜ Ë ÛÙÚÔÊÔÚÌ‹ ÙÔ˘˜ÌÂÈÒÓÂÙ·È, Ë ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ÂÚÁfiÛÊ·ÈÚ·˜ ÌÈÎÚ·›ÓÂÈ Î·È ÙÂÏÈο, fiÙ·Ó ÌˉÂÓÈÛÙ› Ë ÛÙÚÔÊÔÚÌ‹, ÙÔ ÛÙ·ÙÈÎfifiÚÈÔ Ù·˘Ù›˙ÂÙ·È Ì ÙÔÓ ÔÚ›˙ÔÓÙ· ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ. ∫·Ù·Ï‹ÁÔ˘Ì ¤ÙÛÈ Û ÌÈ· ÌÂÏ·Ó‹ Ô‹ Schwarzschild.
ºÀ™π∫∏ ∆ø¡ ª∂§∞¡ø¡ √¶ø¡ ∫∞π ∆√ £∂øƒ∏ª∞ ∞À•∏™∏™ ∆ø¡ ∂ªµ∞¢ø¡
£ÂˆÚÒÓÙ·˜ ‰Â‰Ô̤ÓË ÙËÓ ‡·ÚÍË ÙˆÓ ÌÂÏ·ÓÒÓ ÔÒÓ, ÔÈ Ê˘ÛÈÎÔ›, ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ÂÚÈÁÚ¿„Ô˘ÓÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·˘Ù¤˜ ·ÏÏËÏÂȉÚÔ‡Ó, ›Ù ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ›Ù Ì ¿ÏÏ· ÛÒÌ·Ù·, η٤ÏËÍ·Ó ÛÂÛ˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ ÓfiÌÔ˘˜ Ô˘ ηıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜. OÈ ÌÂÏ·Ó¤˜ Ô¤˜ ˘·ÎÔ‡Ô˘ÓÛÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, Ù˘ ÔÚÌ‹˜ Î·È Ù˘ ÛÙÚÔÊÔÚÌ‹˜ Ô˘ ÂϤÁ¯Ô˘Ó Ùˉ˘Ó·ÌÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Ù˘ ÁÓˆÛÙ‹˜ Ì·˜ ‡Ï˘.∂ÙÛÈ fiÙ·Ó ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ ‡Ï˘ Ì¿˙·˜ m ¤ÛÂÈ Ì¤Û· Û ÌÈ· Ô‹, ·˘Ù‹ ·˘Í¿ÓÂÈ ÙË Ì¿˙· Ù˘ ηٿ m ÂÓÒ·Ú¿ÏÏËÏ· ‰È¢ڇÓÂÙ·È Î·È Ô ÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ Ù˘.∞˜ ‰Ô‡Ì fï˜ ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Û˘ÁÎÚÔ˘ÛÙÔ‡Ó ‰‡Ô ÌÂÏ·Ó¤˜ Ô¤˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. √ÚÒÙÔ˜ Ô˘ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÂÈÛÙÈο ÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ·˘Ùfi ‹Ù·Ó Ô ‰È¿ÛËÌÔ˜ ∞ÁÁÏÔ˜ Ê˘ÛÈÎfi˜Stephen Hawking Ô ÔÔ›Ô˜, ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 70, Â¯›ÚËÛ ·Ú¯Èο Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÈ fiÛË‚·Ú˘ÙÈ΋ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· ·Ú¿ÁÂÙ·È Î·Ù¿ ÙË Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË Î·È Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ‰‡Ô ÌÂÏ·ÓÒÓ ÔÒÓ. √ Hawking,Ô˘ ·fi ÙÔ 1979 Â›Ó·È Î·ıËÁËÙ‹˜ ıˆÚËÙÈ΋˜ Ê˘ÛÈ΋˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ Cambridge, ‰È·›ÛÙˆÛ fiÙÈÁÈ· Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ¤ÚÂ ӷ ÔÚ›ÛÂÈ ÂÎ Ó¤Ô˘ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ· ÌÈ·˜ÌÂÏ·Ó‹˜ Ô‹˜. ª¤¯ÚÈ Ù· Ù¤ÏË Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’60 ÔÈ Ê˘ÛÈÎÔ› Ê·ÓÙ¿˙ÔÓÙ·Ó ÙÔÓ ÔÚ›˙ÔÓÙ· ÌÈ·˜ ÌÂÏ·Ó‹˜Ô‹˜ ˆ˜ ÙÔ fiÚÈÔ fiÔ˘ Ù· ʈÙfiÓÈ·, ·Ú¿ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ‰È·Ê‡ÁÔ˘Ó, Â·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ Ô‹˜ ÂÍ ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ‚·Ú˘ÙÈ΋˜ ¤Ï͢ Ô˘ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ·fi ·˘Ù‹. √ ÔÚÈÛÌfi˜ ·˘Ùfi˜ ‹Ù·ÓÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÎfi˜ ·ÊÔ‡ ηıÈÛÙÔ‡Û ÙÔÓ ÔÚ›˙ÔÓÙ· Û¯ÂÙÈÎfi Î·È ÂÍ·ÚÙÒÌÂÓÔ ·fi ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·Ó·ÊÔÚ¿˜. √È·Ú·ÙËÚËÙ¤˜ Ô˘ ¤ÊÙÔ˘Ó Ì¤Û· ÛÙËÓ Ô‹ ‚ϤÔ˘Ó ÙÔÓ ÔÚ›˙ÔÓÙ· Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ı¤ÛË ·fi ÙÔ˘˜·Î›ÓËÙÔ˘˜ ·Ú·ÙËÚËÙ¤˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ¤Íˆ ·fi ÙËÓ Ô‹. ∂›Û˘ ηıÒ˜ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ë Ì¿˙· Ù˘ Ô‹˜, Ô
 
ÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÌÂÙ·ÎÈÓÂ›Ù·È Ì ÙÚfiÔ ·Û˘Ó¯‹.√ Hawking fiÚÈÛ ͷӿ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ· ˆ˜ ÙÔ fiÚÈÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÔ¯ÚfiÓÔ˘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÁÂÁÔÓfiÙ·Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ·, Î·È Ù· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ó Û‹Ì·Ù· ÛÙÔ Ì·ÎÚÈÓfi Û‡Ì·Ó, ηÈÛÙ· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ·, Î·È Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó Ì ÙÔÌ·ÎÚÈÓfi Û‡Ì·Ó.√ ÔÚÈÛÌfi˜ ·˘Ùfi˜ Ô‰ËÁ› ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ Î·Ù¿ ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ Ì¿˙·˜ ÌÈ·˜ ÌÂÏ·Ó‹˜ Ô‹˜, ÔÔÚ›˙ÔÓÙ¿˜ Ù˘ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÌÂ Û˘Ó¯‹ ÙÚfiÔ.√ Hawking ‰È·›ÛÙˆÛ fiÙÈ Ì ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ÙÔÂÌ‚·‰fiÓ ÙÔ˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ· ÌÈ·˜ Ô‹˜, fiˆ˜ ÙÔÓ Â·Ó·ÚÔÛ‰ÈfiÚÈÛÂ, ›Ù ·˘Í¿ÓÂÙ·È Â›Ù ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚfi.√Ù·Ó ÔÈ ÌÂÏ·Ó¤˜ Ô¤˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÔÓÙ·È Î·È Û˘ÓÂÓÒÓÔÓÙ·È, ·ÏÏ¿ Î·È fiÙ·Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È, fiÙ·Óηٷ‚ÚÔ¯ı›˙Ô˘Ó ‡ÏË ‹ ‚·Ú˘ÙÈο ·̷ٷ, ·ÎfiÌ· Î·È fiÙ·Ó ¯¿ÓÔ˘Ó ÂÚÈÛÙÚÔÊÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ÛÙÚÔ‚ÈÏÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ÙÔ˘˜, ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ ÙÔ˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ ۯ‰fiÓ ¿ÓÙÔÙ ·˘Í¿ÓÂÙ·ÈÎ·È Ì ηӤӷ ÙÚfiÔ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÏ·ÙÙˆı›.√Ùȉ‹ÔÙ ¤ÊÙÂÈ Û ÌÈ· ÌÂÏ·Ó‹ Ô‹ ·˘Í¿ÓÂÈ ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ¿ Ù˘. ∏ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó·‰È·Ê‡ÁÂÈ Î·È ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ‚·Ú‡ÙËÙ· ·˘Í¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ ÙÔ˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ· Ù˘ Ô‹˜.
√π ª∂§∞¡∂™ √¶∂™ ∞∫∆π¡√µ√§√À¡
∂Ó·Ó ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÔ ÚÈÓ ÙËÓ ·Ó·Î¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ ıˆڋ̷ÙÔ˜ ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ ÂÌ‚·‰ÒÓ ·fi ÙÔÓ Hawking,¤Ó·˜ ∂ÏÏËÓ·˜ ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi˜ ÊÔÈÙËÙ‹˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ Princeton, Ô ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘,·Ú·Ù‹ÚËÛ ÙËÓ ÔÌÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÍÈÛÒÛÂˆÓ Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙȘ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ÙˆÓ ÌÂÏ·ÓÒÓ ÔÒÓ Ì ÙȘÂÍÈÛÒÛÂȘ Ù˘ ıÂÚÌÔ‰˘Ó·ÌÈ΋˜. ªÂÙ¿ ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ Hawking Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·‡ÍËÛËÙˆÓ ÂÌ‚·‰ÒÓ, Ë ÔÌÔÈfiÙËÙ· Ô˘ ·Ú·Ù‹ÚËÛÂ Ô ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ ÂÓÈÛ¯‡ıËΠηıÒ˜ ·ÔηχÊıËΠfiÙÈ ÙÔÂÓ ÏfiÁˆ ıÂÒÚËÌ· ‹Ù·Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ë Â·Ó·‰È·Ù‡ˆÛË ÙÔ˘ 2
Ô˘
ÓfiÌÔ˘ Ù˘ ıÂÚÌÔ‰˘Ó·ÌÈ΋˜ ¿ÓıˆڋÛÔ˘Ì fiÙÈ ÔÈ ÌÂÏ·Ó¤˜ Ô¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙÚÔ›· Ô˘ Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁË Ì ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ ÙÔ˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜.√ Hawking ·Ú¯Èο ıÂÒÚËÛ ÙËÓ ÔÌÔÈfiÙËÙ· ·˘Ù‹ Ù˘¯·›· ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ Â›Ó·È ·‰È·ÓfiËÙÔ Ó· Û˘Ó‰Âı› ÙÔÂÌ‚·‰fiÓ ÙÔ˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ· ÌÈ·˜ Ô‹˜ Ì ÙËÓ ÂÓÙÚÔ›· Ù˘. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÂȉÈÎÔ› ÙˆÓ ÌÂÏ·ÓÒÓ ÔÒÓ, fiˆ˜Î·È Ô Hawking, ›ÛÙ¢·Ó fiÙÈ ÔÈ ÌÂÏ·Ó¤˜ Ô¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÌˉÂÓÈ΋ ÂÓÙÚÔ›·, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Û ÛÂ·Ú·‚›·ÛË ÙÔ˘ 2
Ô˘
ıÂÚÌÔ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘. √ ÚÒÙÔ˜ Ô˘ Â¯›ÚËÛ ӷ Û˘Ó‰¤ÛÂÈ ÔÛÔÙÈο ÙÔÂÌ‚·‰fiÓ ÙÔ˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ· Ì ÙËÓ ÂÓÙÚÔ›· ‹Ù·Ó Ô Jacob Bekenstein, Ô ÔÔ›Ô˜ ˘ÔÏfiÁÈÛ fiÛÔ Ú¤ÂÈ Ó··˘ÍËı› Ë ÂÓÙÚÔ›· ÌÈ·˜ Ô‹˜ fiÙ·Ó ·ÔÚÚÔÊ‹ÛÂÈ ¤Ó·Ó ·ÚÈıÌfi ·fi ۈ̷ٛ‰È· ÒÛÙ ӷ ÌË ·Ú·‚È¿˙ÂÙ·ÈÔ 2
Ô˜
ıÂÚÌÔ‰˘Ó·ÌÈÎfi˜ ÓfiÌÔ˜. ∞ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ ˘ÔÏfiÁÈÛ fiÛÔ ·˘Í¿ÓÂÙ·È ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ ÙÔ˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ¿ Ù˘ ηٿÙËÓ ·ÔÚÚfiÊËÛË ·˘Ù‹. ∂ÙÛÈ Î·Ù¤ÏËÍ ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ Ë ÂÓÙÚÔ›· Â›Ó·È ›ÛË Ì ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ ÙÔ˘ÔÚ›˙ÔÓÙ· ‰È·ÈÚÂ̤ÓÔ Ì ÌÈ· ÛÙ·ıÂÚ¿, Ë ÔÔ›· Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ Ù˘ ΂·ÓÙÈ΋˜ ‚·Ú‡ÙËÙ·˜ ηÈÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÂÌ‚·‰fiÓ Planck-Wheeler. §›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÔÈ Bardeen, Carter Î·È Hawking, ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙȘÂÍÈÛÒÛÂȘ ‰›Ô˘ ÙÔ˘ Einstein, η٤ÏËÍ·Ó Û ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ ÂÍÈÛÒÛˆÓ, Ô˘ ÔÓÔÌ¿ÛÙËÎ·Ó ÓfiÌÔÈ Ù˘Ì˯·ÓÈ΋˜ ÙˆÓ ÌÂÏ·ÓÒÓ ÔÒÓ Î·È ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙËÓ ÂͤÏÈÍ‹ ÙÔ˘˜, ‰È·ÈÛÙÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÎÏËÎÙÈ΋ÔÌÔÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ Ù˘ ıÂÚÌÔ‰˘Ó·ÌÈ΋˜. √˘ÛÈ·ÛÙÈο ÔÈ ÓfiÌÔÈ ·˘ÙÔ› Ù·˘Ù›˙ÔÓÙ·Ó Ì ÙÔ˘˜ÓfiÌÔ˘˜ Ù˘ ıÂÚÌÔ‰˘Ó·ÌÈ΋˜ Â¿Ó ·ÓÙÈηıÈÛÙÔ‡Û·Ó ÙË ÊÚ¿ÛË «ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ ÙÔ˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ·» Ì ÙË Ï¤ÍË«ÂÓÙÚÔ›·» Î·È ÙË ÊÚ¿ÛË «ÂÈÊ·ÓÂȷ΋ ‚·Ú‡ÙËÙ· ÙÔ˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ·» Ì ÙË Ï¤ÍË «ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·». (∏ÂÈÊ·ÓÂȷ΋ ‚·Ú‡ÙËÙ· Â›Ó·È Ë ¤ÓÙ·ÛË Ù˘ ‚·Ú˘ÙÈ΋˜ ¤Ï͢ Ô˘ ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ¤Ó·˜ ·Î›ÓËÙÔ˜ ·Ú·ÙËÚËÙ‹˜·ÎÚÈ‚Ò˜ ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÔÚ›˙ÔÓÙ·). ∏ ÔÌÔÈfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ÂÓ›Û¯˘Û ÙÔ˘˜ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ Bekenstein ·ÏÏ¿ ÔHawking ·Ú¤ÌÂÓ ·ÌÂÙ¿ÂÈÛÙÔ˜. øÛÙfiÛÔ ˘‹Ú¯Â ÌÈ· ‚·ı‡ÙÂÚË Î·È ÈÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ Û˘Ó¤ÂÈ· ·fi ÙËÓÔÌÔÈfiÙËÙ· ·˘Ù‹. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ Ù˘ ıÂÚÌÔ‰˘Ó·ÌÈ΋˜, οı ÛÒÌ· Ì ÌË ÌˉÂÓÈ΋ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·, ÂÎ¤ÌÂÈ, ¤ÛÙˆ Î·È ÂÏ¿¯ÈÛÙË, ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·. ∂¿Ó ÏÔÈfiÓ ÌÈ· ÌÂÏ·Ó‹ Ô‹ ¤¯ÂÈ ÂÓÙÚÔ›· ηÈÂÂÚ·Ṳ̂ÓË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·, ÙfiÙ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›! ∞ÎfiÌ· Î·È Ô Bekenstein, Ô˘ ˆ˜ Ì·ıËÙ‹˜ ÙÔ˘Wheeler ›¯Â Ì¿ıÂÈ Ó· Â›Ó·È «·ÈÚÂÙÈÎfi˜», ‰ÂÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ·ÓÔÈÎÙ¿ ÙÔÓ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌfi ·˘Ùfi ·ÚfiÙÈ ·ÚÁfiÙÂÚ··Ú·‰¤¯ıËΠfiÙÈ Ë È‰¤· ÙÔÓ ‚·Û¿ÓÈ˙Â.√ ÚÒÙÔ˜ Ô˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ÔÈ ÌÂÏ·Ó¤˜ Ô¤˜ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏÔ‡Ó ‹Ù·Ó Ô ™Ô‚ÈÂÙÈÎfi˜ Ê˘ÛÈÎfi˜ YakovBorisovich Zel’dovich. √ Zel’dovich ‹Ù·Ó ·˘Ùfi˜ Ô˘ ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ, ÙÔ 1965, ‚·ÛÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ·Ï¿Óı·ÛÙË Ê˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ ‰È·›ÛıËÛË, ÈÛ¯˘Ú›ÛÙËΠÚÒÙÔ˜, fiÙÈ Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜ ÌÂÏ·Ó‹˜ Ô‹˜ «‰ÂÓ·Ê‹ÓÂÈ ›¯ÓË». √ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ·ԉ›¯ıËΠۈÛÙfi˜ Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ¤ÁÈÓÂ Û˘ÓÒÓ˘ÌÔ˜ Ì ÙË ÊÚ¿ÛË fiÙÈ

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->