Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
1009ENTROPIA

1009ENTROPIA

Ratings: (0)|Views: 12 |Likes:

More info:

Published by: Ηωάνης Αρκουλής on Mar 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/15/2014

pdf

text

original

 
¶ÂÚÈÔ‰ÈÎfi “¶∂ƒπ™∫√¶π√ ∆∏™ ∂¶π™∆∏ª∏™”∆‡¯Ô˜ 273, πÔ‡ÓÈÔ˜
2003
º˘ÛÈ΋
∂ÓÙÚÔ›·
ªÂÙÚÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ù·Í›·
°ÂÒÚÁÈÔ˜ §ÂÈ‚·‰ÈÒÙ˘º˘ÛÈÎfi˜
√Ù·Ó ÚÈÓ ·fi ÂÓ¿ÌÈÛË ·ÈÒÓ· ÙÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi Ì˘·Ïfi ÙÔ˘ Ludwig Boltzmann ÛÎÂÙfiÙ·Ó ÙËÛÙ·ÙÈÛÙÈ΋ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, ÙËÓ ¿ÌÂÛË Û‡Ó‰ÂÛ‹ Ù˘ Ì ÙÔ Ì¤ÙÚÔ Ù˘ ·Ù·Í›·˜, ‰ËÏ·‰‹ Ù˘ ÂÓÙÚÔ›·˜, Î·È ÙËÓ Â·Ó·‰È·Ù‡ˆÛË ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ıÂÚÌÔ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘ ˆ˜ ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ηıÔÏÈÎÔ‡˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ ÓfiÌÔ˘˜ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·ÈÛ οı ÎÏ¿‰Ô Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜ Î·È Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·, Û›ÁÔ˘Ú· ‰ÂÓ Ê·ÓÙ·˙fiÙ·Ó ÙË ı‡ÂÏÏ· ·ÓÙȉڿÛÂˆÓ Ô˘ ı· ÍÂۋΈÓ ̤¯ÚÈ Î·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ·. ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ Ù˘ ÂÓÙÚÔ›·˜ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ıÂÙÈ΋ Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÂÈÙÚÂÙ‹‰È·‰Èηۛ· ÙˆÓ Î¿ı ›‰Ô˘˜ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, ·fi ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ¯ÒÚ· ÛÙËÓ ·Ï‹Î·È Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ Ì·˜ ˙ˆ‹, ÛÙÔÓ ¿ÌÂÛÔ ÂÚÈÁ‹ÈÓÔ ¯ÒÚÔ, ̤¯ÚÈ Î·È ÛÙ· ¤Ú·Ù· ÙÔ˘ ‚›·ÈÔ˘ ηȷ¯·ÓÔ‡˜ ™‡Ì·ÓÙÔ˜.
√ ÚÒÙÔ˜ ıÂÚÌÔ‰˘Ó·ÌÈÎfi˜ ÓfiÌÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù›ÔÙ· ¿ÏÏÔ, ·Ú¿ Ô ÓfiÌÔ˜ ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜,‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ÚÔ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ‰È· ̤ÛÔ˘ ÙˆÓ Û˘ÓfiÚˆÓ ÂÓfi˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÈÛÔ‡Ù·È Ì ÙËÌÂÙ·‚ÔÏ‹ Ù˘ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÙÔ˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÁÂÓÈο Ó· ÌË ¯¿ÓÂÙ·È Ô‡ÙÂ Î·È Ó·ÎÂÚ‰›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ Ìˉ¤Ó. √ ÚÒÙÔ˜ ıÂÚÌÔ‰˘Ó·ÌÈÎfi˜ ÓfiÌÔ˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ıÂÌÂÏÈÒ‰ÂȘ ÛÙ˺˘ÛÈ΋, ·ÊÔ‡ ÂÍËÁ› Ï›ÛÙ· Ê·ÈÓfiÌÂÓ·, Ù· ÔÔ›· ÔÈΛÏÏÔ˘Ó ·fi ÙË Û‡ÓÙËÍË ÙÔ˘ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ ÛÙÔÓ ∏ÏÈÔ̤¯ÚÈ ÙËÓ Î›ÓËÛË ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ¿ÙÔÌÔ. √̈˜ Ô Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÌÂÙ·ÙÚÔ‹˜ ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓÌÔÚÊÒÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·fi ÙË ÌÈ· ÛÙËÓ ¿ÏÏË ··ÈÙ› ÌÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË. ∏ ΛÓËÛË ÂÓfi˜ ÙÚ·›ÓÔ˘, ÁÈ··Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ì¤Ûˆ Ù˘ ÌÂÙ·ÙÚÔ‹˜ Ù˘ ıÂÚÌÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ô˘ ÂÌÂÚȤ¯ÂÙ·È ÛÙÔ Î·‡ÛÈÌÔÛ ÎÈÓËÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ η‡Û˘ Î·È ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú·. √ ÚÒÙÔ˜ ıÂÚÌÔ‰˘Ó·ÌÈÎfi˜ ÓfiÌÔ˜ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ÌÂÙ·ÙÚÔ‹. ¢ÂÓ ÌÔÚ› fï˜ Ó· ÂÍËÁ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÔÈÔÓ ÏfiÁÔ Î¿ÔȘÂÓÂÚÁÂȷΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ··ÁÔÚ‡ÔÓÙ·È. ∏ ·Ú¯‹ ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂÈ·Ó·Ï˘ÙÈο ÙÔ ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·Ù¿ ÙȘ ÂÓÂÚÁÂȷΤ˜ ÌÂÙ·ÙÚÔ¤˜. ∂ÙÛÈ, ·fi ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ·ÈÒÓ· ÔÈ Ê˘ÛÈÎÔ›‰È·›ÛÙˆÛ·Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÂÓfi˜ ÂÈϤÔÓ ıÂÚÌÔ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘, ÈÔ ·˘ÛÙËÚÔ‡ ·fi ÙÔÓ ÚÒÙÔ, Ì ÙËÓ¤ÓÓÔÈ· fiÙÈ Ô Ó¤Ô˜ ÓfiÌÔ˜ ı· Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ÈÔ ÂÈÏÂÎÙÈÎfi˜, ·ÊÔ‡ ı· ÂÌÔ‰›˙ÂÈ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛËÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ Ô˘ fï˜ ı· Â›Ó·È ÂÓÂÚÁÂȷο ·Ô‰ÂÎÙ¤˜.¶ÚÒÙÔ˜, Ô Rudolf Clausius, ÂÈÛ‹Á·Á ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ÂÓÙÚÔ›·˜ ÙÔ 1865 ÁÈ· Ó· ηıÔÚ›ÛÂÈ ÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ‰˘Ó·Ùfi ˆÊ¤ÏÈÌÔ ¤ÚÁÔ Ô˘ ·Ô‰›‰ÂÙ·È ·fi ÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ Ì˯·Ó¤˜, ηٿ ÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·fiÌÈ· ÌÔÚÊ‹ Û ÌÈ· ¿ÏÏË Ì¤Ûˆ ÌÈ·˜ ıÂÚÌÔ‰˘Ó·ÌÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜. ∏ ÂÓÙÚÔ›· ÙÔ˘ Clausius Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È ÌÂÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ·Ù·Í›· ÛÂ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Ô˘ Âȉ¤¯ÔÓÙ·È ÛÙ·ÙÈÛÙÈ΋ ÂÚÈÁÚ·Ê‹, fiˆ˜ Â›Ó·È ÁÈ··Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ë ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÂÓfi˜ ȉ·ÓÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ô ∞˘ÛÙÚÈ·Îfi˜ º˘ÛÈÎfi˜ Ludwig Boltzmann˘ÏÔÔ›ËÛ ÙÔ ·Ú·¿Óˆ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÛÙË ‰È¿ÛËÌË ¤ÎÊÚ·Û‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÙÚÔ›·, fiÔ˘ ̤ۈ ÌÈ·˜ÛÙ·ÙÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÍ¿ÁÔÓÙ·È Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Â› Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜. ªÂ ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ÙËÓÂ͛ۈÛË, ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ·Ó·ÊÂÚıԇ̠ÂÎÙÂÓ¤ÛÙÂÚ· ·ÚÁfiÙÂÚ·, Ô Boltzmann ·Ó·ÛٿوÛ ÙËÓ
 
ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘, ‰ÈfiÙÈ ÁÂʇڈÛ ٷ ̤¯ÚÈ ÙfiÙ ÂÓÙÂÏÒ˜ ·Û‡˙¢ÎÙ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ·,ÙËÓ ÂÓÙÚÔ›· Î·È ÙȘ Èı·ÓfiÙËÙ˜. √È È‰¤Â˜ ÙÔ˘ ıˆڋıËÎ·Ó ˆ˜ ÛÙÂÚÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ‚¿Û˘ ηÈÙÂÏÈο ·ÔÌÔÓÒıËΠÎÔÈÓˆÓÈο, ÈÎڷ̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ô˘ ›¯Â ˘ÔÛÙ› Î·È ‚˘ıÈṲ̂ÓÔ˜ ÛÂηٿıÏÈ„Ë. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‹Ù·Ó, ÛÙȘ 5 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 1906, Ó· ‰ÒÛÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ Ù¤ÏÔ˜ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Û ÌÈ·ÌÈÎÚ‹ fiÏË ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∆ÂÚÁ¤ÛÙË. ∏ ÂÈÚˆÓ›· Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÙËΠÌÂÙ¿ ÙÔÓı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ Î·È Ë ‰È¿ÛËÌË Â͛ۈۋ ÙÔ˘, ÂÚ› ÛÙ·ÙÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÌËÓ›·˜ Ù˘ ÂÓÙÚÔ›·˜, ÎÔÛÌ› ÂÚ›ÙÚ·Ó· ÙÔÓÙ¿ÊÔ ÙÔ˘, ÛÙË µÈ¤ÓÓË. ™‹ÌÂÚ· ıˆÚÂ›Ù·È ˆ˜ Ô ıÂÌÂÏȈً˜ Ù˘ ÛÙ·ÙÈÛÙÈ΋˜ Ì˯·ÓÈ΋˜, ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘‰ËÏ·‰‹ Ô˘ ÚԂϤÂÈ Î·È ÂÚÌËÓ‡ÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÈ È‰ÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ (Ì¿˙·, ËÏÂÎÙÚÈÎfiÊÔÚÙ›Ô ÎÏ.) ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ Ì·ÎÚÔÛÎÔÈΤ˜ ȉÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ‡Ï˘ (›ÂÛË, ÈÍ҉˜, ‰È¿¯˘ÛË ÎÏ.).∞ÎfiÌË, ÌÂÁ¿ÏÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ë Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Ù˘ ÂÓÙÚÔ›·˜ ÛÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ Ìˉ¤Ó, οÙÈ Ô˘Û˘Ó‹ıˆ˜ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ÙÚ›ÙÔ ıÂÚÌÔ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÓfiÌÔ. ∫·ıÔÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÙÈÌ‹ Ù˘ ÂÓÙÚÔ›·˜ ·ÊÔ‡ ԉ‡ÙÂÚÔ˜ ıÂÚÌÔ‰˘Ó·ÌÈÎfi˜ ÓfiÌÔ˜ Ú·ÁÌ·Ù‡ÂÙ·È ÌfiÓÔ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ Ù˘ ÂÓÙÚÔ›·˜. √È Î‡ÚȘÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ ıÂÚÌÔ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË ¯ËÌ›·, ·’ fiÔ˘ Î·È ÍÂΛÓËÛ ·fi ÙÔÓNernst, ÙÔ 1906, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË ÌÂϤÙË ÙˆÓ ¯ËÌÈÎÒÓ ·ÓÙȉڿÛˆÓ, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÙË Ê˘ÛÈ΋ ¯·ÌËÏÒÓıÂÚÌÔÎÚ·ÛÈÒÓ, fiˆ˜ ÛÙÔ˘˜ ˘ÂÚ·ÁˆÁÔ‡˜, ÛÙË Û˘Ì‡ÎÓˆÛË Boss-Einstein, ÎÏ.
√∆∞¡ ∏ ∞∆∞•π∞ ∞À•∞¡∂∆∞π
√ ÚÒÙÔ˜ ıÂÚÌÔ‰˘Ó·ÌÈÎfi˜ ÓfiÌÔ˜ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ‰ÈÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ ÂÈÙÂÏÔ‡ÓÙ·È Û ¤Ó· ÌÂÌÔӈ̤ÓÔ Û‡ÛÙËÌ·. ∞Ó ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÂÈÛÔÚÚÔ›· ·ÊÂı› ÌfiÓÔ ÙÔ˘, ÙfiÙ ·˘Ùfi ı· ÌÂÙ·‚ÏËı› ÚÔ˜ ÌÈ· ÔÚÈṲ̂ÓË Î·Ù‡ı˘ÓÛË ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷԉËÁËı› Í·Ó¿ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÈÛÔÚÚÔ›·˜ ÙÔ˘, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È ÂÓÂÚÁÂȷο Ë·ÓÙ›ıÂÙË ‰È·‰Èηۛ·. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ·˜ ıˆڋÛÔ˘Ì ¤Ó· ‰Ô¯Â›Ô Ô˘ ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Û ‰‡Ô ›Û· ̤ÚË ·fi ¤Ó·ÙÔ›¯ˆÌ·. ∆Ô ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÂÚȤ¯ÂÈ ·¤Ú·, Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ô˘ Â›Ó·È ÎÂÓfi. ∞Ó Î¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹·Ê·ÈÚ¤ÛÔ˘Ì ÙÔ ÙÔ›¯ˆÌ·, ÙfiÙ ٷ ÌfiÚÈ· ÙÔ˘ ·ÂÚ›Ô˘ ı· ÌÂÙ·ÎÈÓËıÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ ÚÒÙÔ ¯ÒÚÔ ÚÔ˜ ÙÔӉ‡ÙÂÚÔ ÎÂÓfi ¯ÒÚÔ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚ· Ó· ¤¯Ô˘Ì ÌÈ· ÈÛÔηٷÓÔÌ‹ ÙˆÓ ÌÔÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ·ÂÚ›Ô˘Î·È ÛÙ· ‰‡Ô ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·. µ¤‚·È·, ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÌÈ· ·fi ÙȘ ÂΉԯ¤˜ ÙÔ˘ ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ì‚Â›.™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ ··ÁÔÚ‡ÂÈ ÛÙ· ÌfiÚÈ· Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ì¤Ó· ÌfiÓÔ ÛÙÔ·Ú¯ÈÎfi ÚÒÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ·, ‹ Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó fiÏ· ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ. √È ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂΉԯ¤˜ ›ӷÈ·ÚfiÌÔȘ Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË ÔÚ›· Ù˘ ÈÛÔηٷÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ ÌÔÚ›ˆÓ ÛÙ· ‰‡Ô ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, Ù˘ÂÚ›ÙˆÛ˘ ‰ËÏ·‰‹ Ô˘ ·fi ÙËÓ ÈÛÔηٷÓÔÌ‹ ÛÙ· ‰‡Ô ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Í·ÊÓÈο Ù· ÌfiÚÈ· Û˘ÛÛˆÚ‡ÔÓÙ·ÈfiÏ· Û ¤Ó· ·fi Ù· ‰‡Ô ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·. ∫·È ¿ÏÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ ÓfiÌÔ˜ Ô˘ Ó· ··ÁÔÚ‡ÂÈ Î¿ÙÈÙ¤ÙÔÈÔ. ∂ÓÂÚÁÂȷο ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ‰‡Ô ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ, ÙfiÛÔ Ù˘ ÈÛÔηٷÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ ÌÔÚ›ˆÓ ·fi ÙÔ¤Ó· ÚÔ˜ ÛÙ· ‰‡Ô ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, fiÛÔ Î·È Ù˘ ·ÓÙ›ıÂÙ˘ ÔÚ›·˜, ‰ËÏ·‰‹ Ù˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ÙˆÓ ÌÔÚ›ˆÓ·fi Ù· ‰‡Ô ÚÔ˜ ÌfiÓÔ ÙÔ ¤Ó· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ·.∆Ô ÂÚÒÙËÌ· Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ Â›Ó·È: ÂÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ ··ÁÔÚ¢ÙÈÎfi˜ ÓfiÌÔ˜, ÙfiÙ ÁÈ·Ù›·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÌfiÓÔ Ë ÌÈ· ÔÚ›·; µ¤‚·È· Ù· ÌfiÚÈ· ̤۷ ·fi ÙË Û˘Ó¯‹ ÙÔ˘˜ ΛÓËÛË Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Î¿ÔÈ·ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ӷ Û ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ™˘Ó‹ıˆ˜ fï˜ ·˘Ù¤˜ ÔÈ‰È·Î˘Ì¿ÓÛÂȘ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó Û ÌÈÎÚÔÛÎÔÈΤ˜ Îϛ̷Θ. °È· Ó· ÂÈÙ¢¯ıÔ‡Ó fï˜ ·˘Ù¤˜ Û ÌÈ·ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Îϛ̷η, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ¤¯Ô˘Ì fiÏ· Ù· ÌfiÚÈ· ÌfiÓÔ ÛÙÔ ¤Ó· ·fi Ù· ‰‡Ô ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙÔ˘Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì Ôχ ¯ÚfiÓÔ, ›Ûˆ˜ Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·È ·fi ÙËÓ ËÏÈΛ· ÙÔ˘™‡Ì·ÓÙÔ˜, ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌË Î·È ÙfiÙÂ, ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ı· ‰È·ÚÎÔ‡Û ÂÏ¿¯ÈÛÙ·. ∂›Ó·È ÏÔÈfiÓ ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ ·˘ÙfiÔ˘ Ô‰ËÁ› Ù· ÌfiÚÈ· Û ÌÈ· ÈÛÔηٷÓÔÌ‹ Î·È ÛÙ· ‰‡Ô ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Â›Ó·È Ô ÓfiÌÔ˜ ÙˆÓ Èı·ÓÔًوÓ. ∂›Ó·È·Û˘ÁÎÚ›Ùˆ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ë Èı·ÓfiÙËÙ· Ù˘ Î¿Ï˘„˘ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ·fi Ù· ÌfiÚÈ· ÙÔ˘·ÂÚ›Ô˘, ·fi ÙËÓ Èı·ÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÌÔÚ›ˆÓ ÌfiÓÔ ÛÙÔ ¤Ó· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ·.∂ÙÛÈ, Ô ÓfiÌÔ˜ ÙˆÓ Èı·ÓÔÙ‹ÙˆÓ Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ ÂÈϤÁÂÈ ÔÈ· ·fi fiϘ ÂΛӘ ÙȘ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·È ÂÓÂÚÁÂȷο ı· ÂÎÙÂÏÂÛÙ›. ∆Ô Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ·˘Ùfi ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È Î·È ˆ˜ ·‡ÍËÛË Ù˘ ·Ù·Í›·˜.¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÂÓfi˜ ·ÂÚ›Ô˘ Û ¤Ó·Ó ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ¯ÒÚÔ Â›Ó·È Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÂÏ¿ÙÙˆÛ˘ Ù˘ ·Ù·Í›·˜‹ ·‡ÍËÛ˘ Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ™˘ÓÂÒ˜ ÔÈ ÂÈÙÚÂÙ¤˜ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ Â›Ó·È ·˘Ù¤˜ ÁÈ· ÙȘ ÔÔ›Â˜Ë ·Ù·Í›· ·˘Í¿ÓÂÙ·È. ¶Ò˜ fï˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ·Ô‰ÒÛÔ˘Ì ¤Ó· ̤ÙÚÔ ÛÙËÓ ·Ù·Í›·; ªÂÙÚÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ù·Í›·ÌÈ·˜ ‰È·‰Èηۛ·˜, ı· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ηٿ fiÛÔÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÂÎÙÂÏÂÛı› ‹ fi¯È. ∞ÎÚÈ‚Ò˜ ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë
 
Ê˘ÛÈ΋ ÛËÌ·Û›· Ù˘ ÂÓÙÚÔ›·˜. ∆Ô Ì¤ÙÚÔ Ù˘ ·Ù·Í›·˜.
∏ ∂¶∞¡∞™∆∞™∏ ∆√À BOLTZMANN: ∞¶√ ∆π™ ¶π£∞¡√∆∏∆∂™ ™∆∏ ºÀ™π∫∏
£· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ÙÒÚ· Ó· ηٷϋÍÔ˘Ì Û ¤Ó·Ó ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎfi ÔÚÈÛÌfi Ù˘ ÂÓÙÚÔ›·˜. £ÂˆÚԇ̠¤Ó·ÌÂÌÔӈ̤ÓÔ Û‡ÛÙËÌ· ¯ˆÚÈṲ̂ÓÔ Û ‰‡Ô ˘ÔÛ˘ÛÙ‹Ì·Ù· 1 Î·È 2. ª¤Û· ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂÚȤ¯ÂÙ·È ·¤ÚÈÔ ÌÂÛ˘ÓÔÏÈÎfi ·ÚÈıÌfi ۈ̷Ùȉ›ˆÓ ¡, Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó Û˘ÓÔÏÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ∂ Î·È Î·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó fiÁÎÔ V. √ˆ˜·Ó·Ê¤Ú·ÌÂ, ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Û ‰‡Ô ̤ÚË. ™ÙÔ ÚÒÙÔ ¤¯Ô˘Ì ¡
1
ۈ̷ٛ‰È· Ì ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ∂
1
Û fiÁÎÔV
1
. √ÌÔ›ˆ˜ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ¤¯Ô˘Ì ¡
2
ۈ̷ٛ‰È· Ì ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ∂
2
Û fiÁÎÔ V
2
. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜, ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙˆÓۈ̷Ùȉ›ˆÓ ÙˆÓ ‰‡Ô ˘ÔÛ˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, ¡
1
2
, ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ ÙÔ˘˜, ∂
1
+∂
2
, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ fiÁÎˆÓ ÙÔ˘˜,V
1
+V
2
, Â›Ó·È ›Û· Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ·ÚÈıÌfi ۈ̷Ùȉ›ˆÓ, ¡, Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ∂, Î·È ÙÔ˘ fiÁÎÔ˘ V ÙÔ˘ ÔÏÈÎÔ‡Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. √È Û¯¤ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛıÂÙÈÎfiÙËÙ· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÔÛÔًوÓ. √È ÔÛfiÙËÙ˜ ·˘Ù¤˜Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∞Ó ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ‰ÈÏ·ÛÈ·ÛÙ› ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÙfiÙ ÔÈ ÔÛfiÙËÙ˜ ¡, ∂ Î·È V ı· ‰ÈÏ·ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó Î·È ·˘Ù¤˜. °ÂÓÈÎfiÙÂÚ·, ÔÛfiÙËÙ˜ Ô˘ ›ӷȷӿÏÔÁ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÂÎÙ·ÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‚ÏËÙ¤˜, Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙȘÔÛfiÙËÙ˜ ÂΛӘ Ô˘ Â›Ó·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ·fi ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·, Ë ›ÂÛËÎÏ.∂Ó·˜ ÈηÓÔÔÈËÙÈÎfi˜ ÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ÂÓÙÚÔ›·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ù¤ÙÔÈÔ˜ ÒÛÙ ӷ ÙË Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈÛÙ· ÂÎÙ·ÙÈο ÌÂÁ¤ıË. ¢È·ÈÛıËÙÈο ηٷÓÔԇ̠fiÙÈ fiÛÔ ·˘Í¿ÓÂÙ·È ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÙfiÛÔÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ Î·È Ë ·Ù·Í›·, ‰ËÏ·‰‹ Ë ÂÓÙÚÔ›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·˘Í¿ÓÂÙ·È. ∞Ó fï˜ Ë ÂÓÙÚÔ›· Â›Ó·È ¤Ó·ÂÎÙ·ÙÈÎfi ̤ÁÂıÔ˜, ÙfiÙ ‰ÂÓ ı· ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ì ¤Ó·Ó ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, ·ÏÏ¿ fiˆ˜ Î·È Ù· ¿ÏÏ· ÂÎÙ·ÙÈοÌÂÁ¤ıË, ‰ËÏ·‰‹ ÚÔÛıÂÙÈο. ∂ÙÛÈ, ·Ó S
1
Î·È S
2
Â›Ó·È ÔÈ ÂÓÙÚÔ›Â˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ˘ÔÛ˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È S Ë ÔÏÈ΋ÂÓÙÚÔ›· ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÙfiÙ ¤Ó·˜ ÂÎÙ·ÙÈÎfi˜ ÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ÂÓÙÚÔ›·˜ ı· ‰›ÓÂÈ ÙËÓÚÔÛıÂÙÈ΋ ȉÈfiÙËÙ·, fiÙÈ ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙˆÓ ÂÓÙÚÔÈÒÓ ÙˆÓ ‰‡Ô ˘ÔÛ˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, S
1
+S
2
, Â›Ó·È ›ÛÔÌ ÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ÂÓÙÚÔ›·, S.∂Ó· Û‡ÛÙËÌ· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ÁÂÓÈο ·fi οÔȘ Ì·ÎÚÔÛÎÔÈΤ˜ ÌÂÙ·‚ÏËÙ¤˜, fiˆ˜ ›ÂÛË, fiÁÎÔ˜,ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·, ÎÏ. ̤ۈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ, ÌÂÏÂÙÔ‡ÌÂ Î·È ·Ú·ÙËÚԇ̠ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·. ∏ Ì·ÎÚÔÛÎÔÈ΋ ·˘Ù‹Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Ì·ÎÚÔηٿÛÙ·ÛË. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ Ë Î¿ı ̷ÎÚÔηٿÛÙ·ÛË ÛÙËÓÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ‰ÂÓ ÂËÚ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ Â¿Ó ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·‚ÏËı› Ï›ÁÔ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ë Ù·¯‡ÙËÙ· ÂÓfi˜ ÌÔÚ›Ô˘. √È ı¤ÛÂȘ Î·È Ù·¯‡ÙËÙ˜ ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÛÎÔÈÎÒÓÌÔÓ¿‰ˆÓ Ô˘ ··ÚÙ›˙Ô˘Ó ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÌÈÎÚÔÛÎÔÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ‹ fiˆ˜ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο, ÌÈÎÚÔηٷÛÙ¿ÛÂȘ. ∂ÙÛÈ, Ë Ì·ÎÚÔηٿÛÙ·ÛË ÂÓfi˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÌÔÚ› Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ› ·fi ¤Ó· Ï‹ıÔ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÌÈÎÚÔηٷÛÙ¿ÛˆÓ. °ÂÓÈο, οı ̷ÎÚÔηٿÛÙ·ÛËÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ¤Ó· Ï‹Úˆ˜ ηıÔÚÈṲ̂ÓÔ ·ÚÈıÌfi ÌÈÎÚÔηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∞˘Ùfi˜ Ô ·ÚÈıÌfi˜ÙˆÓ ÌÈÎÚÔηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Ô˘ Â›Ó·È Û˘¯Ó¿ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˜, ·ÏÏ¿ ¿ÓÙ· ÂÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˜, Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÙ·È Ì ø ηÈÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎfi ‚¿ÚÔ˜.∏ ÂÓÙÚÔ›· S ̤ۈ ÂÓfi˜ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÔ‡ ÔÚÈÛÌÔ‡ Ù˘, ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓÌÈÎÚÔηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÈ· Ì·ÎÚÔηٿÛÙ·ÛË, ‰ËÏ·‰‹ Ì ÙÔ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎfi ‚¿ÚÔ˜ ø. √̈˜ ÙÔÛÙ·ÙÈÛÙÈÎfi ‚¿ÚÔ˜ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ì ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÙÈÎfi ÙÚfiÔ. ¢ËÏ·‰‹, ·Ó ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ ÚÒÙÔ˘ÔÛ‡ÛÙËÌ· ÌÔÚ› Ó· ‚ÚÂı› Û ‰‡Ô ÌfiÓÔ ÌÈÎÚÔηٷÛÙ¿ÛÂȘ, ∞
1
, ∞
2
, Î·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ˘ÔÛ‡ÛÙËÌ·ÌÔÚ› Ó· ‚ÚÂı› ÌfiÓÔ Û ÙÚÂȘ ÌÈÎÚÔηٷÛÙ¿ÛÂȘ, µ
1
, µ
2
, µ
3
, ÙfiÙ ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Û‡Ìʈӷ ÌÂfiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜, ÌÔÚ› Ó· ‚ÚÂı› Û 6 ÌÈÎÚÔηٷÛÙ¿ÛÂȘ, ∞
1
µ
1
, ∞
1
µ
2
, ∞
1
µ
3
, ∞
2
µ
1
, ∞
2
µ
2
, ∞
2
µ
3
.°ÂÓÈÎfiÙÂÚ·, ·Ó ø1 Â›Ó·È ÙÔ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎfi ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÌÈÎÚÔηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ˘ÔÛ˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ø
2
ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘, ÙfiÙ ÙÔ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎfi ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÌÈÎÚÔηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ø, Â›Ó·È ›ÛÔÌ ÙÔ ÁÈÓfiÌÂÓÔ ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÒÓ ‚·ÚÒÓ ÙˆÓ ‰‡Ô ˘ÔÛ˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, ø
1
2
.Ô ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎfi ‚¿ÚÔ˜ ø ÌÈ·˜ Ì·ÎÚÔηٿÛÙ·Û˘ Â›Ó·È Ì¤ÙÚÔ Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ‹ Ù˘ ·Ù·Í›·˜ ÙÔ˘Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∏ ÂÏ¿¯ÈÛÙË ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ (ø=1) ÈÛ¯‡ÂÈ fiÙ·Ó ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÌÈ· ÌÔÓ·‰È΋ÌÈÎÚÔηٿÛÙ·ÛË, fiÙ·Ó ¤¯Ô˘Ì ‰ËÏ·‰‹ Ù¤ÏÂÈ· ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È Ù¿ÍË. ÓÙ›ıÂÙ·, fiÙ·Ó ÙÔ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎfi ‚¿ÚÔ˜¤¯ÂÈ ÙË Ì¤ÁÈÛÙË ÙÈÌ‹ ÙÔ˘, ÙfiÙ ¤¯Ô˘Ì ÙÔÓ Ì¤ÁÈÛÙÔ ·ÚÈıÌfi ÌÈÎÚÔηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ÔÈ Ôԛ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÌÈ·Î·È ÌÔÓ·‰È΋ Ì·ÎÚÔηٿÛÙ·ÛË. ∂¯Ô˘Ì ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ Ì·ÎÚÔηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È Ì ÙÔÓ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ‰˘Ó·Ùfi ‚·ıÌfi ·ÎÚ›‚ÂÈ·˜ ‹ ÙË Ì¤ÁÈÛÙË ·Ù·Í›·.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->