Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
1011AGROGLYFIKA

1011AGROGLYFIKA

Ratings:
(0)
|Views: 2|Likes:

More info:

Published by: Ηωάνης Αρκουλής on Mar 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/02/2015

pdf

text

original

 
¶ÂÚÈÔ‰ÈÎfi “¶∂ƒπ™∫√¶π√ ∆∏™ ∂¶π™∆∏ª∏™”∆‡¯Ô˜ 274, πÔ‡ÏÈÔ˜-∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜
2003
º·ÈÓfiÌÂÓ·
∆Ô Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ ÙˆÓ ·ÁÚÔÁÏ˘ÊÈÎÒÓ
™¯¤‰È· Â͈Á‹ÈÓˆÓ ‹ ¤ÚÁ· Ù¤¯Ó˘;
°ÂˆÚÁ›· ¢Ô˘Ú›‰·°ÂˆÏfiÁÔ˜
∆Ô ¤Î‰ËÏÔ Î·È Î·ıÔÏÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· Ù· ·ÁÚÔÁÏ˘ÊÈο ¤¯ÂÈ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙˉȷهˆÛË ·ÚÎÂÙÒÓ ıˆÚÈÒÓ Î·È ˘Ôı¤ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ÙÔ˘˜. ∫¿ÔÈÔÈ Ù· ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó ˆ˜ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ê˘ÛÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔ̤ӈÓ, ¿ÏÏÔÈ Ù· ·Ô‰›‰Ô˘ÓÛ ÌÂÙ·Ê˘ÛÈΤ˜ Î·È Ì˘ÛÙËÚÈÒ‰ÂȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ. ¢›Ó˜ Ï¿ÛÌ·ÙÔ˜; ™Ê·ÈÚÈÎfi˜ ÎÂÚ·˘Ófi˜; ∏ÏÂÎÙÚÔÌ·ÁÓËÙÈο ‰›·; ª‡ÎËÙ˜; ∂͈Á‹ÈÓÔÈ; ∞ÓÒÙÂÚ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ; ∞ÁÓˆÛÙ· ÂÓÂÚÁÂȷο‰›·; ‹ ¤ÚÁÔ Âȉ¤ÍÈˆÓ Ê·ÚÛ¤Ú; ∆È Â›Ó·È, ÙÂÏÈÎÒ˜, Ù· ·ÁÚÔÁÏ˘ÊÈο; 
√Ù·Ó Ù· ·ÁÚÔÁÏ˘ÊÈο (crop circles) ‹Ù·Ó Ï›Á· Î·È ·Ï‹˜ ÁˆÌÂÙÚ›·˜, ÁÈÓfiÙ·Ó "Ê·ÓÂÚfi" fiÙÈ ‹Ù·Ó·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ê˘ÛÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ fiˆ˜, ·ÓÂÌÔÛÙÚfi‚ÈÏÔÈ, ÛÊ·ÈÚÈÎÔ› ÎÂÚ·˘ÓÔ› Î·È "‰›Ó˜ Ï¿ÛÌ·ÙÔ˜". √ÛÔÙ· ·ÁÚÔÁÏ˘ÊÈο Ï‹ı·ÈÓ·Ó Î·È Á›ÓÔÓÙ·Ó ÈÔ ÔχÏÔη, ·˘Í¿ÓÔÓÙ·Ó Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È ÔÈ ·Èٛ˜‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘˜, ÔÈ Ôԛ˜ ϤÔÓ ‹Ù·Ó fiÏÔ Î·È ÈÔ Û‡ÓıÂÙ˜. ∆Ô Â˘Ú‡ Ê¿ÛÌ· ÙˆÓ ·ÈÙÈÒÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈۯ‰fiÓ Ù· ¿ÓÙ·: ·fi ÙȘ Ê¿ÚÛ˜ Î·È Ù· Â͈ÙÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ̤¯ÚÈ ÙÔ˘˜ Â͈Á‹ÈÓÔ˘˜ Î·È ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ...£Âfi. ∞fi fiϘ ÙȘ ÂΉԯ¤˜, fï˜, ·˘Ù¤˜ Ô˘ ÚÔÛ›ÏÎ˘Û·Ó ÈÔ Ôχ Ù· ÊÒÙ· Ù˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜ ‹Ù·ÓfiÛ˜ ¤Î·Ó·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· Â͈Á‹ÈÓ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ‹ ÌËӇ̷ٷ... Ù˘ °Ë˜, Ë ÔÔ›· ˘ÔʤÚÂÈ ·fi Ù· ‰ÂÈÓ¿Ô˘ Ù˘ ÚÔÍÂÓ› Ô ¿ÓıÚˆÔ˜, ‹ ·ÎfiÌ· ·˘Ù¤˜ Ô˘ ˘ÔÓÔÔ‡Û·Ó ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ ˘ÂÚÊ˘ÛÈÎÒÓ fiÓÙˆÓ. √ÛÔ ÈÔ·Ú¿ÍÂÓË ‹Ù·Ó ÌÈ· ·ÈÙ›·, ÙfiÛÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ¤‚ÚÈÛΠÛÙ· ̤۷ Ì·˙È΋˜ ÂÓË̤ڈÛ˘. √ÛÔ ÈÔ·ÈÓÈÁÌ·ÙÈ΋ Î·È Ì˘ÛÙËÚÈ҉˘ ‹Ù·Ó ÌÈ· ÂÍ‹ÁËÛË, ÙfiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î¤ÓÙÚÈ˙ ÙÔ˘˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ Ô˘Û˘Ó¤ÚÚÂ·Ó Ó· ı·˘Ì¿ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÔÌÔÏÔÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÎÔ‡˜ ÁˆÌÂÙÚÈÎÔ‡˜ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ·,οı ÙÈ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ·›ÙÈÔ Â›¯Â ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·‹¯ËÛË.√Ù·Ó ¤Ó·˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜, Ô Jim Schnabel ‰ËÌÔÛ›Â˘Û ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô (ÙÔ "Round in Circles", 1993) Ì ÙȘÂÌÂÈڛ˜ ÙÔ˘ ·fi ÙË ‰Ú¿ÛË ÔÌ¿‰ˆÓ Ô˘ ηٷÛ··˙·Ó ·˘Ù¿ Ù· ‰È¿ÛËÌ· Û¯‹Ì·Ù· ̤۷ Û ηÏÏȤÚÁÂȘ‰ËÌËÙÚÈ·ÎÒÓ, Ï›ÁÔÈ ‹Ù·Ó ·˘ÙÔ› Ô˘ ·fiÏ·˘Û·Ó ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi ÙÔ˘ Î·È ÔÏÏÔ› ÂΛÓÔÈ Ô˘, ·Ó Î·È Â›¯·Ó¤ÓÙÔÓÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Á‡Úˆ ·fi Ù· "·ÁÚÔÁÏ˘ÊÈο", ·¤Ê˘Á·Ó Ó· ÙÔ ‰È·‚¿ÛÔ˘Ó. ¢ËÏ·‰‹, ÔÈ ÈÔ ÔÏÏÔ›ÚÔÙ›ÌËÛ·Ó Ó· ÌË ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó ¤Ó· Ì¿ÏÏÔÓ ‰È·ÛΉ·ÛÙÈÎfi ‚È‚Ï›Ô, Ô˘ ·ÈÙÈÔÏÔÁÔ‡Û ٷ ·ÁÚÔÁÏ˘ÊÈο Ì‚¿ÛË ÌÈ· ÚÔÛˆÈ΋ ÂÌÂÈÚ›·, Ë ÔÔ›· ۯ‰fiÓ ·¤ÎÏÂÈ οı ›‰Ô˜ ÌÂÙ·Ê˘ÛÈ΋˜, ‹ ¤ÛÙˆÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔÊ·ÓÔ‡˜ ÂÍ‹ÁËÛ˘. ∆· crop circles, ηٿ ÙÔÓ Û˘ÁÁڷʤ·, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙˆÓÂ͈Á‹ÈÓˆÓ Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó Ì·˙› Ì·˜, Ô‡Ù ÚÔ˚fiÓÙ· οÔÈ·˜ ·Ú¿ÍÂÓ˘ ¤ÎÊ·ÓÛ˘ Û¿ÓÈˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓÊ·ÈÓÔ̤ӈÓ. °È' ·˘Ùfi ¿ÏψÛÙ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ‰ÂÓ ¤Ù˘¯Â ȉȷ›ÙÂÚ· ˘„ËϤ˜ ˆÏ‹ÛÂȘ. ∞ÏψÛÙÂ, Ô KarlSagan ›¯Â ÁÚ¿„ÂÈ Î¿ÔÙÂ: "√È Â͈Á‹ÈÓÔÈ Â›Ó·È ÂÌÔÚÈÎÔ›. √È Ê·ÚÛ¤Ú Â›Ó·È ‚·ÚÂÙÔ› Î·È Î·ÎfiÁÔ˘ÛÙÔÈ". ∫·È‰ÂÓ Â›¯Â ¿‰ÈÎÔ.
∆π ∂π¡∞π ∆∞ ∞°ƒ√°§Àºπ∫∞;
¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·ÚÎÂÙ¿ ·Ú¿ÍÂÓÔ˘˜ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Û ÂÎÙ¿ÛÂȘ ‰ËÌËÙÚÈ·ÎÒÓ fiˆ˜,ÛÈÙËÚ¿, ηϷÌfiÎÈ, ÎÚÈı¿ÚÈ, ‚ÚÒÌË, ÛÂ Ê˘Ù›˜ Ú˘˙ÈÔ‡ ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌ· Î·È ¿Óˆ ÛÙËÓ ¿ÌÌÔ ‹ ÛÙÔ ¯ÈfiÓÈ.∞Ú¯Èο, Ù· ·ÁÚÔÁÏ˘ÊÈο ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙ· ÏÈ‚¿‰È· Ù˘ ÓfiÙÈ·˜ ∞ÁÁÏ›·˜ ÛÙ· ̤۷ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘
 
‚‰ÔÌ‹ÓÙ·, ·Ó Î·È ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÁÈ· ·ÚfiÌÔÈÔ˘˜ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ 17Ô ·ÈÒÓ·. ∏·Ú¯·ÈfiÙÂÚË Í˘ÏfiÁÏ˘ÙË ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û Èı·ÓÒ˜ Ó· Û˘Û¯ÂÙÈÛÙ› Ì ٷ ·ÁÚÔÁÏ˘ÊÈο·Ó¿ÁÂÙ·È ÛÙÔ 1678. ∏ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÈ ¤Ó· Ï¿ÛÌ· - ıˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ Â›Ó·È Ô "¢È¿‚ÔÏÔ˜" - Ô˘ ıÂÚ›˙ÂÈÙ· Û·ÚÙ¿ ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ¤Ó· ‰ÚÂ¿ÓÈ. ∆· ·ÁÚÔÁÏ˘ÊÈο ·Ì¤Ûˆ˜ ÚÔÛ›ÏÎ˘Û·Ó ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÂÎÙfi˜ ·fi Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ Î·È ·ÚÎÂÙ¤˜ ‰ÈÂÓ¤ÍÂȘ. ∆· ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘, ȉ›ˆ˜ ÛÙËÓ ÁÁÏ›·,·ÊÈ¤ÚˆÛ·Ó ·ÚÎÂÙfi ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÌÂÚÈο ‚È‚Ï›· ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ·Ô‰ÒÛÔ˘Ó ÌÈ·"ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÂÍ‹ÁËÛË" ÛÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ. ™ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ‰fiıËΠ·ÎfiÌ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· fiÙ·ÓÂȯÂÈÚ‹ıËÎÂ Ë ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ̤ۈ ÙÔ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘, Ì ÈÔ ÁÓˆÛÙ‹ ÙËÓ Ù·ÈÓ›· "Signs". ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ·ÙËÓ ÈÔ ÚfiÛÊ·ÙË Ù·ÈÓ›· (2002), Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ı¤Ì· Î·È ·Ó·˙ˆ‡ÚˆÛ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡.∏ ÛÙ·‰È·Î‹ ·‡ÍËÛË Ù˘ Û˘¯ÓfiÙËÙ·˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙ· Û·ÚÙ¿ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ̷ÓÈÒ‰ÂȘ Ï¿ÙÚÂȘ ÙÔ˘Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÌÈ· ÔÌ¿‰· ÌÂÏÂÙËÙÒÓ ÙÔ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÔÓÔÌ¿ÛÙËÎ·Ó "cereologists" ‹ "croppies" - ·fiÙË ı¿ ¢‹ÌËÙÚ· (Ceres) ÙÔ˘ ڈ̷˚ÎÔ‡ ‰ˆ‰Âηı¤Ô˘. √È "cereologists", Î·È Ë ˘ÔÙÈı¤ÌÂÓË ÂÈÛÙ‹ÌË Ô˘·Ó·‰‡ıËΠ(cereology), ·¤‰ˆÛ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÛÂ... Â͈Á‹ÈÓ· fiÓÙ· Ì ·ÓÒÙÂÚË ÓÔËÌÔÛ‡ÓË ‹ Û "‰›Ó˜Ï¿ÛÌ·ÙÔ˜" (plasma vortex).™Ù· ·ÁÚÔÁÏ˘ÊÈο, Ù· ÔÔ›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ̤۷ Û ÌÈ· Ó‡ÎÙ·, ÔÈ Ì›Û¯ÔÈ ÙˆÓ ‰ËÌËÙÚÈ·ÎÒÓÂ›Ó·È Î˘Úو̤ÓÔÈ Î·Ù¿ 90 ÌÔ›Ú˜ - ۯ‰fiÓ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÚÔ˜ ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ - ·ÏÏ¿ ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÛÙ›˙ËÌ›·. ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ‰ÂÍÈfiÛÙÚÔÊË ‹ ·ÚÈÛÙÂÚfiÛÙÚÔÊË ÛÂÈÚÔÂȉ‹ ‰È¿Ù·ÍË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ΢ÎÏÈÎÔ‡˜Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜. ∂¯ÂÈ ·Ú·ÙËÚËı› ·Ó¿Ù˘ÍË ·ÁÚÔÁÏ˘ÊÈÎÒÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· ¤Ó· ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈÛ˘ÛÙÚÔÊ‹ ÚÔ˜ ÌÈ· ‰È‡ı˘ÓÛË, ÂÓÒ Ù· ·ÓÒÙÂÚ· ÛÙÚÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÛÈÙËÚÒÓ Â›Ó·È Û˘ÛÙÚ·Ì̤ӷ ÚÔ˜ ÙËÓ·ÓÙ›ıÂÙË ‰È‡ı˘ÓÛË. ∆· Û·ÚÙ¿ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο "ÈÛÔ‰ˆÌ¤Ó·" ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÁÂÈÙÔÓÈο, Ù· ÔÔ›·Â›Ó·È ¿ıÈÎÙ·. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·Ó¤·ÊÔ, Ì¿ÚÙ˘Ú·˜ Ù˘ ·Ô˘Û›·˜ Ì˯·ÓÈ΋˜‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ¿Óˆ ÛÙËÓ Î·ÏÏÈÂÚÁË̤ÓË ÁË.∆· ·ÁÚÔÁÏ˘ÊÈο ·Ú¯Èο "¤Î·Ó·Ó ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜" ̤۷ ·fi ·Ï¿ Î·È ÌÈÎÚ¿ Û¯‹Ì·Ù· fiˆ˜, ·ÎÏÔÈ ‹Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ› ‰·ÎÙ˘Ï›ˆÓ, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË ÌÈ·˜ ΢ÎÏÈ΋˜ "‚‡ıÈÛ˘" ÛÙȘ ηÏÏȤÚÁÂȘ ÛÈÙËÚÒÓ,ȉ›ˆ˜ fiÙ·Ó ·˘Ù¤˜ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ·fi „ËÏ¿. ∞ÚÁfiÙÂÚ·, ΢ڛˆ˜ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ÂÓÂÓ‹ÓÙ·,ÂÍÂÏ›¯ıËÎ·Ó Û Ôχ ÌÂÁ¿Ï·, ÂÚ›Ù¯ӷ Î·È ÔχÏÔη ÙÚÈÁˆÓÈο Û¯¤‰È·, Û¯‹Ì·Ù· Ì ÔÚı¤˜ ÁˆÓ›Â˜,·Ï˘ÛȉˆÙÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È Û¯‹Ì·Ù· fractal ÂÌÓ¢Ṳ̂ӷ ·fi Ù· ÌË ÁÚ·ÌÌÈο Ì·ıËÌ·ÙÈο, Ô˘·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó È‰ÈfiÙËÙ˜ ·˘ÙÔ-ÔÌÔÈfiÙËÙ·˜. ∏ ·˘ÙÔ-ÔÌÔÈfiÙËÙ· ÂÌÂÚȤ¯ÂÙ·È ÛÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ÙˆÓ ηÌ˘ÏÒÓ - Ô ›‰ÈÔ˜ Ô Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Û fiÏÔ Î·È ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ Îϛ̷Θ. ªÂÚÈο ·fi Ù·Û¯¤‰È· ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ì ÁÚ·ÊÈο Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ̤ۈ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. ∞ÏÏ··ÂÈÎÔÓ›˙Ô˘Ó ¤Ó·Ó ÎÂÓÙÚÈÎfi ·ÎÏÔ ÂÚÈ‚·ÏÏfiÌÂÓÔ ·fi Ù¤ÛÛÂÚȘ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˘˜, Û˘ÌÌÂÙÚÈοÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ˘˜, Ù· ÔÔ›· ·fi οÔÈÔ˘˜ ÂÍËÁ‹ıËÎ·Ó ˆ˜ Ù· ›¯ÓË ÚÔÛÁ›ˆÛ˘ ÂÓfi˜ ÈÙ¿ÌÂÓÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘!∫¿ÔÈ· ·fi ·˘Ù¿ ¤¯Ô˘Ó ̤ÁÂıÔ˜ ÌÂÚÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ, ¿ÏÏ· Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ηٷϷ̂¿ÓÔ˘Ó Î·È ÙËÓ¤ÎÙ·ÛË ÂÓfi˜ ÁË¤‰Ô˘ Ù¤ÓȘ. ÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔ˘ 2001, ÛÙÔ Milk Hill ÙÔ˘ Wiltshire Ù˘ ÓfiÙÈ·˜ ∞ÁÁÏ›·˜,ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ¤Ó·˜ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ·fi 409 ·ÎÏÔ˘˜ Ô˘ ηÙÂÏ¿Ì‚·Ó ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ¤ÎÙ·ÛË.Ô 1994 ¤Ó·˜ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ·ÂÈÎfiÓÈ˙ ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ·ÛÙÂÚÈÛÌÔ‡ "∫‹ÙÔ˜" (Cetus), fiˆ˜ ·˘Ù‹ ı··Ú·ÙËÚ›ÙÔ ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ÙÔ˘ 2000. ∆Ô 1995 ¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ·Ó··ÚÈÛÙÔ‡Û ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfiËÏÈ·Îfi Ì·˜ Û‡ÛÙËÌ·. ªÂÚÈο Û¯‹Ì·Ù· ‹Ù·Ó ȉȷ›ÙÂÚ· ·Û·Ê‹ Î·È ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ·ÓÂÍ‹ÁËÙ·.∞ÚÎÂÙ¿ Û˘¯Ó¿ ηٿ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÊÂÚı› ·fi ·˘ÙfiÙ˜ Ì¿ÚÙ˘Ú˜, ˆ˜ Û˘ÓÔ‰¿ Ê·ÈÓfiÌÂÓ·ÙˆÓ ·ÁÚÔÁÏ˘ÊÈÎÒÓ, ʈÙÂÈÓ¤˜ ÛÊ·›Ú˜, ‰¤Û̘ ʈÙfi˜, ‹¯ÔÈ ·ÏÏ¿ Î·È "·Ú¿ÍÂÓ·" ÈÙ¿ÌÂÓ· ÛοÊË.∆· ·ÁÚÔÁÏ˘ÊÈο ··ÓÙÒÓÙ·È Û ÔÏϤ˜ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ηÏÏÈÂÚÁÔ‡Ó ‰ËÌËÙÚȷο, fiˆ˜ ÛÙËÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·,ÙËÓ π·ˆÓ›·, ÙË ƒˆÛ›·, ÙË °ÂÚÌ·Ó›· ÙËÓ √ÏÏ·Ó‰›·, ÙÔÓ ∫·Ó·‰¿ Î·È ÙȘ ∏¶∞. ∫·Ù¿ ̤ÛÔ fiÚÔ ÂÚ›Ô˘ 250·ÁÚÔÁÏ˘ÊÈο ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ª¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÊÂÚı› ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ÙÂÎÌËÚȈ̤Ó˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙˆÓ ·Ó¿ÁÏ˘ÊˆÓ ·˘ÙÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜, fï˜, ÙÔ 90% ÂÍ·˘ÙÒÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ÓfiÙÈ· ∞ÁÁÏ›· Î·È Î·Ù¿ ÚÔÙ›ÌËÛË ÛÙÔ Wiltshire. ¶ÔÏÏÔ› Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ› ¤¯Ô˘Ó·Ú·ÙËÚËı› ̤۷ Û ··ÁÔÚÂ˘Ì¤Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, fiˆ˜ ÛÙÔ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô Salisbury Plain ÙÔ ÔÔ›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·ÈÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Wiltshire. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ù· ·Ó¿ÁÏ˘Ê· Û¯‹Ì·Ù· ÛÙ· ÛÈÙËÚ¿ "ÎÔÛÌÔ‡Ó" ÙȘ ηÏÏȤÚÁÂȘ ÚÈÓ ÙËÛ˘ÁÎÔÌȉ‹, ·fi ÙÔÓ ª¿ÈÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ.
 
¶ø™ ¢∏ªπ√Àƒ°√À¡∆∞π;
∏ ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ·fi ÙÚÂȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÔÙÈΤ˜ ÁˆÓ›Â˜. ∏ ÌÈ· ·Ó·˙ËÙ› ÙËÓÂÍ‹ÁËÛ‹ ÙÔ˘ ̤ۈ Â͈Á‹ÈÓˆÓ fiÓÙˆÓ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì·˙› Ì·˜ ̤ۈ ÌÈ·˜ ÁˆÌÂÙÚÈ΋˜ÁÏÒÛÛ·˜. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ÂȯÂÈÚ› ÙË Û˘Û¯¤ÙÈÛ‹ ÙÔ˘ ÌÂ Ê˘ÛÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ·. ∆¤ÏÔ˜, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È Î·È ˆ˜ ÌÈ··Ó·‰˘fiÌÂÓË ÌÔÚÊ‹ Ù¤¯Ó˘, ¤Ó· ηÈÓÔÙfiÌÔ Â›‰Ô˜ "ÁˆÚÁÈÎÔ‡ graffiti" ÌÂÁ¿Ï˘ Îϛ̷η˜.∏ ¿Ô„Ë fiÙÈ Ù· ·ÁÚÔÁÏ˘ÊÈο Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ Â›Û΄˘ Â͈Á‹ÈÓˆÓ ÚÔˆı‹ıËΠȉȷÈÙ¤Úˆ˜·fi Ù· ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘ ÁÈ·Ù› ·Ó¿ÏÔÁ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÚÔÛ›Ï΢·Ó ¿ÓÙ· ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡. ∞Ú¯Èο,ıˆڋıËÎ·Ó ˆ˜ ›¯ÓË ÚÔÛÁ›ˆÛ˘ ÙˆÓ ‰È·ÛÙËÌÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ÛηÊÒÓ Î·È ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚ· ˆ˜ ÌÈ· ÌÔÚÊ‹ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ÙˆÓ fiÓÙˆÓ ·fi ¿ÏÏÔ˘˜ Ï·Ó‹Ù˜ Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó Ì·˙› Ì·˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÌÈ·¿ÁÓˆÛÙË Ù¯ÓÔÏÔÁ›·. π‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ fiÙ·Ó Ù· Û¯‹Ì·Ù· ¤ÁÈÓ·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÔχÏÔη Î·È Ì ٤ÏÂȘÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ·Ó·ÏÔÁ›Â˜, ÂÓÈÛ¯‡ıËΠÔχ ·˘Ù‹ Ë ¿Ô„Ë. ¶ÔÏÏÔ› ·fi ÙÔ˘˜ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ ‚·Û›˙ÔÓÙ·Ó ÛÂÁˆÌÂÙÚÈο ıˆڋ̷ٷ Î·È Ì·ıËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÓfiÌÔ˘˜. ∂ÙÛÈ, ·˘Ùfi ıˆڋıËΠˆ˜ ·fi‰ÂÈÍË ‡·Ú͢ ÌÈ·˜·ÓÒÙÂÚ˘ Â͈Á‹ÈÓ˘ ÓÔËÌÔÛ‡Ó˘, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Ó· "¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È" ÙÔ ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi ‰›Ô Ù˘ °Ë˜.µ¤‚·È·, ÔÈ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ¿Ԅ˘ ‰ÂÓ ¤‰ˆÛ·Ó ÔÙ¤ ÌÈ· ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ÂÍ‹ÁËÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓÂÈÏÂÎÙÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÙÔÔıÂۛ˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË. ∂›Û˘, ÔÙ¤ ‰ÂÓ ÂÍËÁ‹ıËΠÁÈ·Ù›Ù· Û¯‹Ì·Ù· Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙË ÓfiÙÈ· ∞ÁÁÏ›· Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ·ÚÈÛÙÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙËÓÙÂÏÂÈfiÙËÙ·, Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ٷ ·Ï¿ Û¯¤‰È· Ô˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔÓ ∫·Ó·‰¿ Î·È ÛÙȘ ∏¶∞. °È·Ù› ¿Ú·ÁÂ, ÔÈÂ˘Ê˘Â›˜ Â͈Á‹ÈÓÔÈ Ó· ‰È·Ó‡Ô˘Ó ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÎÔÛÌÈΤ˜ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÂÚ›Ù¯ӷۯ‹Ì·Ù· ÛÙ· ÏÈ‚¿‰È· Ì·˜; ∞Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ·, Ë ·Ú·¿Óˆ ¿Ô„Ë ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÙÂÎÌËÚ›ˆÙË Î·È ·‚¿ÛÈÌË.∂ÓÒ ÂÛ¢Ṳ̂ӷ ·Ô‰fiıËÎÂ Ë ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î¿ÔÈˆÓ ·ÁÚÔÁÏ˘ÊÈÎÒÓ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÒÓ Û Â͈Á‹ÈÓÔ˘˜, ÌÂÚÈÎÔ›ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ó ÌÈ· ÈÔ "ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÂÍ‹ÁËÛË". · fairy rings (ÓÂÚ·˚‰fi΢ÎÏÔÈ ‹ÓÂÚ·˚‰Ô‰·ÎÙ˘Ï›‰È·), Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ‰ËÏ·‰‹ ‰·ÎÙ˘Ï›ˆÓ ÛÙÔ ÁÚ·Û›‰È ‹ Û ÏÈ‚¿‰È· ÂÍ·ÈÙ›·˜ ·Ú·ÛÈÙÈÎÒÓÌ˘Î‹ÙˆÓ, ‹Ù·Ó ¤Ó· Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ‹‰Ë ÂÍ·ÎÚÈ‚ˆÌ¤ÓÔ. ∞Ú¯Èο, ÛΤÊÙËÎ·Ó fiÙÈ Èı·ÓÒ˜ Ù· ·ÁÚÔÁÏ˘ÊÈο Ó·‹Ù·Ó ÚÔ˚fiÓ ÌÈ·˜ ·ÚfiÌÔÈ·˜ ‰È·‰Èηۛ·˜. ™‡ÓÙÔÌ· fï˜ ¤ÁÈÓ ‰È¿ÎÚÈÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÓÂÚ·˚‰fi΢ÎÏˆÓ Î·ÈÙˆÓ ·ÁÚÔÁÏ˘ÊÈÎÒÓ (Fischer & Nickell 1992).∏ ıˆڛ· ÁÈ· "‰›Ó˜ Ï¿ÛÌ·ÙÔ˜" ‹Ù·Ó ÙÔ ÚÒÙÔ ÂÂÍËÁËÌ·ÙÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ, Ô˘ ÚÔÙ¿ıËΠηȉËÌÔÛȇÙËΠÙÔ 1989 ·fi ÙÔÓ ∞ÁÁÏÔ ÌÂÙˆÚÔÏfiÁÔ ¢Ú· George Terence Meaden ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘: "TheCircles Effect and Its Mysteries". √ Meaden ÎÚ›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÈ ·ÓÂÌÔÛÙÚfi‚ÈÏÔÈ ı· ‹Ù·Ó ·‰‡Ó·ÙÔ Ó·‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ù¤ÙÔÈ· Û¯‹Ì·Ù·, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ÌË ÚfiÛÊÔÚˆÓ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ Î·È Ù˘Û·ÓÈfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ÛÙË ÓfiÙÈ· ∞ÁÁÏ›·, ÂÛÙ›·Û ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ Û ¤Ó· ·ÚfiÌÔÈÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ, ÙË "‰›ÓËÏ¿ÛÌ·ÙÔ˜". ¶ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ÂÚÌËÓ‡ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ ˆ˜ ¤Ó· ÂÓÙÂÏÒ˜ Ê˘ÛÈÎfi ÌÂÙˆÚÔÏÔÁÈÎfiÊ·ÈÓfiÌÂÓÔ, fiÚÈÛ ˆ˜ "‰›ÓË Ï¿ÛÌ·ÙÔ˜" ÌÈ· Ì¿˙· ÂÚȉÈÓÈ˙fiÌÂÓÔ˘ ·¤Ú· ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙԢ‰¿ÊÔ˘˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤¯ÂÈ Û˘ÛÛˆÚ¢Ù› ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÎÏ¿ÛÌ· ËÏÂÎÙÚÈο ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡. ∫·Ù¿ ÙÔÓMeaden, Ô ÛÙÚÔ‚ÈÏÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ·¤Ú·˜ ÂÚȤگÂÙ·È Û ÈÔÓÈṲ̂ÓË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ÁÓˆÛÙ‹ ˆ˜ Ï¿ÛÌ·, Î·È ÔÈ ‰›Ó˜ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·È Û ÛÊ·›Ú˜ Ï¿ÛÌ·ÙÔ˜, οÙÈ Û˘Ó·Ê¤˜ Ì ÙÔÓ ÛÊ·ÈÚÈÎfi ÎÂÚ·˘Ófi ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË,·ÏÏ¿ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ Î·È Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰È¿ÚÎÂÈ· ˙ˆ‹˜. ∫·ıÒ˜ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÛÊ·›Ú˜ Ï¿ÛÌ·ÙÔ˜ Ï‹ÙÙÔ˘Ó Ù·Û·ÚÙ¿, Ù· ÈÛÔ‰ÒÓÔ˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ Û¯‹Ì·Ù· fiˆ˜, ΢ÎÏÈÎÔ› ‰›ÛÎÔÈ Î·È ‰·ÎÙ‡ÏÈÔÈ.°È· Ó· Ï¿‚ÂÈ ¯ÒÚ· ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÔ‡ÓÙ·È Î·È ÔÈ Î·Ù¿ÏÏËϘ ÁˆÁÚ·ÊÈΤ˜ ηȷÙÌÔÛÊ·ÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ Meaden, ÔÈ Èı·Ó¤˜ Ë̤Ú˜ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›··ÁÚÔÁÏ˘ÊÈÎÒÓ Â›Ó·È ·˘Ù¤˜ ηٿ ÙȘ Ôԛ˜ ÂÈÎÚ·Ù› ˘„ËÏ‹ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Î·È ¿ÓÂÌÔÈ ÌÈÎÚ‹˜ ¤ÓÙ·Û˘, Ԣ¢ÓÔÔ‡Ó ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ıÂÚÌÒÓ ·ÓÔ‰ÈÎÒÓ ÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ› ¤¯Ô˘ÓηٷÁÚ·Ê› Û ÂÚÈÔ¯¤˜ ¯·ÌËÏÔ‡ ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ·Ó·ÁχÊÔ˘ Ù˘ ÓfiÙÈ·˜ ∞ÁÁÏ›·˜ fiˆ˜, ÙÔ Wiltshire Î·È ÙÔHampshire, ÂÚÈÔ¯¤˜ fiÔ˘ ÔÈ ¿ÓÂÌÔÈ ÌÈÎÚ‹˜ ¤ÓÙ·Û˘ ÌÔÚ› Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÌÈÎÚÔ‡˜·ÓÂÌÔÛÙÚfi‚ÈÏÔ˘˜.ÓÙ›ıÂÙ·, ÔÈ ÛÎÂÙÈÎÈÛÙ¤˜ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ ÙˆÓ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÒÓ Â›Ó·È Ù¤ÙÔÈ· Ô˘Î·Ù¿ οÔÈÔÓ ÙÚfiÔ ·Î˘ÚÒÓÂÈ ÙË ıˆڛ·. ∏ ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ·ÁÚÔÁÏ˘ÊÈÎÒÓ ÛÙ· „˘¯Ú¿ ÏÈ‚¿‰È· ÙÔ˘ ∫·Ó·‰¿,fiÔ˘ ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ Â›Ó·È ·Î·Ù¿ÏÏËϘ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ "‰ÈÓÒÓ Ï¿ÛÌ·ÙÔ˜", ‰ÂÓ Û˘Ó¿‰ÂÈ Ì ÙËıˆڛ· ÙÔ˘ Meaden. ¢ËÏ·‰‹, ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ı¤ÙÂÈ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ÙˆÓ "‰ÈÓÒÓ Ï¿ÛÌ·ÙÔ˜", ¿Ú· Î·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ÙˆÓ ·ÁÚÔÁÏ˘ÊÈÎÒÓ. ∏ ıˆڛ· ÙÔ˘ Meaden

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->