Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
1018 Pro an a Ties

1018 Pro an a Ties

Ratings: (0)|Views: 2|Likes:

More info:

Published by: Ηωάνης Αρκουλής on Mar 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/01/2012

pdf

text

original

 
¶ÂÚÈÔ‰ÈÎfi “¶∂ƒπ™∫√¶π√ ∆∏™ ∂¶π™∆∏ª∏™”∆‡¯Ô˜ 275, ™Â٤̂ÚÈÔ˜
2003
æ˘¯ÔÏÔÁ›·
¶ÚÔı·Ó¿ÙȘ ÂÌÂÈڛ˜
µÈÔÏÔÁÈÎfi ‹ ÌÂÙ·Ê˘ÛÈÎfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ;
∞¡∞™∆∞™π∞ ª∞¡∆∂™∏æ˘¯ÔÏfiÁÔ˜, M.Sc. ™¯ÔÏÈ΋˜ æ˘¯ÔÏÔÁ›·˜
∂‰Ò Î·È ·ÈÒÓ˜, ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜Î¿ÔÈˆÓ Û˘Ó·ÓıÚÒˆÓ ÙÔ˘˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ıˆڋıËÎ·Ó ÓÂÎÚÔ›, ·ÏÏ¿ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û˘Ó‹Ïı·Ó,ÁÈ· Ó· ‰ÈËÁËıÔ‡Ó ÙÈ Â›‰·Ó ÛÙËÓ «¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿». ∏ ÚfiÔ‰Ô˜ Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜Î·È Ù˘ È·ÙÚÈ΋˜ Ì·˜ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ ϤÔÓ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Â·Ó·Ê¤ÚÔ˘ÌÂ Î·È Ì Ù¯ÓÈο Ì¤Û· ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ, ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙÔÓ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ Ì·ÚÙ˘ÚÈÒÓ, Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· fï˜ ¤¯ÂÈ ·˘Í‹ÛÂÈ Î·È ÙÔÓ ÛÎÂÙÈÎÈÛÌfi Ì·˜·¤Ó·ÓÙ› ÙÔ˘˜, ·ÊÔ‡ Ë ÂÈÛÙ‹ÌË ıˆÚ› ·ÚÎÂÙ¤˜ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÚÔı·Ó¿ÙȘ ÂÌÂÈڛ˜·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ‰ÈÂÚÁ·ÛÈÒÓ.
∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ Âı·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 130.000 ¿ÓıÚˆÔÈ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÌÔ›Ú· Ô˘Ì·˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ fiÏÔ˘˜, Î·È Ë Â›ÁÓˆÛË ÙÔ˘ ·Ó·fiÊ¢ÎÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘ ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ·fi ÙȘ ÁÓˆÛÙÈΤ˜È‰È·ÈÙÂÚfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ›‰Ô˘˜. √ ¿ÓıÚˆÔ˜, ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ¿Óˆ ÛÙË ÁË, ÊÔ‚¿Ù·ÈÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ, ηıÒ˜ Â›Ó·È Î¿ÙÈ ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÍÂÚ¢ӋÛÂÈ. °È' ·˘Ùfi ÙÔÓ ÏfiÁÔ, ÚÔÛ¿ıËÛÂ, fiˆ˜¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô °¿ÏÏÔ˜ ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ Philippe Aries, Ó· ÙÔÓ «ÂÍËÌÂÚÒÛÂÈ». ¶ÚÔÛ¿ıËÛÂ, ‰ËÏ·‰‹,Ó· ÂÎÏÔÁÈ·ÛÂÈ ÙÔ Ê·ÈÓÔÌÂÓÈο ·Î·Ù·ÓfiËÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘, Î·È Ó· ÙÔ˘ ·Ô‰ÒÛÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο·fi ÙËÓ ‹‰Ë ÔÈΛ· ÙÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ˙ˆ‹˜. √ Êfi‚Ô˜ ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ ÙÔ¤Ó·˘ÛÌ· ÁÈ· Ó· ‰È·Ù˘ÒÛÂÈ ¿ÌÔÏϘ ÂÈηۛ˜ Û¯ÂÙÈΤ˜ Ì ÙË ÌÂÙ¿ ı¿Ó·ÙÔÓ ˙ˆ‹. ¶ÔÏ˘¿ÚÈı̘ıÚËÛΛ˜, ÊÈÏÔÛÔÊÈο Î·È Ì˘ÛÙÈÎÈÛÙÈο Ú‡̷ٷ ·Ó¿ ÙÔ˘˜ ·ÈÒÓ˜ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘ÓÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ ÙËÓ ·ÚËÁÔÚÈ¿ Ô˘ ·Ô˙ËÙ¿.∂ÙÛÈ, Ë ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ, fiˆ˜ ÙËÓ ˘¤‚·ÏÂ Ë ıÚËÛ΢ÙÈ΋ ›ÛÙË Î·È Ë·Ú¿‰ÔÛË, ·Ú¤ÌÂÈÓ ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙË ÁÈ· ·ÈÒÓ˜, ‹ Î·È ÁÈ· ¯ÈÏÈÂٛ˜ ·ÎfiÌË. ™‡Ìʈӷ Ì ·˘Ù‹Ó, Ô ı¿Ó·ÙÔ˜‹Ù·Ó Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÔÈΛԘ, ÎÔÓÙÈÓfi˜, Î·È fi¯È ÙfiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜, οÙÈ Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È Û ÌÂÁ¿ÏË ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙËÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ‰˘ÙÈÎÔ‡ ·ÓıÚÒÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÊÔ‚¿Ù·È ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ ÙfiÛÔ Ôχ, Ô˘ Û˘¯Ó¿ ‰ÂÓÙÔÏÌ¿ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô‡Ù ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘. ¶·Ï·ÈfiÙÂÚ·, Ô ÂÙÔÈÌÔı¿Ó·ÙÔ˜ Û˘ÁΤÓÙÚˆÓ Á‡Úˆ ÙÔ˘ fiÏË ÙËÓÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ‹ ÙËÓ ÎÔÈÓfiÙËÙ·, Ë ÔÔ›· ¿ÎÔ˘Á ÌÂ Â˘Ï¿‚ÂÈ· Ù· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÎÚ‡‚ÂÈ ˆ˜ ‹Ù·Ó ÂΛ ÁÈ·Ó· ÙÔÓ ·Ô¯·ÈÚÂÙ‹ÛÂÈ ÛÙÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÏÏË ˙ˆ‹. ™‹ÌÂÚ·, ηٿ ÁÂÓÈ΋ ÔÌÔÏÔÁ›·, Ë ıÚËÛ΢ÙÈ΋›ÛÙË ÙÔ˘ ‰˘ÙÈÎÔ‡ ·ÓıÚÒÔ˘ ÂÚÓ¿ ÎÚ›ÛË, Î·È Ë ÂÛ¯·ÙÔÏÔÁ›· Â›Ó·È ϤÔÓ ÚÔÓfiÌÈÔ Ï›ÁˆÓ «ÁÚ·ÊÈÎÒÓ».∂ÙÛÈ fï˜, ·Î˘ÚÒÓÂÙ·È Ë «ÂÍË̤ڈÛË» ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜, ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 21Ô˘ ·ÈÒÓ·, ÙÚÔÌ¿˙ÂÈ ÙÔÓ¿ÓıÚˆÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi οı ¿ÏÏË ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘. ¶Ú·ÁÌ·ÙÈο, ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ·ÔʇÁÔ˘Ì ٷ ÓÂÎÚÔÙ·Ê›·, ·ÎfiÌË Î·È Ù· ÓÔÛÔÎÔÌ›·, Î·È ÎÚ·Ù¿Ì ٷ ·È‰È¿ Ì·˜ Ì·ÎÚÈ¿, fi¯È ÌfiÓÔ ·fiÙÔÓ ÓÂÎÚfi ‹ ÙÔÓ ÂÙÔÈÌÔı¿Ó·ÙÔ, ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌ· Î·È ·fi ÙÔÓ ËÏÈÎȈ̤ÓÔ. ™Â ÌÈ· ¢ڇÙÂÚË ıÂÒÚËÛË, ı·ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ԇ̠fiÙÈ, fiÛÔ Ë ÎÔÈÓˆÓ›· Ì·˜ «·ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÙ·È» Î·È ÙÔ Ù·ÌÔ‡ ÙÔ˘ ÛÂÍ ÍÂÂÚÓȤٷÈ,·ÓÙÈηı›ÛÙ·Ù·È ·fi ÙÔ Ù·ÌÔ‡ ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘. ¶Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ Û ·˘Ù‹ ÙË ÌÂÙ¿‚·ÛË ‰È·‰Ú·Ì¿ÙÈÛ ËÚ·Á‰·›· ÚfiÔ‰Ô˜ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ·. √È Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈΤ˜ ·Ó·Î·Ï‡„ÂȘ Ù˘
 
È·ÙÚÈ΋˜, Ù˘ ‚ÈÔÏÔÁ›·˜ Î·È Ù˘ ÁÂÓÂÙÈ΋˜ ÂÚÌ‹ÓÂ˘Û·Ó ÙfiÛÔ ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ¤ˆ˜ ÙfiÙ ıˆÚÔ‡ÌÂÓ· ˆ˜Ì˘ÛÙ‹ÚÈ· Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ‡·Ú͢, ÒÛÙ fi,ÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÚÌËÓ¢ı› Ì ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ÙÚfiÔ,ıˆÚÂ›Ù·È ϤÔÓ ·Ó‡·ÚÎÙÔ.∞Ó·fiÊ¢ÎÙË Û˘Ó¤ÂÈ· ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ ·˘ÙÔ‡ Â›Ó·È Ë ¤ÎÙˆÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·Í›·˜ ÙÔ˘ÂÙÔÈÌÔı¿Ó·ÙÔ˘. ∞ÏÏÔÙÂ, Ô ÂÙÔÈÌÔı¿Ó·ÙÔ˜ ‰È·ÙËÚÔ‡Û ÙËÓ ·Í›· ÙÔ˘ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘, ηÈÌ¿ÏÈÛÙ· ·ÎfiÌË ·Ú·¤Ú·, ·ÊÔ‡ ÙËÓ ¤·ÈÚÓ ̷˙› ÙÔ˘ Û ÌÈ· ˙ˆ‹ ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋, ÛÙËÓ ÔÔ›· fiÏÔÈ ›ÛÙ¢·Ó. √Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ÂÙÔÈÌÔı¿Ó·ÙÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ «ÛÙ¿ÙÔ˘˜», ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘, Ù· ÏfiÁÈ· ÂÓfi˜·ÓıÚÒÔ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ۯ‰fiÓ ·Ó·ÈÚÂı›, ‰ÂÓ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È È· ÛÔ‚·Ú¿ ˘fi„Ë.º˘ÛÈο, ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÌÂȈı›: √Ù·Ó ÙÔ ·ÌÂÚÈηÓÈÎfiÂÚÈÔ‰ÈÎfi Psychology Today ˘¤‚·Ï ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ ÙÔ˘ ¤Ó· ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ Û¯ÂÙÈÎfi Ì ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ,¤Ï·‚ 30.000 ··ÓÙ‹ÛÂȘ, ·ÚÈıÌfi˜ Ô˘ ÍÂ¤Ú·Û ηٿ 10.000 ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ «ÚÂÎfiÚ» ÙÔ˘! ∞˘Ùfi ÙÔÔÔ›Ô Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ˙ËÙÔ‡ÓÙ·È ϤÔÓ ·fi ÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË. ªfiÏȘ ÙÔ 1956, Ë ∞ÌÂÚÈηÓÈÎ‹æ˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ÔÚÁ¿ÓˆÛ ÙÔ ÚÒÙÔ Ù˘ Û˘ÌfiÛÈÔ Ì ı¤Ì· ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ. ∆Ô ÁÂÁÔÓfi˜ ·fi ÌfiÓÔ ÙÔ˘Ì·ÚÙ˘Ú¿ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Ó· ·Ó·Á¿ÁÂÈ Û Í¯ˆÚÈÛÙfi ı¤Ì· ÌÂϤÙ˘ ¤Ó· ÁÂÁÔÓfi˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ÁÈ·ÙfiÛÔ Î·ÈÚfi ·ÔÙÂÏÔ‡Û ̤ÚÔ˜ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜ Î·È Û¯Â‰fiÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· Ù˘ıÂÔÏÔÁ›·˜.√È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ıÚËÛΛ˜, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌÔ‡, ÎËÚ‡ÙÙÔ˘Ó ÙËÓ ‡·ÚÍËÙ˘ ÌÂÙ¿ ı¿Ó·ÙÔÓ ˙ˆ‹˜. √ ÈÔ˘‰·˚ÛÌfi˜ Î·È Ô ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi˜ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó ÙÔ ÛÒÌ· ˆ˜ ÈÛfiÙÈÌÔ Ì ÙËÓ „˘¯‹. °È'·˘Ùfi ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó ÙË ıˆڛ· Ù˘ ÂÁÁÂÓÔ‡˜ ·ı·Ó·Û›·˜ Ù˘ „˘¯‹˜, Î·È ÚÂÛ‚Â‡Ô˘Ó ÌÈ· ¿ÏÏË ¿Ô„Ë: ÙËÓ·Ó¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÓÂÎÚÒÓ. √ ¿ÓıÚˆÔ˜ Â›Ó·È „˘¯Ôۈ̷ÙÈ΋ ÔÓÙfiÙËÙ·. ∑ˆ‹ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋ Û¯¤ÛË„˘¯‹˜ Î·È ÛÒÌ·ÙÔ˜, ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ „˘¯ÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ ÛÙȘ ۈ̷ÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ Î·È ÙËÓÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ „˘¯‹ Î·È ÙÔ ÛÒÌ·. ∞Ó ÏÔÈfiÓ ÔÚ›ÛÔ˘Ì ÙË ˙ˆ‹ ˆ˜ ÙË Û¯¤ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ Ì ÙÔÛÒÌ·, ÙfiÙ ηٷÓÔԇ̠ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ ˆ˜ ÙË ‰È¿Û·ÛË Ù˘ „˘¯Ôۈ̷ÙÈ΋˜ ÂÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘, ÙÔӉȷ¯ˆÚÈÛÌfi ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ·ÔÌfiÓˆÛË Ù˘ „˘¯‹˜ ·fi ÙÔ ÛÒÌ·. ¶ÙÒÌ· Â›Ó·È ÛÒÌ· ¯ˆÚ›˜ „˘¯‹. ∞ÓıÚˆÔ˜Â›Ó·È ¤Ì„˘¯Ô ÛÒÌ· ‹ ÂÓÛÒÌ·ÙË „˘¯‹. ¡ÂÎÚfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Â›Ó·È ÌÈ· ‰È·Û·Ṳ̂ÓË ÔÓÙfiÙËÙ· ·ÓıÚÒÔ˘ Û‰‡Ô ÌfiÚÈ·, ÙËÓ „˘¯‹ Î·È ÙÔ ÛÒÌ·, ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÛ¿Ù·È Ë „˘¯‹, ÚÔÛˆÚÈÓ¿ fï˜, ̤¯ÚȘ fiÙÔ˘ ¤ÏıÂÈ ËÒÚ· Ù˘ ·Ó¿ÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ÓÂÎÚÒÓ, ÔfiÙ ı· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô ¿ÊËÛÂ.™‡Ìʈӷ ÏÔÈfiÓ Ì ÙËÓ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ·, Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ Â›Ó·È ·Ó·ÛÙÚ¤„ÈÌÔ˜, ·Ó Î·È Î¿Ùˆ ·fiÔχ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ Û˘Óı‹Î˜. ∫·È ·Ú’ fiÏÔ Ô˘ ÔÈ Â›ÛË̘ ÂÎÎÏËۛ˜ ·ÔʇÁÔ˘Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ Ó·¿ÚÔ˘Ó ı¤ÛË, ‰ÂÓ ·Ôı·ÚÚ‡ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔ‡˜ ·fi ÙÔ Ó· ‰È·‰›‰Ô˘Ó Î·È Ó· ˘ÈÔıÂÙÔ‡Ó ÙȘ ÈÛÙÔڛ˜ ÔÈÔԛ˜ ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Âı·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎfi ÙÚ·¤˙È Î·È, ÚÈÓ Â·Ó¤ÏıÔ˘ÓÛÙË ˙ˆ‹ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ È·ÙÚÈ΋˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜, ÚÔÏ·‚·›ÓÔ˘Ó Ó· ·ÓÙÈÎÚ›ÛÔ˘Ó Î¿ÙÈ, ÙÔÔÔ›Ô Û˘Ó‹ıˆ˜ ı˘Ì›˙ÂÈ ÙÔÓ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ. °È· Ôχ ηÈÚfi, ÔÈ Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ·˘Ù¤˜, fiˆ˜ Î·È ÔÈ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ fiÛˆÓ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ·˘Ù‹ Ë ˙ˆ‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË Ô˘ ˙Ô˘Ó ¿Óˆ ÛÙË ÁË, ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ·ÓÙÈΛÌÂÓԯϢ·ÛÌÔ‡ ·fi ÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË. ∫·ıÒ˜ fï˜ ÔÈ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜ Ù˘ ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ «ÚÔı·Ó¿ÙȈÓÂÌÂÈÚÈÒÓ», fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ó· ϤÁÔÓÙ·È, ÂÈÛÙÚ·ÙÂ‡Ô˘Ó ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ÁÈ· Ó·ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜, ÙfiÛÔ ÔÈ ÔϤÌÈÔ› ÙÔ˘˜ ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· ÙȘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÌÂÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·. ∏ ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ÚfiÔ‰Ô˜ ÙˆÓ Ó¢ÚÔÂÈÛÙËÌÒÓ ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚¿ÏÂÈ Û ·˘Ùfi, ·Ó Î·È ÌÂ¤Ó·Ó Î¿ˆ˜ ·ÓÔÚıfi‰ÔÍÔ ÙÚfiÔ, ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Ôχ Ê·Ó·ÙÈÎÔ‡˜ ÛÎÂÙÈÎÈÛÙ¤˜ Ó· "‚¿ÏÔ˘Ó Ï›ÁÔ ÓÂÚfiÛÙÔ ÎÚ·Û› ÙÔ˘˜". ∫È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù›, Ì·˙› Ì ÙË Û˘Ó¯‹ ÚfiÔ‰Ô Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘, ·˘Í¿ÓÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ Î·È ËÂ›ÁÓˆÛË Ù˘ ¿ÁÓÔÈ¿˜ Ì·˜. √ˆ˜ ¤ÁÚ·„Â Ô Robert Oppenheimer, «ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ¤Ó· ÌÈÎÚfi ̤ÚÔ˜ ÂÓfi˜·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ ·ÚÎÂÙ¿ ηϿ ÁÈ· Ó· ÓÈÒÛÔ˘Ì ‚·ıÈ¿ ̤۷ Ì·˜ ÙË Û˘Ó·›ÛıËÛË Ù˘ ÁÓÒÛ˘ Î·È ÙËÛ˘Ó·›ÛıËÛË Ù˘ ¿ÁÓÔÈ·˜».÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·ÔÙÂÏ› Ë ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ·Ó·ÛÙÚ„ÈÌfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘, ÙËÓ ÔÔ›·,ÌÂÙ¿ ÙË ıÚËÛΛ·, ‰ÈÂÚÂ˘Ó¿ ϤÔÓ Î·È Ë ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘. ∆Ô 1981, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙˆÓ ∏¶∞Âͤ‰ˆÛ ÙËÓ ÂÚ›ÊËÌË ∂ÓÈ·›· ¡ÔÌÔıÂÙÈ΋ ¶Ú¿ÍË ÁÈ· ÙËÓ ∫‹Ú˘ÍË ÙÔ˘ £·Ó¿ÙÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ·˘Ùfi ÙÔ¤ÁÁÚ·ÊÔ, Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ ÂÓfi˜ ·ÙfiÌÔ˘ ηıÔÚ›˙ÂÙ·È Â›Ù ·fi ÙË ÌË ·Ó·ÛÙÚ¤„ÈÌË ‰È·ÎÔ‹ ÙˆÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈÎÒÓÎ·È ·Ó·Ó¢ÛÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ, ›Ù ·fi ÙË ÌË ·Ó·ÛÙÚ¤„ÈÌË ‰È·ÎÔ‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ ÙÔ˘ÂÁÎÂÊ¿ÏÔ˘, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÂÁÎÂÊ·ÏÈÎÔ‡ ÛÙÂϤ¯Ô˘˜. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÔÏϤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂÈ˜Î·È ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÛÂȘ ̤۷ ÛÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ·, ÙÔ ı¤Ì· fï˜ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÈÎÂÓÙÚÒıËΠÙÔ
 
ÂӉȷʤÚÔÓ ‹Ù·Ó ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÌË ·Ó·ÛÙÚ„ÈÌfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Ë È·ÙÚÈ΋‰¤¯ÂÙ·È fiÙÈ, ÁÈ· ÌÈÎÚfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ Â›Ó·È ·Ó·ÛÙÚ¤„ÈÌË. ∫·Ù¿ ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ··˘Ùfi, ÙÔ ÛÒÌ· ÎËÚ‡ÛÛÂÙ·È «ÎÏÈÓÈο ÓÂÎÚfi». ™ÙËÓ Ú¿ÍË, Ô fiÚÔ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· Ó·ÂÚÈÁÚ¿„ÂÈ ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ ηډȷ΋˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ë ÔÔ›· Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ¿ÓÔÈ· Î·È ·ÒÏÂÈ· ÙË˜Û˘Ó›‰ËÛ˘. ™‹ÌÂÚ·, ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÌÈ· ÔÈÎÈÏ›· ·fi Ù¯ÓÈΤ˜, Ô˘Û›Â˜ Î·È Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ·Ó¿Ó˄˘,Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ, ̤۷ Û ÌÂÚÈο ÏÂÙ¿, Ó· Â·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ ÛÙË ˙ˆ‹, ¯ˆÚ›˜ ÌfiÓÈÌÂ˜Û˘Ó¤ÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘. ¢ÂÓ Â·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È fiÏÔÈ, ·ÏÏ¿ ·ÚÎÂÙÔ› ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ Â·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È,‰ÈËÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÈÛÙÔڛ˜ ÔÈ Ôԛ˜ ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ¿ÊËÓ·Ó ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ·‰È¿ÊÔÚÔ. √ÈÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ı· ÙȘ ¤ÎÚÈÓ·Ó Â›ÙÂ Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈΤ˜, ›Ù ÁÂÏԛ˜. ∆· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, Ë ÌÂÙ·Ê˘ÛÈ΋‰È¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘, fiˆ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ì¤Û· ·fi ÙȘ Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ·˘Ù¤˜, ¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÍÂʇÁÂÈ ·fiÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ Î·È Ó· ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙȘ ¤Á΢Ú˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ÂÈıˆڋÛÂȘ, ¯¿ÚË ÛÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ·ÚÎÂÙÒÓ ÂÚ¢ÓËÙÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ÌÂıfi‰Ô˘˜, ÁÈ· Ó· ÂÚÈÁÚ¿„Ô˘Ó, Ó· Â·ÏËı‡ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÂÚÌËÓ‡ÛÔ˘Ó ÙË ÁÓËÛÈfiÙËÙ· Î·È ÙË Ê‡ÛË ÙˆÓÚÔı·Ó¿ÙÈˆÓ ·˘ÙÒÓ ÂÌÂÈÚÈÒÓ.∏ Pam Reynolds Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Û ̛· ¤Ú¢ӷ ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÈÂÍ‹Á·ÁÂ Ô ¢Ú Michael Sabom, ηډÈÔÏfiÁÔ˜ ÛÙÔπ·ÙÚÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÀÔ‰Ô¯‹˜ µÂÙÂÚ¿ÓˆÓ Ù˘ Atlanta Î·È Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Light and Death, ÙÔ ÔÔ›·ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÌÈ· ÂÎÙÂÓ‹ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ÚÔı·Ó¿ÙÈˆÓ ÂÌÂÈÚÈÒÓ ·ÚÎÂÙÒÓ ·ÛıÂÓÒÓ. ∏ Reynolds ¯ÚÂÈ¿ÛÙËÎÂÓ· ˘Ô‚ÏËı› Û ÌÈ· Û¿ÓÈ· Â¤Ì‚·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ê·›ÚÂÛË ÂÓfi˜ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˘ ·ÁÁÂÈ·ÎÔ‡ ·Ó¢ڇÛÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔÓÂÁΤʷÏfi Ù˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÂÈÏÔ‡Û ¿ÌÂÛ· ÙË ˙ˆ‹ Ù˘. Ô Ì¤ÁÂıÔ˜ Î·È Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ·Ó¢ڇÛÌ·ÙԘηıÈÛÙÔ‡Û ÙËÓ Â¤Ì‚·ÛË Ì ÙȘ ηıÈÂڈ̤Ó˜ Ó¢ÚÔ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ۯ‰fiÓ ·‰‡Ó·ÙË. ∂ÙÛÈ,‰¤¯ıËΠӷ ˘Ô‚ÏËı› Û ÌÈ· ηÈÓÔÙfiÌÔ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·, Ë ÔÔ›· Û˘ÌÂÚÈÂÏ¿Ì‚·Ó ÙËÓ ÙÒÛËÙ˘ ۈ̷ÙÈ΋˜ Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÛÙÔ˘˜ 15 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘, ÙË ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ ηډȷ΋˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ηÈÙˆÓ ÂÁÎÂÊ·ÏÈÎÒÓ Î˘Ì¿ÙˆÓ Ù˘ Î·È ÙËÓ ·Ê·›ÚÂÛË ÙÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜ ·fi ÙÔÓ ÂÁΤʷÏfi Ù˘. ¶ÈÔ ·Ï¿, Ë PamReynolds ÓÂÎÚÒıËΠٯÓËÙ¿ ·fi ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Ù˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÙËÓ Â·Ó¤ÊÂÚ·Ó ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙË ˙ˆ‹.∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ Â¤Ì‚·Û˘, ‚›ˆÛ ÙËÓ ÚÔı·Ó¿ÙÈ· ÂÌÂÈÚ›· Ë ÔÔ›· ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÛ˘Ó¤¯ÂÈ·. ∏ ·Ê‹ÁËÛ‹ Ù˘ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÂӉȷʤÚÔ˘Û·."∆Ô ÂfiÌÂÓÔ Ú¿ÁÌ· Ô˘ ı˘Ì¿Ì·È ‹Ù·Ó Ô ‹¯Ô˜: ∂Ó·˜ ‹¯Ô˜ Û·Ó ¤Ó·˜ Û˘Ó¯‹˜ ‚fiÌ‚Ô˜. ∂ÓȈ۷ Û·Ó Ô‹¯Ô˜ Ó· Ì ÙÚ·‚Ô‡Û ¤Íˆ ·fi ÙÔ ÛÒÌ· ÌÔ˘, ·fi ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ÎÂÊ·ÏÈÔ‡ ÌÔ˘. √ÛÔ ÈÔ Ôχ·ÔÛÒÌÔ˘Ó ·fi ÙÔ ÛÒÌ· ÌÔ˘, ÙfiÛÔ ÈÔ Î·ı·Úfi˜ ÁÈÓfiÙ·Ó Ô ‹¯Ô˜. ∂›¯· ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ ·ÔÙÂÏÔ‡Û¤ӷ ›‰Ô˜ ‰ÚfiÌÔ˘, ÌÈ· Û˘¯ÓfiÙËÙ· ¿Óˆ ÛÙËÓ ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ‚·‰›Ûˆ…£˘Ì¿Ì·È fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ‰ˆÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÁÈÓfiÙ·Ó ÛÙÔ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÂ›Ô ÎÔÈÙ¿˙ÔÓÙ·˜ ÚÔ˜ Ù· οو (…), Û·Ó Ó· ηıfiÌÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÒÌÔ ÙÔ˘ÁÈ·ÙÚÔ‡. ∏ fiÚ·Û‹ ÌÔ˘ ‹Ù·Ó ÈÔ ÔÍ˘Ì¤ÓË Î·È Î·ı·Ú‹ ·' fiÙÈ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈο (…). ™ÙÔ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÂ›Ô ‚ÚÈÛÎfiÙ·ÓÔχ˜ ÎfiÛÌÔ˜. ™Î¤ÊÙËη fiÙÈ ‹Ù·Ó ÂÚ›ÂÚÁÔ˜ Ô ÙÚfiÔ˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Í‡ÚÈÛ·Ó ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÌÔ˘ (…)". ∏Reynolds ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Ì ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Ù· ÂÚÁ·Ï›·, Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi Ù· ÔÔ›· ¤‚ÏÂ ÁÈ· ÚÒÙËÊÔÚ¿, Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ù· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Ù˘."∂›¯· ÙËÓ ·›ÛıËÛË fiÙÈ Î¿ÙÈ Ì ÙÚ·‚Ô‡ÛÂ, ·ÏÏ¿ fi¯È ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙË ı¤ÏËÛ‹ ÌÔ˘. ¶‹Á·ÈÓ· ÁÈ·Ù› ‹ıÂÏ· Ó·¿ˆ (…). ∂ÓȈı· Û·Ó Ó· ·Ó¤‚·ÈÓ· ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ Ì οÔÈÔ ·Û·ÓÛ¤Ú, ¿Ú· Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚ·. ∂ÌÔÈ·˙ ÌÂÛ‹Ú·ÁÁ· (…). ¶Ôχ Û‡ÓÙÔÌ·, ηıÒ˜ ÛÙÚÔ‚ÈÏÈ˙fiÌÔ˘Ó ÛÙË Û‹Ú·ÁÁ·, ¿ÎÔ˘Û· ÙË ÁÈ·ÁÈ¿ ÌÔ˘ Ó· Ì ηÏ›.√̈˜ ‰ÂÓ ÙËÓ ¿ÎÔ˘Á· Ì ٷ ·˘ÙÈ¿ ÌÔ˘…∏Ù·Ó ÌÈ· ·›ÛıËÛË ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋, ·ÏÏ¿ Ôχ ÈÔ ÍÂοı·ÚË ·fi ÙËÓ·ÎÔ‹. ∂ÓȈı· fiÙÈ Ë ÁÈ·ÁÈ¿ ÌÔ˘ ‹ıÂÏ ӷ ¿ˆ ÎÔÓÙ¿ Ù˘, ¤ÙÛÈ Û˘Ó¤¯ÈÛ· ¯ˆÚ›˜ Ó· ÊÔ‚¿Ì·È. ∏ Û‹Ú·ÁÁ· ‹Ù·ÓÛÎÔÙÂÈÓ‹, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ Ù¤ÚÌ· Ù˘ ˘‹Ú¯Â ·˘Ùfi ÙÔ ·ÂÈÚÔÂÏ¿¯ÈÛÙÔ Êˆ˜ Ô˘ fiÏÔ Î·È ÌÂÁ¿ÏˆÓÂ"."∆Ô Êˆ˜ ‹Ù·Ó ·›ÛÙÂ˘Ù· Ï·ÌÚfi, Û·Ó Ó· ‚ÚÈÛÎfiÌÔ˘Ó ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÂÓfi˜ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ï·ÌÙ‹Ú·. ∏Ù·ÓÙfiÛÔ ‰˘Ó·Ùfi, Ô˘ ¤ÊÂÚ· Ù· ¯¤ÚÈ· ÌÔ˘ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÚfiÛˆfi ÌÔ˘ ÁÈ· Ó· Ù· ‰ˆ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û· Ó· Ù·‰ˆ. ∞ÏÏ¿ ‹ÍÂÚ· fiÙÈ Â›Ó·È ÂΛ. √¯È ·fi ÙËÓ ·›ÛıËÛË Ù˘ ·Ê‹˜. ∫·È ¿ÏÈ, Â›Ó·È ÙÚÔÌÂÚ¿ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÙÔÂÍËÁ‹Ûˆ, ·ÏÏ¿ ÁÓÒÚÈ˙· fiÙÈ Â›Ó·È ÂΛ… (…). ∞Ú¯ÈÛ· Ó· ‰È·ÎÚ›Óˆ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÊÈÁÔ‡Ú˜ ̤۷ ÛÙÔ Êˆ˜ - ‹Ù·ÓfiϘ Î·Ï˘Ì̤Ó˜ Ì ʈ˜, ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙÔ ·fi ʈ˜ Î·È ÙÔ Êˆ˜ ÙȘ ‰È·ÂÚÓÔ‡ÛÂ Î·È ÙȘ ‰È·fiÙÈ˙Â. ™ÈÁ¿ ÛÈÁ¿,¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ·›ÚÓÔ˘Ó Û¯‹Ì·Ù· Ô˘ ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›Ûˆ Î·È Ó· ηٷÓÔ‹Ûˆ. ªÔÚÔ‡Û· Ó· ‰È·ÎÚ›ÓˆfiÙÈ Ë ÌÈ· ‹Ù·Ó Ë ÁÈ·ÁÈ¿ ÌÔ˘ (…), ı· ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈ˙· ÔÔÙ‰‹ÔÙÂ Î·È ÔÔ˘‰‹ÔÙÂ. ∆ÒÚ· Ô˘ ÙÔÍ·Ó·ÛΤÙÔÌ·È, ›‰· ÔÏÏÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÁÓÒÚÈ˙· οÔÙÂ Î·È Ô˘ ›¯·Ó Âı¿ÓÂÈ. ∂‰ÂȯӷÓfiÏÔÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ fiˆ˜ ‹Ù·Ó ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜ (…). ∏ıÂÏ·Ó Ó· Ì ÊÚÔÓÙ›ÛÔ˘Ó, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->