Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
1926face Transplants

1926face Transplants

Ratings:
(0)
|Views: 6|Likes:

More info:

Published by: Ηωάνης Αρκουλής on Mar 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/01/2012

pdf

text

original

 
¶ÂÚÈÔ‰ÈÎfi “¶∂ƒπ™∫√¶π√ ∆∏™ ∂¶π™∆∏ª∏™”∆‡¯Ô˜ 296, ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2005
π∞∆ƒπ∫∏
ªÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘ÛË ÚÔÛÒÔ˘!
ªÈ· ÚˆÙÔÔÚȷ΋ ıÂÚ·›·
¡√∆∞ §∞∑∞ƒ∞∫∏µÈÔÏfiÁÔ˜
 ∞ÙÔÌ· Ô˘ ÛÙÂÚ‹ıËÎ·Ó ÙÔ ¯·ÌfiÁÂÏÔ Î·È ÙËÓ ÂÎÊÚ·ÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘ ÙÔ˘˜ ÏfiÁˆÛÔ‚·ÚÒÓ ·Ú·ÌÔÚÊÒÛÂˆÓ ÌÂÙ¿ ·fi ·Ù‡¯ËÌ· ‹ ·Ûı¤ÓÂÈ·, ÌÔÚÔ‡Ó ϤÔÓ Ó· ÚÔۂϤÔ˘ÓÛ ̛· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·ÓıÚÒÈÓË ˙ˆ‹ Ì ÙË ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÚÔÛÒÔ˘ ·fi ÓÂÎÚfi‰fiÙË. ∏ ÂÈÛÙ‹ÌË ‰ËÏÒÓÂÈ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË Ì ÙË ÁÓÒÛË Î·È ÙȘ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈΤ˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È Î·È ¤ÙÔÈÌË Ó· ÙÔÏÌ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÚˆÙÔÔÚȷ΋ ıÂÚ·›·. ∏ ÎÔÈÓˆÓ›· ·ÓÙ›ıÂٷηٷı¤ÙÂÈ ¤ÓÙÔÓÔ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ÁÈ· ÙËÓ ˆÚÈÌfiÙËÙ· Ô˘ ı· Âȉ›ÍÔ˘Ó Ù· ̤ÏË Ù˘ ÛÙ·ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·Ù· ·ÏÏ·Á‹˜ ÚÔÛÒÔ˘ Î·È ÂÓ Ì¤ÚÂÈ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ Ô˘·ÔÚÚ¤Ô˘Ó ·fi ·˘Ù¿.
∏ ÎÔÈÓˆÓÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ÂÎÔÚ‡ÂÙ·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ·fi ÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋, ÙË Ê˘ÛÈÔÁӈ̛·Î·È ÙËÓ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘. ∂ÈÎÔÈÓˆÓԇ̠ˆ˜ ¿ÓıÚˆÔÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Î·È Ì¤Ûˆ ÙˆÓÂÎÊÚ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ÚÔÛ‰›‰ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÚfiÛˆfi Ì·˜ ·fi ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Ì·ÙÈÒÓ, ÙˆÓ ÊÚ˘‰ÈÒÓ, ÙˆÓ ¯ÂÈÏÈÒÓ.∂ÈϤÔÓ, ÙÔ ÚfiÛˆÔ ·ÔÙÂÏ› ΢ڛ·Ú¯Ô ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ Î·È ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi ÛËÌ›ԉȿÎÚÈÛ‹˜ ÙÔ˘ ·fi Ù· ˘fiÏÔÈ· ¿ÙÔÌ·.ÃÈÏÈ¿‰Â˜ ¿ÓıÚˆÔÈ Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ÛÙÂÚÔ‡ÓÙ·È ÙË Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋ ÂÈÎfiÓ· Î·È ÙËÓ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ÚÔÛÒÔ˘ ÙÔ˘˜, ÙÔ ¯·ÌfiÁÂÏÔ ‹ ÙÔ Á¤ÏÈÔ ÙÔ˘˜ Î·È Â͈ıÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÔÌfiÓˆÛË ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ηٷÛÙÚÔÊ‹˜ ÙˆÓ ÈÛÙÒÓ ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘, Û˘Ó‹ıˆ˜ ÌÂÙ¿ ·fi ·Ù‡¯ËÌ·. ∏ ÊÚ›ÎË Î·È Ë ·ÔÎÚÔ˘ÛÙÈÎfiÙËÙ·Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› Ù· ÌÂÁ¿Ï˘ ¤ÎÙ·Û˘ ÙÚ·‡Ì·Ù· ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘, ·Ó·Áο˙ÂÈ Û˘¯Ó¿ Ù· ¿ÙÔÌ· ÛÙÔÓ ÂÁÎÏÂÈÛÌfiÛ ¤Ó· ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, οÔȘ ÊÔÚ¤˜ ÛÙË ‰È·Ú΋ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÛÎÔÙ¿‰ÈÎ·È ÙË ¯ÚfiÓÈ· ηٿıÏÈ„Ë. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ ·ÎÚÈ‚‹ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ·Ó¿ ÙÔÓÎfiÛÌÔ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ·ÔÌÔӈ̤ÓÔÈ ÎÚ‡‚Ô˘Ó ÙȘ ·Ú·ÌÔÚÊÒÛÂȘ ÙȘ Ôԛ˜ ÚÔοÏÂÛ·Ó ÂÁη‡Ì·Ù·,ÙÚ·‡Ì·Ù·, ·Ûı¤ÓÂȘ ‹ ·ÎfiÌË Î·È ÂÎ ÁÂÓÂÙ‹˜ ·ÓˆÌ·Ï›Â˜.√È ÂÎÙÂٷ̤Ó˜ ‚Ï¿‚˜ ÙÔ˘ ‰¤ÚÌ·ÙÔ˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÙÚ·‡Ì· ‹ ¤Áη˘Ì· ÂÈʤÚÔ˘Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ ηٷÛÙÚÔÊ‹Ù˘ ‚Ï·ÛÙÈ΋˜ ÛÙÈ‚¿‰·˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· ÔÊ›ÏÂÙ·È Ë ·Ó·Á¤ÓÓËÛ‹ ÙÔ˘. ∏ ÂԇψÛË ÙˆÓ ÏËÁÒÓ Û˘Ì‚·›ÓÂÈÙfiÙ Ì ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÂÓfi˜ ÈÛÙÔ‡ Ô˘ Â›Ó·È ·¯‡ÙÂÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰¤ÚÌ·ÙÔ˜, ÏÈÁfiÙÂÚÔ Â˘Ï‡ÁÈÛÙÔ˜, ̉ȷÊÔÚÂÙÈÎfi ¯ÚÒÌ· Î·È ˘Ê‹, Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ¯˘ÏÔÂȉ¤˜. ∏ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ ¯˘ÏÔÂȉԇ˜ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ÌË·Ó·ÛÙÚ¤„ÈÌË ·Ú·ÌfiÚʈÛË, Ë ÔÔ›· ·ÔÙÂÏ› ·Ó·fiÊ¢ÎÙË Î·Ù¿ÏËÍË ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ, ηıÒ˜ Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓÂ›Ó·È ÁÓˆÛÙfi˜ ·fi ÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË Ô Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ Ô˘ ı· ·ÔÙÚ¤ÂÈ ÙÔÓ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ÂÓÒ ı· ÂÈÙÚ¤ÂÈÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ‚Ï·‚ÒÓ. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ì ԉ‡ÓË Î·È Û ÌÈÎÚfi¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÌÂÙ¿ ÙÔ ·Ù‡¯ËÌ¿ ÙÔ˘˜ fiÙÈ ı· ÛÙÂÚËıÔ‡Ó ÁÈ· ¿ÓÙ· ÙË Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·ÈÌ·˙› Ì ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ô˘ ̤¯ÚÈ ÙfiÙ ·ÔÏ¿Ì‚·Ó·Ó.∏ ·ÈÛıËÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘ ÌÂÙ¿ ·fi Ù¤ÙÔÈ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Â›Ó·È ˆÛÙfiÛÔ ‰˘Ó·Ùfi Ó· ‚ÂÏÙȈı› ÛÂοÔÈÔ ‚·ıÌfi ̤ۈ ÌÈ·˜ ÛÂÈÚ¿˜ Ï·ÛÙÈÎÒÓ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ÂÂÌ‚¿ÛˆÓ. ∆Ô ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ Û˘Ó‹ıˆ˜·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ χÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜, ÂÓÒ Û˘¯Ó¿ ··ÈÙ› ̤¯ÚÈÎ·È 50 Î·È ϤÔÓ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ. ™ÙȘ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘·ÛıÂÓÔ‡˜ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ‰¤ÚÌ·ÙÔ˜ (ÌÔۯ‡̷ٷ) Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ¿ÏÏ· ÛËÌ›· ÙÔ˘ ÛÒÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘, fiˆ˜
 
Ë Ú¿¯Ë, ÔÈ ÁÔÊÔ› Î·È ÔÈ ÌËÚÔ›. ∏ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋ ¤ÎÊÚ·ÛË ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘, Ë ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ¯ÂÈÏÈÒÓ Î·È ÙˆÓÊÚ˘‰ÈÒÓ ‰ÂÓ ·Ó·ÎÙÒÓÙ·È Ì ÌÔۯ‡̷ٷ ·fi ¿ÏÏ· ̤ÚË ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Î·È Ô ·ÛıÂÓ‹˜ ·ÔÎÙ¿ Û˘Ó‹ıˆ˜¤Ó· ÚfiÛˆÔ ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙÔ, ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Ì›·˜ ¤ÎÊÚ·Û˘ ‹ ÂÓfi˜ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·ÙÔ˜.∂Í·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔÏË ÁÈ· ÙËÓ Ï·ÛÙÈ΋ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Ë ·Ó·Î·Ù·Û΢‹ Ù˘ ̇Ù˘ Î·È ÙÔ˘ÛÙfiÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ·ÛıÂÓÔ‡˜, fiÙ·Ó Ù· ÛËÌ›· ·˘Ù¿ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÛÙ› ÛÔ‚·Ú¤˜ ‚Ï¿‚˜. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘¤¯Ô˘Ó ÂÈϤÔÓ Î·Ù·ÛÙÚ·Ê› ̇˜ Î·È Ó‡ڷ Ô˘ ηٷϋÁÔ˘Ó ÛÙËÓ Î¿Ùˆ ÁÓ¿ıÔ, Ë ·‰˘Ó·Ì›· ·Ó¿ÎÙËÛ˘Ù˘ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ¿˜ Ù˘ ·Ó·Áο˙ÂÈ Ù· ¿ÙÔÌ· ÛÙË ‰È· ‚›Ô˘ Û›ÙÈÛË Ì ˘ÁÚ‹ ÙÚÔÊ‹ ̤ۈ ۈϋӷ.¶ÚfiÛÊ·Ù˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÁÈ· ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ˘ ÌÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘Û˘ ÚÔÛÒÔ˘·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙË ÌfiÓË Èı·ÓÒ˜ ËÁ‹ ÂÏ›‰·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÂÁÎψ‚ÈÛÌfi ·fi ÙËÓ ·ÔÌfiÓˆÛË, ÙËÓ ·Û¯‹ÌÈ· ηÈÙÔÓ ‰È·Ú΋ fiÓÔ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ·˘ÙÒÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂÚ›ÏÔÎË ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÔÏfiÎÏËÚÔ˘ ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘ ·fi ¤Ó· ÓÂÎÚfi ¿ÙÔÌÔ Û ¤Ó· ¿ÏÏÔ ·Ú·ÌÔÚʈ̤ÓÔ, ·fi ÙÔ ÔÔ›ÔÙ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ı· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ ‰ÈÎÔ› ÙÔ˘ ηÙÂÛÙÚ·Ì̤ÓÔÈ ÈÛÙÔ›. √ ‰¤ÎÙ˘ ÙÔ˘ ÌÔۯ‡̷ÙÔ˜ ı·˘Ô‚¿ÏÏÂÙ·È ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ Û ÛÙ·ıÂÚ‹ Î·È ‰È· ‚›Ô˘ ·ÓÔÛÔηٷÛÙ·ÏÙÈ΋ ıÂÚ·›·, ÒÛÙ ӷ ·ÔÊ¢¯ı› Ë·fiÚÚÈ„Ë ÙÔ˘ ÌÔۯ‡̷ÙÔ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ۯ‰ȷÛÙ¤˜ Ù˘ ÚˆÙÔÔÚȷ΋˜ ıÂÚ·›·˜, Ë ÂÈÙ˘¯‹˜¤Î‚·Û‹ Ù˘ ı· ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹˜ ÙÔ˘˜ Î·È Û˘ÓÂÒ˜ Ù˘„˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜.√È ÂÓ‰ÔÈ·ÛÌÔ› ÁÈ· ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ Ô˘ ·ÔÚÚ¤Ô˘Ó ·fi ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· Â›Ó·È ÔÏÏÔ›. √ ‰¤ÎÙ˘ ÙÔ˘ÌÔۯ‡̷ÙÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‰Â¯ı› ÙÔ Ó¤Ô ÚfiÛˆÔ ˆ˜ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ·ÙÔÌÈÎfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘, Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÂÈ ÙˆÓ‰˘ÛÌÂÓÒÓ Û˘ÓÂÂÈÒÓ ·fi ÙËÓ ·ÓÔÛÔηٷÛÙÔÏ‹, Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ› ÙÔÓ ‰È·Ú΋ Êfi‚Ô ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ ¿Û·ÛÙÈÁÌ‹ ÂӉ¯fiÌÂÓË ·fiÚÚÈ„Ë ÙÔ˘ ÌÔۯ‡̷ÙÔ˜ Î·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ÂÓÔ¯‹˜ οıÂÊÔÚ¿ Ô˘ ı· ·Ú·ÙËÚ› ÛÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÂÓfi˜ ÓÂÎÚÔ‡ ·ÙfiÌÔ˘. Àfi ·˘Ù¤˜ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ٛıÂÙ·È Â‡ÏÔÁ· Î·È ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ηٿ fiÛÔÓ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ ·ÛıÂÓ›˜, ‹‰Ë Ù·Ï·ÈˆÚË̤ÓÔÈ ·fi ÙȘ·Ù˘¯›Â˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜, ı· Âȉ›ÍÔ˘Ó ÚÔı˘Ì›· Ó· ˘ÔÛÙÔ‡Ó ÙË ‰È·‰Èηۛ· Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ ı· ·ԉ›ÍÔ˘Ó fiÙȉȷı¤ÙÔ˘Ó ÙÔ „˘¯ÈÎfi Ûı¤ÓÔ˜ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ.√È „˘¯ÔÏfiÁÔÈ ‰È·Ù›ÓÔÓÙ·È fiÙÈ Ë ¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ·Ú·ÌfiÚʈÛ˘ Ô˘ ˘¤ÛÙË ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ ‰ÂÓ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È ÌÂÙÔÓ ‚·ıÌfi Ù˘ ηٿıÏȄ˘ Î·È ·ÔÌfiÓˆÛ˘ Ô˘ ·˘Ù‹ ÚÔηÏ›. ∞ÓÂÍ·Úًو˜ ¤ÎÙ·Û˘ Ù˘ ‚Ï¿‚˘,·ÈÛÈfi‰ÔÍ· ·fi ÙË Ê‡ÛË ÙÔ˘˜ ¿ÙÔÌ·, Ì ˘„ËÏfi ‚·ıÌfi ·˘ÙÔÂÎÙ›ÌËÛ˘, ‰˘Ó·ÌÈÛÌfi Î·È Î·Ù¿ÏÏËÏˢÔÛÙ‹ÚÈÍË ·fi ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·Ô‰¤¯ÔÓÙ·È ÙË Ó¤· ÙÔ˘˜ ηٿÛÙ·ÛË Î·È ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ÙË ˙ˆ‹ÙÔ˘˜ Û‡Ìʈӷ Ì ·˘Ù‹Ó. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ¿ÙÔÌ· ¢·›ÛıËÙ·, ¢¿ÏˆÙ· Ì ¯·ÌËÏ‹ ·˘ÙÔÂÎÙ›ÌËÛË Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·ÈÛ˘Ó‹ıˆ˜ ÛÙËÓ ·ÔÌfiÓˆÛË Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ıÏÈ„Ë. £· ‹Ù·Ó ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÔÌ¿‰· ·ÙfiÌˆÓ Ó··Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÂÈÚÚÂ‹˜ ÛÙËÓ ·Ô‰Ô¯‹ Ó¤ˆÓ Î·È ÂÈÛÊ·ÏÒÓ ÌÂıfi‰ˆÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÙÔ˘ÚÔ‚Ï‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘˜. √È ÛÙ·ÙÈÛÙÈΤ˜ fï˜ ·ÔηχÙÔ˘Ó Ì›· ÂÓÙÂÏÒ˜ ¿ÏÏË Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ηıÒ˜ÂΛÓÔÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û οÔÈÔ ‚·ıÌfi ·ԉ¯ı› ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜, ‰ËÏÒÓÔ˘Ó Úfiı˘ÌÔÈ Ó··ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Î·ÈÓÔÙfiÌÔ˘˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛ‹ Ù˘. ªÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·ÙfïÓ, ÔÈ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÔ›,Ô˘ ı· ·ÔÙÔÏÌ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚÒÙË ÌÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘ÛË ÚÔÛÒÔ˘, ı· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜·ÛıÂÓ›˜ ÙÔ˘˜. ¢Âο‰Â˜ ¿ÓıÚˆÔÈ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ı¤ÛÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË ÌÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘ÛË ÚÔÛÒÔ˘, ·ÈÛÈÔ‰ÔÍÒÓÙ·˜ fiÙÈ ·˘Ù‹ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Î·È ÙËÌfiÓÈÌË Ï‡ÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ¿ ÙÔ˘˜.
Ã∂πƒ√Àƒ°π∫∂™ ∂¶π∆ÀÃπ∂™
¢¤Î· ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ, ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ÂÓfi˜ ÛÈÙÈÔ‡ ÛÙË ‚fiÚÂÈ· πÓ‰›·, ¤Ó· ÂÓÓÈ¿¯ÚÔÓÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ, ËSandeep Kaur, ı¤ÚÈ˙ ÙÔ ÁÚ·Û›‰È fiÙ·Ó Ù· Ì·ÏÏÈ¿ Ù˘ ÂÓÂÏ¿ÎËÛ·Ó ÛÙË ıÂÚÈÛÙÈ΋ Ì˯·Ó‹. ∏ ‚›·ÈË ¤ÏÍË Ô˘¿ÛÎËÛÂ Ë Ì˯·Ó‹ ÚÔοÏÂÛ ÙËÓ ·fiÛ¯ÈÛË ÙÔ˘ ‰¤ÚÌ·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ Ï·ÈÌÔ‡ Î·È ÙË ‚›·ÈË·ÔÎfiÏÏËÛË fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÙÚȯˆÙÔ‡ ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ÎÂÊ·Ï‹˜ Î·È ÙÔ˘ ‰¤ÚÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘ Ù˘. ¶·Ú¿ ÙÔÓ·ÓÈÎfi Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ, Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ Û ̛· Ï·ÛÙÈ΋ Û·ÎԇϷ fi,ÙÈ Â›¯Â ·ÔÛ·ÛÙ› ·fiÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘ ¿Ù˘¯Ô˘ ·È‰ÈÔ‡ Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ¤Ó· ÙÚ›ˆÚÔ ÂÚÈÂÙÂÈ҉˜ Ù·Í›‰È ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÙÔ ·È‰› Î·È ÙËÛ·ÎԇϷ Û ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô.√ ıÂÚ¿ˆÓ È·ÙÚfi˜, Abraham Thomas, ÁÓÒÚÈ˙ fiÙÈ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÈÛÙÒÓ ÛÙÔÎÂÊ¿ÏÈ ·fi ¿ÏÏ· ÛËÌ›· ÙÔ˘ ÛÒÌ·Ùfi˜ Ù˘ ı· ÚÔηÏÔ‡Û ÙÚÔÌÂÚ‹ Î·È ÌfiÓÈÌË ·Ú·ÌfiÚʈÛË Î·È, ¯ˆÚ›˜Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ› ÙÔ ÚˆÙÔÔÚÈ·Îfi Â›Ù¢ÁÌ· Ô˘ ÂÈÙÂÏÔ‡Û ÂΛÓË ÙË ÛÙÈÁÌ‹, ÙfiÏÌËÛ ӷÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ù˘ Û·ÎԇϷ˜ ÛÙË ı¤ÛË Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Ï›Á˜ ÒÚ˜ ÚÈÓ. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó
 
ÔÚı‹ Î·È Ë ÔχˆÚË ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ Â¤Ì‚·ÛË, Ô˘ ÂÌÂÚÈ›¯Â ÙË Û‡Ó‰ÂÛË ·ÚÙËÚÈÒÓ Î·È ÊÏ‚ÒÓ ÔÈ Ôԛ˜›¯·Ó ·ÔÎÔ›, ·ԉ›¯ıËΠۈًÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÂȉÈfiÚıˆÛË ÙˆÓ ‚Ï·‚ÒÓ Ô˘ ÚÔοÏÂÛ ÙÔ ·Ù‡¯ËÌ·. ∏ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ Sandeep ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÚÒÙË ÂÚ›ÙˆÛË ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋˜ Â·Ó·ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ÔÏfiÎÏËÚÔ˘ ÙÔ˘ÚÔÛÒÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÙÚȯˆÙÔ‡ Ù˘ ÎÂÊ·Ï‹˜, ÙËÓ ÔÔ›· ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÌÂÚÈΤ˜ ·ÎfiÌË.∏ ÂÈÙ˘¯›· ÙˆÓ ÂÁ¯ÂÈÚËÌ¿ÙˆÓ ·˘ÙÒÓ Á¤ÓÓËÛ ÛÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ·, Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔÙ˘ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋˜, ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ηٿ fiÛÔÓ ı· ·Ô‰ÂÈÎÓ˘fiÙ·Ó ÂÊÈÎÙ‹ Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘ ÓÂÎÚÒÓ·ÙfiÌˆÓ Û ¿ÙÔÌ· Ì ÛÔ‚·Ú¤˜ ·Ú·ÌÔÚÊÒÛÂȘ. ∂ÙÛÈ ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Ë È‰¤· Ù˘ ÌÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘Û˘ ÚÔÛÒÔ˘. ∏Û‡Á¯ÚÔÓË È·ÙÚÈ΋ ÁÓÒÛË Î·È ÔÈ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈΤ˜ Ù¯ÓÈΤ˜, ΢ڛˆ˜ Û Â›Â‰Ô ÌÈÎÚÔ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋˜, ηıÈÛÙÔ‡ÓÛ‹ÌÂÚ· ÂÊÈÎÙ‹ ·˘Ù‹ ÙË ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ Â¤Ì‚·ÛË. ¢È¿ÊÔÚ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÒÓ ·fi ÙȘ ∏¶∞, ÙË ªÂÁ¿Ï˵ÚÂÙ·Ó›· Î·È ÙË °·ÏÏ›· (·Í›˙ÂÈ Ó· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ Ù˘ Á·ÏÏÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ËÁÂ›Ù·È Ô ∂ÏÏËÓ·˜ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁfi˜ÓÙÒÓÈÔ˜ ¶·Ú·Û΢¿˜) ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ۯ‰ȿÛÂÈ ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ì›·˜ Ù¤ÙÔÈ·˜ Â¤Ì‚·Û˘ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó Ù˯ÔÚ‹ÁËÛË Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜ ÁÈ· Ó· ÚÔ‚Ô‡Ó ÛÙÔ ÙÔÏÌËÚfi ÂÁ¯Â›ÚËÌ·. ªÂ ÔÈΛϘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÛÂÂÈÛÙËÌÔÓÈο ÂÚÈÔ‰Èο Î·È Û˘Ó¤‰ÚÈ· ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ì ÙÚfiÔ ÏÂÙÔÌÂÚ‹ ÙË ‰È·‰Èηۛ·Ô˘ ۯ‰ȿ˙Ô˘Ó Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó, Ë ÔÔ›· ı· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È Û ÙÚ›· ‰È·ÎÚÈÙ¿ ÛÙ¿‰È·.Ô ÚÒÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘ ÙÔ˘ ÙÒÌ·ÙÔ˜, Ô˘ ı· ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ‰ˆÚËÙ‹. ∏ ‰È·‰Èηۛ· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ‰ˆÚËÙ‹ ‰ÈfiÙÈ ÙÔ ‰¤ÚÌ· ·ÔÙÂÏ› ÙÔÚÒÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· Û‹ÂÙ·È. ª›· ÙÔÌ‹ ÛÙÔ fiÚÈÔ Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ÙˆÓ Ì·ÏÏÈÒÓ ÛÙÔ̤وÔ, Ï¢ÚÈο ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÎÚÔÙ¿ÊÔ˘˜, ÂÌÚfi˜ ·fi Ù· ·˘ÙÈ¿ Î·È ÛÙȘ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈΤ˜ ·Ó·‰ÈÏÒÛÂȘ ÙÔ˘Ï·ÈÌÔ‡ ı· ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ··Ú¯‹ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÎfiÏÏËÛË fiÏ˘ Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘. ™ÙËÓÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘ Ô˘ ı· ·ÔÛ¿Ù·È ı· Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ù· ÊÚ‡‰È·, Ù· ‚Ϥʷڷ, Ë Ì‡ÙË, ÛÙÔÛÙfiÌ· Î·È Ù· ¯Â›ÏË Î·ıÒ˜ Î·È ÙÔ ÏÂÙfi ÛÙÚÒÌ· Ï›Ô˘˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ ‰¤ÚÌ·. ªÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ,˘„ËÏ‹ ‰ÂÍÈfiÙËÙ· ··ÈÙ› Ë ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙˆÓ ‚ÏÂÊ¿ÚˆÓ. ∏ ¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› ÙÔÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ‰¤ÎÙË Î·È Ë ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Û‡ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ı· ηıÔÚ›ÛÂÈ Î·È ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ÓÂÎÚÔ‡ ·ÙfiÌÔ˘, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· Êı¿ÛÂÈ ÙÔ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎfi Ó˘ÛÙ¤ÚÈ, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ë ·fiÛ·ÛË ÙÔ˘¯fiÓ‰ÚÔ˘ Ù˘ ̇Ù˘, ÌÂÚÈÎÒÓ ÓÂ‡ÚˆÓ ‹ ·ÎfiÌË Î·È Ì˘ÒÓ. ∂ÈϤÔÓ Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ÂÎÙÂÏÂ›Ù·È Î·ÈÌÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘ÛË ÔÛÙÒÓ ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ‚Ï·‚ÒÓ ÙÔ˘ ·ÛıÂÓÔ‡˜ÙÔ ··ÈÙ›.√È ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÔ› ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ ÙÔ ÚÒÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ı· ‰È·ÚΛ ÂÚ›Ô˘ 10 - 12 ÒÚ˜ ‰ÈfiÙÈ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔÓ· Âȉ›ÍÔ˘Ó È‰È·›ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹ Î·È ÊÚÔÓÙ›‰· ÛÙËÓ ·ÔÎfiÏÏËÛË ÙˆÓ ÛËÌ›ˆÓ fiÔ˘ ÙÔ ‰¤ÚÌ· Û˘Ó‰¤ÂÙ·ÈÌ ٷ ‚·ÛÈο Ó‡ڷ Ô˘ ηٷϋÁÔ˘Ó ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ. ™Ù· ÛËÌ›· ·˘Ù¿ ÔÈ ÙÔ̤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ›ӷÈηٿÏÏËϘ ÒÛÙ Û ÂfiÌÂÓÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ÌÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘Û˘ Ó· Û˘Ó‰ÂıÔ‡Ó Ì ÂÈÙ˘¯›· Ù· Ó‡ڷ Ô˘‰È·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÙËÓ Î›ÓËÛË ÙˆÓ Ì˘ÒÓ ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘ Î·È ÙȘ ·ÈÛıËÙÈΤ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘. ªÂٷ͇ ÙˆÓÓÂ‡ÚˆÓ ·˘ÙÒÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· Â›Ó·È ÂΛӷ Ô˘ ÎÈÓÔ‡Ó Â¿Óˆ Î·È Î¿Ùˆ ÙÔ˘˜ ÔÊı·ÏÌÈÎÔ‡˜ ‚ÔÏ‚Ô‡˜ (ÎÔÈÓfiÎÈÓËÙÈÎfi Î·È ÙÚÔ¯ÈÏÈ·Îfi), ÙÔ Ó‡ÚÔ Ô˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙËÓ Ï¢ÚÈ΋ ÌÂٷΛÓËÛË ÙˆÓ ‚ÔÏ‚ÒÓ (··ÁˆÁfi), ÙÔÓ‡ÚÔ Ô˘ ÚÔÛ‰›‰ÂÈ ÙË ÏÂÙ‹ ΛÓËÛË ÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ Ì˘ÒÓ Î·Ù¿ ÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ (ÚÔÛˆÈÎfi)Î·È Ù¤ÏÔ˜ ·˘Ùfi Ô˘ ‰È·ÙËÚ› ÙËÓ ·›ÛıËÛË ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ (ÙÚ›‰˘ÌÔ). √ÔÈ·‰‹ÔÙ ·ÔÙ˘¯›· Ù˘ Û‡Ó‰ÂÛË˜ÙˆÓ ÓÂ‡ÚˆÓ ÙÔ˘ ‰¤ÎÙË Ì ٷ ηٿÏÏËÏ· ÛËÌ›· ÙÔ˘ ÌÔۯ‡̷ÙÔ˜ ı· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ·ÒÏÂÈ·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ Î·È ÙËÓ «·ÁˆÌ¤ÓË» ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘ ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘.Ô ÌfiÛ¯Â˘Ì· ı· ÂϤÁ¯ÂÙ·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘, Î·È Â¿Ó ·Ô‰Âȯı› Â·ÚÎÒ˜ ˘ÁȤ˜, ÔȯÂÈÚÔ˘ÚÁÔ› ı· ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ Â¤Ì‚·Û˘, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·ÚfiÌÔÈ· ‰È·‰Èηۛ··ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘ ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ‰¤ÎÙË. ∆Ô ÛÙ¿‰ÈÔ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¯ÚÔÓÔ‚fiÚÔ ‰ÈfiÙÈÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÈϤÔÓ ÙËÓ ÂÚ›‰ÂÛË ·ÚÙËÚÈÒÓ Î·È ÊÏ‚ÒÓ Ô˘ ηٷϋÁÔ˘Ó ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ, ÒÛÙ ӷ·ÔÊ¢¯ı› Ë ·ÈÌÔÚÚ·Á›·. ∞Ó¿ÏÔÁÔ˜ ÏÂÙfi˜ ¯ÂÈÚÈÛÌfi˜ ··ÈÙÂ›Ù·È ÛÙ· ÛËÌ›· fiÔ˘ ηٷϋÁÔ˘Ó Ù· Ó‡ڷÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘ ηıÒ˜ ·ÎfiÌË Î·È Ë ÂÏ¿¯ÈÛÙË Ï·Óı·Ṳ̂ÓË ÙÔÌ‹ ı· ÚÔηϤÛÂÈ ·Ú¿Ï˘ÛË Î·È ·ÒÏÂÈ· ÙË˜Ê˘ÛÈ΋˜ ΛÓËÛ˘ Ô˘ Ë ÂÓ ÏfiÁˆ ÌÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘ÛË Î·ÏÂ›Ù·È Ó· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÂÈ.ªÂÙ¿ Î·È ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙÔ˘ ηÙÂÛÙÚ·Ì̤ÓÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘ ÙÔ˘ ‰¤ÎÙË, ·Ú¯›˙ÂÈ ÙÔ ÙÚ›ÙÔ Î·È ϤÔÓÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ÌÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘Û˘, ‰ËÏ·‰‹ ·˘Ùfi Ù˘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Î·È Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÙÔ˘ ÌÔۯ‡̷ÙÔ˜ ÛÙÔÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘ ‰¤ÎÙË. √ ‚·ıÌfi˜ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÙÔ ÌfiÛ¯Â˘Ì· ı· Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Ì ÙËÓ ·Ó·ÙÔÌ›· ÙÔ˘ÌÂÙ·ÌÔÛ¯Â˘Ì¤ÓÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙËÓ ÔÌÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÙˆÓ ÔÛÙÒÓ ÙÔ˘ Ì ÂΛÓË ÙÔ˘ÎÚ·Ó›Ô˘ ÙÔ˘ ‰fiÙË. ∂¿Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÎÚ·›Â˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜, fiˆ˜ ÚÔÂͤ¯ÔÓ ËÁÔ‡ÓÈ ‹ ÌÂÁ¿Ï· ˙˘ÁˆÌ·ÙÈο,Â›Ó·È Èı·ÓfiÓ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÂÈϤÔÓ ÌÔۯ‡̷ٷ. ∂ÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔÈ ÛÙË ÌÈÎÚÔ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ È·ÙÚÔ›

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->