Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pa Limps is To

Pa Limps is To

Ratings: (0)|Views: 5|Likes:

More info:

Published by: Ηωάνης Αρκουλής on Mar 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/17/2014

pdf

text

original

 
¶ÂÚÈÔ‰ÈÎfi “¶∂ƒπ™∫√¶π√ ∆∏™ ∂¶π™∆∏ª∏™”∆‡¯Ô˜ 334, ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2009
∞ƒÃ∞π√§√°π∞
TÔ ·Ï›Ì„ËÛÙÔ ÙÔ˘ AÚ¯ÈÌ‹‰Ë
√È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·Ôηχ„ÂȘ ÂÓfi˜ ·Ú¯·›Ô˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡¯ÂÈÚÔÁÚ¿ÊÔ˘
∫ø™∆∞™ µ. ™π¡∞¡πø∆∏™º˘ÛÈÎfi˜
∂Ó· ¿ÁÓˆÛÙÔ ·Ú¯·›Ô ÂÏÏËÓÈÎfi ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›¯Â ۯ‰fiÓ Î·Ù·ÛÙÚ·Ê›,Â·Ó·ÎÙ‹ıËÎÂ Î·È ·ÔΈ‰ÈÎÔÔÈ‹ıËΠÏ‹Úˆ˜ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ·ÔηÏÔ‡ÌÂÓÔ «¶·Ï›Ì„ËÛÙÔ ÙÔ˘ ∞Ú¯ÈÌ‹‰Ë» ÛÙÔ ÔÔ›ÔÂÌÂÚȤ¯ÔÓÙ·È Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈΤ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÁÈ· ÙȘ ηٷÎÙ‹ÛÂȘ Ù˘ Ì·ıËÌ·ÙÈ΋˜ÂÈÛÙ‹Ì˘ ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ∂ÏÏ¿‰·. √È ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ÚԤ΢„·Ó, ·fi ÙË ÌÂϤÙË ÙˆÓ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ ∞Ú¯ÈÌ‹‰Ë Ù· ÔÔ›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚÁ·ÌËÓ‹, Ô‰ËÁÔ‡Ó ÙÔ˘˜ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Û ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙˆÓ fiÛˆÓ ÈÛÙ‡·Ì ÁÈ· ÙȘ Ì·ıËÌ·ÙÈΤ˜ ÁÓÒÛÂȘ ÙˆÓ·Ú¯·›ˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ. ∫·È ·˘Ùfi ‰ÈfiÙÈ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, fiÙÈ Ô ∞Ú¯ÈÌ‹‰Ë˜ ÁÓÒÚÈ˙ÂÙȘ ·Ú¯¤˜ Î·È ÙËÓ Ú·ÎÙÈ΋ ÙÔ˘ ¢È·ÊÔÚÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ √ÏÔÎÏËÚˆÙÈÎÔ‡ §ÔÁÈÛÌÔ‡, ÔÏÏÔ‡˜·ÈÒÓ˜ ÚÈÓ ·fi ÙË ‰È·Ù‡ˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔÓ ¡Â‡ÙˆÓ· Î·È ÙÔÓ §¿ÈÌÓÈÙ˜.
H ·ÓıÚˆfiÙËÙ·, ·Ú¿ ÙȘ ÚÔËÁ̤Ó˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ Î·È Ù¯ÓÔÏÔÁÈΤ˜ Ù˘ ÁÓÒÛÂȘ, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ·ÎfiÌ· ÌÈ· ÍÂοı·ÚË ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ÁÓÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ Ì·ÎÚÈÓÔ‡ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜. √È˘¿Ú¯Ô˘Û˜ ·fi„ÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ Î·Ù·ÎÙ‹ÛÂˆÓ ·Ó¿ ÙÔ˘˜ ·ÈÒÓ˜, Û˘¯Ó¿·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È ·Ó·ÎÚȂ›˜ Î·È ‰È·ÛÙÚ‚ψ̤Ó˜, ηıÒ˜ Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ›ӷÈ, Û ÁÂÓÈΤ˜ÁÚ·Ì̤˜, ·ÓÂ·Ú΋ Î·È ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈο. ∂ÙÛÈ Ù· ÎÂÓ¿ ηχÙÔÓÙ·È, οÔȘ ÊÔÚ¤˜, Ì ·ÙÂÏ›˜ ÓÔËÙÈÎÔ‡˜Û˘ÓÂÈÚÌÔ‡˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙË Ï·Óı·Ṳ̂ÓË Ô‰fi Ù˘ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ Î·È Ù˘ ÂÚÌËÓ›·˜ ÙˆÓÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ·ÈÒÓˆÓ Ì fiÚÔ˘˜ Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ÂÔ¯‹˜. √ ÂÓÙÔÈÛÌfi˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·Ó·ÎÚÈ‚ÂÈÒÓ Î·ÈË Û˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜, ˘fi ÙÔ Ú›ÛÌ· ·‰È·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙˆÓ Î·È ·ÙÒÓ ·ԉ›ÍˆÓ, ·ÔÙÂÏ›, Û οıÂÂÚ›ÙˆÛË, ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ¢ηÈÚ›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ·Ó·ıÂÒÚËÛËÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ·fi„ÂˆÓ Ô˘ Û˘¯Ó¿ Ù›ÓÔ˘Ó Ó· ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ·˘ÙÔÓfiËÙ˜.ªÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÂÚ›ÙˆÛË ·ÔÙÂÏ› Î·È Ë ·Ó·Î¿Ï˘„Ë Î¿ÔÈˆÓ ¿ÁÓˆÛÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ ∞Ú¯ÈÌ‹‰Ë (287-212.Ã.) Û ÌÈ· ·Ú¯·›· ÂÚÁ·ÌËÓ‹, Ù· ÔÔ›· ›¯·Ó Û‚ËÛÙ› ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ë ÂÚÁ·ÌËÓ‹ Ó·Â·Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÁÈ· ÙË Û˘ÁÁÚ·Ê‹ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ ÎÂÈ̤ӈÓ. ∆Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊԷӷʤÚÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ˆ˜ ÙÔ «¶·Ï›Ì„ËÛÙÔ ÙÔ˘ ∞Ú¯ÈÌ‹‰Ë» Î·È ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ Ë·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Û ·˘Ùfi ›¯Â ÂÓÙÔÈÛÙ› Â‰Ò Î·È ¤Ó·Ó ·ÈÒÓ· ÂÚ›Ô˘, Ë Ï‹Ú˘·Ó¿ÎÙËÛË Î·È ·ÔΈ‰ÈÎÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠηٿ ÙÔ 2008 Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÚˆÙÔÔÚÈ·ÎÒÓÙ¯ÓÔÏÔÁÈÎÒÓ ÌÂıfi‰ˆÓ.Ô fiÏÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¤ÊÂÚ ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· «¶·Ï›Ì„ËÛÙÔ ÙÔ˘ ∞Ú¯ÈÌ‹‰Ë», ÛÙÔ Ï·›ÛÈfi ÙÔ˘‰Â Û˘ÛÙ¿ıËΠÌÈ· ‰ÈÂıÓ‹˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ¤Ú¢ӷ˜ Ù˘ ÂÚÁ·ÌËÓ‹˜. ∆· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ‹Ù·ÓÂÓÙ˘ˆÛȷο ‰ÈfiÙÈ, ηْ ·Ú¯‹Ó, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ¿ÁÓˆÛÙ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ ∞Ú¯ÈÌ‹‰Ë, ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó Î·ÈΛÌÂÓ· ÙÔ˘ ∞ıËÓ·›Ô˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡, ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡ Î·È Ú‹ÙÔÚ· ÀÂÚ›‰Ë Ô˘ ¤˙ËÛ ÙÔÓ 4Ô ·ÈÒÓ· .Ã., ηıÒ˜Î·È ÊÈÏÔÛÔÊÈο ΛÌÂÓ· Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Û¯ÔÏÈ·ÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ÊÈÏÔÛfiÊÔ˘ Ù˘ ¶ÂÚÈ·ÙËÙÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜∞ϤͷӉÚÔ˘ Ù˘ ∞ÊÚÔ‰ÈÛÈ¿‰Ô˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤˙ËÛ ηٿ ÙÔÓ 3Ô ·ÈÒÓ· .Ã., ¿Óˆ Û ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË.
 
∂ÎÙfi˜, fï˜, ·fi ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÛËÌ·Û›· Ù˘ ·Ó·Î¿Ï˘„˘ Î·È Ù˘ Â·Ó¿ÎÙËÛ˘ ÙˆÓ·Ú¯·›ˆÓ ÎÂÈ̤ӈÓ, Ù· fiÛ· ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙȘ Ú·ÁÌ·Ù›˜ ÙÔ˘ ∞Ú¯ÈÌ‹‰Ë ·ÔηχÙÔ˘Ó ÙË Ì¤ıÔ‰Ô Ô˘·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ÁÈ· Ó· Ô‰ËÁÂ›Ù·È ÛÙȘ ÂÎÏËÎÙÈΤ˜ ·Ó·Î·Ï‡„ÂȘ ÙÔ˘. √̈˜, ÙÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÎfiÙÂÚÔ fiÏˆÓ Â›Ó·ÈÙÔ fiÙÈ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ˆ˜ Ô ∞Ú¯ÈÌ‹‰Ë˜ ‹Ù·Ó ÂÍÔÈÎÂȈ̤ÓÔ˜ Ì ̷ıËÌ·ÙÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ Î·È Ú·ÎÙÈΤ˜ Ô˘ıˆÚÔ‡ÓÙÔ, ̤¯ÚÈ ·ÚÎÂÙ¿ ÚfiÛÊ·Ù·, ˆ˜ ·Ó·Î·Ï‡„ÂȘ ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚˆÓ ·ÈÒÓˆÓ.
∏ π™∆√ƒπ∫∏ ¢π∞¢ƒ√ª∏ ∆√À ¶∞§πªæ∏™∆√À
Ô ¶·Ï›Ì„ËÛÙÔ ÙÔ˘ ∞Ú¯ÈÌ‹‰Ë Â›Ó·È ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓÔ ·fi ÂÚÁ·ÌËÓ‹ (ÌÂÌ‚Ú¿ÓË ·fiÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂ÓÔ ‰¤ÚÌ· ˙ÒÔ˘ Ë ÔÔ›· Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏË ÁÈ· ÁÚ·Ê‹) ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÚÔÛ¢¯¤˜Ù˘ √Úıfi‰Ô͢ ∂ÎÎÏËÛ›·˜. øÛÙfiÛÔ, οو ·fi Ù· ıÚËÛ΢ÙÈο ΛÌÂÓ· ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ›¯ÓË ·Ú¯·ÈfiÙÂÚ˘ÁÚ·Ê‹˜ Ù· ÔÔ›· Û‚‹ÛÙËÎ·Ó ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Â·Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Ë ÂÚÁ·ÌËÓ‹ ÁÈ· ÙË Û˘ÁÁÚ·Ê‹ ÙˆÓÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ ÎÂÈ̤ӈÓ. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ· ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· «·Ï›Ì„ËÛÙÔ», ‰ËÏ·‰‹ ÁÈ· ¤Ó· ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊÔÙÔ ÔÔ›Ô Ì ÙË ¯Ú‹ÛË Î·Ù¿ÏÏËÏˆÓ ÌÂıfi‰ˆÓ ›¯Â ηı·ÚÈÛÙ› ·fi ÙËÓ ·Ú¯È΋ ÁÚ·Ê‹ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó·Â·Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı›.∂ÎÙÈÌ¿Ù·È ˆ˜ ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ΛÌÂÓÔ Ì ÙȘ Ú·ÁÌ·Ù›˜ ÙÔ˘ ∞Ú¯ÈÌ‹‰Ë ÁÚ¿ÊÙËΠÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏËÁ‡Úˆ ÛÙÔ 1.000 Ì.Ã. ·fi οÔÈÔÓ ¿ÁÓˆÛÙÔ, ̤¯ÚÈ ÙÒÚ·, ·ÓÙÈÁڷʤ· ÂΛӢ Ù˘ ÂÔ¯‹˜. ™Â ·˘ÙfiÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÌÔÓ·‰Èο ·ÓÙ›ÁÚ·Ê· ¿ÁÓˆÛÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ ∞Ú¯ÈÌ‹‰Ë Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ù· ÂÍ‹˜:
q
«¶ÂÚ› ªÂıfi‰Ô˘ ªË¯·ÓÈÎÒÓ £ÂˆÚËÌ¿ÙˆÓ» (ÙÔ ÌfiÓÔ ÁÓˆÛÙfi ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ)
q
«¶ÂÚ› ÙˆÓ ∂ÈÏÂfiÓÙˆÓ ™ˆÌ¿ÙˆÓ» (ÙÔ ÌfiÓÔ ÁÓˆÛÙfi ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ)
q
«™ÙÔÌ¿¯ÈÔÓ» (ÙÔ ÌfiÓÔ ÁÓˆÛÙfi ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ). ¡· ÂÈÛËÌ·Óı› fiÙÈ ·Ô‰›‰ÂÙ·È, ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈο, Î·È ˆ˜«√ÛÙÔÌ¿¯ÈÔÓ» (·fi ÙȘ ϤÍÂȘ ÔÛÙÔ‡Ó + Ì¿¯Ë = Ë Ì¿¯Ë ÙˆÓ ÔÛÙÒÓ, fiÔ˘ ÔÛÙfi = ÙÂÌ¿¯ÈÔ), ηıÒ˜ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ıˆÚÔ‡Ó ˆ˜ Ë ·fi‰ÔÛË «™ÙÔÌ¿¯ÈÔÓ» Â›Ó·È Ï·Óı·Ṳ̂ÓË.
q
«¶ÂÚ› ∂È¤‰ˆÓ πÛÔÚÚÔÈÒÓ»
q
«¶ÂÚ› ∂ϛΈӻ
q
«∫‡ÎÏÔ˘ ª¤ÙÚËÛȘ»
q
«¶ÂÚ› ™Ê·›Ú·˜ Î·È ∫˘Ï›Ó‰ÚÔ˘»
q
«¶ÂÚ› √¯Ô˘Ì¤ÓˆÓ»∆Ô ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊÔ, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, η٤ÏËÍ ÛÙÔ ÔÚıfi‰ÔÍÔ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ™¿‚‚· ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓπÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì. ∂Λ ¤Ó·˜ ÌÔÓ·¯fi˜, ÔÓfiÌ·ÙÈ πˆ¿ÓÓ˘ ª‡ÚˆÓ·˜, ηٿ ÙÔ 1229-1230, ¤Û‚ËÛ ÙÔ ·Ú¯ÈÎfiΛÌÂÓÔ ·ÔͤÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÚÁ·ÌËÓ‹ Î·È ¤ÁÚ·„ ¿Óˆ Û ·˘Ù‹Ó ÚÔÛ¢¯¤˜. ∂ÎÙÈÌ¿Ù·È ˆ˜ Ë ·Ú¯È΋ÂÚÁ·ÌËÓ‹ ›¯Â 90 ÛÂÏ›‰Â˜, ·ÏÏ¿ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙÔ ·Ï›Ì„ËÛÙÔ Ô˘ ÚԤ΢„ ›¯Â ÂÚ›Ô˘177 (ÙfiÛ˜ ˘‹Ú¯·Ó ÙÔ 1906) ÛÂÏ›‰Â˜. ∞˜ ÛËÌÂȈı› ˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ¶·Ï›Ì„ËÛÙÔ˘¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÂÎÙfi˜ Ù˘ ÂÚÁ·ÌËÓ‹˜ Ì ٷ ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ∞Ú¯ÈÌ‹‰Ë Î·È ¿ÏϘ ÂÚÁ·ÌËÓ¤˜(Ô˘ ÂÚÈ›¯·Ó Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ÀÂÚ›‰Ë Î·È ÙÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘ Ù˘ ∞ÊÚÔ‰ÈÛÈ¿‰Ô˜).Ô ¶·Ï›Ì„ËÛÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠˆ˜ ÚÔÛ¢¯ËÙ¿ÚÈ ·fi ÙÔ 1230 ¤ˆ˜ ÙÔ 1830, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ‰Â ·˘ÙÒÓÙˆÓ ·ÈÒÓˆÓ ¯¿ıËÎ·Ó ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ‰È·ÙËÚ‹ıËΠ۠ηϋ ηٿÛÙ·ÛË.∆Ô 1846 ÙÔ Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ¶·Ï›Ì„ËÛÙÔ˘ ÂÓÙÔ›ÛÙËΠ·fi ÙÔÓ °ÂÚÌ·Ófi ÌÂÏÂÙËÙ‹ ÙˆÓ°Ú·ÊÒÓ Constantin von Tischendorf (1815-1874) Ô ÔÔ›Ô˜, ˆÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ ÁÓÒÚÈ˙ ÁÈ· ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÂÚfiÎÂÈÙÔ.√ Tischendorf ÂͤٷÛ ÙÔ ¶·Ï›Ì„ËÛÙÔ ÛÙË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·Á›Ô˘ ∆¿ÊÔ˘ ÛÙËÓπÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì.Ô 1906 Ô ¢·Ófi˜ ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ Î·È ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ Johan Ludvig Heiberg (1854-1928), ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔÙ˘ ∫ÔÂÁ¯¿Á˘, ÂÓÙfiÈÛ Û ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ÙÔ ¶·Ï›Ì„ËÛÙÔ Î·È ÌÂϤÙËÛ ÙÔ·Ï·ÈfiÙÂÚÔ Î›ÌÂÓÔ Ô˘ Ê·ÈÓfiÙ·Ó Ôχ ·Ì˘‰Ú¿ ›Ûˆ ·fi ÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ ÙÔ˘ ıÚËÛ΢ÙÈÎÔ‡ ÎÂÈ̤ÓÔ˘Î·È ÛÙ· ÂÚÈıÒÚÈ·. ∆ÂÏÈο, ‹Ù·Ó Ô ÚÒÙÔ˜ Ô˘ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· οÔÈˆÓ ·fi Ù· ΛÌÂÓ· ÙÔ˘∞Ú¯ÈÌ‹‰Ë. √ Heiberg ·ÓÙ¤ÁÚ·„ ÙȘ 177 ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ ¯ÂÈÚÔÁÚ¿ÊÔ˘ Î·È ÊˆÙÔÁÚ¿ÊËÛ ÙȘ 65 ·fi ·˘Ù¤˜.∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 1910-1915 ‰ËÌÔÛ›Â˘Û ÙËÓ ·ÓÙÈÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ ∞Ú¯ÈÌ‹‰Ë Ô˘ ›¯ÂÚ·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜. øÛÙfiÛÔ, ˘‹Ú¯·Ó ·ÎfiÌ· ·ÚÎÂÙ¿ ÎÂÓ¿.∂ÙÛÈ, ÛÙ·‰È·Î¿, Ë ‡·ÚÍË ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ∞Ú¯ÈÌ‹‰Ë ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙ‹ ÛÙÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘˜ÙˆÓ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ, ÙˆÓ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ. §›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ΛÌÂÓÔ ÙÔ˘ ∞Ú¯ÈÌ‹‰ËÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÙËΠÛÙËÓ ·ÁÁÏÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ·fi ÙÔÓ µÚÂÙ·Ófi ÈÛÙÔÚÈÎfi Î·È Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi Thomas Heath (1861-1940).
 
™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÙÔ ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊÔ ÂÍ·Ê·Ó›ÛÙËΠÁÈ· Ó· Â·ÓÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÂÓfi˜ °¿ÏÏÔ˘Û˘ÏϤÎÙË Ô˘ ˙Ô‡Û Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË. ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·ÎÚ¿ÙËÛ ÙÔ ¶·Ï›Ì„ËÛÙÔ ·fi ÙÔ 1908 ¤ˆ˜ ÙÔ 1998. ∞fi ÙÔ 1920 Î·È ÌÂÙ¿ ·˘Ùfi ÌÂٷʤÚıËΠÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ.√̈˜, ÙÔ 1938 οÔÈÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ηÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘, ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ÙÔ˘ ÚÔÛ‰ÒÛÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Í›·,ÚfiÛıÂÛ Û ·˘Ùfi Ù¤ÛÛÂÚȘ Ï·ÛÙ¤˜ ÂÈÎfiÓ˜ ÙˆÓ ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÙÒÓ, ˘ÔÙÈı¤ÌÂÓ˘ ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹˜Ù¯ÓÔÙÚÔ›·˜. ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·Ú¤Ì‚·ÛË Î¿Ï˘„ ۯ‰fiÓ Ï‹Úˆ˜ ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ΛÌÂÓÔ Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ ¯ÂÈÚÔÁÚ¿ÊÔ˘ ‰˘ÛÎÔχÔÓÙ·˜, fiˆ˜ ı· ‰Ô‡Ì ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ·Ó¿ÎÙËÛ‹˜ÙÔ˘.∫·Ù¿ ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1990 ÔÈ ·fiÁÔÓÔÈ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó, ·ÓÂÈÙ˘¯Ò˜, Ó· ˆÏ‹ÛÔ˘ÓÙÔ ¶·Ï›Ì„ËÛÙÔ Û ȉȈÙÈο ÈÓÛÙÈÙÔ‡Ù· ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ Î·È ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ. ÂÏÈο, ÙÔ 1998 ·Ú¤‰ˆÛ·Ó ÙÔ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊÔ ÛÙÔÓ Ô›ÎÔ Christie’s ÛÙË ¡¤· ÀfiÚÎË ÁÈ· Ó· ˆÏËı› Û ·ÓÔÈÎÙ‹ ‰ËÌÔÚ·Û›·.Ô 1998, fï˜, ÙÔ √Úıfi‰ÔÍÔ ¶·ÙÚÈ·Ú¯Â›Ô ÙˆÓ πÂÚÔÛÔÏ‡ÌˆÓ ‰ÈÂΉ›ÎËÛ ÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶·Ï›Ì„ËÛÙÔ˘Ê¤ÚÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ı¤Ì· ÚÔ˜ Â›Ï˘ÛË ÛÙÔ √ÌÔÛÔӉȷÎfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢. ∫·È ·˘Ùfi ‰ÈfiÙÈ, ηٿÙÔ˘˜ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ¶·ÙÚÈ·Ú¯Â›Ô˘, ÙÔ ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊÔ ÎÏ¿ËΠ·fi ÙË ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ Á›Ô˘ ™¿‚‚·, Ë ÔÔ›··fi ÙÔ 1625 ·Ó‹Î ÛÙË ‰ÈηÈÔ‰ÔÛ›· ÙÔ˘ ¶·ÙÚÈ·Ú¯Â›Ô˘. ∏ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘ ‹Ù·Ó ˘¤Ú ÙÔ˘ Ô›ÎÔ˘Christie’s Î·È ¤ÙÛÈ ÙÂÏÈο ÙÔ ¶·Ï›Ì„ËÛÙÔ ˆÏ‹ıËΠ۠‰ËÌÔÚ·Û›· ÛÙȘ 28 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 1998, ÛÙËÓÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ ‰‡Ô ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ, Û οÔÈÔÓ ÂηÙÔÌÌ˘ÚÈÔ‡¯Ô Û˘ÏϤÎÙË Ô˘‰È·Ù‹ÚËÛ ÙËÓ ·ÓˆÓ˘Ì›· ÙÔ˘ Î·È Ô˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ˆ˜ «Î‡ÚÈÔ˜ µ».√̈˜, Ë Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ì˘ÛÙËÚÈÒ‰Ô˘˜ Û˘ÏϤÎÙË ÚÔÊ·ÓÒ˜ ‹Ù·Ó ÁÓˆÛÙ‹ ÛÙÔÓ William Noel, ‰È¢ı˘ÓÙ‹ÙÔ˘ ÙÔ̤· ·Ú¯·›ˆÓ ¯ÂÈÚÔÁÚ¿ÊˆÓ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ ∆¤¯Ó˘ Walters ÛÙË µ·ÏÙÈÌfiÚË. ∞˘Ùfi ÚÔ·ÙÂÈ ·fiÙÔ fiÙÈ Ô Noel ¤ÛÙÂÈÏ ¤Ó· ÁÚ¿ÌÌ·, ̤ۈ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ Ù·¯˘‰ÚÔÌ›Ԣ, ÛÙÔÓ «Î‡ÚÈÔ µ» Ì ÙÔ ÔÔ›ÔÙÔÓ ÚÔ¤ÙÚÂ ӷ ·Ú·‰ÒÛÂÈ ÙÔ ¶·Ï›Ì„ËÛÙÔ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÂÏÂÙËı›.¶Ú·ÁÌ·ÙÈο, Ô Î¿ÙÔ¯fi˜ ÙÔ˘ ÙÔ ·Ú¤‰ˆÛ ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô Walters ÙÔ 1999, ÔfiÙ ÍÂΛÓËÛ·Ó Î·È Ôȉȷ‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍÔÓ˘¯ÈÛÙÈ΋ ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ ¯ÂÈÚÔÁÚ¿ÊÔ˘. ∆Ô fiÏÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÔÓÔÌ¿ÛÙËΠ«¶ÚfiÁÚ·ÌÌ·¶·Ï›Ì„ËÛÙÔ ∞Ú¯ÈÌ‹‰Ë» (Archimedes Palimpsest Project) ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Û˘ÛÙ¿ıËΠÌÈ· ‰ÈÂıÓ‹˜ÂÚ¢ÓËÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ÛÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÂȉÈÎÔًوÓ. ∆Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ù˘¤Ú¢ӷ˜ ·Ó¤Ï·‚Â Ô «Î‡ÚÈÔ˜ µ», ·Ó Î·È ·ÚÎÂÙÔ› ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ‰¤¯ıËÎ·Ó Ó· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ·ÊÈÏÔÎÂÚ‰Ò˜ıˆÚÒÓÙ·˜ ˆ˜ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ÌÈ· ÙfiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ¤Ú¢ӷ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û ÙÔÓ∞Ú¯ÈÌ‹‰Ë.Ô 2000 Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë ÚÒÙË Ê¿ÛË ÌÂϤÙ˘ ÙÔ˘ ¯ÂÈÚÔÁÚ¿ÊÔ˘ ·fi ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘Â¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Rochester Î·È ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Johns Hopkins.∫·Ù¿ ÙÔ 2001-2005 Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë ‰Â‡ÙÂÚË Ê¿ÛË ÌÂϤÙ˘ ÙÔ˘ ¯ÂÈÚÔÁÚ¿ÊÔ˘ Ì ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹„¢‰Ô¯ÚˆÌ·ÙÈÎÒÓ ·ÓÙÈÁÚ¿ÊˆÓ ÙÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ô˘ ÂÏ‹ÊıËÛ·Ó Ì ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ Ù˘ ÔÏ˘-Ê·ÛÌ·ÙÈ΋˜ ·ÂÈÎfiÓÈÛ˘.∫·Ù¿ ÙÔ 2005-2006 ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë Ù¯ÓÈ΋ ÙÔ˘ ÊıÔÚÈÛÌÔ‡ ·ÎÙ›ÓˆÓ Ã ÛÙÔ Stanford SynchrotronRadiation Laboratory Î·È ·ÔηχÊıËΠÂÈϤÔÓ ÌË ÔÚ·Ùfi ΛÌÂÓÔ.∆ÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ÙÔ˘ 2007 ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠˆ˜ ·Ó·Î·Ï‡ÊıËΠÛÙÔ ¶·Ï›Ì„ËÛÙÔ ¤Ó· Ó¤Ô Î›ÌÂÓÔ (6 ÛÂÏ›‰Â˜)Ô˘ ·Ô‰›‰ÂÙ·È ÛÙÔÓ ÂÚÈ·ÙËÙÈÎfi ÊÈÏfiÛÔÊÔ ∞ϤͷӉÚÔ Ù˘ ∞ÊÚÔ‰ÈÛÈ¿‰Ô˜ Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ‹Ù·ÓÛ¯ÔÏÈ·ÛÌfi˜ ¿Óˆ ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË «∫·ÙËÁÔÚ›·È». ∂›Û˘, ·Ó·Î·Ï‡ÊıËÎÂ Î·È ¤Ó· ÙÚ›ÙÔ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊÔ ÛÙÔ ¶·Ï›Ì„ËÛÙÔ, Ô˘ ·Ô‰›‰ÂÙ·È ÛÙÔÓ ∞ıËÓ·›Ô Ú‹ÙÔÚ· ÀÂÚ›‰Ë (˘¿Ú¯Ô˘Ó 10 ÛÂÏ›‰Â˜ ·fiÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÀÂÚ›‰Ë).™ÙȘ 29 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2008 ÔÈ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ Ô˘ ÂÌϤÎÔÓÙ·Ó ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ¤Ú¢ӷ ‰ËÌÔÛ›Â˘Û·ÓÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô fiϘ ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ¿ÓÙÏËÛ·Ó ÁÈ· ÙÔ ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊÔ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÂÚ¢ÓÒÓ, ηıÒ˜Î·È ÙȘ „ËÊȷΤ˜ ÂÈÎfiÓ˜ ÙˆÓ ÛÂÏ›‰ˆÓ ÙÔ˘. √˘ÛÈ·ÛÙÈο ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ „ËÊȷ΋ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘¶·Ï›Ì„ËÛÙÔ˘ ÙÔ˘ ∞Ú¯ÈÌ‹‰Ë Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÙË ‰ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛËhttp://www.archimedespalimpsest.org.√È ‰È·‰Èηۛ˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÙÔ˘ ¶·Ï›Ì„ËÛÙÔ˘ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ¤¯ÂÈÊı·Ú› ·ÚÎÂÙ¿ ·fi ÙË ÌÔ‡¯Ï·.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->