Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Asexual

Asexual

Ratings: (0)|Views: 21|Likes:

More info:

Published by: Ηωάνης Αρκουλής on Mar 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/17/2014

pdf

text

original

 
¶ÂÚÈÔ‰ÈÎfi “¶∂ƒπ™∫√¶π√ ∆∏™ ∂¶π™∆∏ª∏™”∆‡¯Ô˜ 309, ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ˜ 2006
µπ√§√°π∞
∞™∂•√À∞§π∫√∆∏∆∞
¶¿ıËÛË ‹ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ·;
¡√∆∞ §∞∑∞ƒ∞∫∏µÈÔÏfiÁÔ˜
ªÂ ¤ÎÏËÍË Î·È ‰˘ÛÈÛÙ›· Ë ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË ¿ÎÔ˘Û ÚfiÛÊ·Ù· ÙÔ ·›ÙËÌ· ÌÈ·˜ ÔÌ¿‰·˜·ÓıÚÒˆÓ Ó· ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙ› ÙÔ ‰Èη›ˆÌ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ÌË ÂÈı˘ÌÔ‡Ó ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ Â·Ê‹ Ì ¿ÏÏ·¿ÙÔÌ· ˆ˜ ‰È·ÎÚÈÙfi˜ ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfi˜ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi˜. √È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜·˘ÙÔ·ÔηÏÔ‡ÓÙ·È ·ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎÔ› Î·È ·Ú¿ ÙËÓ Ï‹ÚË ¤ÏÏÂÈ„Ë ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋˜ ÂÈı˘Ì›·˜ Ô˘ÙÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ˘ÁÈ›˜ Î·È Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔÈ. ∏ ÎÔÈÓˆÓ›· ·ÓÙȉڿ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋‰˘ÛÈÛÙ›· ÛÙËÓ È‰¤· Ù˘ ·ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ÂÓÒ Ë ÂÈÛÙ‹ÌË ·‰˘Ó·Ù› ÚÔ˜ÙÔ ·ÚfiÓ Ó· ÙËÓ ÂÚÌËÓ‡ÛÂÈ.
∏ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎÔ‡ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙË¡ ηÙ‡ı˘ÓÛË Ù˘ ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ·˜ÂÓfi˜ ·ÙfiÌÔ˘ Ì ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÙÔ ÁÂÓÓËÙÈÎfi ÙÔ˘ ʇÏÔ, ÙÔ Ê‡ÏÔ ‰ËÏ·‰‹ Ô˘ ÚÔÛ‰›‰ÂÈ Ë ‚ÈÔÏÔÁÈ΋ٷ˘ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘. √È Û˘Ó‹ıÂȘ Î·È Â˘Ú¤ˆ˜ ·Ô‰ÂÎÙÔ› fiÚÔÈ Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙÔÓ ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Â›Ó·È: ÂÙÂÚÔÊ˘ÏfiÊÈÏÔÈ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ¤ÏÎÔÓÙ·È ·fi ¿ÙÔÌ· ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ ˆ˜ ÚÔ˜·˘ÙÔ‡˜ ʇÏÔ˘, ÔÌÔÊ˘ÏfiÊÈÏÔÈ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÓÈÒıÔ˘Ó ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ·ÚfiÚÌËÛË ÁÈ· ¿ÙÔÌ· ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ʇÏÔ˘ ηȷÌÊÈÊ˘ÏfiÊÈÏÔÈ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ¤ÏÎÔÓÙ·È ·fi ¿ÙÔÌ· ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ ʇÏÔ˘.∏ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË ÚfiÛÊ·Ù· ·Ô‰¤¯ıËΠÙËÓ ÔÌÔÊ˘ÏÔÊÈÏ›· ˆ˜ ‰È·ÎÚÈÙfi ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÔÈΛÏÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, ÌÂÚÈÎÔ› ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓÂȉÚÔ‡Ó ÛÙ· ¿ÙÔÌ· ‹‰Ë ·fi ÙËÓ ÂÌ‚Ú˘È΋ ˙ˆ‹. ∂ÓÒ ÔÈ ‰È·Ì¿¯Â˜ Î·È Ô ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ÁÈ· ÙȘ ·Èٛ˜ Ô˘ÚÔηÏÔ‡Ó ÙËÓ ÔÌÔÊ˘ÏÔÊÈÏ›·, ÙËÓ ËıÈ΋ Ô˘ ·ÔÚÚ¤ÂÈ ·fi ·˘Ù‹Ó Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¤ÓÙ·ÍË ÙˆÓÔÌÔÊ˘ÏfiÊÈÏˆÓ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË ÛÈÁ¿ÛÂÈ, ÌÈ· ¿ÏÏË ‰È¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ·˜, Ë·ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ·, ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Î·È ˘ÚÔ‰fiÙËÛ ӤԢ˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ Î·È ‰È·ÏfiÁÔ˘˜. ∏ ϤÍË«·ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ·» ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙËÓ ·fi‰ÔÛË Ù˘ ·ÁÁÏÈ΋˜ Ϥ͢ asexuality, Ë ÔÔ›· ̤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÔ ÁÈ· Ó· ÂÚÈÁÚ¿„ÂÈ ÙËÓ ·Ê˘ÏÂÙÈ΋ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ Î·ÙÒÙÂÚˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ, fiˆ˜ ÔÈ·ÌÔÈ‚¿‰Â˜, ÌÂÚÈÎÔ› ÛÎÒÏËΘ Î·È Ì‡ÎËÙ˜. √ ›‰ÈÔ˜ fiÚÔ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠÂ›Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÈηÓfiÙËÙ·ÌÂÚÈÎÒÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÁÈ· ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ˙ˆ‹ ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ ÁÂÓÓËÙÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ‹ ¿ÏÏˆÓ ‰˘ÛÌÔÚÊÈÒÓ Ô˘·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÛÔ‚·Ú¤˜ ·ıÔÏÔÁÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ.Àfi Ù· Ó¤· ‰Â‰Ô̤ӷ, Ô fiÚÔ˜ ·ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ·ÔÙÂÏ› ÁÂÓÈÎfi ÔÚÈÛÌfi ‹·˘ÙÔηıÔÚÈÛÌfi Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ ÌÂÚÈÎÒÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ì ÂÏÏÈ‹ ‹ ·Ó‡·ÚÎÙË ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ·ÚfiÚÌËÛË Î·ÈÂÈı˘Ì›·, ¯ˆÚ›˜ ÂÌÊ·Ó‹ ·ıÔÏÔÁÈο ·›ÙÈ·. √ fiÚÔ˜ ·ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfi˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÂÈϤÔÓ ˆ˜ ËÊ˘ÏÂÙÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÁÈ· ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ı¤ÙÂÈÂÎÙfi˜ ÙˆÓ Î·ıÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ Î·È ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ Ù·˘ÙÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ıËÏ˘ÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ·ÚÛÂÓÈÎÔ‡ Á¤ÓÔ˘˜.¶·ÚfiÙÈ Ô ÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ·ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È ·ÎfiÌË ·Û·Ê‹˜ Î·È ·ÌÊÈÏÂÁfiÌÂÓÔ˜, ÔÈ ·ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎÔ›ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ‚ÈÒÓÔ˘Ó ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÌÈ·˜ ÂÁÁÂÓÔ‡˜ Î·È Ê˘ÛÈ΋˜ ȉÈfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜ Ô˘ÚÔηÏ› ·ÔÛÙÚÔÊ‹ ‹ ·‰È·ÊÔÚ›· ÁÈ· fi,ÙÈ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙË ÛˆÌ·ÙÈ΋ Â·Ê‹ Ì ¿ÙÔÌ· ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ ‹ ÙÔ˘›‰ÈÔ˘ ʇÏÔ˘. ¢Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ÔÈ ÂÙÂÚÔÊ˘ÏfiÊÈÏÔÈ ¤ÏÎÔÓÙ·È ·fi ¿ÙÔÌ· ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ ʇÏÔ˘, ÔÈ ÔÌÔÊ˘ÏfiÊÈÏÔÈ·fi ¿ÙÔÌ· ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ʇÏÔ˘, ÔÈ ·ÌÊÈÊ˘ÏfiÊÈÏÔÈ ¤ÏÎÔÓÙ·È Î·È ·fi Ù· ‰‡Ô ʇϷ, ·ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎÔ› Â›Ó·È ÂΛÓÔÈÔ˘ ‰ÂÓ ¤ÏÎÔÓÙ·È ·fi ηӤӷ ʇÏÔ! √È ·ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎÔ› ‰È·ÊÔÚÔÔÈÔ‡Ó Â›Û˘ ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·fi ÙȘ
 
ÔÌ¿‰Â˜ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ÁÈ· ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ‹ ıÚËÛ΢ÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÂÈϤÁÔ˘Ó ÙËÓ ÂÁÎÚ¿ÙÂÈ· Î·È ‰È¿ÁÔ˘ÓÌÔÓ‹ÚË ‚›Ô ηıÒ˜ ‰È·Ù›ÓÔÓÙ·È fiÙÈ Ë Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› Û˘ÓÂȉËÙ‹ ÂÈÏÔÁ‹ ÁÈ· ·ÚıÂÓ›·Î·È ·Ô¯‹ ·fi ÙË ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ˙ˆ‹ ·ÏÏ¿ ÚÔ˚fiÓ ÌÈ·˜ ¤ÌÊ˘Ù˘ ȉÈfiÙËÙ·˜ Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ·fi ÙËÁÂÓÂÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ηٷ‚ÔÏ‹.√È ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ‚ÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ·ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ· ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÙÔ˘˜ ˙ˆ‹ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙÔ˘˜Â·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ˆ˜ ¿ÙÔÌ· ̤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜ ·ÔÌÔӈ̤ӷ ̤۷ Û ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ηıÒ˜ ‰ÂÓ˘Ô„È¿˙ÔÓÙ·Ó fiÙÈ ÔÏÏÔ› ¿ÏÏÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÂΉËÏÒÓÔ˘Ó ·ÚfiÌÔÈ· Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÏfiÁˆ¤ÏÏÂȄ˘ ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋˜ ·ÚfiÚÌËÛ˘. ∏ ηٿÛÙ·ÛË ·˘Ù‹ ·Ó·ÙÚ¿ËΠÌfiÏȘ ÚÈÓ Ï›Á· ¤ÙË, ÔfiÙ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ¤Ó·˜ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Îfi˜ ÙfiÔ˜ ‰ËÌfiÛÈ·˜ Û˘˙‹ÙËÛ˘ (forum), ̤ۈ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ¿ÓıÚˆÔÈ Ì·ӿÏÔÁË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Û˘ÓÔÌ›ÏËÛ·Ó Î·È ·ÓÙ¿ÏÏ·Í·Ó ÂÌÂÈڛ˜. ∏ Û‡Á¯ÚÔÓË ÌÔÚÊ‹ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ̤ۈ ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ Û˘Ó¤‚·Ï ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÌÈ·˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘‰È·Ù›ÓÔÓÙ·È fiÙÈ Â›Ó·È ·ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎÔ› Î·È ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ·fi ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÎÔÈÓˆÓ›· ÙËÓ ·Ô‰Ô¯‹ ÙÔ˘˜ ˆ˜ ÌÈ·‰È·ÎÚÈÙ‹ ÔÌ¿‰· Ì ·ÈÙÈÔÏÔÁË̤ÓÔ Î·È ·˘ıÂÓÙÈÎfi ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfi ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi fiˆ˜ ·˘Ùfi˜ ÙˆÓÂÙÂÚÔÊ˘ÏfiÊÈÏˆÓ Î·È ÙˆÓ ÔÌÔÊ˘ÏfiÊÈÏˆÓ ·ÙfïÓ. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ÎÔÈÓfiÙËÙ· ηٿ ηÓfiÓ· Ó¤ˆÓ Û ËÏÈΛ· ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ Û˘Ó·Û›˙ÔÓÙ·È Ì¤Ûˆ Ù˘ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜www.asexuality.org. ∞Ù˘Ô˜ ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ·˘Ù‹˜ ʤÚÂÙ·È Ô 22¯ÚÔÓÔ˜ David Jay, Ô ÔÔ›Ô˜·ÂÚ›ÊÚ·ÛÙ· ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ‚›ˆÛ ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· Ó· Û˘Ó¿„ÂÈ ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ Û¯¤ÛË Ì ¿ÏÏÔ ¿ÙÔÌÔ.
∞π∆π∞
∏ ·ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ· ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ù‡¯ÂÈ ·Ú¿ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ Ù˘ ·Î·‰ËÌ·˚΋˜Î·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÂÓÒ ÌfiÏȘ ÙÔ ÙÚ¤¯ÔÓ ¤ÙÔ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÛÙ· ̤۷ Ì·˙È΋˜ ÂÓË̤ڈÛ˘ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ∏ ·Ô‰Ô¯‹ Û˘ÓÂÒ˜ Ù˘ ·ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ·˜ ·fi ÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË ˆ˜ ‰È·ÎÚÈÙfi˜ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfi˜ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi˜ -·Ú¿ ÙË ‰ÈÂΉ›ÎËÛË ÙˆÓ ·ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎÒÓ ÁÈ· ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË- ·ÔÙÂÏ› ÚÔ˜ÙÔ ·ÚfiÓ ·›ı·ÓÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ, ‰Â‰Ô̤Ó˘ Ù˘ ÂÏÏÈÔ‡˜ ÂÌÂÚÈÛٷو̤Ó˘ ¤Ú¢ӷ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ·›ÙÈ·Ô˘ ÙËÓ ÚÔηÏÔ‡Ó.°È· ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ·Ô‰Ô¯‹ ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Ê¿ÛË ı· ¯·Ú·ÎÙËÚÈ˙fiÙ·Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ·ÓÒÚÈÌË ‹ ·Ó‡ı˘ÓË. ∏ ÂÈÛÙ‹ÌË ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ¿ÏψÛÙ fiÙÈ Ë ·ÓıÚÒÈÓË Ê‡ÛË Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ·Ó·fiÛ·ÛÙ· ÌÂÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ·˜ ηıÒ˜ Ù· ‚ÈÔÏÔÁÈο ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÙË ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó, fiˆ˜ ÔÈÔÚÌfiÓ˜, Ù· Ê˘ÏÂÙÈο ¯ÚˆÌÔÛÒÌ·Ù· Î.¿., Â›Ó·È ·ÚfiÓÙ· Û οı ·ÓıÚÒÈÓÔ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi. ∂ÈÚÔÛı¤Ùˆ˜ Ë·Ô‰Ô¯‹ ÌÈ·˜ Ù¤ÙÔÈ·˜ ηٿÛÙ·Û˘ ˆ˜ ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfi ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi ı· ‰È·ÌfiÚʈÓ ¤Ó· ·ÛʷϤ˜Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ ÁÈ· ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì Èı·Ó¿ ·ıÔÏÔÁÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ÃÚ¤Ô˜ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ Â›Ó·È Ó· ·ÔÙÚ¤„ÂȤӷ Ù¤ÙÔÈÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Î·È Ó· ÚÔÙÚ¤„ÂÈ Ù· ¿ÙÔÌ· ·˘Ù¿ ÛÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË ıÂÚ·›·˜.¶·Ú¿ ÙËÓ ¿ÁÓÔÈ· Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙËÓ ·ÈÙÈÔÏÔÁ›· Ù˘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ ·ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎÒÓ ·ÙfïÓ, ›ӷÈÔÏÏ¿ Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ʇÛ˘ Ô˘ ¯Ú‹˙Ô˘Ó ÌÂϤÙ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÌËÓ›· Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ ·˘Ù‹˜.√È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Û˘ÁÎÏ›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ Ë ·ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ· ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ·Ú¿ οÔÈ·ÌÔÚÊ‹ ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋˜ ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, Ù· ·›ÙÈ· Ù˘ ÔÔ›·˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È Â›Ù ÛÙÔÓ „˘¯ÈÛÌfiÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Â›Ù ÛÙË Ê˘ÛÈÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘˜. ∂Ó·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÛıÂÓÂÈÒÓ Î·È ·ÓˆÌ·ÏÈÒÓÙ˘ Ê˘ÛÈÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋˜ ÂÈı˘Ì›·˜, fiˆ˜ ‚Ï¿‚˜ ÙÔ˘ÓˆÙÈ·›Ô˘ Ì˘ÂÏÔ‡, ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Ù˘ ˘fiÊ˘Û˘ ÙÔ˘ ÂÁÎÂÊ¿ÏÔ˘, Û¯È˙ÔÊÚ¤ÓÂÈ· Î·È ¿ÏϘ Ó¢ÚÔÏÔÁÈΤ˜Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ. ªÂÚÈÎÔ› ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ‰È·Ù›ÓÔÓÙ·È fiÙÈ Ë ·ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙÔ Û‡Ó‰ÚÔÌÔ Ù˘ÌÂȈ̤Ó˘ ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋˜ ÂÈı˘Ì›·˜ ‹ Ì ÙËÓ ·ÓˆÌ·Ï›· Ù˘ ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋˜ ·ÔÛÙÚÔÊ‹˜, Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÁÓˆÛÙÔ‡˜ Ù‡Ô˘˜ ‰È·Ù·Ú·¯ÒÓ Ù˘ ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋˜ ÂÈı˘Ì›·˜. √È ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤ÓÔÈ ·˘ÙÔ› Ù‡ÔÈ ‰È·Ù·Ú·¯ÒÓ Â›Ó·ÈÔÈΛÏ˘ ·ÈÙÈÔÏÔÁ›·˜ Î·È Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È ·fi ¯ÚfiÓÈ· ¤ÏÏÂÈ„Ë ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÁÈ· ÙË ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ˙ˆ‹.∏ Â›Ù¢ÍË ˘ÁÈÔ‡˜ ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Â›Ó·È ÌÈ· ¢·›ÛıËÙË ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ ‹‰Ë·fi ÙË ‚ÚÂÊÈ΋ ËÏÈΛ· Î·È ÂËÚ¿˙ÂÙ·È ·fi ÔÏÏ¿ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· fiÔ˘·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È, fiˆ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÛÙÔÚÁ‹˜ Î·È ·Á¿˘ Ì ٷ ˘fiÏÔÈ· ̤ÏË Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜. ∞ÓıÚˆÔÈ Ô˘·Ó·Ù‡¯ıËÎ·Ó Û ʷÈÓÔÌÂÓÈο Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÂΉËÏÒÓÔ˘Ó Û˘¯Ó¿ ÌÂȈ̤ÓËÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ· ‰ÈfiÙÈ Î·Ù¿ ÙËÓ ·È‰È΋ ‹ ÂÊË‚È΋ ËÏÈΛ· ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÙÔ‡˜ Â¤ÏËÙÙ·Ó ÁÈ· οıÂ Ê˘ÛÈ΋¢¯·Ú›ÛÙËÛË Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ Â·Ê‹ Ì ÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘˜. ™˘¯Ó¿ Ë ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ηÎÔÔ›ËÛË ‹ Ë Î·Ù·ÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Ù˘ ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋˜ ÂÈı˘Ì›·˜, ›Ù ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÂÙÂÚÔÊ˘ÏÔÊÈÏÈ΋,
 
›Ù ÔÌÔÊ˘ÏÔÊÈÏÈ΋, Ô‰ËÁÔ‡Ó Ù· ¿ÙÔÌ· Û Ì›ˆÛË Ù˘ ÂÚˆÙÈ΋˜ Î·È ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋˜ ÂÈı˘Ì›·˜ Î·È ÔÚÌ‹˜.√̈˜ ÔÈ ÌÂϤÙ˜ ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ù· ı‡Ì·Ù· ηÎÔÔ›ËÛ˘ ‹ ηٷÛÙÔÏ‹˜ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÂÚˆÙÈ΋˜ÂÈı˘Ì›·˜ ·ÔÎÙÔ‡Ó ÂÓÙ¤ÏÂÈ ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ·, ·ÚfiÙÈ ·˘Ù‹ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì Êfi‚Ô ‹ „˘¯ÈÎfi fiÓÔ Î·È Â›Ó·È·ÌÊÈÏÂÁfiÌÂÓÔ Î·Ù¿ fiÛÔÓ ÔÈ ÂÒ‰˘Ó˜ ·˘Ù¤˜ ÂÌÂÈڛ˜ ÌÔÚ› Ó· ηٷÛÙ›ÏÔ˘Ó Ï‹Úˆ˜ Î·È ‰È¿ ‚›Ô˘ ÙËÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘.∏ ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ Â›Ó·È Â˘Ú¤ˆ˜ ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfiÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙȘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÔÚÌÔÓÒÓ ÛÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù··Ó‰ÚÔÁfiÓ· fiˆ˜ Ë ÙÂÛÙÔÛÙÂÚfiÓË. ªÂÙ·‚ÔϤ˜ ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂˆÓ ÙˆÓ ÔÚÌÔÓÒÓ ·˘ÙÒÓ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ· Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÂÈʤÚÔ˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙË ÛˆÌ·ÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ·ÙfïÓ.º·Ú̷΢ÙÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜ Â›Ó·È Â›Û˘ ‰˘Ó·Ùfi Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙË ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ‰È¤ÁÂÚÛË ÂÓÒ Ë Â›‰Ú·ÛË ÙˆÓÔÚÌÔÓÒÓ Ù˘ ÂÁ΢ÌÔÛ‡Ó˘ ÌÂÈÒÓÂÈ Î·Ù¿ Ôχ ÙË ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÚÈÓ Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔÓÙÔÎÂÙfi. ∂‡ÏÔÁ· ÚÔ·ÙÂÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙÔ˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÔÚÌÔÓÒÓ ÛÙÔÓÔÚÁ·ÓÈÛÌfi ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ÛÙÂÚÔ‡ÓÙ·È ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋˜ ÂÈı˘Ì›·˜. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·Â›Ó·È ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÔÈ Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÁÓˆÛÙ¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÌÂÙ·‚ÔÏÒÓ ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂˆÓ ÔÚÌÔÓÒÓ ‹ ¿ÏψÓÔ˘ÛÈÒÓ ÛÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÌˉÂÓ›˙Ô˘Ó ÙË ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ·ÚfiÚÌËÛË ÙˆÓ ·ÙfïÓ.∂ÈÚÔÛı¤Ùˆ˜ ÌÂÚÈο ·ÛÂÍÔ˘·ÏÈο ¿ÙÔÌ· ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó Û ‚ÈÔ¯ËÌÈΤ˜ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂˆÓ ÙˆÓ ÔÚÌÔÓÒÓ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙËÓÂΉ‹ÏˆÛË ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ·˜ ·ÏÏ¿ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ·Ó·Ï‡ÛÂˆÓ ·˘ÙÒÓ ‰ÂÓ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ·ÛÊ·Ï‹ ‰ÈfiÙÈ·ÊÔÚÔ‡Ó ÌÈÎÚfi ·ÚÈıÌfi ·ÙfïÓ.· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÛÙȘ ÚÔÁÂÓÓËÙÈΤ˜ ÔÚÌfiÓ˜.¶ÚÔÁÂÓÓËÙÈΤ˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÔÚÌfiÓ˜ Ô˘ ÂȉÚÔ‡Ó ÛÙÔ Ó¤Ô ¿ÙÔÌÔ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÌ‚Ú˘È΋˜ÙÔ˘ ˙ˆ‹˜, ηıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ Ê‡ÏÔ ÙÔ˘ Î·È ÂËÚ¿˙Ô˘Ó Ï‹ıÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ Î·Ù¿ ÙË ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚË ˙ˆ‹ ÙÔ˘·ÙfiÌÔ˘. ∏ ·Ú·Ù‹ÚËÛË fiÙÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ·ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎÒÓ Â›Ó·È ¿ÙÔÌ· Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËÎ·Ó ÚfiˆÚ·,Èı·ÓfiÓ Ì·ÚÙ˘Ú¿ fiÙÈ Ë ·ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ· Û˘Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì οÔÈÔÓ -·ÚÔÛ‰ÈfiÚÈÛÙÔ ·ÎfiÌË- ÙÚfiÔ Ì ÙˉڿÛË ÙˆÓ ÔÚÌÔÓÒÓ ·˘ÙÒÓ. ¶ÚfiˆÚË Á¤ÓÓËÛË ÂÓfi˜ ·ÙfiÌÔ˘ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È Î·È ÙËÓ ÂÏÏÈ‹ Â›‰Ú·ÛË ÙˆÓÚÔÁÂÓÓËÙÈÎÒÓ ÔÚÌÔÓÒÓ ÛÙÔ ¤Ì‚Ú˘Ô, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÚÌËÓ‡ÛÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÌfiÓÔ ÙˆÓÂÚÈÙÒÛÂˆÓ ·ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎÒÓ ·ÙfïÓ, ‰ÈfiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ·ÚÎÂÙÔ› Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËÎ·Ó ÌÂÙ¿ ·fi Ï‹ÚÔ˘˜‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ·ËÛË.¢Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ÔÈ ¤Ú¢Ó˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ÁÔÓȉÈÒÌ·ÙÔ˜ ¤¯Ô˘Ó Ì¿ÏÏÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂÈ ¤Ó· ÁÔÓ›‰ÈÔ Ô˘·˘Í¿ÓÂÈ ÙËÓ Èı·ÓfiÙËÙ· ÁÈ· ÔÌÔÊ˘ÏÔÊÈÏ›·, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÎÏÂÈÛÙ› Ô ÂÓÙÔÈÛÌfi˜ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Î·È ÂÓfi˜ÁÔÓȉ›Ô˘ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ·ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ·. ™ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÈÛÙ‹ÌË ÂÈÎÚ·Ù› Ë Ù¿ÛË ÁÈ· ÂÚÌËÓ›·Î¿ı ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘ Ù˘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ ˆ˜ ÚÔ˚fiÓ Ù˘ ‰Ú¿Û˘ ÙÔ˘ ÁÂÓÂÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ Û ·˘Ù‹Ó ηÈÛ˘¯Ó¿ ˘ÔÙÈÌ¿Ù·È Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ˘fiÛÙ·Û‹ ÙÔ˘. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ·ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ·˜ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ë¤ÏÏÂÈ„Ë Ù˘ ‰È¿ıÂÛ˘ ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ ÁÈ· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ¿ÏÏ· ¿ÙÔÌ· Î·È Ë ÂÛˆÛÙÚ¤ÊÂÈ· Ó· Ô‰ËÁ› Û ·˘Ù‹ÓÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿. ∏ ·Ó¿Ï˘ÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ·ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎÒÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ ÌÂÚÈο ÂÍ ·˘ÙÒÓ Â›Ó·È ¿ÙÔÌ· ÂÛˆÛÙÚÂÊ‹ Î·È Î¿ÔÈ· ›ӷÈÂ͈ÛÙÚÂÊ‹, ‰ËÌÔÊÈÏ‹, Ì ÏÔ‡ÛÈ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ˙ˆ‹. £ÂˆÚÂ›Ù·È Èı·Ófi fiÙÈ Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÔÈÂÛˆÛÙÚÂÊ›˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎÒÓ ·ÙfïÓ, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· ÚÔ·ÙÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ·Ú¿ ˆ˜ ·›ÙÈÔ. ª›· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÚÌËÓ›· Ù˘ ·ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ·˜ ÌÔÚ› ÂÍ¿ÏÏÔ˘ Ó·Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙË ‰È·ÓÔËÙÈ΋ ÂÍȉ·Ó›Î¢ÛË Ù˘ ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ·˜ fiˆ˜ Û˘¯Ó¿ ·˘Ù‹ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û·ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘˜ ıÚËÛ΢ÙÈÎÒÓ ‹ ¿ÏÏˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Î·È Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Ù· ¿ÙÔÌ· ÛÂÌÂȈ̤ÓÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚˆÙÈ΋ Î·È ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿.√È ·˘ÙÔ·ÔηÏÔ‡ÌÂÓÔÈ ·ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎÔ› ·ÓÙȉÚÔ‡Ó Û οı ›‰Ô˘˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ‰È¿ÁÓˆÛË ÌÈ·˜·ıÔÏÔÁÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ ‹ „˘¯È΋˜ ‰È·Ù·Ú·¯‹˜ ˆ˜ ·ÈÙ›· ÁÈ· ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋˜ ÔÚÌ‹˜.¢Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ‚ÈÒÓÔ˘Ó ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ÚÔηÏ› ¿Á¯Ô˜ ‹ ÛÙÂÓfi¯ˆÚË „˘¯È΋ ‰È¿ıÂÛË,·ÔÚÚ›ÙÔ˘Ó ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi Ù˘ ηٿÛÙ·Û‹˜ ÙÔ˘˜ ˆ˜ ·ÓˆÌ·Ï›· Ù˘ ˘Á›·˜ Ì ·ıÔÏÔÁÈο ‹„˘¯ÔÏÔÁÈο ·›ÙÈ·. ∞ÏψÛÙ ¿ÓıÚˆÔÈ Ì ‰È·ÁÓˆṲ̂ÓË ÙËÓ ·ÓˆÌ·Ï›· Ù˘ ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋˜ ·ÔÛÙÚÔÊ‹˜‚ÈÒÓÔ˘Ó Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ ·ÓÈÎÔ‡ ‹ ¤ÓÙÔÓ˘ ·ÓËÛ˘¯›·˜ ÂÌÚfi˜ ÛÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ù˘ ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋˜ Â·Ê‹˜.∂ÈϤÔÓ ÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Ì ÙÔ Û‡Ó‰ÚÔÌÔ Ù˘ ÌÂȈ̤Ó˘ ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋˜ ÂÈı˘Ì›·˜ ÂȉÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÌÂȈ̤ÓÔÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙË ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ·, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÂÓԯϛ Î·È Ù·Ï·ÈˆÚ› ÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜, Î·È Ë ÂÓfi¯ÏËÛË

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->