Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
86Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
MAKALAH

MAKALAH

Ratings:

4.77

(1)
|Views: 9,270|Likes:
Published by nandang hermawan

More info:

Published by: nandang hermawan on Nov 24, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/20/2015

pdf

text

original

 
MAKALAH
SEJARAHIPUN WAYANG
Makalah menika dipunserat kangge njangkepi tugas mata kuliah Ekspresi Tulis LanjutDosen Pengampu: Sutrisna Wibawa, M. Pd.deningIda Rahmawati NIM. 06205241005/AJURUSAN PENDIDIKAN BAHASA DAERAHFAKULTAS BAHASA DAN SENIUNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA2008
PURWAKA
Puji Syukur hamung konjuk wonten ing ngarsaning Gusti ingkang asipatwelas lan asih awit saking sih wilasa-Ipun kula saged ngrampungaken makalah“SEJARAHIPUN WAYANGmenika. Makalah menika karipta adhedhasakepengin nglestantunaken kabudayan jawi imggih menika wayang.Makalah menika migunani tumrap soksintena ingkang kepenginmangertosi kaliyan kabudayan Jawi ingkang gegayutanipun kaliyan wayang.Makalah menika ngandharaken pangertosan wayang sarta sejarahipun wayang
 
menika. Wayang ingkang sakmenika taksih dipunjagi lan dipunpriksani tumrapsoksintena badhe musna.Kula ngaturaken agunging panuwun dhumateng sasintena kemawoningkang sampun kersa paring pitedah, palilah, saha panyengkuyung amrihmawujudipun makalah menika.Kula tansah nyenyadhong pitedah sarta wewarahipun pranupiksa ingkangmaos makalah menika, temah makalah menika saged nyembadani pamundhutipun para maos. Nuwun!Yogyakarta, 11 Nopember 2008PangriptaIda Rahmawati
BAB IPAMBUKAA. Wigatosing Rembag
Warisan budaya saking para leluhur punika kathah ingkang saged dipunsinau dening kawula muda. budaya adilihur punika ugi saged paring pambiyantu para muda ingkang ngangsu kawruh ngembangaken kabudayan. satunggaling budaya luhur ingkang taksih sae inggih menika
wayang
.
Wayang
iku pagelarannganggo bonéka kang umukaton éndah ing wewayangalan dilakokakédéning dhalang kanthi iringan gamelan.Bonéka kasebut bisa kang awujud 2 dhimensi utawa awujud 3 dhimensi. Umumé, kang wujud 2 dhimensi, kagawésaka kulit (walulang), kang biyasané kulit sapi, utawa wedhus. Lan kang wujud 3dhimensi, lumrah digawé saka kayu kang direnggani penganggo saka kain kangmanéka warna adhedhasar karakter 
wayang
kasebut. Nanging ing sawatara tlatah,uga ana kang gawé
wayang
saka suket, lan kerdhus, ananging
wayang
jinis ngénéiki ora pati akčh ditemoni.
 
B. Ingkang Wigatos Dipunrembag
Lumantar makalah menika, badhe dipunaturaken uneg-unegingkang wonten gandheng cenengipun kaliyan kados pundipangertosan wayang menika lan wayang menika langkung ngrembakalan kondhang kawentar wonten masyarakat Indonesia khusussipunmasyarakat Jawi piyambak. Babagan menika wigatos sangetdipunpenggalih khususipun dening warga ingkang rumaos “asli” saking Jawi, utawi sinten kemawon ingkang hanggadhahi raos handarbenidhumateng wayang, supados kawontenan tiyang Jawi lan ugikabudayanipun langkung dipunakeni dening kelompok-kelompok wargandonya sanesipun.
C. Kekajengan Ingkang Dipunrembag
Wonten 3 perkawis ingkang dopunaturaken wonten makalah menika:1.menapa ingkang dipuntegesi wayang?2.kados pundi sejarahipun wayang?3.kados pundi sebutanipun wayang menika?

Activity (86)

You've already reviewed this. Edit your review.
desi liked this
Ryan Syng Ibu liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Devilart liked this
Desy Nuzuli added this note
assalamualaikum,, ku minta contoh karya ilmiah basa jawa tentang kebudayaan dong
HOOOUUUH added this note
minta artikel wayang madya dalam bahasa jawa komplit , please
Anisa Elatifah added this note
nih kakak tingkatku deeh
izzatulmufti liked this
Anwar Syahputra added this note
trimakasih makalah ini sangat membatu kami

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->