Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
(02) Liber Usualis, Pp 200-299

(02) Liber Usualis, Pp 200-299

Ratings: (0)|Views: 7 |Likes:
Published by Layla Vonthiesen

More info:

Published by: Layla Vonthiesen on Mar 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/21/2014

pdf

text

original

 
200Magnificat.2.D.A.-3,
b,
a.
.
.........._-_..--~-
-----~--.-~
'--'_
i'
Tonus2.D,A.
4;
f:
Ii
I
1:
1..
Elf
Terrninatiouuicocoristans
accenru
\;1<..,
quenotaautecedente.
D.
f]'
1(J)
J
H'-
?IIediariounicoconstansacceutu.
I.
l\fagni-
fi-
cat
*
a-nima
me-
a
Domi-nurn.
~,~tJj]ir
I
Cbe
us
*
inDe-
0
sa-In-ta-r/
me-
A
ce~:
o.
1
Etexsulta-vitspi-ri-tus
me-
1.Magni-
fi-
cat"a-nimame-
a
D6mi-num.~.Etexsulta-vitspi-ri-tus
me-
us
*
inDe-
0
sa-lu-ta-r/
me-
o.
Et
ita
de£nceps.
3.Quia
respexit
hurnilitatem
ancillaesuae:
*
ecce
enimexhoc'beatarnme
dicentomncsgenerati6nes.4.Quiafecitrnihimagnaquip6tensest::::etsanctum
nomen
ejus.
5.Etmisericordiaejusa
progenie
in
progenies
*
timentibus
eum.
6.Fecit
potentiarn
in
brachio
suo:
*
dispersit
superbos
mente
c6rdis
sui.
7.Deposuit
potentes
de
sede,
*
et
exaltazer
humiles.8.Esuricntes
implevit
bonis:
*
etdivitesdirnisit
iuanes.
9.SuscepitIsraelpuerum
suum,
*
recordatusmisericordiee
suae.
10.Sicutlocutusestadpatresn6stros,
*
Abrahametseminiejus
ill
saecula.
1LGloriaPatri,
et
Fflio,
*
etSpiritui
Sancto,
12.Sicuterat
in
principia,
et
nunc,
et
semper,
*
etin
saeculasaecu161"u1Jl.Amen.
Tonus3.
b,
a.
Mecliat
io
duplici
constans
accentu(sed
ultimoaccentuiadditursuperveniensanti-cipata,cumacutahabeturantepenultima).Terminationes
unicoconstantes
acceutu
unaquenotaantecedente.
I
L
l\lagni-
tl-cat-1:-
~.Et
ex-sul-ta-vit
spi-
ri-tus
me-
us
*
b
a
¥(e)-i~--
--r
--==1--<=)
;J]
:[2
Dorni-num.
'l,e!..
f
Dorni-num.
me-
o.
l
me-
o.
a-
nirname-
a
In
De-
0
sa-Iu-
ta-ri
Et
ita
deinceps,
3.Quiarespexithumilitaternancfllaestiae:
*
ecceenimexhocbeatamme
d
icen
t
ornnes
generat"ones.
 
201
---------
--
,-
"
..
---~----.--------
---
_-------_-_
.j.,
Qui0.fecitmihi
magna
qui
patens
est::,:etsanctum
tiismcn.
ejus.
~).Etmisericordiaejusaprcgenie
inprogenies"
timcntihlfs
enOl.
(i.
Fecit
potcntiarnin
brachiosuo::::
dispersitsuperbos
mente
cordis
sui.
'i,
Dcpusuitpotentesdesede,,~etexalta:zJithtimiles.
~.Esurientes
implevit
b6nis:
*'
ctdivites
dimisit
inanes.
\J.
SuscepitIsrael
pucrumsiium,
*
recordatusmiseric6rdiaesiiae.
l
n.Sicutloculus
est
adpatresnostros,
*
Abrabametseminiejus
ill
saecula
11.
Gloria
Patri,et
Filia,
0:'
etSpiritus
Sancto.
1:2.
Sicuterat
inprincipia,
et
nunc,
et
semper,
*
et
in
saecula
saeculorulll.
AII1CJl.
Tonus3.
a:'l,
g.
'11
edialio
dupliciconstansaccentu(sed
l!
t
irno
accentuiadditursuperveniensanti-
,'i
I.::
r.i,cu
III
acuta
habeturantepenultima),
Terminationesunicoconstantesaccentu
duabusquenotisantecedentibus.
,-'-,
;<C)pe)
c:
LI
C
1.Magni-fi-cat
*
~.Etex-sul-ta-vit
spi-
ri-tus
a
2
g
~:-J;ff2~
4~
~
.--_~_~I----fi::=-~_~__--
r
(!-a=
Domi-nurn.{
Do,'
mi-num,
vel:
me-
o.
me-
o.a-nima
me-
a
me-
us
*
in
De-
0
sa-lu-
fa-
rt
Etita
deinceps,
~.Quia
respexithumilitatemancillaesiiae:
*
ecceenimexhocbeatamme
dicent
omnesgenerationes.4.Quiafecitmihimagnaquip6tensest:
*
etsanctum
nomen
ejus.
5.Etmisericordia
ejusa
progenie
inprogenies
*
timentibus
eum,
ti.
Fecitpotentjaminbrachiosuo:
*
dispersitsuperbosmente
cOrdis
sui.
7.Deposuirpotentesde
sede,
*
et
exaltdvit
humiles.H.Esurientesimplevitb6nis:
*
etdivites
dimisit
z"mines.H.SuscepitIsraelpiierum
siium,
*
recordatusmisericorzece
siiae.
]O.Sicutlocutus
estadpatresnostros,
*
Abrahametsemini
~jltS
iu
saecula.
1LGloria
Patri,etFilio,
*
et
Spiritui
Sancto.
12.
Sicut
eratinprincipio,et
nunc,
etsemper,
*
etinsaeculasaecu/6rum.Amen.
Tonus
4.E,
A,A*.
-:'Iedialiounicoconstansaccentuduabus-
!jHe
notis
antecedentibus,
Terminationesunicoconstantesaccentu
tribusquenotisantecedentibus.(Sedproter-
rninationeE,accentuiadditursuperveniens
anticipata,cumacutahabeturantepenultima),
1.
J\-Jagni-
fi-
cat
*
~)Etex-sul-ta-vit
spi-ri-tus
me-
,-'_,E
:=:(~%&.-
Domi-num.
me-
O.
Et
itadeinceps,
,
11I
t
f
J3
a-
ni-ma
me-
a
us
*
in
De-
0
sn-Lu-ta-rt
 
202
Magnificat.
5.
a.
~"
C
sF
e
c
E
C
L,e
C
(.)
r
C
e
ce
tg~
J.
l\iagni-
fi-cat
*
2.Etex-sulta-vit
A
==edJ)J
It
:1-
ni-ma
me-
a
111
Dc-
0
sn-Lu-
ta-
ri
pi-
ri-ius
me-
A~··
t(~g£J
U
us
*
Domi-num.'"
I.
f
Domi-nurn.
me-
o.
"e.
I
me-
o.
Et
ita
deiJZteps.
Ii
,h
I
~
3.Quiarespcxitnurnilitatem
anc!!lae
suae:
*
ecceenimexhocbeatam
me
diccnt6mnesgelleraH6nes.4.Quiafecitmihi
magna
qui
p6tensest:
*
et
sflllctUJJl
nomen
ejus.
5.Et
misericordiaejusaprogenie
in
progenies
*
tilllentibus
eum.6.Fecitpotentiamin
bracltio
suo:
*
dispersitsuperbos
mente
cordis
sui.7.Dep6suitpotenzer
de
sede,
*
et
exaltdvit
htimiles.(E:htimiles.)S.Esurientcs
implivit
bonis:
*
etdivites
dimisit
incines.
9.Suscepit
Israel
puerulIl
SUUll1,
:j;
recordatus
misericdrdiae
stiae,
10.Sicutlocutusest
adpdtres
nostros,
*
Abraham
et
semini
liltS
tJ&
saecula.
{E;sa.ecula.)
11.Gloria
Pal1'z',
et
Fflio,
*
et
Spirttui
Sancto.
12.Sicuterat
inprincipia,et
nunc,et
semper,
*
etinsaecula
saccu!6rulll.
Amen.
Tonus
5.
a.
Mediatiounicoconstansaccentu.
Terrninatioduplici
constansaccentu,
J.
Magni-fi-cat
*
~.Etexsulta-vit
spi-ri-
tus
me-
a
~(JtlJJ
a-nima
me-
a
us
*
In
De-
a
sa-lu-
ta-
n
Dorni-nurn.
me-
o.
3.
Quiarespexit
humilitatemancillaestiae:
*
ecceenimexhocbeatammedicentomnesgenerati6nes.4.Quiafecitmihimagnaqui
p6tensest:
*
et.sanctumn6men
ejus.
5.Et
misericordiaejusaprogenieinprogenies
*
timentibuseum.6.Fecitpotentiaminbrachiasuo:
*
dispersit
superbosmente
cordis
sui.
7.Deposuit
potentes
de
sede,
*
etexaltavit
hurniles.
8.Esurientesimplevitbonis:
*
et
divitesdirnisitmanes.
9.
SuscepitIsraelpuerumsuum,
*
recordatusmisericordiaesriae.10.Sicut
10C6.t11sest
adpatresndstros,
*
Abraham
et
seminiejusin
saecula11.Gloria.
Patri,et
F'ilio,
*
etSpirituiSancto.
12.
Sicut
crat
in
principia,
et
nunc,
et
semper,:;:
et
in
saeculasaecu16rum.
Amen.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->