Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
34Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Wu Jingzi - Intimplari Din Lumea Carturarilor Vol 1

Wu Jingzi - Intimplari Din Lumea Carturarilor Vol 1

Ratings: (0)|Views: 378|Likes:
Published by Andra

More info:

Published by: Andra on Nov 24, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/11/2013

pdf

text

original

 
WU JINGZI  Întâmplări din lumea cărturarilor Traducere din limba chineză, tabel cronologicŞi note de Mira şi constantin lupeanu EDITURA MINERVA BUCURESTI  BIBLIOTECA PENTRU TOŢI 1982WU JINGZI  RULIN WAISHI, EDITURA LITERATURA POPORULUI  R.P.CHINEZĂ, BEIJING, 1962 Prefaţă 
Romanul chinezesc cunoaşte o dezvoltare îndelungată întimp, formula sa ■ acumulînd, întregindu-se şi prefăcîndu-se îninteriorul unei culturi care, atingînd de* timpuriu rezultate stră-lucite în p6ezie, în eseul filosofic şi poematic, le oficializează pe acestea ca literatură, refuzîndu-i romanului un statut similar.Germenii romanului se manifestă încă din etapa" primarăde conglomerat a scrierilor istorice, filozofice, astrologice, moraie,etc. Elementele noţiunii care sînt în definirea romanului sestrîng treptat în jurul unui termen nucleu
 xiaoshuo
însemnînd
vorbă mică 
sau
 flecăreală 
şi desemnînd peiorativ, după filozo-ful
 Zhuang Zhou
(369 — 286 î.e.n.) — care îl introduce ca echi-valent iniţial al • ficţiunii în lucrarea
 Zliuangzi,
în capitolul
Waiwu, Lucruri exterioare nouă 
 — ocupaţia „prin care unii îşicîştigă onoruri şi faimă". Produsul oral,
 xiaoshuo
este „întîm- plarea care a fost transmisă, din om în om, epocilor care auurmat".Referindu-se la legende şi fabule ca
 xiaoshuo,
raţionalistul
Confucius
(551 — 479 î.e.n.) le desconsidera pentru lipsa lor deadevăr istoric, respingînd asemenea gen de pură imaginaţie. înaceeaşi idee, se pare că filozoful, cunoscînd şi o altă sursă alui
 xiaoshuo,
ar fi spus : „Chiar trecătorii merită să fie cerce-taţi. Dar dacă mergem prea departe ne putem împotmoli."Sursa substanţială a
 flecărelii
nu era alta decît strada saudrumul mare, astfel că scriitorii de
 xiaoshuo,
cum indică şiV
 
 Istoria dinastiei Han, Han Shu,
de
 Ban Gu
(32 — 92 e.n.), în partea sa literară, erau în mod firesc succesorii funcţionarilor împărăteşti însărcinaţi să adune vorbele străzii.Conţinutul lui
 xiaoshuo
este dat, s-a subliniat mai tîrziu,de „ziceri şi parabole vechi" transpuse în „povestiri scurte, careconţin lucruri folositoare vieţii de fiecare zi".Cronici dinastice ulterioare, cum este Sui Shu, preiau ter-menul de
 xiaoshuo
în accepţia
 Istoriei dinastiei Han,
făcîndu-io prezentare amplă, evocatoare. Lu Xun, în a sa
Scurtă istorie
,o
 ficţiunii chineze,
relatează după însemnări antice : „în vremuristrăvechi, cînd un înţelept era pe tron, istoricii oficiali întoc-meau însemnări, barzii orbi creau cîntece, artizanii făceaureclamă produselor lor, sfetnicii ofereau sfaturi, domnii ţineaudiscursuri şi oamenii de rînd flecăreau. Aplauze răsunau timpu-riu în fiecare primăvară, cînd se făcea o cercetare pentru cîn-tecele populare, pe cînd funcţionarii în ture de inspecţii cunoş-teau obiceiurile locale din cîntecele populare ; şi dacă fuseserăfăcute greşeli, ei le îndepărtau. Toate vorbele străzilor şi dru-murilor mari erau notate. Funcţionarii de la curte se ocupaude documentele şi interdicţiile locurilor, în vreme ce funcţionariicu chestiuni civile relatau zicerile şi obiceiurile locale."Flecăreala sau comentariile libere şi pitoreşti ale străzilor au creat embrionul prozei epice, sau
 xiaoshuo,
 pe care istoricii — primii critici literari — încurcaţi de asemănarea şi neasemă-narea lui cu celelalte feluri de scrieri, de noutatea lui tinzîndspre o individualitate de sine stătătoare, l-au alăturat uneiasau alteia din clasele de scrieri configurate de ei în fiecare etapă,în
 Istoria dinastiei Han,
scrierile
 xiaoshuo
sînt eliminate înrespectul faţă de opinia lui Confucius privind netemeinicia şigratuitatea lor, dar sînt înşirate, într-o anexă, un număr decincisprezece
 xiaoshuo
 punînd în lumină prin titlurile lor, con-ţinutul lor : ziceri, însemnări, note despre sacrificii şi ofrande,sfaturi ale sfetnicilor şi poveşti, în cea mai îndreptăţită lucrarede acest gen — 
 Legendele dinastiei Zhou de
Yu Chu.
 Istoria dinastiei Sui,
 preluînd bibliografia întocmită în di-nastia anterioară, o sistematizează şi o împarte în patru clase :VI
 
opere clasice confuciene, însemnări istorice, scrieri filozofice şilucrări diverse, repartizînd
 xiaoshuo
Za scrierile filozofice.Ulterior, lista lor bibliografică se îmbogăţeşte cu multe scrierireferitoare la stafii şi zeităţi, ca poveştile despre minuni sau poveştile despre răsplata divină, care mai înainte fuseseră in-cluse între lucrările istorice şi biografice. Accepţia lui
 xiaoshuo
se lărgeşte de la flecăreala străzii sau imaginaţia cotidiană, laimaginaţia fenomenelor de supranatural, la elementul fantastic.Sfera lui
 xiaoshuo
ca literatură de ficţiune devine şi maicuprinzătoare, în înţelegerea istoricilor dinastiei Song — sece-tele al XII—-XIIMea.Scrierile de
 xiaoshuo,
sporind ca număr şi diversificîndu-setematic, impun o clasificare chiar în interiorul lor, fiind împăr-ţite de cărturarul Hu Yinglin (1551 — 1602) în : însemnări despreminuni, proză de aventuri, anecdote, note diverse
 j
cercetări şisfaturi morale.în dinastia Qing se recunosc numai trei categorii de
 xiao- shuo,
anume scrieri diverse, însemnări despre minuni şi anec-dote, numai că, după titlurile subscrise, se remarcă imixtiuni dela o categorie la alta şi în fond numai două grupe, anecdotediverse şi poveşti despre minuni. Dar sensul evoluţiei prozei deficţiune, ca gen literar, este delimitarea ei tot mai precisă, eareuşind să-şi impună dreptul la o existenţă singulară, prin chiar recunoaşterile forţate ale istoricilor care se dispensează în fa-voarea ei, de legenda istorică fictivă, neştiinţifică, cum este aceeadin
Cartea munţilor şi mărilor şi Viaţa fiului Cerului, împăratul Mu
 — scrieri de străveche tradiţie istorică. Totuşi, acerbi îndesconsiderarea lor pentru genul discutat, autorii de istorii ofi-ciale nu includ în bibliografii scrierile povestitorilor din Songşi romanele din Yuang şi Ming, care se bucurau de o mare popularitate printre oamenii de rînd. Doar cu totul întîmplător şi numai o singură dată au fost menţionate
 Aventuri din celetrei regate
şi
 Pe 7nalul apei.
Ca fenomen de cultură cil rădăcini adînci în viaţa poporu-lui, proza de ficţiune, în ciuda statutului ei ingrat de cenuşăreasăVII

Activity (34)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Doru liked this
popanpetre liked this
Dan liked this
Dan liked this
raza de soare liked this
Denis Xz liked this
Dan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->