Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bрсте храмова

Bрсте храмова

Ratings: (0)|Views: 55|Likes:
Published by Ana Fotic
Usage of cult space form the prehistory till the time of building temples, as well as explanation of all words describing and relating to the temple
Usage of cult space form the prehistory till the time of building temples, as well as explanation of all words describing and relating to the temple

More info:

Published by: Ana Fotic on Mar 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/26/2013

pdf

text

original

 
1
Ана Фотић
 
ЗНАЧЕЊЕ ТЕРМИНА ХРАМ
 
Templum
 
 је рвпбитнп у литератури редстављап
 
псвећени рпстпр кпји је рпрпк (
а
ugur
) пбележавап на теренущтапм
,
псматрајући тишји лет. Пвај пјам пдгпвара гршкпмтермину
τζμενοσ
.
1
 
Мнпгпбпщци тп местп пгранишаваху
,
пдизавщи пграду (
aedes
),
2
 
да би га рпстпрнп пдвпјили пдстанпваоа и светпвнпг живпта. Грци ту пграду називаху
περίβολοσ
,
3
 
пна је редстављала пнај псвећени рпстпр у кпмесу се налазила света стабла,
4
 
пбелисци, жртвеници, дарпвинамеоени бпжанству... Касније пграђени рпстпр дпбија назив
 
1
 
Насталп пд глагпла
 
τ
i
ν
 
-
сећи, пгранишити
.
2
 
Такпђе пзнашаваще
 
и храм и кућу кпд Латина
.
3
 
У тпм рпстпру ће касније Грци пдизати пграђени храм, у шиједвприщте
 
се улази крпз рпилеје, те се временпм назив ренпси и назид храма.
 
4
 
пједина реистпријска лемена су увидела да сунце пмаже шпвеку ибиљкама, те су га сматрала бпжанствпм кпје су рпслављали пдижућиму ампрфна или антрппмпрфнп пбрађена брвана. Такав је лик
Tió DeNadal
, кпји је бип пзнат
 
у каталпнскпј митплпгији, пдакле су га
 
ерузелихрищћани у Шанији, кпристећи га кап брвнп у кпје
o
стављају ситнијепсластице дп Бпжића.
 
2
templum
, кпји се
 
у ужем смислу пднпси и на култни пбјекат
(
ερόν
) кпји временпм ту бива пдигнут.
`
У следећпј развпјнпј фази, пјам
храм
 
се рпщирује,пзнашава
 j
ући стан бпжанства а птпм и рпстпр у кпме северници пкуљају ради заједнишке мплитве и ринпщеоажртава.Кпд хрищћана храм редставља местп сабпрнпг лпмљеоахлеба и пствариваоа заједнице с Христпм за време Литургије,редпкущајући Царствп небескп пвде на земљи. Храм је местпгде се Бпг слави, где се служи
 
Света Евхаристија и где се верниципкуљају ради заједнишкпг ушествпваоа у светим тајнама, урпстпру званпм лађа (
ναόσ
)
5
 
Цркве, кпјпм лпве у ЦарствпБпжје. У храму се изражава тајна Бпжјег рисуства какп у пвпмсвету и такп у Царству
 
будућем, а редставља и симвпл Бпжјегдпласка
.
6
 
За хрищћане сам
 Христпс је храм
.
7
 
Апстпл
 
авле,
5
 
Лађа, напс и храм, су називи бпгпслужбенпг рпстпра намеоенпгверницима рвпбитнп у базиликама, а касније у свим црквама.
 
6
 
З. енп,
Катихизис
,
Никщић 2002,66.
 
7
 
Мк 14,58; Јн 2
,21.
пјмпм пзнашава се у
Старпм Завету 
 
храм у
`ero,n
Јерусалиму
-
to. 
i`ero.n
tou/kuri,ou to.a`giazo,menon evn Ierosolu,moij
 
(Јез 1,47)
 
и
синагога
,
пднпснп
зборница
 
п Ђ. Данишићу
 
(2Ма 1,15), а у
 
НпвпмЗавету 
 
пзнашава синагпгу
 
тј.
 
 јудејски храм(Мт 12,5) или агански
 
(Мт 4,5)
.
Реш
 
ναόσ
 
у
Старпм Завету 
 
пдразумева се храм
 
 јерусалимски (2 Днев
26,16)
дпк се у
Нпвпм Завету 
пднпси на
 
тело Христово
(
Јн 2
,21),
истппзнашава и
 
реш
evkklhsi,a
 
 –Оега кап главу тела Цркве
:
 
kai.auvto,j
 
 evstin h` 
kefalh,
 
tou/sw,matoj th/j ekklhsi,aj\
o[j
 
 evstin avrch
 
prwto,tokoj evk
 
tw/nnekrw/n i[na
 
ge,nhtai evn
 
pa/sin auvto,j
 
prwteu,wn
(
Кпл
1,18).
evkklhsi,a
пред тпг
 
3
 хрампм Бпга живпга
8
 
и
 хрампм Духа Светпга
9
 
назива шпвека, јер је шпвек ствпрен п слици Бпжјпј и јер у оему Свети Дух пбитава.Реш
Црква
(
ev
κκληςία
)
10
 
У латинскпј Вулгати су пбе реши, и
 
ναόσ
, реведене
`ero,n
кап
templum
, птуда се у заадним издаоима губи разлика међутим терминима (у немашкпм језику се све пзнашава решју
Tempel
,
у еглескпм
templ
). Кпристећи римпкатплишке и рптестантскетекстпве, Ђ. Данишић и В. Карачић, стпга су пједина местанеадекватнп интерретирали. В. Карачић истп ревпди реш
ναόσ
 
и
ev
κκληςία
 
пјампм црква. Птуда храм кпд археплпга,истпришара, истпришара уметнпсти и архитеката, пстаје синпнимза
 
цркву, кап пдредница самп за бпгпслужбену
редставља и сабраое верних (Да 11,19), Цркву Гпспдоу
-
evkklhsi,aj
 
tou/ qeou
 
(1 Кп 10,23) и пмиое се и суд у
 
Цркви, пднпснп црквенпј заједници
biwtika.me.n ou=n
krith,ria
ev a.n e;chte( tou.j ev xouqenhme,nouj
evn th/|evkklhsi,a
 |(tou,touj kaqi,zete
(1Кпр
6,4)
. пстпје и изрази Небески храм
-
Kai.meta,
 
tau/ta ei=don( kai,
 
 hvnoi,gh o`
 
nao.j th/
 
j
skhnh/j
 
tou/marturi,ou evn
 
tw/|ouranw
 
(Птк 15,5),
 
и дпм Бпжји
-
oi=kon tou/qeou
 
(Мт
12,4).
Црква и храм тек усветппташкпј литератури пзнашавају
 
рукптвпрени храм, пднпснп лађубазилике.
8
 
2 Кпр 6,16.
 
9
 
1 Кпр 6,19.
 
10
 
В. Карачић израз
evkklhsi,a
 
ревпди и кап заједница верних (Мт 18,17;Да
 
9,31), Црква Бпжја (1 Кпр 11,16), Црква светих (истп, 14,33
-34).
У
Откривеоу 
 
набрајајући 7 Цркава, мислећи
 
на црквене пщтине у Ефесу,Смирни, ергаму, Тиатири, Сарду, Филаделфији и Лапдикији (Птк 1
,20).

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Mladen Jelic liked this
Ana Fotic added this note
u fusnoti 1 grcka rec je τέμνεiν
Mladen Jelic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->