Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Elementlerin Oluşumu

Elementlerin Oluşumu

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 2,463 |Likes:
Published by Burak Ayan

More info:

Published by: Burak Ayan on Nov 24, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
MART 2008 SAYISININ PARASIZ EK‹D‹R
Haz›rlayan: Prof. Dr. Vural Alt›n
 
ELEMENTLER 
2Mart 2008
B‹L‹M
 ve
TEKN‹K 
fliflme
BÜYÜKPATLAMA
kuark
Anahtar :
gluonbozonlarfoton
 y›ld›z
galaksikaradelik
mezon
baryoniyon
atom
elektronmuon
tau
nötrino
 H › z l a n d › r › c › l a r : y ü k s e k  e n e r j i l i k o z m i k  › fl › n l a r C E R N - L H C F N A L - T e v a t r o n B N L - R H I C C E R N - L E P S L A C - S L C
 o l   a  s ›   a  a l  › m a  d  d  e  a l  ›  t  › l   a › 
 o mi  mi   o  d  a l   g  a ›  fl › ›  o  t   a  y  a  ç › ›  y  o 
Evrenin Tarihi
 
3Mart 2008
B‹L‹M
 ve
TEKN‹K 
‹N OLUfiUMU
Hücre yap›s›n›n kütlece %65-90’› sudan olufluyor; iki hidrojen, bir oksi- jen. Karbon, organik yaflam›n belkemi¤i. Oksijen soluyoruz, a¤›rl›¤›m›z›n%65’i oksijen. Dünyada y›lda 1 milyar ton demir cehveri üretilmekte. Al-t›n çok pahal› bir metal, uranyum nükleer yak›t olarak kullan›l›yor: Nas›loluflmufl bu elementler? Nereden gelmifller?Bu sorunun yan›t›n› aramak üzere yola ç›karken, önce elementlerin do¤a-daki bolluk oranlar›na, en yak›n›m›zdan bafllayarak bir göz atmakta yarar var. Tarihsel süreç de böyleydi zaten. Bolluk oran›n›, say›sal oran veyakütle oran› olmak üzere, iki flekilde belirtmek mümkün. Bu ikisi, atomla-r›n kütle fark›ndan dolay› ayn› olmuyor. Örne¤in, sudaki hidrojenin oksi- jene oranla bollu¤u; say›sal olarak 2’ye 1 lehine iken, kütlesel olarakaleyhinedir. Aksi belirtilmedikçe, oranlar say›sal... Yerkabu¤unun üst k›sm›n› oluflturanelementler aras›nda, hidrojen bol.Atom numaras› artt›kça; önce azal-ma, sonra ço¤alma var. Lityum, be-rilyum ve bor; oldukça nadir. Enbol elementler, oksijen ve silikon.Tevekkeli, kabuk ço¤unlukla silikatkayaçlardan oluflmakta. Sonra kar-bon ve demir geliyor. Y›lda 1 milyar ton demir cevheri bu sayede üretil-mekte. ‘Nadir’ toprak elementleri, asl›nda nadir de¤il; krom, nikel, bak›rgibi çokça üretilen sanayi metallerinden bile bol. En düflük oranl› tulyum ve lutesyum dahi, alt›ndan 200 misli daha fazla. Bolluk oranlar›n›n grafi-¤inde, asal gazlar görülmüyor. Bunun nedeni, yörünge kabuklar› dolu ol-du¤undan, kimyasal tepkimelere girmeye e¤ilimlerinin olmamas›. Atmos-ferde olmalar› laz›m. Yerkabu¤unda sadece, a¤›r radyoaktif elementlerinbozunmas›yla, eser miktarlarda olufluyorlar.Okyanus sular› ve atmosferdeki oranlar, kabu¤unkinden farkl›. Oksijen,bu ikisinde de bol. Kimyasal tepkimelere girmeye çok merakl› olan buelementin atmosferdeki varl›¤›, yaflam süreçlerinin bir sonucu; fotosentez-le sürekli üretiliyor olmas›. Aksi halde, bir zamanlar olmad›¤› gibi, atmos-ferde bulunmazd›. Hidrojen, yeryüzünün aksine, atmosferde çok az. Bu-nun nedeni, elementlerin en hafifi oldu¤undan, dünyan›n oluflumu s›ras›n-da hakim olan yüksek s›cakl›klarda, yerçekiminden kurtulacak h›zlara ula-fl›p bofllu¤a kaçabilmifl olmas›.Bu oranlar canl› organizmalar›n kimyasal bileflimiyle k›yasland›¤›nda, ya-flam›n elementler tablosundan kendine uygun olanlar› çekip kulland›¤›aç›k. Örne¤in insan vücudunun kütlece %99’u sadece alt› elementten; ok-sijen, karbon, hidrojen, nitrojen, kalsiyum ve fosfordan olufluyor.
ü  ü  ü  

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Kemal Muratoğlu liked this
İbrahim Kul liked this
Mister Spock liked this
718elx_1 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->