Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Some Reflections on Patriarchal Family and Civil Society, 1991-2007

Some Reflections on Patriarchal Family and Civil Society, 1991-2007

Ratings: (0)|Views: 21|Likes:
Published by aals
Some reflections on patriarchal family and civil society
Some reflections on patriarchal family and civil society

More info:

Categories:Types, Research, Science
Published by: aals on Mar 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/16/2013

pdf

text

original

 
PHBC UCONC@]LHGP HG VK]ULKU@JKN OKBLN\ KGM @L_LN PH@LC]\.;<<;"5661
]jlp }cz} lp p}us`}sucm lg }jc ohub ho }qcg}|"hgc pcvkukenc |c} lg}cuucnk}cm `|`ncp ho lmckp'L} jkp eccg qul}}cg kgm uclpcm hcu k vculhm ho kehs} plz}ccg |ckup' K ocq pcg}cg`cpqcuc kmmcm uc`cg}n|' ]qh pc}p ho ccg}p }ulaacucm }jcpc uconc`}lhgp'HGC9 Phbc}lbc lg ;<<;. b| ;1 |cku hnm phg Pjkg}h kpdcm bc9Qj| kuc `jlnmucg k} knn ehug8 Qj| }jc| kuc k} knn uc{slucm }h ec jcuc lg }jlp }uhsencphbcqhunm8 Qjhpc lg}cucp}p mh }jc elu}jp ho `jlnmucg pcuc8]QH9 L kb k jhspcjspekgm plg`c ;<10' B| qloc Psbl}k bkuulcm bc lg }jk} |cku hg`hgml}lhg }jk} L qhsnm pccd kgpqcu }h k {scp}lhg }jk} qkp czlga bc plg`c ;<?3' ]jc{scp}lhg9 jhq qkp Dkun Bkuz“p bc}jhm ho p`lcg}lol` lgcp}lak}lhgp ucnk}cm }h }jc bc}jhmpho }jc bk}jcbk}l`kn kgm bk}jcbk}lycm p`lcg`cp ho hsu }lbc8 K} }jk} }lbc qc mlm gh}dghq }jk} Bkuz“p
 Bk}jcbk}l`kn Bkgsp`ulv}p
czlp} kgm. }jk} k nkuac vku} }jcpc bkgsp`ulv}pjkc eccg vsenlpjcm lg Bhp`hq lg }jc |cku ;<?:' Qc `kbc }h dghq kehs} }jk} vsenl`k}lhg lg ;<1<. bkgkacm }h he}klg k `hv| ho l} phbc}lbc lg ;<:5. `hbvnc}cm }jc olup}muko} ho l}p Ecgaknl }ukgpnk}lhg lg;<:= kgm. }jk} ho }jc Cganlpj }ukgpnk}lhg lg ;<:3' ]jcpc}ukgpnk}lhgp qcuc vsenlpjcm ql}j phbc kmml}lhgkn }hvl`kn bk}culknp lg ;<<=' ]hqkump }jccgm ho }jlp vuh`cpp b| qloc ucblgmcm bc ho kgh}jcu }kpd }jk} }uhsencm sp plg`c }jc nk}c;<?6p' ]jc }kpd9 }jc ahkn ho qhbcg“p nlecuk}lhg gccmp k p`lcg}lol` lgcp}lak}lhg.kgknhahsp }h Bkuz“p qul}lgap hg vhnl}l`kn c`hghb|. vcu}klglga }h }jc nlecuk}lhg ho }jclgmsp}ulkn vuhnc}kulk} ho Csuhvc ho }jc glgc}ccg}j `cg}su|' Pjc `jlmcm bc e| pk|lga }jk} Lqkp ck}lga }jc ohhm vuhlmcm e| jcu ohu gh}jlga kgm. bcuuln| cgih|lga b| }lbc lg }jc vk}ulku`jkn bknc vucpcucp ho vjlnhphvj| kgm bk}jcbk}l`p4 osu}jcu. plg`c }jc {scp}lhg ho Bkuz“p ucnk}lhg ql}j bk}jcbk}l`p lp ghq e| kgm nkuac sgmcup}hhm. L ec}}cu vk| sv k} nckp}k vku} ho b| ccu vlnlga mce} }h jcu e| `hg`cg}uk}lga hg jhq }h ok`c }jc {scp}lhg ho qhbcg“p nlecuk}lhg lg hsu }lbc'L `hal}k}cm hg }jcpc {scp}lhgp knhga }jc ohnnhqlga nlgcp'
L
@jlnmucg kuc ehug }h pcuc }jc lg}cucp} ho h}jcup9;' ]h dccv k pvc`lol` vku} ho 
gk}suc
.
c'a'. }jc jsbkg pvc`lcp. ahlga4 kgm.
 
5' ]h dccv }jc jsbkg
 ph`lc}|
 
ahlga'K `jlnm lp }jsp knqk|p e|. ho kgm. ohu h}jcup'K} }jc vhlg} ho elhnhal`kn hulalg. }juhsaj }jc vuh`cpp ho auhq}j lg ph`lc}| kgm olgknn|. kpkg kmsn} cgm vuhms`} uckm| ohu }jc nkehu bkudc} hu. ohu sgvklm nkehu hs}plmc l}. gh jsbkg eclga lp hu `kg ccu ec `hbvnc}cn| pcno"hulcg}cm' Heic`}lcn| pvckdlga. p(jc lp knqk|ph}jcu"hulcg}cm'Lo ccu|ehm| kgm ccu|}jlga lp ohu h}jcup. }jcg jhq lp pcnolpjgcpp mloocucg} ouhbpcnoncppgcpp8 K} hgc nccn }jc| kuc gh} pcvkukenc9 pcno lp pcno hgn| lg ucnk}lhg }h kgm lgucpvc`} ho }jc h}jcu' K} kgh}jcu nccn hgc `kg gccu ec kephns}cn| pcno"lg}cucp} oucc' Jcg`cknph }jc| kuc lg}cu"mcvcgmcg}9 e| pculga hgc!p pcno"lg}cucp} hgc pcucp h}jcup kp }jc pcno lpknqk|p cbecmmcm lg }jc h}jcu' ]jc mloocucg`c ec}qccg pcnoncppgcpp kgm pcnolpjgcpp }jk}mhcp gh} czlp} k} }jc nccn ho. nc} sp pk|. %mccv p}us`}suc%. jhqccu. bkglocp}p l}pcno lgqjk} bk| ec `knncm }jc %psuok`c p}us`}suc%. k} }jc nccn ho mk| }h mk| jsbkg ecjklhu'Lo k vcuphg lp kehc kcukac auccm| lg kg| alcg ph`lc}|. }jcg qc `knn jcu(jlb pcnolpj lg}jc `hg}cz} ho }jk} ph`lc}|' Lo kgh}jcu vcuphg!p vcuphgkn auccm nccn lp ecnhq kcukac ohu kalcg ph`lc}|. }jcg qc `knn jcu(jlb pcnoncpp ql}jlg }jk} ph`lc}|' ]jsp pcnolpjgcpp hu pcnoncppgcpp kuc gh} }jc vuhvcu}lcp ho k alcg lgmllmskn pcno kp ps`j. es} kuc bckpsucp ho }jc ph`lkn kcukacp ho auccm. qjl`j kuc mcvcgmcg} svhg }jc auccm"nccnp ho h}jcup lg kph`lkn blnlcs']jc ok`} }jk} }jc elu}j kgm auhq}j ho k `jlnm lp gh} ohu jcu(jlp pcno"lg}cucp} es}. }jk} l} lp ohu }jc lg}cucp} ho h}jcup. bk| ec sgmcup}hhm ql}jlg }jc kehc mlp`hsupc'
LL
Bkulk Blcp jkm lgml`k}cm lg jcu 
 Vk}ulku`j| kgm K``sbsnk}lhg hg Qhunm P`knc9 Qhbcg lg Lg}cugk}lhgkn Mllplhg ho Nkehsu 
*Nhgmhg ;<:?,. }jk} Bkulkuhpk Mknnk @hp}k qkp vcujkvp}jc olup} vcuphg }h `jknncgac }jc uc`clcm Bkuzlp} hvlglhg }jk} qhbcg!p sgvklm qhud k}jhbc lp !vulk}c!. ucvuhms`}lc. pc`hgmku| c}`'. jcg`c !ghg"qhud!. lg9
]jc Vhqcu ho Qhbcg kgm }jc Psecuplhg ho }jc @hbbsgl}|
*Vkmsk kgm Eulp}hn ;<15,' ]ukmc sglhgp kgmnkehu vku}lcp(nco} vku}lcp jkc jlp}hul`knn| `hnnsmcm ql}j `kvl}kn lg l}p p}uk}ca| }h ucbhcknn ghg"qkac qhud ouhb vsenl` vcu`cv}lhg' Kg lbvhu}kg} ckunlcu vhlg} ho `hsg}cu"mcvku}suc jcuc qkp Uhpk Nszcbecua.
]jc K``sbsnk}lhg ho @kvl}kn c}`'
*;<50,. qjcuclg l}qkp sgmcunlgcm }jk} `kvl}knlpb knqk|p gccmcm !ghg"`kvl}knlp} blnlcsz kgm p}uk}k!. c'a'. vckpkg}p. ku}lpkgp kgm `hnhglcp. ohu l}p psp}cgkg`c' ]jc mhbcp}l` mhbklg p}lnn `hg}lgscp }h ec ps`j k blnlcs ccg lg }jc A 1 hu A : `hsg}ulcp. gh} }h pvckd ho }jc ucp} ho }jc qhunm'
 
]jc qhud ho qhbcg. eh}j lg allga elu}j }h kgm lg uklplga `jlnmucg. }jc os}suc phsu`c ho nkehu ohu }jc bkudc}. kp qcnn kp ucp} ho }jc mhbcp}l` qhud. }jk} mkln| ucvncglpjcp }jcnkehucu. lp gh} `hgplmcucm qhud hu nkehu. lg vhnl}l`kn c`hghb|'Bkulk Blcp! qhud lp mcp`ulv}lc. ph`lhnhal`kn' L} `hg}klgp bkg| lgplaj}p' \c} l} lp ghp|p}cbk}l` }jchu|' L} uconc`}p k `cu}klg p}kac ho Qhbcg!p p}smlcp(acgmcu pcgpl}lc vhnl}l`knc`hghb|'
LLL
Okblnlkn ucnk}lhgp kuc `hgplmcucm cu| ucbh}c ouhb }jc pseic`} bk}}cu ho vhnl}l`knc`hghb|. ec`kspc }jc| `hg}klg cu| lg}lbk}c ohubp ho vuhms`}lhg(ucvuhms`}lhg ucnk}lhgpkgm. kuc ohsgmk}lhgkn }h }jc h}jcu ohubp ho vuhms`}lhg ucnk}lhgp' Pczskn ucnk}lhgp kuc k}kehh }hvl` lg `lln ph`lc}lcp' ]jc| kuc dcv} pc`uc}. ec`kspc }jc| kuc ohsgmk}lhgkn'
L_
Lo }jc s}}cukg`cp ho Ejlpbk lg }jc
 Bkjkejkuk}k
kuc bkmc }h `hbc hs} ho }jc nlvp ho Akgak hu Akgmjkul hu. lo lgp}ckm ho Dulpjgk. Muksvkml s}}cup }jc
 pjnhdkp
ho }jc
 Ejkakkm"Al}k.
}jcg qjk} phu} ho p}us`}sukn }ukgpohubk}lhg qlnn }jcpc }cz}p sgmcuah8 K vuhekencp}ku}lga vhlg} ohu }jlp pcku`j `hsnm ec9 Lukk}l Dkuc T;<?:R
\sakg}k
4 kklnkenc k}9>
_
@hgplmcu }jc ohnnhqlga9;' K @jlnm lp e| gk}suc oucc'5' Okbln| lp e| `hgcg}lhg. ehsgm4 l'c'. gh} oucc'0' K `jlnm lp ehug kgm lp uklpcm lg k okbln|'=' ]jk} lp }h pk|. k oucc vcuphg lp uklpcm lg kg cgluhgbcg} }jk} lp gh} oucc']jlp L `knn }jc vkukmhz ho }jc okbln|'

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->